Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2531(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0078/2008

Esitatud tekstid :

B6-0078/2008

Arutelud :

PV 20/02/2008 - 14
CRE 20/02/2008 - 14

Hääletused :

PV 21/02/2008 - 4.8

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0067

Vastuvõetud tekstid
PDF 107kWORD 38k
Neljapäev, 21. veebruar 2008 - Strasbourg
Teadusalane koostöö Aafrikaga
P6_TA(2008)0067B6-0078/2008

Euroopa Parlamendi 21. veebruari 2008. aasta resolutsioon Aafrikaga tehtava rahvusvahelise teaduskoostöö parandamisele suunatud tugimeetmete olulisuse kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 8.ja 9. detsembril 2007 toimunud ELi ja Aafrika tippkohtumist, ELi ja Aafrika strateegilist partnerlust ning ELi-Aafrika tegevuskava (2008–2010);

–   võttes arvesse oma 31. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni Euroopa teadusruumi uute perspektiivide kohta(1);

–   võttes arvesse energiatehnoloogiate osa võitluses kliimamuutusega;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

1.   tunnustab Aafrika poliitikakujundajate kasvavat suundumust pidada arengu juures oluliseks teadust ja tehnoloogiat ning innovatsiooni;

2.   märgib Aafrika uue arengupartnerluse (NEPAD) olulist panust, selle teaduse ja tehnoloogia ühtset tegevuskava ning Aafrika Liidu teadus- ja tehnoloogiaalaseid programme ning nõuab nende paremat rakendamist ja põhjalikumat arendamist ning asjaomaste meetmete parandamist;

3.   rõhutab vajadust suurendada Aafrika teadlaste osalust rahvusvahelises teaduskoostöös ning uurimis- ja arendustegevuse projektides, et säilitada ning arendada uurimis- ja arendustegevust Aafrikas, eelkõige kindlates valdkondades, nagu toit, tervishoid ja energia;

4.   tuletab meelde, et teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendas raamprogrammis(2) on olulisel kohal tähelepanuta jäetud haigused, ja on seisukohal, et erilist rõhku tuleks panna HIV/AIDSi-uuringutele Aafrika riikides;

5.   nõuab olemasoleva teadustegevuse infrastruktuuri, sealhulgas Aafrika uue arengupartnerluse (NEPAD) teaduse ja tehnoloogia büroo, Aafrika Liidu programmide ning teadus- ja arendustegevuse projektide tugevdamist Aafrika Liidu ja Aafrika teadusringkondade suuniste alusel, eelkõige kindlates valdkondades, nagu toit, tervishoid ja energia;

6.   nõuab tungivalt, et liikmesriigid edendaksid teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd Aafrikaga, mis tagab kiiresti tõelise ning ulatusliku teadmiste ja tehnoloogia arengu Aafrika riikides;

7.   märgib, et teaduse areng aitab kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele arengule, mida näevad ette aastatuhande arengueesmärgid; kutsub eelkõige Euroopa Liitu üles tähtsustama Aafrikaga tehtava teadus- ja tehnoloogiaalase koostöö raames kliimamuutuse küsimust, pannes peamist rõhku Aafrikas leiduvatele ülisuurtele taastuvatele energiaallikatele, eriti päikeseenergiale;

8.   nõuab tungivalt, et liikmesriigid edendaksid koos teadus- ja arendusprojektidega teadmiste ja tehnoloogia siiret ELi ja Aafrika vahel uue sidusa tegevusraamistiku kaudu, et saavutada säästva arengu vahetud ja pikaajalised eesmärgid, ning kujundaksid vastavalt sellele poliitikat ja ressursse;

9.   kutsub Euroopa Liitu ja liikmesriike üles tagama ELi teaduse ja tehnoloogiaga seotud rahvusvahelise poliitika ning Aafrika riikide põhivajaduste paremat sidusust, et töötada välja uus üldine raamistik teaduskoostööks ja diplomaatilisteks suheteks Aafrikaga;

10.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0029.
(2) ELT L 412, 30.12.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika