Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0066/2008

Keskustelut :

PV 19/02/2008 - 4

Äänestykset :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 124kWORD 49k
Torstai 21. helmikuuta 2008 - Strasbourg
Gazan tilanne
P6_TA(2008)0064RC-B6-0066/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. helmikuuta 2008 Gazan alueen tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat Lähi-itää koskevat päätöslauselmansa, erityisesti 1. kesäkuuta 2006 annetun päätöslauselman palestiinalaisalueiden humanitaarisesta kriisistä ja EU:n asemasta(1), 16. marraskuuta 2006 annetun päätöslauselman Gazan tilanteesta(2), 21. kesäkuuta 2007 annetun päätöslauselman MEDA-ohjelmasta ja rahoitustuesta palestiinalaishallinnolle – arviointi, toteuttaminen ja valvonta(3), 12. heinäkuuta 2007 annetun päätöslauselman Lähi-idästä(4) ja 11. lokakuuta 2007 annetun päätöslauselman Gazan humanitaarisesta tilanteesta(5),

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 22. marraskuuta 1967 antaman päätöslauselman 242 (S-RES/242) ja 22. lokakuuta 1973 antaman päätöslauselman 338 (S/RES/338),

–   ottaa huomioon neljännen Geneven sopimuksen (1949),

–   ottaa huomioon 27. marraskuuta 2007 annetun Annapolisin julkilausuman,

–   ottaa huomioon yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston 28. tammikuuta 2008 esittämät päätelmät,

–   ottaa huomioon Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen poliittisten asioiden, turvallisuusasioiden ja ihmisoikeuksien valiokunnan 28. tammikuuta 2008 Gazan alueen tilanteesta antaman julkilausuman,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 24. tammikuuta 2008 antaman päätöslauselman ihmisoikeusloukkauksista Gazan alueella (A/HRC/S-6/L.1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   katsoo, että Gazan alueen tilanne on huonontunut entisestään, kun ihmisten ja tavaroiden liikkumista on rajoitettu, juomaveden, elintarvikkeiden ja sähkön saanti on osittain estetty ja tärkeimpiä tuotteita ja palveluita ei ole saatavilla,

B.   ottaa huomioon, että Gazan alueelle ja Gazan alueelta johtavat rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina jo kuukausia ja että ihmisten ja tavaroiden saarto on entisestään halvaannuttanut Gazan alueen taloutta,

C.   ottaa huomioon, että julkisten palvelujen tärkeimmät alat, kuten terveydenhuolto- ja koulutusjärjestelmä, joutuvat selviämään vakavista puutteista, jotka johtuvat toiminnan edellyttämien perusmateriaalien puutteesta, ja että lääkkeiden ja Gazan alueen sairaaloiden generaattoreihin tarvittavan polttoaineen pula vaarantaa palestiinalaishenkiä,

D.   ottaa huomioon, että äskettäin sadattuhannet palestiinalaiset ylittivät rajamuuriin aukon tehtyään Gazan alueen ja Egyptin välisen rajan hakeakseen tärkeimpiä tuotteita perustarpeidensa tyydyttämiseksi, ja ottaa huomioon, että Egyptin joukot saivat asteittain tilanteen hallintaansa ja sulkivat rajan uudelleen 3. helmikuuta 2008, mikä lopetti palestiinalaisten vapaan liikkumisen Israelin viranomaisten pyynnön mukaisesti,

E.   toteaa, että rajamuurin- ja aidan osittainen tuhoaminen on välitöntä seurausta erittäin vakavasta humanitaarisesta kriisistä Gazan alueella, mikä on johtanut siihen, että palestiinalaisväestö pyrkii toteuttamaan elintärkeää vapaata liikkuvuutta koskevaa hanketta,

F.   ottaa huomioon, että Dimonan itsemurhaisku, joka tehtiin pitkän iskuttoman jakson jälkeen, tappoi ja haavoitti israelilaisia siviilejä; ottaa huomioon, että palestiinalaiset ryhmittymät ovat jatkaneet rakettien ampumista Gazan alueelta Israelin alueelle; ottaa huomioon, että Israelin armeija on jatkanut Gazan alueella siviilejä tappavia ja vaarantavia sotilasoperaatioita ja tiettyihin henkilöihin kohdistuvia täsmäiskuja ilman oikeudenkäyntiä;

G.   katsoo, että Gazan alueen tilanne ja sen viimeaikainen kehitys uhkaavat haitata israelilaisten ja palestiinalaisten käynnissä olevia neuvotteluja ja pyrkimyksiä päästä sopimukseen vuoden 2008 loppuun mennessä Annapolisissa 27. marraskuuta 2007 pidetyn kansainvälisen kokouksen osapuolten julkilausuman mukaisesti,

H.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni on antanut palestiinalaisille viime vuosien aikana huomattavasti taloudellista tukea; ottaa huomioon, että EU:n kansainvälinen erityismekanismi ja hankerahoitus ovat olleet merkittävässä asemassa pyrittäessä välttämään Gazan alueen ja Länsirannan humanitaarista katastrofia; ottaa huomioon, että komissio, YK:n kehitysohjelma, YK:n avustus- ja työelin ja Maailmanpankki ovat peruuttaneet useita infrastruktuurihankkeita, koska alueelle ei kyetä viemään välttämättömiä raaka-aineita; ottaa huomioon, että nämä humanitaariset virastot, järjestöt ja organisaatiot ovat jatkaneet toimintaansa rajoitetusti kaikista esteistä huolimatta; ottaa huomioon, että Euroopan unioni jatkaa humanitaarisen avun toimittamista Palestiinan kansalle ja suoran tuen antamista Gazan alueella toimiville palestiinalaishallinnon työntekijöille; toteaa, että Palestiinan ja EU:n sosiaalistaloudellisen avun hallintoa koskeva mekanismi (PEGASE) on EU:n ja muiden kansainvälisten tuenantajien rahoitusmekanismi palestiinalaisalueita varten,

I.   toteaa, että Annapolisin kokouksessa kaikki osapuolet ilmaisivat olevansa halukkaita aloittamaan neuvottelut uudelleen suvereenin ja elinkelpoisen Palestiinan valtion perustamiseksi turvallisen Israelin valtion lisäksi,

J.   ottaa huomioon, että Pariisissa joulukuussa 2007 pidetyssä Palestiinan valtion kansainvälisten tuenantajien konferenssissa sitouduttiin antamaan tukea kaikkiaan 7,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria kolmen seuraavan vuoden ajalle Palestiinan instituutioiden kehittämistä ja taloudellista elvyttämistä varten,

K.   ottaa huomioon, että Lähi-idän kvartetin erityisedustaja on yksilöinyt neljä ensisijaista hanketta palestiinalaisalueiden instituutioiden kehittämistä ja taloudellista elvyttämistä varten ja että yksi hankkeista on Pohjois-Gazassa sijaitsevan Beit Lahian jätevedenpuhdistamon kunnostaminen,

1.   toistaa olevansa syvästi huolissaan Gazan alueen humanitaarisesta ja poliittisesta kriisistä ja sen mahdollisista uusista vakavista seurauksista; pitää Rafahin äskettäisiä tapahtumia, joihin kuuluu sekä rauhanomaisia tapahtumia että väkivaltaisuuksia, tuloksena Gazan alueen kriisistä;

2.   ilmaisee syvän myötätuntonsa siviiliväestölle, joka joutuu kärsimään väkivallasta Gazan alueella ja Etelä-Israelissa;

3.   vaatii jälleen kaikkien väkivaltaisuuksien välitöntä lopettamista;

4.   kehottaa Israelia lopettamaan siviilejä tappavat ja vaarantavat sotilasoperaatiot sekä tiettyihin henkilöihin kohdistetut täsmäiskut ilman oikeudenkäyntiä;

5.   kehottaa Hamasia, joka on ottanut Gazan alueen laittomasti valtaansa, estämään palestiinalaisryhmittymiä ampumasta raketteja Gazan alueelta Israelin alueelle;

6.   pitää Gazan alueen eristämispolitiikkaa epäonnistuneena sekä poliittisesti että humanitaarisesti; kehottaa jälleen kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja erityisesti kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

7.   pitää myönteisenä Egyptin reagoimista Rafahin tapahtumiin, joka mahdollisti sen, että useat palestiinalaisperheet hankkivat tärkeimpiä tuotteita perustarpeidensa tyydyttämiseksi; kehottaa Egyptin hallitusta jatkamaan aktiivista rooliaan alueen rauhan ja vakauden säilyttämisessä;

8.   toistaa vaativansa saarron lopettamista ja Gazan alueelle ja sieltä pois johtavien rajanylityspaikkojen uudelleen avaamista valvotusti; kehottaa Israelia varmistamaan ihmisten ja tavaroiden liikkumisen Rafahissa, Karnissa ja muilla rajanylityspaikoilla liikkumista ja alueelle pääsyä koskevan sopimuksen mukaisesti; vaatii EU:n rajavalvonnan avustusoperaation jatkamista Rafahissa; pitää myönteisenä, että EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on todennut, että neuvoston olisi harkittava uusien valtuuksien myöntämistä avustusoperaatiota varten; vaatii tässä yhteydessä kansainvälisen läsnäolon vahvistamista;

9.   pitää myönteisenä, että palestiinalaishallinto on ehdottanut alkavansa valvomaan rajanylityspaikkoja Egyptin, Israelin ja palestiinalaishallinnon tekemän sopimuksen mukaisesti, ja kannattaa Arabiliiton asiasta äskettäin antamaa päätöslauselmaa; pyytää kuitenkin palestiinalaishallintoa edistämään tarvittavien olosuhteiden luomista, jotta kaikki Gazan alueesta vastuuta tuntevat osapuolet voivat osallistua mainittuun prosessiin;

10.   katsoo, että siviiliväestö on jätettävä kaiken sotilaallisen toiminnan ja kollektiivisten rangaistusten ulkopuolelle; kehottaa Israelia huolehtimaan sille miehitysvaltiona kuuluvista kansainvälisistä velvoitteista Gazan aluetta kohtaan; kehottaa Israelia takaamaan, että Gazan alueelle voidaan toimittaa jatkuvasti ja riittävästi humanitaarista apua ja tukea sekä tärkeimpiä tuotteita ja palveluja, kuten polttoainetta ja sähköä; on erittäin huolissaan Israelin ilmoituksesta, että Gazan alueen energiantoimituksista leikataan viikoittain progressiivisesti 5 prosenttia, jolloin toimitukset eivät riitä täyttämään humanitaarisia vähimmäistarpeita; pitää myönteisenä sitä, että 10 israelilaista ihmisoikeusjärjestöä on allekirjoittanut vetoomuksen, jolla vastustetaan Gazan alueen polttoaine- ja sähkötoimitusten rajoittamista;

11.   katsoo, että keskeisiä palveluja tarjoavien julkisten instituutioiden toiminta ja kansainvälisten humanitaaristen virastojen, järjestöjen ja organisaatioiden operaatiot niiden yrittäessä kohentaa Gazan alueen palestiinalaisten elinoloja edellyttävät poliittisesta umpikujasta huolimatta palestiinalaishallinnon ja Hamasin keskinäistä vuoropuhelua;

12.   korostaa Gazan alueen ja Länsirannan välisen pysyvän maayhteyden ja pysyvien kauppayhteyksien sekä Gazan alueen ja Länsirannan rauhanomaisen ja kestävän poliittisen uudelleenyhdistymisen tärkeää merkitystä, ja kehottaa Hamasia tarkistamaan kantansa Lähi-idän kvartetin periaatteiden ja aikaisemmin sovittujen kansainvälisten periaatteiden mukaiseksi, sekä tukemaan rauhanprosessia ja käynnissä olevia neuvotteluja;

13.   vaatii uudelleen israelilaiskorpraali Gilad Shalitin vapauttamista, mitä voitaisiin pitää Hamasin hyvän tahdon eleenä, sekä kaikkien vangittujen palestiinalaishallinnon entisten ministerien, lainsäätäjien ja pormestareiden välitöntä vapauttamista; toteaa, että vangittuina olevien vapauttaminen olisi tärkeää nykyisissä rauhanneuvotteluissa tarvittavan luottamuksen rakentamiseksi;

14.   muistuttaa, että osapuolet sitoutuivat Annapolisissa käymään neuvotteluja vilpittömässä mielessä, jotta vuoden 2008 loppuun mennessä saataisiin aikaan rauhansopimus, jossa ratkaistaan poikkeuksetta kaikki toistaiseksi avoinna olevat kysymykset ja etenkin merkittävimmät kysymykset, kuten aiemmissa sopimuksissa on eritelty; kehottaa kumpaakin osapuolta huolehtimaan rauhansuunnitelman mukaisista velvoitteistaan;

15.   kehottaa neuvostoa ja komissiota takaamaan vastedeskin yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa välttämättömän humanitaarisen avun toimittamisen Gazan alueella oleville palestiinalaisille ottaen erityisesti huomioon erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tarpeet; korostaa uuden PEGASE-rahoitusmekanismin merkitystä; ilmaisee kuitenkin olevansa syvästi huolissaan Euroopan unionin myöntämän humanitaarisen avun tai hankeavun turvin luotujen rakenteiden tuhoamisesta, joka heikentää EU:n antaman tuen vaikuttavuutta ja koettelee EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten solidaarisuutta;

16.   pitää myönteisenä joulukuussa 2007 pidetyn Palestiinan valtion kansainvälisten tuenantajien konferenssin tulosta, eli yli 7,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin lupaamista, ja kehottaa kaikkia tuenantajia lunastamaan avustuslupauksensa tulevan palestiinalaisvaltion rakentamisponnistusten tukemiseksi pääministeri Salam Fayyadin esittämän uudistus- ja kehittämissuunnitelman mukaisesti;

17.   on syvästi huolissaan ekologisista ja ihmisten terveyteen vaikuttavista seurauksista, jotka johtuvat kyvyttömyydestä huolehtia jäteveden käsittelyjärjestelmistä, ja kehottaa erityisesti kaikkia osapuolia helpottamaan Lähi-idän kvartetin erityisedustajan yksilöimän Beit Lahian puhdistamon korjaamiseen ja jälleenrakentamiseen tarvittavien tuotteiden päästämistä alueelle;

18.   kehottaa toteuttamaan Gazan aluetta varten kiireellisen ja esimerkillisen energiahankkeen mahdollisesti Rafahin alueella, jotta väestölle taattaisiin riippumaton ja omavarainen sähköntuotanto ja suolanpoisto;

19.   kehottaa Lähi-itää käsittelevää työryhmää tarkastelemaan yhdessä komission ja asianosaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa seurauksia, joita Gazan alueen infrastruktuurin ja erityisesti Euroopan unionin myöntämän humanitaarisen avun tai hanketuen avulla rahoitettujen rakenteiden tuhoutumisesta aiheutuu;

20.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, parlamentaarisen Euro-Välimeri-yleiskokouksen puheenjohtajalle, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakia säätävälle neuvostolle, Israelin hallitukselle ja knessetille sekä Egyptin hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 223.
(2) EUVL C 314 E, 21.12.2006, s. 324.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0277.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0350.
(5) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0430.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö