Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0066/2008

Arutelud :

PV 19/02/2008 - 4

Hääletused :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 125kWORD 61k
Neljapäev, 21. veebruar 2008 - Strasbourg
Olukord Gazas
P6_TA(2008)0064RC-B6-0066/2008

Euroopa Parlamendi 21. veebruari 2008. aasta resolutsioon olukorra kohta Gaza sektoris

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta, eelkõige 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni humanitaarkriisi kohta Palestiina territooriumidel ja ELi rolli kohta(1), 16. novembri 2006. aasta resolutsiooni olukorra kohta Gaza sektoris(2), 21. juuni 2007. aasta resolutsiooni MEDA programmi ja rahalise toetuse kohta Palestiinale – hindamine, rakendamine ja järelevalve(3), 12. juuli 2007. aasta resolutsiooni olukorra kohta Lähis-Idas(4) ning 11. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni humanitaarolukorra kohta Gazas(5);

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 22. novembri 1967. aasta resolutsiooni 242 (S/RES/242) ja 22. oktoobri 1973. aasta resolutsiooni 338 (S/RES/338);

–   võttes arvesse neljandat Genfi konventsiooni (1949);

–   võttes arvesse 27. novembri 2007. aasta Annapolise deklaratsiooni;

–   võttes arvesse üldasjade ja välissuhete nõukogu 28. jaanuari 2008. aasta järeldusi;

–   võttes arvesse Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee poliitika-, julgeoleku- ja inimõiguste komisjoni 28. jaanuari 2008. aasta deklaratsiooni olukorra kohta Gazas;

–   võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 24. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni inimõiguste rikkumiste kohta Gaza sektoris (A/HRC/S-6/L.1);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et inimeste ja kaupade liikumise keelu tõttu, veele, toidule ja elektrile juurdepääsu osalise keelamise ning põhiliste kaupade ja teenuste puudumise tõttu on humanitaarolukord Gaza sektoris veelgi halvenenud;

B.   arvestades, et piiriületuspunktid Gaza sektorisse ja sealt välja on olnud mitu kuud suletud, ning arvestades, et inimeste ja kaupade liikumise keeld on majandustegevust Gaza sektoris veelgi takistanud;

C.   arvestades, et peamistes avalike teenuste valdkondades, sealhulgas tervishoiu- ja haridussüsteemis, on toimimiseks vajalike põhivahendite puudumise tõttu tõsised vajakajäämised, ning arvestades, et ravimite ja Gaza sektori haiglate generaatorite tööshoidmiseks vajaliku kütuse puudumine läheb maksma palestiinlaste elusid;

D.   arvestades, et pärast piirimüürist läbimurdmist ületasid sajad tuhanded palestiinlased hiljuti Gaza sektori ja Egiptuse vahelise piiri, et hankida põhilisi kaupu oma põhivajaduste rahuldamiseks; arvestades, et Egiptuse relvajõud taastasid järk-järgult kontrolli olukorra üle ning sulgesid vastavalt Iisraeli ametivõimude nõudmisele piiri uuesti 3. veebruaril 2008. aastal, tehes lõpu palestiinlaste vabale liikumisele;

E.   arvestades, et piirimüüri ja -tara osaline lõhkumine on Gaza sektoris valitseva tõsise humanitaarkriisi otsene tagajärg ning see kriis on põhjustanud palestiinlaste püüdluse nõuda oma olulist vajadust liikumisvabadusele;

F.   arvestades, et pärast pikka selliste tegudeta perioodi sai Dimonas hiljuti toimunud enesetapurünnakus Iisraeli tsiviilelanikke surma ja vigastada; arvestades, et Palestiina relvarühmitused jätkavad rakettide tulistamist Gaza sektorist Iisraeli territooriumile; arvestades, et Iisraeli armee on jätkanud Gaza sektoris sõjalisi operatsioone, milles hukkuvad või satuvad ohtu tsiviilelanikud, samuti kohtuväliseid sihipäraseid hukkamisi;

G.   arvestades, et selline olukord ja hiljutised arengud Gaza sektoris kahjustavad iisraellaste ja palestiinlaste vahel toimuvaid läbirääkimisi ning püüdlusi sõlmida kokkulepe 2008. aasta lõpuks, nagu osapooled 27. novembri 2007. aasta Annapolise rahvusvahelisel konverentsil teatasid;

H.   arvestades, et Euroopa Liit on viimaste aastate jooksul andnud palestiinlastele olulist rahalist toetust; arvestades, et ELi ajutine rahvusvaheline mehhanism ja projektide rahastamine on etendanud olulist rolli humanitaarkatastroofi vältimisel Gaza sektoris ja Jordani Läänekaldal; arvestades, et komisjon, ÜRO Arenguprogramm (UNDP), Palestiina pagulasi toetav ÜRO abiorganisatsioon (UNRWA) ja Maailmapank on peatanud mitu infrastruktuuriprojekti, kuna nad ei suuda piirkonda viia tooraineid; arvestades, et kõnealused humanitaarametid, -asutused ja -organisatsioonid jätkavad kõikidele takistustele vaatamata piiratud ulatuses oma tegevust; arvestades, et Euroopa Liit jätkab humanitaarabi andmist rahvale ja otsetoetuste andmist Palestiina omavalitsuse töötajatele Gaza sektoris; arvestades, et PEGASEst (Palestiina-Euroopa sotsiaalmajandusliku abi haldamise mehhanism) saab ELi ja muu rahvusvahelise abi uus rahastamismehhanism Palestiina alade jaoks;

I.   arvestades, et Annapolises toimunud konverentsil väljendasid kõik osapooled oma soovi alustada uuesti läbirääkimisi, et luua suveräänne ja elujõuline Palestiina riik turvalise Israeli riigi kõrval;

J.   arvestades, et 2007. aasta detsembris Pariisis toimunud rahvusvahelisel Palestiina doonorriikide konverentsil osalejad lubasid Palestiina institutsioonide ülesehitamise ja majanduse taastamise toetuseks anda järgmise kolme aasta jooksul kokku 7,4 miljardit USA dollarit;

K.   arvestades, et neliku eriesindaja on määratlenud neli kõige olulisemat projekti Palestiina alade majandusliku arengu ja institutsioonide ülesehitamise seisukohalt, millest üks on Beit Lahia reoveepuhasti taastamine Gaza sektori põhjaosas,

1.   väljendab sügavat muret Gaza sektori humanitaar- ja poliitilise kriisi ja selle võimalike täiendavate tõsiste tagajärgede üle; arvab, et hiljutised arengud Rafah's, sealhulgas rahumeelsed sündmused ja vägivallateod on Gaza sektori kriisi tagajärg;

2.   tunneb sügavalt kaasa tsiviilelanikele, kes kannatavad vägivalla all Gaza sektoris ja Lõuna-Iisraelis;

3.   kordab nõudmist lõpetada viivitamatult kõik vägivallateod;

4.  4 kutsub Iisraeli üles lõpetama sõjaline tegevus, milles hukkuvad või satuvad ohtu tsiviilelanikud, samuti kohtuvälised sihipärased hukkamised;

5.   kutsub Hamasi üles pärast Gaza sektori õigusvastast ülevõtmist takistama Palestiina relvarühmitustel tulistada rakette Gaza sektorist Iisraeli territooriumile;

6.   on veendunud, et Gaza sektori isoleerimise poliitika on läbi kukkunud nii poliitilisel kui humanitaarsel tasandil; kordab jällegi oma üleskutset kõikidele osapooltele austada täiel määral rahvusvahelist õigust, eelkõige rahvusvahelist humanitaarõigust;

7.   peab positiivseks Egiptuse reaktsiooni rahutustele Rafah's, mis võimaldas paljudele palestiina peredele juurdepääsu põhilistele kaupadele oma põhivajaduste rahuldamiseks; nõuab tungivalt, et Egiptuse valitsus etendaks jätkuvalt aktiivset rolli rahu ja stabiilsuse hoidmisel piirkonnas;

8.   kordab oma nõudmist lõpetada blokaad ning avada järelevalve all uuesti piiriületuspunktid Gaza sektorisse sisenemiseks ja sealt väljumiseks; kutsub Iisraeli üles tagama liikumist ja juurdepääsu käsitleva lepingu kohaselt inimeste ja kaupade liikumine Rafah's, Karnis ja muudes piiriületuspunktides; nõuab ELi piirihaldamise abimissiooni jätkamist Rafah's; toetab ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Solana avaldust, et kaaluda tuleks missiooniks uue nõukogu volituse andmist; nõuab sellega seoses suuremat rahvusvahelist esindatust selles piirkonnas;

9.   tervitab Palestiina omavalitsuse ettepanekut võtta piiriületuspunktid Egiptuse, Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vahel sõlmitava lepingu alusel oma kontrolli alla ning toetab Araabia Liiga hiljutist resolutsiooni selles küsimuses; kutsub sellele vaatamata Palestiina omavalitsust üles aitama luua vajalikke tingimusi sellel eesmärgil kõikide asjaosaliste kaasamiseks Gaza sektorisse;

10.   on veendunud, et tsiviilelanikkond tuleks jätta kõrvale igasugusest sõjalisest tegevusest ja kollektiivsest karistamisest; nõuab, et Iisrael kui okupeeriv võim täidaks oma rahvusvahelisi kohustusi Gaza sektori suhtes; kutsub Iisraeli üles tagama Gaza sektori pidev ja piisav varustamine humanitaarabi, põhiliste kaupade ja teenuste, sealhulgas kütuse ja elektriga; väljendab sügavat muret Iisraeli otsuse üle, et Gaza sektori elektriga varustamist vähendatakse järkjärgult 5 % võrra nädalas, mida ei saa lugeda kooskõlas olevaks minimaalsete humanitaarvajaduste rahuldamisega; tervitab kümne Iisraeli inimõigusteorganisatsiooni petitsiooni kütte- ja elektrikatkestuste vastu Gaza sektoris;

11.   on seisukohal, et hoolimata poliitilisest suluseisust nõuab põhiteenuseid pakkuvate avalike asutuste töö ning Gaza sektoris elavate palestiinlaste olukorda parandada püüdvate rahvusvaheliste humanitaarametite, -asutuste ja -organisatsioonide tegevus dialoogi Palestiina omavalitsuse ja Hamasi vahel;

12.   rõhutab, kui olulised on püsivad geograafilised ja kaubanduslikud sidemed Gaza sektori ja Jordani Läänekalda vahel ning selle kahe piirkonna rahumeelne ja püsiv poliitiline taasühendamine ning kutsub Hamasi üles muutma oma seisukohta vastavalt neliku põhimõtetele ja eelnevalt kokkulepitud rahvusvahelistele kohustustele ning toetama rahuprotsessi ja kestvaid läbirääkimisi;

13.   kordab nõudmist vabastada koheselt Iisraeli kapral Gilad Shalit, mida nähtaks Hamasi heatahteavaldusena, ja kõik vangistatud endised Palestiina ministrid, seadusandjad ning linnapead; tunnistab kinnipeetavate vabastamise olulisust usalduse loomiseks praeguste rahukõneluste raames;

14.   tuletab osapooltele meelde Annapolises antud lubadusi pidada läbirääkimisi heas usus eesmärgiga sõlmida 2008. aasta lõpuks rahuleping, mis lahendaks eranditeta kõik lahendamata probleemid, sealhulgas kõik kesksed küsimused, nagu on määratletud varasemates lepingutes; nõuab tungivalt, et mõlemad pooled täidaksid oma kohustusi rahuplaani (Road Map) kohaselt;

15.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles tagama koos rahvusvahelise üldsusega ka edaspidi hädavajaliku humanitaarabi andmine Gaza sektoris elavatele palestiinlastele, pöörates erilist tähelepanu kõige enam ohustatud elanikerühmade vajadustele; rõhutab uue rahastamismehhanismi PEGASE tähtsust; väljendab siiski sügavat muret Euroopa Liidu humanitaarabi või projektide finantseerimise raames rahastatud rajatiste hävitamise üle, mis kahandab ELi abi tõhusust ja avaldab mõju liikmesriikide üldsuse solidaarsusele;

16.   tunneb heameelt 2007. aasta detsembris toimunud rahvusvahelise Palestiina riigi doonorriikide rahvusvahelise konverentsi tulemuste üle, eelkõige enam kui 7,4 miljardi USA dollari lubamise üle, ning palub kõikidel abiandjatel täita antud lubadused tulevase Palestiina riigi ülesehitamise toetuseks kooskõlas peaminister Dr. Salam Fayyadi esitatud reformi ja arengukavaga;

17.   väljendab sügavat muret ökoloogiliste ja inimeste tervist mõjutavate tagajärgede pärast, mis tulenevad suutmatusest reoveepuhasteid hooldada, ja kutsub kõiki osapooli eelkõige üles neliku eriesindaja poolt välja toodud Beit Lahia puhastusjaama remontimiseks ja taastamiseks vajalike kaupade kättesaadavust lihtsustama;

18.   nõuab koheselt näitlikku energiaprojekti Gazale, võimaluse korral Rafah" piirkonnas, et tagada elanikkonnale elektritootmise ja soolatustamise iseseisvus ja isemajandamisvõime;

19.   kutsub oma Lähis-Ida töörühma üles uurima koostöös komisjoni ja asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega, millised on Gaza sektori infrastruktuuri, eelkõige Euroopa Liidu antava humanitaarabi ja projektide finantseerimise raames rahastatud rajatiste hävitamise tagajärjed;

20.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku eriesindajale, Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee presidendile, Palestiina omavalitsuse presidendile, Palestiina Seadusandlikule Nõukogule, Iisraeli valitsusele, Knessetile ning Egiptuse valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT C 298 E, 8.12.2006, lk 223.
(2) ELT C 314 E, 21.12.2006, lk 324.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0277.
(4) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0350.
(5) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0430.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika