Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0092/2008

Keskustelut :

PV 20/02/2008 - 10
CRE 20/02/2008 - 10

Äänestykset :

PV 21/02/2008 - 4.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0065

Hyväksytyt tekstit
PDF 134kWORD 68k
Torstai 21. helmikuuta 2008 - Strasbourg
YK:n ihmisoikeusneuvosto
P6_TA(2008)0065RC-B6-0092/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. helmikuuta 2008 Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvoston (UNHRC) seitsemännestä istunnosta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat vuoden 1996 jälkeen antamansa päätöslauselmat Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeustoimikunnasta ja etenkin 7. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvoston (UNHRC) viidennestä istunnosta(1), 16. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman ihmisoikeusneuvostoa koskevien neuvottelujen tuloksista sekä YK:n ihmisoikeustoimikunnan 62. istunnosta(2), 29. tammikuuta 2004 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien suhteista(3), 9. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman Yhdistyneiden Kansakuntien uudistuksesta(4), 29. syyskuuta 2005 antamaansa päätöslauselman 14.–16. syyskuuta 2005 pidetyn Yhdistyneiden Kansakuntien huippukokouksen tuloksista(5) ja 26. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2006 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta(6),

–   ottaa huomioon kiireelliset päätöslauselmansa ihmisoikeuksista ja demokratiasta,

–   ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman A/RES/60/251 ihmisoikeusneuvoston perustamisesta,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston aikaisemmat säännölliset istunnot ja erityisistunnot sekä 23.–24. tammikuuta 2008 pidetyn kuudennen erityisistunnon Israelin Palestiinan miehitetylle alueelle, erityisesti Gazan kaistalle, tekemistä sotilaallisista iskuista ja hyökkäyksistä aiheutuvista ihmisoikeusrikkomuksista,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston maaliskuussa 2008 pidettävän seitsemännen istunnon,

–   ottaa huomioon 7.–18. huhtikuuta 2008 ja 5.–16. toukokuuta 2008 pidettävän yleisen säännöllisen tarkastelumekanismin ensimmäisen ja toisen kierroksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden kunnioittaminen, edistäminen ja suojelu ovat osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä,

B.   toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvosto tarjoaa tehokkaan välineen ihmisoikeuksien suojelun ja edistämisen tehostamiseksi YK:n puitteissa,

C.   ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusneuvoston seitsemäs istunto on ratkaisevan tärkeä istunto, koska se on ensimmäinen, jossa käsitellään monia merkittäviä asioita uuden työskentelytavan mukaisesti, joka perustuu vuosina 2006 ja 2007 hyväksyttyyn instituutioiden rakentamista koskevaan uudistukseen, ja koska se hienosäätää yleistä säännöllistä tarkastelumekanismia,

D.   toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston uskottavuus edellyttää näiden uudistusten ja mekanismien täytäntöönpanoa tavalla, joka vahvistaa sen kykyä käsitellä ihmisoikeusloukkauksia kaikkialla maailmassa,

E.   toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston seitsemättä istuntoa varten perustetaan Euroopan parlamentin tilapäinen valtuuskunta, kuten kahtena edellisenä vuotena ja sitä ennen YK:n ihmisoikeusneuvoston edeltäjää YK:n ihmisoikeuskomissiota varten,

Ihmisoikeusneuvoston työskentely

1.   korostaa ihmisoikeusneuvoston ratkaisevan tärkeää roolia YK:n kokonaisrakenteessa; toistaa kantansa, jonka mukaan sen tulisi keskittyä ensisijaisesti ihmisoikeusloukkausten käsittelyyn, koska yleinen poliittinen tilanne kuulu muiden YK:n elinten toimivaltaan; korostaa YK:n ihmisoikeusneuvoston erityispiirteitä eli eritysmenettelyjen, erityistuntojen, yleisen ja säännöllisen tarkastelumekanismin, vuorovaikutteisten vuoropuhelujen ja äkillisten kriisien käsittelykyvyn merkittävää roolia;

2.   panee merkille YK:n ihmisoikeusneuvoston työn tulokset; pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston itselleen määrittämän kunnianhimoisen ohjelman täytäntöönpanoa, joka käsittää sen menettelyjen ja työtapojen tarkastelun, ja erityisesti yleisen säännöllisen tarkastelun kehittämisen ja toimeenpanon sekä erityismenettelyjen tarkastelun;

3.   osoittaa kunnioitusta YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajiston myönteisille saavutuksille ja erityisesti sen hyvälle yhteistyölle ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa; kehottaa EU:ta kannattamaan 23. kesäkuuta 2008 toimitettavassa YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajan vaalissa ensisijaisesti ehdokkaita, joiden riippumattomuus täyttää korkeat vaatimukset;

4.   pitää myönteisenä erityisistuntojen järjestämistä, koska ne muodostavat tärkeän yhteyden vakavien ihmisoikeusloukkausten ja riippumattoman asiantuntemuksen välille; on kuitenkin huolissaan siitä, ettei YK:n ihmisoikeusneuvosto ole pystynyt ryhtymään toimiin monien maailman kiireellisimpien ihmisoikeuksien loukkaustapausten käsittelemiseksi;

5.   toteaa, että erityisistuntojen tarkoituksena on käsitellä kiireellisiä kriisejä, kun taas pysyviä ihmisoikeusloukkauksia tulisi käsitellä tavallisissa istunnoissa, joiden avulla voidaan suorittaa syvempää analyysiä ja löytää pitkän aikavälin ratkaisuja;

6.   korostaa, että erityisistunnot edellyttävät etukäteisvalmistelua ja jäsenneltyjä työtapoja myönteisten tulosten saavuttamiseksi; panee tässä yhteydessä merkille EU:n keskeisten aloitteiden menestyksen;

7.   panee merkille suoran vaikutuksen, joka oli Genevessä lokakuussa 2007 järjestetyllä Burmaa käsitelleellä erityisistunnolla, jonka tuloksina oli hallituksen harjoittaman sorron tuomitseminen sekä erityisedustajan vierailu Burman ihmisoikeustilanteen tutkimiseksi; pahoittelee erityisedustajan suositusten seurannan ja tarkkailun puutetta Burman ihmisoikeustilanteen huonontuessa;

YK:n ihmisoikeusneuvoston uusien jäsenten valinta YK:n yleiskokouksessa

8.   kehottaa järjestämään kilpailuun perustuvia vaaleja kaikilla alueilla toukokuussa 2008, jotta saataisiin todellista valinnanvaraa YK:n jäsenvaltioiden kesken; pahoittelee, että joitakin ihmisoikeuksien suhteen ongelmallisia maita jo on valittu, koska tämä merkitsee palaamista lähtötilanteeseen;

9.   kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan painostusta, joka koskee YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi valitsemisen edellytyksiä sekä erityismenettelyihin osallistumista koskevia pysyviä kutsuja samoin kuin YK:n jäsenvaltioiden valintasitoumusten käytännön toteutumisen seurantaa; kehottaa ennen tällaista uudistusta soveltamaan tätä sääntöä määritettäessä EU:n jäsenvaltioiden tukea ehdokasmaille YK:n ihmisoikeusneuvostossa;

Menettelyt ja mekanismit
Yleinen säännöllinen tarkastelumekanismi

10.   pitää yleistä säännöllistä tarkastelumekanismia keinona, jonka avulla voidaan mahdollisesti parantaa ihmisoikeuksiin liittyvien sitoumusten ja käytäntöjen seurannan yleismaailmallisuutta kaikkialla maailmassa soveltamalla YK:n kaikkiin jäsenvaltioihin samanlaista kohtelua ja seurantaa;

11.   toteaa, että yleisellä säännöllisellä tarkastelumekanismilla pyritään tarkastelemaan maiden tilannetta objektiivisesti ihmisoikeusrikkomusten havaitsemiseksi sellaisilla alueilla, joilla tilannetta voitaisiin korjata hyvien käytäntöjen vaihtamisella ja tehostetulla yhteistyöllä suositusten ja johtopäätösten aikaansaamiseksi; kehottaa tässä suhteessa EU:n jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan nämä suositukset ja päätelmät huomioon EU:n avustusohjelmien tavoitteiden ja painopisteiden määrittämisessä;

12.   toivoo yleiseen säännölliseen tarkastelumekanismiin liittyvien menettelyjen, joiden ensimmäinen ja toinen kierros järjestetään 7.–18. huhtikuuta 2008 ja 5.–16. toukokuuta 2008, lunastavan tähän mennessä esitetyt odotukset; kehottaa EU:n jäsenvaltioita toteuttamaan yleisen säännöllisen tarkastelumekanismin avoimesti ja objektiivisesti edellä mainitun päätöslauselman 60/251 hengessä; kehottaa yleisen säännöllisen tarkastelumekanismin yhteydessä tarkasteltavia EU:n jäsenvaltioita itsekriittisyyteen ja kehottaa niitä olemaan rajaamatta esityksiään pelkästään omien myönteisten saavutustensa luettelemiseen;

13.   panee merkille, että on vielä käsiteltävä useita kysymyksiä, kuten yleisen säännöllisen tarkastelumekanismin niin kutsuttujen troikkien valintaa, mikä helpottaa ihmisoikeustilanteen tarkastelua YK:n jäsenvaltioissa; kehottaa tässä suhteessa EU:n jäsenvaltioita olemaan hyväksymättä mahdollisuutta, että tarkastelun kohteina olevat maat torjuvat luottamuksellisesti niiden tarkastelusta vastaavien maiden valinnan;

14.   kehottaa YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseniä nimittämään riippumattomia asiantuntijoita edustajikseen yleisen säännöllisen tarkastelumekanismin toteuttamisesta vastaavaan työryhmään; kehottaa EU:n jäsenvaltioita omaksumaan johtavan roolin tällaisen menettelytavan edistämisessä hyväksymällä yleisen säännöllisen tarkastelumekanismin toteuttamiseen liittyviä yhteisiä suuntaviivoja;

15.   pitää tärkeänä kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien puolustajien osallistumista sekä erityismenettelyjä; toistaa näkemyksensä, jonka mukaan asiaa koskevien johtopäätösten ja suositusten tulisi olla riippumattoman ja uskottavan tarkastelun perusta;

Mandaattien tarkastelu ja erityismenettelyihin liittyvien mandaattien haltijoiden määrittäminen

16.   korostaa, että erityismenettelyt ovat YK:n ihmisoikeusjärjestelmän ydintoimintoja ja että niillä on keskeinen merkitys erityisesti ihmisoikeusneuvostossa; toteaa jälleen, että YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenten on noudatettava velvoitettaan täyteen yhteistyöhön erityismenettelyjen yhteydessä;

17.   korostaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston uskottavuus riippuu erityismenettelyihin liittyvien mandaattien haltijoiden uusista nimityksistä maaliskuussa 2008;

18.   kehottaa antamaan mandaatteja henkilöille, joilla on tunnustettua asiantuntemusta ihmisoikeuksien alalla ja asiaan liittyvää kokemusta ja jotka ovat riippumattomia, puolueettomia, itsenäisiä ja objektiivisia ja joilla on myös huomattava erityismenettelyjärjestelmän tuntemus;

19.   kehottaa hallituksia, kansalaisjärjestöjä ja asianomaisia ammattijärjestöjä lähettämään sopivien ehdokkaiden nimiä, jotta ne voitaisiin sisällyttää valintakelpoisten ehdokkaiden julkiseen luetteloon, jota ihmisoikeusvaltuutetun toimisto ylläpitää;

20.   kehottaa neuvoa-antavaa ryhmää, joka vastaa erityismenettelyjen mandaattiehdokkaiden tarkastelusta ja antaa nimityssuosituksia neuvoston puheenjohtajalle, hoitamaan tehtäväänsä objektiivisesti ja avoimesti ja perustamaan valintansa ammattitaitoon ja henkilön riippumattomuuteen;

21.   tuomitsee ihmisoikeusneuvoston päätöksen olla uusimatta Valko-Venäjää ja Kuubaa käsittelevien erityisedustajien mandaattia;

22.   pitää myönteisenä uusia mandaatteja Sudania käsittelevälle erityisedustajalle sekä Liberiaa, Haitia ja Burundia käsitteleville riippumattomille asiantuntijoille;

23.   pahoittelee EU:n tukea YK:n ihmisoikeusneuvoston päätökselle sen Darfuria käsittelevän asiantuntijaryhmän lakkauttamisesta; toteaa, että asiantuntijaryhmän työn seuranta on lisätty Sudania käsittelevän erityisedustajan mandaattiin; on siksi huolissaan siitä, että erityisedustajan mandaatti saattaa heikentyä hänen työmääränsä lisääntyessä;

24.   kehottaa osoittamaan vastaisuudessa entistä suurempaa varovaisuutta asiantuntijaryhmien mandaattien lopettamisessa, koska ne tuovat tärkeää lisäarvoa;

25.   pitää myönteisenä tähän mennessä tarkasteltujen teemakohtaisten mandaattien uusimista;

26.   kehottaa EU:n jäsenvaltioita takaamaan, että Burmaa ja Korean demokraattista kansantasavaltaa käsittelevien erityisedustajien mandaatit uusitaan ja että Somaliaa ja Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevien riippumattomien asiantuntijoiden mandaatteja pidennetään;

27.   pitää myönteisenä viisi riippumatonta jäsentä käsittävän asiantuntijamekanismin perustamista alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien käsittelyä varten;

28.   kehottaa järjestämään mahdollisimman pian ja joka tapauksessa vuoden 2008 aikana keskusteluja kaikenlaisesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja kehottaa järjestämään mielenilmauksia ja määrittämään prioriteetteja tämän kysymyksen käsittelemiseksi YK:n ihmisoikeusneuvoston tulevissa toimissa ja työohjelmissa, kuten päätettiin 19. joulukuuta 2006 esitetyssä yleiskokouksen päätöslauselmassa A/RES/61/143 toimenpiteiden tehostamisesta kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi;

29.   panee merkille, että 18. kesäkuuta 2007 hyväksyttiin erityismenettelyihin liittyviä mandaatteja koskevat käytännesäännöt; kehottaa YK:n ihmisoikeusneuvostoa panemaan nämä menettelysäännöt täytäntöön edellä mainitun päätöslauselman 60/251 hengessä ja kehottaa kunnioittamaan erityismenettelyjen riippumattomuutta;

30.   tukee erityismenettelyjen koordinointikomitean pyrkimyksiä sen laatiessa ehdotusta asianmukaiseksi menettelyksi, jonka mukaisesti käytännesäännöt ja muut asianmukaiset asiakirjat, erityismenettelyjen käsikirja mukaan luettuna, voidaan panna täytäntöön tavalla, joka vahvistaa niiden kykyä suojella ja edistää ihmisoikeuksia; kehottaa erityismenettelyjen koordinointikomiteaa toimimaan tehokkaasti ja avoimesti, jotta voidaan välttää teknisluonteiset kiistelyt, jotka voivat viivyttää tärkeitä keskusteluja ja haitata erityismenettelyjen mandaatteja;

Valitusmenettely

31.   toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston toimielinten uudistamisprosessissa laadittu valitusmenettely näyttää olevan hyvin samankaltainen kuin aikaisempi "menettely 1503"; vaatii uutta valitusmenettelyä, jolla pystytään tehokkaammin määrittämään vakavat ihmisoikeusloukkaukset, ehkäisemään niitä sekä puuttumaan niihin;

EU:n osallistuminen

32.   tunnustaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden aktiivisen osallistumisen YK:n ihmisoikeusneuvoston ensimmäisen työvuoden aikana;

33.   pitää myönteisenä EU:n osallistumista kuudennen säännöllisen istunnon vaikeisiin neuvotteluihin, joissa pyrittiin erityisesti pääsemään myönteisiin tuloksiin erityismenettelyjen mandaattien uudistamista koskevassa kysymyksessä;

34.   korostaa, että EU:n on ihmisoikeuskysymyksiä käsiteltäessä puhuttava yhdellä äänellä ja että samalla on tärkeää, että kukin EU:n jäsenvaltio ilmaisee EU:n kannan, jotta se saa enemmän painoarvoa;

35.   kehottaa EU:ta ehdottamaan omaa päätöslauselmaa tarkoituksena saavuttaa yksimielisyys ihmisoikeuksien loukkauksista, jotka parhaillaan aiheutuvat Gazan saarrosta ja ohjushyökkäyksistä Israelia vastaan;

36.   kehottaa tekemään tehostettua yhteistyötä ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa ja säilyttämään sen riippumattomuuden myöntämällä sille riittävästi rahoitusta;

37.   kehottaa antamaan erityismenettelyille jatkuvaa tukea rahoituksen ja henkilöstön muodossa; ilmaisee tukensa eurooppalaiselle välineelle demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi(7), sillä se on tärkeä erityismenettelyjen rahoituslähde; pitää myönteisinä ihmisoikeustyöryhmän (COHOM) puheenjohtajan aloitteita sen erityisedustajien kanssa tekemän yhteistyön tehostamiseksi, kuten esimerkiksi pysyviä kutsuja tärkeimpiin kokouksiin;

38.   kehottaa komissiota ja neuvostoa hyväksymään yhteisen kannan sen varmistamiseksi, että EU:n jäsenvaltiot automaattisesti allekirjoittavat ja ratifioivat kaikki kansainväliset ihmisoikeussopimukset;

39.   panee merkille EU:n sen hyväksi tekemän työn, että päätöslauselmat hyväksyttäisiin konsensuksella; kehottaa EU:n jäsenvaltioita jatkamaan ponnistelujaan saadakseen muita alueellisia ryhmiä edustavia maita sitoutumaan laajan tuen varmistamiseen päätöslauselmille, joilla tehostetaan ihmisoikeuksien suojelua ja edistämistä; kehottaa EU:ta käyttämään entistä tehokkaammin avunantoaan ja poliittista tukeaan kolmansille maille niiden kannustamiseksi yhteistyöhön YK:n ihmisoikeusneuvoston kanssa;

40.   kehottaa Euroopan parlamentin valtuuskuntaa YK:n ihmisoikeusneuvoston seitsemännessä istunnossa tuomaan esille tässä päätöslauselmassa ilmaistut huolenaiheet, kehottaa valtuuskuntaa antamaan vierailustaan kertomuksen ihmisoikeuksien alivaliokunnalle ja pitää asianmukaisena Euroopan parlamentin valtuuskunnan lähettämistä YK:n ihmisoikeusneuvoston asiaa koskeviin istuntoihin;

o
o   o

41.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n 62. yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä ulkoasiainvaliokunnan perustamalle EU:n ja YK:n väliselle työryhmälle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0235.
(2) EYVL C 291 E, 30.11.2006, s. 409.
(3) EUVL C 96 E, 21.4.2004, s. 79.
(4) EUVL C 124 E, 25.5.2006, s. 549.
(5) EUVL C 227 E, 21.9.2006, s. 582.
(6) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0165.
(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1889/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006 , demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä (EUVL L 386, 29.12.2006, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö