Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2531(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0078/2008

Teksty złożone :

B6-0078/2008

Debaty :

PV 20/02/2008 - 14
CRE 20/02/2008 - 14

Głosowanie :

PV 21/02/2008 - 4.8

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0067

Teksty przyjęte
PDF 201kWORD 37k
Czwartek, 21 lutego 2008 r. - Strasburg
Współpraca naukowa z Afryką
P6_TA(2008)0067B6-0078/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie znaczenia środków pomocy służących wzmocnieniu międzynarodowej współpracy naukowej z Afryką

Parlament Europejski,

–   uwzględniając niedawny szczyt UE-Afryka w dniach 8 i 9 grudnia 2007 r., Partnerstwo Strategiczne między UE i Afryką oraz plan działania (2008-2010),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie europejskiej przestrzeni badawczej: nowe perspektywy(1),

–   uwzględniając rolę technologii energetycznych w walce przeciwko zmianom klimatu,

–   uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

1.   z uznaniem przyjmuje rosnącą wśród afrykańskich decydentów tendencję do priorytetowego traktowania nauki, technologii oraz innowacji na rzecz rozwoju;

2.   uznaje cenny wkład Nowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Afryki (NEPAD), realizowanego w jego ramach skonsolidowanego planu działań w dziedzinie nauki i technologii oraz naukowo-technologicznych programów Unii Afrykańskiej oraz wzywa do ich intensywniejszego wdrażania i pełniejszego rozwoju, jak również do ulepszania właściwych środków;

3.   podkreśla potrzebę zwiększenia udziału naukowców afrykańskich w międzynarodowych projektach współpracy naukowej oraz współpracy w dziedzinie badań i rozwoju w celu podtrzymania i pogłębiania wiedzy badawczo-rozwojowej w Afryce, w szczególności w pewnych sektorach, takich jak sektor żywności, zdrowia i energii;

4.   przypomina o wyjątkowym znaczeniu nadanym zagadnieniu chorób zaniedbywanych w siódmym programie ramowym w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji(2) oraz jest zdania, że szczególną uwagę należy zwrócić na badania dotyczące AIDS w krajach afrykańskich;

5.   zgodnie ze wskazaniem Unii Afrykańskiej i afrykańskiej wspólnoty naukowej wzywa do wzmocnienia istniejącej infrastruktury badawczej, w tym biura NEPAD ds. naukowo-technologicznych, programów Unii Afrykańskiej oraz projektów w dziedzinie badań i rozwoju, w szczególności w konkretnych sektorach, takich jak sektor żywności, zdrowia i energii;

6.   wzywa państwa członkowskie do promowania współpracy naukowo-technologicznej z Afryką, która w szybkim tempie zapewni rzeczywisty i wszechstronny rozwój wiedzy i technologii w krajach Afryki;

7.   zauważa, że postęp w dziedzinie nauki przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego, do którego dążenie przewidziano w Milenijnych Celach Rozwoju; wzywa w szczególności UE do uczynienia ze zmian klimatycznych kwestii priorytetowej we współpracy naukowo-technologicznej z Afryką, przede wszystkim przy wykorzystaniu ogromnych zasobów energii odnawialnej, zwłaszcza słonecznej, którymi Afryka dysponuje;

8.   wzywa państwa członkowskie do promowania transferu wiedzy i technologii między UE a Afryką, a także projektów w zakresie badań i rozwoju, w oparciu o nowe wspólne ramy działań na rzecz osiągnięcia bezpośrednich i długoterminowych celów w zakresie trwałego rozwoju oraz do rozwinięcia odpowiednio strategii politycznej i zasobów;

9.   wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do zapewnienia większej spójności między międzynarodową polityką naukowo-technologiczną UE a podstawowymi potrzebami krajów afrykańskich, prowadząc tym samym do opracowania nowych ogólnoświatowych ram kontaktów naukowych i dyplomatycznych z Afryką;

10.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, parlamentom państw członkowskich i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0029.
(2) Dz.U. L 412 z 30.12.2006, str. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności