Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0066/2008

Debatter :

PV 19/02/2008 - 4

Omröstningar :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 125kWORD 59k
Torsdagen den 21 februari 2008 - Strasbourg
Situationen i Gaza
P6_TA(2008)0064RC-B6-0066/2008

Europaparlamentets resolution av den 21 februari 2008 om situationen i Gaza

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern, särskilt dem av den 1 juni 2006 om den humanitära krisen i de palestinska territorierna och unionens roll(1), den 16 november 2006 om situationen i Gaza(2), den 21 juni 2007 om Meda och finansiellt stöd till den palestinska myndigheten – utvärdering, genomförande och kontroll(3), den 12 juli 2007 om Mellanöstern(4) och den 11 oktober 2007 om den humanitära situationen i Gazaremsan(5),

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 242 (S/RES/242) av den 22 november 1967 och S/RES/338) av den 22 oktober 1973,

–   med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen (1949),

–   med beaktande av Annapolisförklaringen av den 27 november 2007,

–   med beaktande av slutsatserna från rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) möte den 28 januari 2008,

–   med beaktande av förklaringen om situationen i Gaza, som antogs av utskottet för politiska frågor, säkerhet och mänskliga rättigheter i parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet den 28 januari 2008,

–   med beaktande av resolutionen om människorättskränkningar i Gazaremsan, som antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter den 24 januari 2008 (A/HRC/S-6/L.1),

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den humanitära situationen i Gazaremsan har förvärrats ytterligare till följd av embargot mot förflyttning av människor och varor, det faktum att befolkningen delvis nekas tillgång till drickvatten, livsmedel och el, samt bristen på nödvändiga varor och tjänster.

B.  Gränsövergångarna till och från Gaza har varit stängda i flera månader, och embargot mot rörligheten för människor och varor har ytterligare förlamat ekonomin i Gazaremsan.

C.  Inom de viktigaste offentliga tjänstesektorerna, däribland vård- och utbildningssystemen, råder allvarliga problem på grund av att man saknar det material som krävs för en fungerande verksamhet. Bristen på läkemedel och bristen på bränsle för att driva generatorerna på sjukhusen i Gazaremsan äventyrar palestiniernas liv.

D.  Efter det att gränsmuren brutits upp passerade hundratusentals palestinier nyligen gränsen mellan Gazaremsan och Egypten för att få tag på livsförnödenheter. De egyptiska styrkorna återfick gradvis kontrollen över situationen och stängde åter gränsen den 3 februari 2008. Därmed satte man stopp för palestiniernas fria rörlighet i enlighet med de israeliska myndigheternas begäran.

E.  Att en del av gränsmuren och barriären rivits är en direkt följd av den oerhört allvarliga humanitära kris som råder i Gaza och som leder till att den palestinska befolkningen kräver den rörelsefrihet som de behöver för att överleva.

F.  Efter en lång period utan några liknande händelser dödades och sårades civila israeler nyligen i ett terroristattentat i Dimona. Palestinsk milis har fortsatt att avfyra raketer från Gazaremsan mot israeliskt territorium, civila dödas och utsätts för fara genom militära operationer och den israeliska armén fortsätter med det utomrättsliga, riktade dödandet i Gazaremsan.

G.  Den rådande situationen och den senaste tidens utveckling i Gazaremsan riskerar att äventyra de pågående förhandlingarna mellan israeler och palestinier och ansträngningarna för att nå fram till en överenskommelse före slutet av 2008 i enlighet med vad parterna uttalade som mål vid den internationella konferensen i Annapolis den 27 november 2007.

H.  Palestinierna har under de senaste åren erhållit ett omfattande ekonomiskt stöd från Europeiska unionen, och EU:s tillfälliga internationella mekanism och finansiering av projekt har spelat en viktig roll när det gällt att förhindra en humanitär katastrof i Gazaremsan och på Västbanken. Kommissionen, FN:s utvecklingsprogram, FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar och Världsbanken har avbrutit flera infrastrukturprojekt eftersom det är omöjligt att importera råmaterial. Trots alla hinder har dessa humanitära byråer, kontor och organisationer fortsatt sin verksamhet i begränsad utsträckning. Europeiska unionen fortsätter att tillhandahålla humanitärt stöd till den palestinska befolkningen och direktstöd till anställda vid den palestinska myndigheten i Gazaremsan. Den palestinsk-europeiska mekanismen för förvaltning av socio-ekonomiskt stöd (Pegase) kommer att utgöra en ny finansieringsmekanism för EU:s bistånd och annat internationellt bistånd till de palestinska områdena.

I.  Vid konferensen i Annapolis sade alla parter att de önskar att förhandlingarna får en nystart så att en suverän och livsduglig palestinsk stat kan skapas, sida vid sida med en israelisk stat där säkerhet råder.

J.  Vid den internationella givarkonferensen för den palestinska staten, som hölls i Paris i december 2007, utlovade deltagarna sammanlagt 7,4 miljarder USD till stöd för uppbyggnad av palestinska institutioner och ekonomisk återhämtning under de kommande tre åren.

K.  Kvartettens särskilda sändebud har fastställt fyra prioriterade projekt för ekonomisk utveckling och uppbyggnad av institutioner för de palestinska territorierna, inklusive restaurering av reningsanläggningen Beit Lahia i norra Gaza.

1.  Europaparlamentet uttrycker på nytt sin djupa oro över den humanitära och politiska krisen i Gazaremsan och de allvarliga konsekvenser som denna situation kan komma att få. De senaste händelserna i Rafah, bland annat fredliga demonstrationer och våldsakter, är resultatet av den kris som råder i Gazaremsan.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin medkänsla med civilbefolkningen som drabbas av våldet i Gaza och södra Israel.

3.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om att alla våldshandlingar genast ska stoppas.

4.  Europaparlamentet uppmanar Israel att upphöra med sin militära verksamhet som dödar civila och utsätter dem för fara, och att även upphöra med det utomrättsliga, riktade dödandet.

5.  Europaparlamentet uppmanar Hamas att, efter sitt olagliga övertagande av Gazaremsan, förhindra att palestinsk milis avfyrar raketer från Gazaremsan mot israeliskt territorium.

6.  Europaparlamentet anser att den politiska strategin att isolera Gazaremsan har misslyckats både på politisk och humanitär nivå och upprepar sin uppmaning till samtliga parter om att de fullt ut bör respektera internationell rätt och särskilt internationell humanitär rätt.

7.  Egypten reagerade på ett positivt sätt på störningarna i Rafah, vilket gjorde att många palestinska familjer kunde få tillgång till livsförnödenheter. Europaparlamentet uppmanar den egyptiska regeringen att fortsätta att spela en aktiv roll för att upprätthålla fred och stabilitet i området.

8.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om att häva blockaden för ett öppnande av gränsövergångarna till och från Gaza under kontrollerade former. Israel uppmanas att garantera att människor och varor kan passera gränsövergångarna bland annat i Rafah och Karni, i enlighet med avtalet om rörlighet och tillträde. Parlamentet begär att EU:s gränsövervakningsuppdrag vid gränsövergången i Rafah återupptas och stöder uttalandet av EU:s höge representant för GUSP om att ett nytt rådsmandat för detta uppdrag bör övervägas. I detta sammanhang bör den internationella närvaron i området utökas.

9.  Europaparlamentet välkomnar den palestinska myndighetens förslag om att överta kontrollen över gränsövergångarna på grundval av en överenskommelse mellan Egypten, Israel och den palestinska myndigheten, och stöder Arabförbundets nyligen antagna resolution i detta avseende. Icke desto mindre uppmanas den palestinska myndigheten att bidra till att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att samtliga berörda parter i Gazaremsan ska delta i detta.

10.  Europaparlamentet anser att civilbefolkningen ska skonas från all militär verksamhet och alla former av kollektiv bestraffning. Israel uppmanas att i egenskap av ockupationsmakt fullgöra sina internationella förpliktelser i Gazaremsan. Israel uppmanas också att garantera att Gazaremsan alltid och i tillräcklig grad kan nås av humanitär hjälp, humanitärt stöd och nödvändiga varor och tjänster, bland annat bränsle och elförsörjning. Parlamentet uttrycker djup oro över att Israel beslutat att elförsörjningen till Gazaremsan kommer att skäras ner med fem procent per vecka, vilket inte kan vara förenligt med kravet på att de grundläggande humanitära behoven måste tillfredsställas. Det är välkommet att tio israeliska människorättsorganisationer ingivit en framställning mot avbrotten i bränsle- och elleveranserna i Gaza.

11.  Europaparlamentet anser det, trots det politiska dödläget, krävs en dialog mellan den palestinska myndigheten och Hamas för att underlätta verksamheten dels för de offentliga institutioner som utför viktiga tjänster, dels de internationella humanitära organ, byråer och organisationer som försöker förbättra villkoren för palestinierna i Gazaremsan.

12.  Europaparlamentet understryker vikten av att en varaktig geografisk förbindelse och handelslänk skapas mellan Gazaremsan och Västbanken och av att den politiska återföreningen av dessa områden blir hållbar och genomförs på fredlig väg. Hamas uppmanas att se över sin hållning och se till att den överensstämmer med kvartettens principer och de tidigare överenskomna internationella åtagandena, och att stödja fredsprocessen och de pågående förhandlingarna.

13.  Europaparlamentet uppmanar ånyo Hamas att visa sin goda vilja genom att omedelbart frige den israeliska korpralen Gilad Shalit. Parlamentet begär också att samtliga fängslade palestinska före detta ministrar, medlemmar av det lagstiftande rådet samt borgmästare friges. Frigivningar är ett viktigt verktyg för att skapa förtroende i samband med de pågående fredssamtalen.

14.  Europaparlamentet påminner parterna om att de i Annapolis lovade att förhandla med goda avsikter, för att före slutet av 2008 kunna ingå ett fredsavtal som löser alla frågor som ännu återstår, utan undantag och inbegripet alla centrala frågor, i enlighet med tidigare överenskommelser. Båda sidor uppmanas att fullgöra sina förpliktelser enligt färdplanen.

15.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fortsätta att tillsammans med världssamfundet garantera grundläggande humanitär hjälp till palestinierna i Gazaremsan, med särskild hänsyn till behoven hos speciellt sårbara grupper. Parlamentet understryker vikten av den nya finansieringsmekanismen Pegase. Parlamentet är emellertid djupt oroat över förstörelsen av anläggningar som har finansierats genom humanitärt stöd eller projektstöd från Europeiska unionen, eftersom den undergräver EU-stödets effektivitet och inverkar på solidariteten bland allmänheten i medlemsstaterna.

16.  Europaparlamentet välkomnar resultatet av den internationella givarkonferensen i december 2007 för den palestinska staten, närmare bestämt över 7,4 miljarder USD i utfästelser. Alla givare uppmanas att infria sina löften om stöd till ansträngningarna att bygga upp den framtida palestinska staten i enlighet med den reform- och utvecklingsplan som lagts fram av premiärminister Dr. Salam Fayyad.

17.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över de konsekvenser som ett bristfälligt underhåll av reningsanläggningarna får för miljö och folkhälsa. Parlamentet uppmanar alla parter att underlätta tillgången till de varor som behövs för reparation och återuppbyggnad av anläggningen i Beit Lahia, enligt instruktionerna från kvartettens särskilda sändebud.

18.  Europaparlamentet anser att det snabbt krävs ett förebildligt energiprojekt för Gazaremsan, eventuellt i Rafahområdet, för att befolkningen i Gaza ska kunna bli självständig och självförsörjande när det gäller elproduktion och avsaltning.

19.  Europaparlamentet uppmanar sin arbetsgrupp för Mellanöstern att i samarbete med kommissionen och de berörda internationella organisationerna undersöka konsekvenserna av förstörelsen av infrastrukturen i Gazaremsan, och särskilt av de anläggningar som har finansierats genom humanitärt stöd eller projektstöd från Europeiska unionen.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, kvartettens särskilda sändebud i Mellanöstern, talmannen i parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet, den palestinska myndighetens president, det palestinska lagstiftande rådet, Israels regering och parlament samt Egyptens regering och parlament.

(1) EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 223.
(2) EUT C 314 E, 21.12.2006, s. 324.
(3) Antagna texter, P6_TA(2007)0277.
(4) Antagna texter, P6_TA(2007)0350.
(5) Antagna texter, P6_TA(2007)0430.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy