Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0092/2008

Dezbateri :

PV 20/02/2008 - 10
CRE 20/02/2008 - 10

Voturi :

PV 21/02/2008 - 4.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0065

Texte adoptate
PDF 374kWORD 80k
Joi, 21 februarie 2008 - Strasbourg
A şaptea sesiune a Consiliului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru drepturile omului
P6_TA(2008)0065RC-B6-0092/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 21 februarie 2008 privind cea de-a şaptea sesiune a Consiliului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru drepturile omului

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare, adoptate începând cu 1996, cu privire la Comisia Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, în special Rezoluția sa din 7 iunie 2007 privind cea de-a cincia sesiune a Consiliului ONU pentru drepturile omului (UNHRC)(1), precum și Rezoluţiile din 16 martie 2006 privind rezultatul negocierilor asupra Consiliului pentru Drepturile Omului și cea de-a 62-a sesiune a UNCHR(2), din 29 ianuarie 2004 privind relațiile dintre Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite(3), din 9 iunie 2005 privind reforma Organizației Națiunilor Unite(4), din 29 septembrie 2005 privind rezultatul Reuniunii mondiale la nivel înalt a Organizației Națiunilor Unite din 14-16 septembrie 2005(5) și cea din 26 aprilie 2007 privind raportul anual privind drepturile omului în lume în 2006 și politica UE în această privință(6),

–   având în vedere rezoluțiile sale de urgenţă cu privire la drepturile omului și democrație,

–   având în vedere Rezoluția A/RES/60/251 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de înființare a Consiliului pentru Drepturile Omului (UNHRC),

–   având în vedere sesiunile ordinare și extraordinare anterioare ale UNHRC, în special cea de-a șasea sesiune ordinară, precum și cea de-a șasea sesiune extraordinară din 23-24 ianuarie 2008 privind încălcările drepturilor omului provocate de atacurile militare și incursiunile Israelului pe teritoriile palestiniene ocupate, în special în Fâșia Gaza ocupată,

–   având în vedere apropierea celei de-a șaptea sesiuni a UNHRC, care va avea loc în martie 2008,

–   având în vedere prima și a doua runde ale evaluării periodice universale (UPR), care vor avea loc la 7-18 aprilie 2008 și 5-16 mai 2008,

–   având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât respectarea, promovarea și garantarea caracterului universal al drepturilor omului fac parte din acquis-ul etic și juridic al Uniunii Europene și reprezintă una din pietrele de temelie ale unității și integrității europene;

B.   întrucât UNHRC oferă o platformă eficientă pentru consolidarea protecției și promovării drepturilor omului în cadrul ONU;

C.   întrucât cea de-a șaptea sesiune a UNHRC va avea o importanță crucială, deoarece va fi prima sesiune în cadrul căreia vor fi examinate o gamă largă de probleme materiale în condițiile noilor metode de lucru care decurg din reformele de construcție instituțională adoptate în 2006 și 2007, și va rafina modalitățile de efectuare a UPR;

D.   întrucât credibilitatea UNHRC se bazează pe punerea în aplicare a acestor reforme și mecanisme într-un mod care îi va consolida capacitatea de abordare a cazurilor de încălcare a drepturilor omului din întreaga lume;

E.   întrucât va fi înființată o delegație ad hoc a Parlamentului European pentru cea de-a șaptea sesiune a UNHRC, astfel cum s-a procedat și în ultimii doi ani, iar înainte de aceasta - în cazul predecesorului UNHRC, Comisia ONU pentru Drepturile Omului,

Activitatea Consiliului pentru Drepturile Omului

1.   subliniază rolul crucial al Consiliului pentru Drepturile Omului în cadrul arhitecturii generale a ONU; își reiterează poziția privind faptul că UNHRC ar trebui și în continuare să-și concentreze activitatea cu precădere pe încălcări ale drepturilor omului, deoarece situațiile politice generale se află în competența altor organisme ale ONU; evidențiază caracterul specific al UNHRC, respectiv rolul important al procedurilor speciale, al sesiunilor extraordinare, al UPR, al dialogului interactiv și al capacităţii de abordare a crizelor urgente;

2.   ia act de rezultatele activității UNHRC; salută îndeplinirea programului ambițios pe care UNHRC și l-a stabilit, care includea evaluarea procedurilor și metodelor sale de lucru, în special crearea și punerea în aplicare a evaluării periodice universale și evaluarea procedurilor speciale;

3.   salută realizările pozitive ale președinției UNHRC, în special buna cooperare stabilită de aceasta cu Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR); invită UE să acorde, cu prioritate, sprijin egal candidaților cu un înalt nivel de integritate care se prezintă la alegerile pentru noul președinte al UNHRC, în cadrul votului care va avea loc la 23 iunie 2008;

4.   salută organizarea de sesiuni extraordinare, deoarece acestea constituie o legătură esențială între încălcările grave ale drepturilor omului și analizele experților independenți; își exprimă totuși îngrijorarea în legătură cu faptul că UNHRC nu a acționat în multe dintre cele mai urgente situații din lume privind încălcări ale drepturilor omului;

5.   observă că obiectivul sesiunilor extraordinare este abordarea crizelor urgente, iar încălcările persistente ale drepturilor omului ar trebui abordate în cadrul sesiunilor ordinare, fapt ce ar permite efectuarea unei analize mai detaliate și formularea unor soluții pe termen lung;

6.   evidențiază faptul că, pentru obținerea unor rezultate pozitive, sesiunile extraordinare necesită pregătire prealabilă și metode de lucru structurate; constată, în acest sens, succesul inițiativelor-cheie ale UE;

7.   constată impactul direct pe care l-a avut sesiunea extraordinară privind situația din Birmania, care a avut loc la Geneva în octombrie 2007, care a avut drept rezultat condamnarea represiunilor guvernului și efectuarea unei vizite de către Raportorul Special în vederea analizării situației drepturilor omului în Birmania; deplânge lipsa unor acțiuni ulterioare și de monitorizare în urma recomandărilor emise de Raportorul Special, dată fiind înrăutățirea situației drepturilor omului în Birmania;

Alegerea noilor membri ai UNHRC de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite

8.   solicită organizarea, în mai 2008, de alegeri competitive în toate regiunile în vederea asigurării unei adevărate game de opțiuni printre statele membre ale ONU; regretă faptul că au fost alese unele țări cu un trecut problematic în domeniul drepturilor omului, ceea ce semnifică ştergerea conținutului istoric;

9.   solicită Consiliului, Comisiei și statelor membre să-și continue presiunile în vederea instituirii unor criterii de aderare pentru alegerea în UNHRC, inclusiv emiterea unor invitații permanente la procedurile speciale, precum și în vederea monitorizării punerii efective în aplicare a promisiunilor electorale ale statelor membre ale ONU; în așteptarea unei astfel de reforme, solicită aplicarea acestei reguli pentru determinarea sprijinului acordat de statele membre ale UE țărilor candidate în cadrul UNHRC;

Proceduri și mecanisme
UPR

10.   consideră că mecanismul UPR constituie un mijloc de ameliorare a caracterului universal al monitorizării angajamentelor și practicilor în domeniul drepturilor omului din întreaga lume prin supunerea tuturor statelor membre ale ONU unui control și unui tratament egal;

11.   evidențiază faptul că obiectivul UPR este efectuarea unei evaluări obiective a situației într-o țară în vederea identificării domeniilor în care există încălcări ale drepturilor omului și în care situația ar putea fi îmbunătățită prin schimburi de bune practici și prin cooperare consolidată, măsuri ce s-ar solda cu recomandări și concluzii; solicită, în acest sens, statelor membre ale UE și Comisiei să țină seama de aceste recomandări și concluzii la definirea obiectivelor și priorităților programelor de asistență ale UE;

12.   solicită ca procesul de evaluare UPR, ale cărui prima și a doua runde vor avea loc la 7-18 aprilie 2008 și 5-16 mai 2008, să fie la înălțimea așteptărilor exprimate până în prezent; invită statele membre ale UE să realizeze UPR în mod transparent şi obiectiv şi în spiritul Rezoluției 60/251 menţionate anterior; invită statele membre ale UE supuse evaluării UPR să manifeste autocritică și să nu-și limiteze prezentările la o enumerare a realizărilor lor pozitive;

13.   constată că mai este necesar să fie abordate o serie de chestiuni, inclusiv alegerea așa-numitei "Troika UPR" care va facilita evaluarea statelor membre ale ONU în domeniul drepturilor omului; îndeamnă, în acest sens, statele membre ale UE să nu accepte situația în care țările în curs de evaluare ar avea posibilitatea de a refuza în mod confidențial alegerea țărilor responsabile cu evaluarea lor;

14.   invită membrii UNHRC să numească experți independenți care să-i reprezinte în cadrul grupului de lucru responsabil cu desfășurarea UPR; invită statele membre ale UE să ia inițiativa în promovarea unei astfel de abordări prin adoptarea unor orientări comune cu privire la modalitățile UPR;

15.   constată importanța implicării societății civile și apărătorilor drepturilor omului, precum și a procedurilor speciale; își reiterează poziția privind faptul că recomandările și concluziile respective ar trebui să constituie baza pentru efectuarea unei evaluări independente și credibile;

Revizuirea mandatelor și nominalizarea deținătorilor de mandate pentru proceduri speciale

16.   subliniază că procedurile speciale sunt elementul central al sistemului drepturilor omului al ONU, jucând un rol deosebit de important îndeosebi în Consiliul pentru Drepturile Omului; reafirmă necesitatea respectării, de către membrii UNHRC, a obligației lor de a coopera pe deplin în privința procedurilor speciale;

17.   subliniază că de noile nominalizări ale deținătorilor de mandate pentru proceduri speciale, în martie 2008, va depinde credibilitatea UNHRC;

18.   solicită nominalizarea, ca deținători de mandate, a unor persoane cu o competență recunoscută în domeniul drepturilor omului, cu experiență pertinentă, independente, imparțiale, dând dovadă de integritate personală și obiectivitate, precum și de cunoașterea solidă a sistemului de proceduri speciale;

19.   îndeamnă guvernele, ONG-urile și asociațiile profesionale relevante să trimită numele candidaților eligibili pentru includerea în registrul public de candidați eligibili, gestionat de OHCHR;

20.   invită Grupul consultativ, responsabil de evaluarea candidaților la mandatele pentru proceduri speciale și de formularea recomandărilor pentru numirile la Președinția Consiliului, să își îndeplinească mandatul în mod obiectiv și transparent și să își bazeze opțiunile pe criterii de profesionalism și integritate personală;

21.   dezaprobă hotărârea Consiliului pentru Drepturile Omului de a nu reînnoi mandatele raportorilor speciali pentru Belarus și Cuba;

22.   salută reînnoirea mandatelor de țară ale raportorului special pentru Sudan și ale experților independenți pentru Liberia, Haiti și Burundi;

23.   regretă sprijinul UE în favoarea deciziei UNHRC de a desfiinţa grupul său de experți pentru Darfur; constată că urmărirea desfășurării activității grupului de experți a fost adăugată la mandatul raportorului special pentru Sudan; este, prin urmare, preocupat de riscul afectării mandatului raportorului special prin mărirea volumului de lucru al acesteia;

24.   încurajează o atitudine mai prudentă atunci când este vorba de discontinuitatea, pe viitor, a mandatelor grupurilor de experți, având în vedere importanta lor valoare adăugată;

25.   salută reînnoirea mandatelor tematice revizuite până acum;

26.   invită statele membre ale UE să garanteze reînnoirea mandatelor raportorilor speciali pentru Birmania și Republica Populară Democrată Coreeană, și prelungirea mandatelor experților independenți pentru Somalia și Republica Democrată Congo;

27.   salută crearea unui sistem de experți, compus din cinci membri independenți, în domeniul drepturilor omului pentru populațiile autohtone;

28.   încurajează organizarea, cât de curând posibil şi la toate evenimentele în cursul 2008, a unor dezbateri pe marginea violenței împotriva femeilor în toate formele și manifestările ei, și stabilirea unor priorități în abordarea acestei problematici în cadrul viitoarelor eforturi și programe de lucru ale UNHRC, astfel cum s-a stabilit în Rezoluția A/RES/61/143 a Adunării Generale din 19 decembrie 2006 privind intensificarea eforturilor pentru eliminarea tuturor formelor de violenţă faţă de femei;

29.   ia act de adoptarea, la 18 iunie 2007, a unui Cod de conduită al deținătorilor de mandate pentru proceduri speciale; invită UNHRC să pună în aplicare acest Cod de conduită în spiritul Rezoluției 60/251 menţionate anterior și să respecte independența procedurilor speciale;

30.   sprijină eforturile Comitetului de coordonare pentru proceduri speciale în elaborarea procedurii adecvate prin care Codul de conduită și alte documente relevante, printre care Manualul de proceduri speciale, pot fi cel mai bine puse în practică, astfel încât să se consolideze capacitatea lor de a proteja și promova drepturile omului; invită Comitetul de coordonare pentru proceduri speciale să își desfășoare activitatea în mod eficient și transparent, pentru a evita dezbaterile tehnice care ar putea crea întârzieri ale dezbaterilor de substanță și obstacole în calea mandatelor pentru proceduri speciale;

Procedura de depunere a plângerilor

31.   constată că procedura de depunere a plângerilor, evidențiată ca parte a procesului de construcție instituțională a UNHRC, pare a fi extrem de similară cu fosta "procedură 1503"; solicită un nou proces, care să fie mai eficient în identificarea, prevenirea și soluționarea situațiilor de încălcări grave și evidente ale drepturilor omului;

Implicarea Uniunii Europene

32.   recunoaște implicarea activă a UE și a statelor sale membre în primul an de activitate al UNHRC;

33.   salută implicarea UE în negocierile dificile din cadrul celei de-a șasea sesiuni ordinare, în vederea obținerii, în special, a unor rezultate pozitive, îndeosebi cu privire la reînnoirea mandatelor pentru proceduri speciale;

34.   indică necesitatea ca UE să se exprime la unison în abordarea problematicii privind drepturile omului, precum și importanța faptului ca fiecare stat membru al UE să dea glas poziției UE, astfel încât să îi confere acesteia mai multă greutate;

35.   invită UE să sprijine propria sa rezoluție, în vederea obținerii unui consens în abordarea actualelor încălcări ale drepturilor omului în raport cu blocada asupra Gazei și cu atacurile cu rachete împotriva Israelului;

36.   solicită o cooperare consolidată cu OHCHR și păstrarea independenței sale prin acordarea unei finanțări adecvate;

37.   solicită asistență continuă pentru procedurile speciale, în ceea ce privește finanțarea și personalul; își exprimă sprijinul în favoarea Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile Omului(7), în măsura în care acesta constituie o importantă sursă de finanțare pentru procedurile speciale; salută inițiativele președinției Grupului de lucru pentru drepturile omului (COHOM) de a-și consolida cooperarea cu raportorii speciali, îndeosebi pe baza invitațiilor sistematice la reuniunile pertinente;

38.   invită Comisia și Consiliul să adopte o "poziție comună", destinată să garanteze semnarea și ratificarea automată, de către statele membre ale UE, a tuturor actelor internaționale în domeniul drepturilor omului;

39.   constată eforturile UE în direcția adoptării prin consens a rezoluțiilor; invită statele membre ale UE să depună în continuare eforturi pentru asocierea cu țări din alte grupuri regionale, în scopul garantării unui sprijin larg pentru rezoluțiile destinate consolidării protecției și promovării drepturilor omului; invită Uniunea Europeană să utilizeze mai eficient ajutoarele și sprijinul politic în favoarea țărilor terțe, pentru a le stimula să coopereze cu UNHRC;

40.   acordă delegației Parlamentului European la cea de-a șaptea sesiune a UNHRC mandatul de a transmite preocupările exprimate în prezenta rezoluție, invitând delegația să prezinte un raport privind această vizită Subcomisiei pentru drepturile omului, și consideră că este important ca Parlamentul European să trimită în continuare delegații la sesiunile relevante ale UNHRC;

o
o   o

41.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului de securitate al ONU, Secretarului General al ONU, Președintelui celei de-a 62-a Adunări Generale, Președintelui Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, precum și grupului de lucru UE-ONU, înființat de Comisia pentru afaceri externe.

(1) Texte adoptate, P6_TA(2007)0235.
(2) JO C 291 E, 30.11.2006, p. 409.
(3) JO C 96 E, 21.4.2004, p. 79.
(4) JO C 124 E, 25.5.2006, p. 549.
(5) JO C 227 E, 21.9.2006, p. 582.
(6) Texte adoptate, P6_TA(2007)0165.
(7) Regulamentul (CE) nr. 1889/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială (JO L 386, 29.12.2006, p. 1).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate