Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0092/2008

Разисквания :

PV 20/02/2008 - 10
CRE 20/02/2008 - 10

Гласувания :

PV 21/02/2008 - 4.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0065

Приети текстове
PDF 374kWORD 73k
Четвъртък, 21 февруари 2008 г. - Страсбург
Седма сесия на Съвета на ООН по правата на човека
P6_TA(2008)0065RC-B6-0092/2008

Резолюция на Европейския парламент от 21 февруари 2008 г. относно седмата сесия на Съвета на ООН по правата на човека

Европейският парламент,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Комисията на ООН по правата на човека от 1996 г., по-специално резолюцията си от 7 юни 2007 г. относно петата сесия на Съвета на ООН по правата на човека(1), както и резолюциите си от 16 март 2006 г. относно изхода от преговорите на Съвета по правата на човека и 62-та сесия на Съвета на ООН по правата на човека(2), от 29 януари 2004 г. относно отношенията между Европейския съюз и Обединените нации(3), от 9 юни 2005 г. относно реформата на Обединените нации(4), от 29 септември 2005 г. относно резултата от световната среща на високо равнище на Обединените нации от 14-16 септември 2005 г.(5) и от 26 април 2007 г. относно Годишния доклад за правата на човека в света за 2006 г. и политиката на ЕС по този въпрос(6),

–   като взе предвид неотложните си резолюции относно правата на човека и демокрацията,

–   като взе предвид резолюция A/RES/60/251 на Общото събрание на ООН за създаване на Съвет по правата на човека,

–   като взе предвид предишните редовни и специални сесии на Съвета по правата на човека и по-специално шестата редовна сесия, както и шестата специална сесия относно "Нарушенията на правата на човека, произтичащи от нападения на израелската армия и нахлувания в окупираната палестинска територия и по-специално в окупираната ивица Газа", проведена на 23-24 януари 2008 г.,

–   като взе предвид предстоящата седма сесия на Съвета на ООН по правата на човека, която ще се проведе през март 2008 г.,

–   като взе предвид, че първият и вторият кръг от общия периодичен преглед (ОПП) ще се проведат от 7 до 18 април 2008 г. и от 5 до 16 май 2008 г.,

–   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

A.   като има предвид, че зачитането, насърчаването и защитата на универсалния характер на правата на човека са част от правилата за етика и достиженията на правото на Европейския съюз и един от ключовите елементи на европейското единство и цялост;

Б.   като има предвид, че Съветът по правата на човека предоставя ефективна основа за укрепването на закрилата и насърчаването на правата на човека в рамките на ООН;

В.   като има предвид, че седмата сесия на Съвета по правата на човека ще бъде решаваща, тъй като на нея за първи път ще се разгледа широк кръг от основни въпроси въз основа на новите методи на работа, произтичащи от приетите през 2006 и 2007 г. реформи в институционалното изграждане, както и на нея ще се доуточнят условията за ОПП;

Г.   като има предвид, че доверието към Съвета по правата на човека зависи от изпълнението на тези реформи и механизми по начин, който да укрепи неговите възможности за справяне с нарушенията на правата на човека по целия свят;

Д.   като има предвид, че ще бъде създадена специална делегация на Европейския парламент за седмата сесия на Съвета по правата на човека, както беше практиката през последните две години, а и преди това, при Комисията на ООН по правата на човека, предшественик на настоящия Съвет;

Работата на Съвета по правата на човека

1.  Подчертава ключовата роля на Съвета по правата на човека в цялостната структура на ООН; отново подчертава становището, че неговото внимание трябва да остане насочено главно върху нарушения на правата на човека, тъй като общите политически положения попадат в компетенциите на други органи на ООН; подчертава специфичните характеристики на Съвета по правата на човека, а именно: важната роля на специалните процедури, специалните сесии, ОПП, интерактивния диалог и способността му да се справя с неотложни кризисни ситуации;

2.  Отбелязва резултатите от работата на Съвета по правата на човека; приветства изпълнението на амбициозната програма, изготвена от самия Съвет по правата на човека, която включва преразглеждане на неговите процедури и методи на работа, по-специално разработването и прилагането на ОПП, както и преразглеждането на специалните процедури;

3.  Отдава дължимото уважение на неоспоримите постижения на председателството на Съвета по правата на човека и по-специално на неговото добро сътрудничество със Службата на Върховния комисар за правата на човека (СВКПЧ); призовава ЕС приоритетно да подкрепи кандидати с високи морални качества на изборите за нов председател на Съвета по правата на човека, които ще се проведат на 23 юни 2008 г.;

4.  Приветства организирането на специални сесии, тъй като те установяват необходимата връзка между сериозни нарушения на права на човека и независими експертизи; въпреки това изразява загриженост от неуспеха на Съвета по правата на човека да предприеме действия за разрешаване на редица от най-неотложните случаи на нарушение на правата на човека в света;

5.  Отбелязва, че целта на специалните сесии е да се разглеждат неотложни кризисни ситуации, докато постоянните нарушения на правата на човека могат да се разглеждат на редовните сесии, където има възможност за по-задълбочени анализи и намиране на решения в дългосрочен план;

6.  Подчертава, че специалните сесии изискват предварителна подготовка и структурирани методи на работа с цел получаване на положителен резултат; в тази връзка отбелязва успеха на ключови инициативи на ЕС;

7.  Отбелязва прякото влияние на специалната сесия относно Бирма, проведена в Женева през октомври 2007 г., която завърши с осъждане на правителствените репресии, както и посещението на специалния докладчик с цел изследване състоянието на правата на човека в Бирма; изразява съжаление от липсата на последващи действия и наблюдение вследствие направените от специалния докладчик препоръки, тъй като състоянието на правата на човека в Бирма се влошава;

Избори на ОС на ООН за нови членове на Съвета по правата на човека

8.  Призовава за провеждане на отворени за надпревара избори във всички региони през м. май 2008 г., за да бъде предоставена възможността за истински избор между държавите-членки на ООН; изразява съжаление, че някои държави с проблемна репутация относно правата на човека са били избирани досега, тъй като това означава, че са започнали отново "на чисто";

9.  Призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да продължат да оказват натиск за установяването на критерии за членство при избиране в Съвета по правата на човека, включително издаването на постоянни покани за специални процедури, както и за наблюдение на действителното изпълнение на изборните обещания на държавите-членки на ООН; в очакване на такава реформа призовава за прилагането на това правило при определяне на подкрепата на държавите-членки на ЕС за страните кандидатки за избор в Съвета по правата на човека;

Процедури и механизми
Общ периодичен преглед (ОПП)

10.  Разглежда механизма за ОПП като потенциално средство за подобряване на общия контрол на ангажиментите и практиките по отношение на правата на човека в целия свят посредством прилагането на равно третиране и контрол на всички държави-членки на ООН;

11.  Припомня, че целта на ОПП е да направи обективен преглед на положението в дадена страна, за да се открият областите на нарушения на правата на човека, които биха могли да се подобрят посредством обмяната на добри практики и по-тясно сътрудничество, което би способствало за формулирането на препоръки и заключения; в тази връзка призовава държавите-членки на ЕС и Комисията да вземат предвид тези препоръки и заключения, когато определят целите и приоритетите на програмите на ЕС за помощ;

12.  Изисква ОПП, чиито първи и втори кръг ще се проведат от 7 до 18 април 2008 г. и от 5 до 16 май 2008 г., да оправдае възложените му очаквания; призовава държавите-членки на ЕС да проведат ОПП прозрачно и безпристрастно в духа на горепосочената Резолюция 60/251 по прозрачен и обективен начин; призовава държавите-членки на ЕС, които ще участват в ОПП, да бъдат самокритични и да не ограничават своето представяне само до изброяване на положителните постижения на своята страна;

13.  Отбелязва, че редица въпроси все още трябва да се разгледат, включително избора на т.нар. "тройки на ОПП", които ще улеснят прегледа на държавите-членки на ООН в областта на правата на човека; в тази връзка настоятелно призовава държавите-членки да не приемат възможността държави, които са обект на преглед, да отхвърлят тайно избора на страните, които отговарят за техния преглед;

14.  Призовава членовете на Съвета по правата на човека да назначат независими експерти като техни представители в работната група, която отговаря за провеждането на ОПП; призовава членовете на Съвета от ЕС да заемат водеща позиция при насърчаване на подобен подход чрез приемането на общи насоки за условията за ОПП;

15.  Отбелязва значението на участието на гражданското общество, правозащитниците, както и значимостта на специалните процедури; припомня становището си, че заключенията и препоръките следва да съставляват основата за независим и достоверен преглед;

Преглед на мандатите и номинирането на упълномощените лица относно специалните процедури

16.  Подчертава, че специалните процедури са същността на механизма на ООН за правата на човека, като играят изключително важна роля в Съвета по правата на човека; потвърждава необходимостта членовете на Съвета по правата на човека да изпълняват своето задължение за пълно сътрудничество със специалните процедури;

17.  Подчертава, че доверието в Съвета по правата на човека ще зависи от новите номинации на упълномощени лица относно специалните процедури през март 2008 г.;

18.  Призовава за номинирането за упълномощени лица на хора с признати експертни знания в областта на правата на човека, съответен опит, независимост, безпристрастност, честност и обективност, както и с добро познаване на системата на специалните процедури;

19.  Призовава настоятелно правителствата, неправителствените организации и съответните професионални сдружения да изпратят имената на кандидати, отговарящи на критериите за избор, които да бъдат включени в публичния списък на подходящи кандидати, който се води от Службата на Върховния комисар на Обединените нации за правата на човека;

20.  Призовава консултативната група, която отговаря за разглеждането на кандидатурите за мандат за специалните процедури и отправя препоръки за назначения към председателя на Съвета, да изпълни своя мандат по обективен и прозрачен начин и да направи своя избор въз основа на критерии за професионализъм и честност;

21.  Осъжда решението на Съвета по правата на човека да не поднови мандата на специалните докладчици за Беларус и Куба;

22.  Приветства подновяването на мандатите на специалния докладчик за Судан и на независимите експерти за Либерия, Хаити и Бурунди;

23.  Изразява съжаление относно подкрепата на ЕС за решението на Съвета по правата на човека да изтегли експертната си група в Дарфур; отбелязва, че последващи действия от работата на експертната група са добавени към мандата на специалния докладчик за Судан; затова изразява загриженост, че нейният мандат може да бъде отслабен посредством увеличаване на нейната работа;

24.  Насърчава, като се има предвид тяхната важна добавена стойност, приканва за по-предпазливо прекъсване на мандата на експертните групи за в бъдеще;

25.  Приветства подновяването на прегледаните до момента тематични мандати;

26.  Призовава държавите-членки на ЕС да осигурят подновяване на мандатите на специалните докладчици за Бирма и Корейската народнодемократична република, както и продължаването на мандатите на независимите експерти за Сомалия и Демократична република Конго;

27.  Приветства създаването на експертен механизъм, с участието на петима независими членове, относно правата на човека на местното население;

28.  Насърчава провеждането колкото се може по-скоро, но при всички случаи през 2008 г. на дискусии по въпроса за насилието срещу жени във всичките му форми и прояви, както и определянето на приоритети за разглеждане на проблема в бъдещите усилия и работни програми на Съвета на ООН по правата на човека, както бе договорено с Резолюция на Общото събрание A/RES/61/143 от 19 декември 2006 г. за засилване на усилията за премахване на всички форми на насилие срещу жени;

29.  Отбелязва приемането на 18 юни 2007 г. на кодекс за поведение на упълномощените лица относно специалните процедури; призовава Съвета по правата на човека да прилага този кодекс за поведение в духа на горепосочената Резолюция 60/251 и да зачита независимостта на специалните процедури;

30.  Подкрепя усилията на координационната комисия по специалните процедури за изготвяне на подходяща процедура, посредством която кодекса за поведение и други основни документи, в т.ч. наръчника за специални процедури, да могат най-добре да се прилагат по начин, който да засили техните възможности за закрила и насърчаване на правата на човека; призовава координационната комисия по специалните процедури да работи по ефикасен и прозрачен начин, за да се избегнат технически разисквания, които биха могли да забавят съществените разисквания и да затруднят мандата на специалните процедури;

Процедура за подаване на жалби

31.  Отбелязва, че процедурата за подаване на жалби, определена като част от процеса на институционално изграждане на Съвета по правата на човека, изглежда много сходна с бившата "процедура 1503"; призовава за нов процес, който да бъде по-ефективен при установяването, предотвратяването и справянето със ситуации на явно погазване на правата на човека;

Участие на ЕС

32.  Признава активното участие на ЕС и неговите държави-членки през първата година от работата на Съвета по правата на човека;

33.  Приветства участието на ЕС в трудните преговори на шестата редовна сесия, като иска по-специално постигане на положителни резултати във връзка с подновяването на мандатите на специалните процедури;

34.  Припомня необходимостта ЕС да изразява единна позиция при разглеждането на въпросите по правата на човека, но също така че е важно всяка държава-членка на ЕС да изразява позицията на ЕС, за да й придаде повече тежест;

35.  Призовава ЕС да подкрепи финансово своята решимост за намиране на консенсус при търсенето на решения спрямо настоящата ситуация на нарушаване на правата на човека, произтичаща от блокадата на ивицата Газа и ракетните нападения срещу Израел;

36.  Призовава за засилено сътрудничество със Службата на Върховния комисар за правата на човека и за запазване на нейната независимост чрез предоставянето й на достатъчно средства;

37.  Призовава за продължаваща подкрепа за специалните процедури по отношение на финансиране и персонал; изразява своята подкрепа за Европейския инструмент за демокрация и права на човека(7), който е важен източник на финансиране за специалните процедури; приветства инициативите на председателството на работната група по правата на човека (COHOM) за засилване на нейното сътрудничество със специалните докладчици, а именно чрез периодична покана на техните заседания;

38.  Призовава Комисията и Съвета да приемат "обща позиция", за да се гарантира, че членовете от ЕС автоматично подписват и ратифицират всички международни инструменти по правата на човека;

39.  Отбелязва работата на ЕС в полза на приемането на резолюции с консенсус; призовава държавите-членки на ЕС да продължат усилията си да се ангажират със страни от други регионални групи, за да се гарантира широка подкрепа на резолюция, имаща за цел закрила и насърчаване на правата на човека; призовава ЕС да използва по по-ефективен начин своите помощи и политическа подкрепа за трети страни, така че да им даде стимул за сътрудничество със Съвета по правата на човека;

40.  Предоставя мандат на делегацията на Европейския парламент за седмата сесия на Съвета по правата на човека да изкаже изразената в настоящата резолюция загриженост; призовава делегацията да докладва на подкомисията по правата на човека относно нейното посещение и счита за подходящо да продължи да изпраща делегации на Европейския парламент на сесиите на Съвета по правата на човека;

o
o   o

41.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, Съвета за сигурност на ООН, генералния секретар на ООН, председателя на 62-то Общо събрание на ООН, председателя на Съвета на ООН по правата на човека, върховния комисар на ООН по правата на човека и на работната група ЕС-ООН, създадена от Комисията по външни работи.

(1) Приети текстове, P6_TA(2007)0235.
(2) ОВ C 291 E, 30.11.2006 г., стр. 409.
(3) ОВ C 96 E, 21.4.2004 г., стр. 79.
(4) ОВ C 124 E, 25.5.2006 г., стр. 549.
(5) ОВ C 227 E, 21.9.2006 г., стр. 582.
(6) Приети текстове, P6_TA(2007)0165.
(7) Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност