Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0081/2008

Rozpravy :

PV 21/02/2008 - 9.2
CRE 21/02/2008 - 9.2

Hlasování :

PV 21/02/2008 - 10.2
CRE 21/02/2008 - 10.2

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 203kWORD 46k
Čtvrtek, 21. února 2008 - Štrasburk
Bělorusko
P6_TA(2008)0071RC-B6-0081/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. února 2008 o Bělorusku

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Bělorusku, zejména na usnesení ze dne 6. dubna 2006 o situaci situace v Bělorusku po prezidentských volbách ze dne 19. března 2006(1),

-   s ohledem na prohlášení Komise z 21. listopadu 2006 o připravenosti Evropské unie k obnovení vztahů s Běloruskem a jeho občany v rámci evropské politiky sousedství (EPS),

-   s ohledem na Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, která byla dne 14. prosince 2004 udělena Běloruské asociaci novinářů a 13. prosince 2006 Alexandrovi Milinkevičovi,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně odsoudil neúspěšné prezidentské, parlamentní a komunální volby v Bělorusku,

B.   vzhledem k tomu, že vyzval Radu a Komisi, aby navrhly, jakým způsobem lze na půdě mezinárodních organizací zesílit tlak na Lukašenkův režim, a požádal je, aby předložily ucelený balíček konkrétních a cílených sankcí, jež potrestají osoby odpovědné za represe, avšak nebudou zdrojem dalšího utrpení občanů Běloruska,

C.   vzhledem k tomu, že odsoudil zejména skutečnost, že v Bělorusku jsou přehlíženy a opomíjeny orgány místní správy, jež jsou základním stavebním prvkem demokracie a jež reprezentují vůli obyčejných lidí po naplnění jejich skutečných nadějí a očekávání,

D.   vzhledem k tomu, že pokračující politický a administrativní nátlak ohrožuje existenci nevládních organizací v Bělorusku a oslabuje jejich nezávislost,

E.   vzhledem k tomu, že v lednu 2008 v Minsku proběhla série protestních akcí podnikatelů a že vůdci těchto manifestací byli zadrženi a často i biti,

F.   vzhledem k nedávnému potěšujícímu vývoji v souvislosti se zřízením Delegace Komise v Minsku,

1.   vyjadřuje hluboké politování nad tím, že se situace v oblasti demokracie, lidských práv a právního státu v Bělorusku nezlepšuje; pokračující svévolné zatýkání představitelů občanské společnosti a opozičních aktivistů, především dočasné zadržení Alexandra Milinkeviče, a potlačování nezávislých sdělovacích prostředků odporuje nedávnému prohlášení běloruské vlády, že bude usilovat o zlepšení vztahů s Evropskou unií;

2.   je zklamán odsouzením novináře Alexandra Zdvižkova ke třem letům vězení; domnívá se, že tento trest je neoprávněně tvrdý, a vyzývá běloruskou vládu, aby toto rozhodnutí přehodnotila;

3.   bere na vědomí nedávné propuštění několika aktivistů z řad demokratické opozice, mezi nimiž byli i představitelé Mládeže Běloruské lidové fronty a Mladé fronty; odsuzuje zatčení, 15denní věznění a hrozbu vyloučení těchto aktivistů z univerzity kvůli nenásilné demonstraci, která proběhla v Minsku dne 16. ledna 2008 u příležitosti dne solidarity s uvězněnými aktivisty běloruské opozice a s rodinami pohřešovaných běloruských představitelů veřejného života;

4.   důrazně vyzývá běloruské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily dalšího politického vězně Alexandra Kazulina a aby přestaly zastrašovat, obtěžovat, cíleně zatýkat a politicky stíhat aktivisty z řad demokratické opozice a představitele běloruské občanské společnosti;

5.   vítá aktuální vývoj v souvislosti s dohodami o zřízení Delegace Komise v Minsku jako pozitivní krok k obnovení dialogu s Evropskou unií; vyzývá Komisi, aby k jejímu ustavení využila svůj veškerý potenciál;

6.   připomíná, že dne 21. listopadu 2006 Evropské unie prohlásila, že je připravena obnovit vztahy s Běloruskem a jeho občany v rámci EPS, jakmile běloruská vláda prokáže, že dodržuje demokratické hodnoty a základní práva běloruských občanů;

7.  Zdůrazňuje, že aby Bělorusko mohlo zahájit jakýkoli zásadní dialog s EU, musí splnit zbývající podmínky stanovené v neoficiálním dokumentu Co může EU přinést Bělorusku; mezi ně patří propuštění všech politických vězňů, zrušení trestu smrti, svoboda sdělovacích prostředků a svoboda slova, nezávislost soudnictví a dodržování demokratických hodnot a základních práv běloruských občanů;

8.   odsuzuje skutečnost, že Bělorusko je jediným státem v Evropě, který stále vykonává trest smrti, což je v rozporu s evropskými hodnotami;

9.   naléhavě žádá běloruské úřady, aby zrušily dekret č. 70 ze dne 8. února 2008, jehož ustanovení porušují právo běloruských občanů na vzdělávání tím, že vytvářejí překážky při vstupu do zařízení vyššího vzdělávání;

10.   důrazně vyzývá běloruské úřady, aby uplatňovaly standardy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) při organizaci nadcházejících parlamentních voleb, které jsou naplánovány na 28. září 2008; vyzývá vládu, aby zástupcům demokratické opozice umožnila přístup do oblastních volebních komisí, aby povolila registraci všem kandidátům do parlamentu a jejich pozorovatelům, a aby nevytvářela překážky pro komplexní a úplnou mezinárodní misi pro sledování průběhu voleb;

11.   vyzývá Radu a Komisi, aby podnikly další kroky k usnadnění a uvolnění postupů udělování víz běloruským občanům, protože pouze takto lze přispět ke splnění hlavního cíle politiky EU týkající se Běloruska, tj. usnadnit a posílit kontakty mezi lidmi a demokratizovat zemi; vyzývá je dále v tomto smyslu, aby zvážily možnost zrušení vízových poplatků pro běloruské občany vstupující do schengenského prostoru, což je jediným způsobem, jak zabránit zvyšující se izolaci Běloruska a jeho občanů;

12.   vyzývá členské státy do schengenského prostoru, aby využily veškeré dostupné nástroje (poplatky za vnitrostátní víza) za účelem usnadnění pohybu běloruských občanů v rámci území jednotlivých členských států;

13.   vyzývá Radu, Komisi a mezinárodní společenství jako celek, aby rozšířily svou podporu běloruské občanské společnosti a zejména zvýšily finanční pomoc nezávislým sdělovacím prostředkům, nevládním organizacím a běloruským studentům studujícím v zahraničí; vítá finanční podporu Komise Evropské univerzitě humanitních věd ve Vilniusu (Litva); vyzývá Radu a Komisi, aby zvážily finanční podporu už existujícímu projektu, jehož cílem je vytvoření nezávislé běloruské televise BELSAT;

14.   vyjadřuje svou solidaritu se spojenou demokratickou opozicí Běloruska a s vůdcem tohoto hnutí Alexandrem Milinkevičem a všemi běloruskými občany, kteří usilují o nezávislé, otevřené a demokratické Bělorusko založené na zásadách právním státu; vyzývá, aby vůdci opozice prokázali jednotu a rozhodnost v nadcházejících parlamentních volbách;

15.   lituje rozhodnutí běloruských úřadů, které během několika posledních letech opakovaně odmítly vystavit vstupní víza poslancům Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů; vyzývá běloruské úřady, aby nebránili delegaci Evropského parlamentu pro vztahy s Běloruskem v návštěvách země a získávání přímých zkušeností a postřehů;

16.   odsuzuje omezení běloruských úřadů vydaná pro duchovní ze zahraničí, která mají za cíl omezit jejich vstup do země za účelem služby v náboženských organizacích, a vyzývá běloruské úřady ke zrušení těchto omezení;

17.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, parlamentním shromážděním OBSE a Rady Evropy a běloruským úřadům.

(1) Úř. věst. C 293 E, 2.12.2006, s. 304.

Právní upozornění - Ochrana soukromí