Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0081/2008

Arutelud :

PV 21/02/2008 - 9.2
CRE 21/02/2008 - 9.2

Hääletused :

PV 21/02/2008 - 10.2
CRE 21/02/2008 - 10.2

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 113kWORD 48k
Neljapäev, 21. veebruar 2008 - Strasbourg
Valgevene
P6_TA(2008)0071RC-B6-0081/2008

Euroopa Parlamendi 21. veebruari 2008. aasta resolutsioon Valgevene kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Valgevenes, eelkõige 6. aprilli 2006. aasta resolutsiooni olukorra kohta Valgevenes pärast 19. märtsi 2006. aasta presidendivalimisi(1);

–   võttes arvesse komisjoni 2006. aasta 21. novembri avaldust Euroopa Liidu valmisoleku kohta uuendada Euroopa naabruspoliitika raames suhteid Valgevene ja selle inimestega;

–   võttes arvesse, et 2004. aasta 14. detsembril anti Sahharovi mõttevabaduse auhind Valgevene Ajakirjanike Liidule ja 2006. aasta 13. detsembril Aljaksandr Milinkevitšile;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt mõistnud hukka Valgevene ebaõnnestunud presidendi-, parlamendi- ja kohalikud valimised;

B.   arvestades, et Euroopa Parlament on palunud nõukogul ja komisjonil teha ettepanekud avaldada Lukašenka režiimile rahvusvahelistes organisatsioonides suuremat survet ning nõudnud, et esitataks konkreetsete ja otseste sanktsioonide tervikpakett, mis karistaks rõhujaid, kuid ei suurendaks Valgevene kodanike kannatusi;

C.   arvestades, et Euroopa Parlament taunis eelkõige asjaolu, et kohalik demokraatia, mis on demokraatliku juhtimise nurgakivi ja milles väljendub tavakodanike tahe täita oma siirad unistused ja ootused, on Valgevenes hüljatud ja unarusse jäetud;

D.   arvestades, et jätkuv poliitiline ja haldussurve, mida Valgevenes valitsusvälistele organisatsioonidele avaldatakse, seab ohtu nende olemasolu ja õõnestab nende sõltumatust;

E.   arvestades, et jaanuaris 2008 toimus Minskis rida ettevõtjate meeleavaldusi ning et nende meeleavalduste juhte vahistati ja peksti;

F.   arvestades, et viimasel ajal on komisjoni Minski esinduse rajamise küsimuses tehtud edusamme,

1.   peab äärmiselt kahetsusväärseks, et demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõte olukord Valgevenes ei parane; juhib tähelepanu sellele, et jätkuvad kodanikuühiskonna liikmete ja opositsiooniaktivistide meelevaldsed vahistamised, eelkõige Aljaksandr Milinkevitši ajutine vahistamine, ning sõltumatu ajakirjanduse mahasurumine on vastuolus Valgevene valitsuse hiljutise retoorikaga seoses sooviga parandada suhteid Euroopa Liiduga;

2.   peab kahetsusväärseks kolmeaastase vanglakaristuse määramist ajakirjanik Aljaksandr Zdvižkoule, olles seisukohal, et karistus on põhjendamatult karm, ning palub Valgevene valitsusel selle otsuse läbi vaadata;

3.   võtab teadmiseks mitme demokraatliku opositsiooni aktivisti, sh Valgevene rahvarinde noorte liikumise ja Noorte Rinde juhtide hiljutise vabastamise, kuid mõistab samal ajal hukka nende aktivistide vahistamise – millele järgnes 15 päeva vangistust ja ülikoolist väljaheitmise oht – 16. jaanuaril 2008 Minskis toimunud rahumeelse demonstratsiooni järel, millega näidati solidaarsust Valgevene vangistatud opositsiooniaktivistidega ja tuntud kadunud valgevenelaste perekondadega;

4.   nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud vabastaksid viivitamatult ja tingimusteta viimase poliitvangi, Aljaksandr Kazulini, ning lõpetaksid ähvarduste, tagakiusamise, suunatud vahistamiste ja poliitiliste kohtuprotsesside kasutamise Valgevene demokraatliku opositsiooni aktivistide ja kodanikuühiskonna vastu;

5.   tervitab hiljutisi kokkuleppeid asutada Minskisse komisjoni esindus kui sammu Euroopa Liiduga dialoogi uuendamise suunas; ergutab komisjoni esinduse avamise potentsiaali täielikult ära kasutama;

6.   tuletab meelde, et 2006. aasta 21. novembril avaldas Euroopa Liit valmisolekut uuendada Euroopa naabruspoliitika raames suhteid Valgevene ja selle inimestega, niipea kui Valgevene valitsus näitab üles austust demokraatlike väärtuste ja Valgevene inimeste põhiõiguste suhtes;

7.   rõhutab, et sisulise dialoogi alustamiseks ELiga peab Valgevene täitma ka ülejäänud tingimused, mis on sätestatud mitteametlikus dokumendis "Mida Euroopa Liit võiks Valgevenele pakkuda" ja mille hulka kuuluvad kõikide poliitvangide vabastamine, surmanuhtluse kaotamine, vaba meedia ja sõnavabaduse tagamine, kohtusüsteemi sõltumatus ning demokraatlike väärtuste ja Valgevene inimeste põhiõiguste austamine;

8.   taunib asjaolu, et Valgevene on ainuke riik Euroopas, kus siiani on euroopalike väärtustega vastuolus olev surmanuhtlus;

9.   nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud tühistaksid 8. veebruari 2008. aasta dekreedi nr 70, mille sätted rikuvad Valgevene kodanike õigust haridusele, luues takistusi kõrgemasse õppeasutusse sisseastumisele;

10.   nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud täidaksid 28. septembriks 2008. aastaks kavandatud parlamendivalimiste korraldamisel Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) standardeid; palub, et valitsus võimaldaks demokraatliku opositsiooni esindajatele juurdepääsu piirkondlikele valimiskomisjonidele, registreeriks kõik kandidaadid ja vaatlejad ega takistaks tervikliku ja täieliku rahvusvahelise vaatlusmissiooni korraldamist;

11.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles astuma täiendavaid samme Valgevene kodanike jaoks viisamenetluste lihtsustamiseks ja liberaliseerimiseks, kuna üksnes niisugune abinõu saab aidata täita ELi Valgevene poliitika peamist eesmärki, milleks on inimestevaheliste kontaktide lihtsustamine ja tihendamine ning riigi demokratiseerimine; palub neil seoses sellega kindlasti kaaluda võimalust loobuda Schengeni ruumi sisenevatelt Valgevene kodanikelt viisade eest tasu võtmast, mis on ainuke võimalus hoida ära Valgevene ja selle kodanike üha suuremat isoleerumist;

12.   palub Schengeni piirkonna liikmesriikidel kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid (nagu viisatasu), et hõlbustada Valgevene kodanike liikumist liikmesriikides;

13.   palub nõukogul, komisjonil ja rahvusvahelisel kogukonnal tervikuna pakkuda rohkem toetust Valgevene kodanikuühiskonnale ning eelkõige suurendada sõltumatule ajakirjandusele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja välismaal õppivatele Valgevene üliõpilastele antavat rahalist abi; väljendab heameelt komisjoni poolt Leedus Vilniuses asuvale Euroopa humanitaarteaduse ülikoolile antud rahalise toetuse üle; palub komisjonil ja nõukogul kaaluda rahalise toetuse andmist olemasolevale projektile, mille eesmärk on luua sõltumatu Valgevene telekanal Belsat;

14.   väljendab solidaarsust Valgevene ühendatud demokraatliku opositsiooni, selle liikumise juhi Aljaksandr Milinkevitšiga ja kõikide Valgevene kodanikega, kes soovivad õigusriigi põhimõtetele rajatud sõltumatut, avatud ja demokraatlikku Valgevene riiki; ergutab opositsioonijuhte tulevastel parlamendivalimistel üles näitama ühtsust ja otsustavust;

15.   peab kahetsusväärseks, et Valgevene ametivõimud on viimase paari aasta jooksul korduvalt keeldunud andmast riiki sisenemiseks viisat Euroopa Parlamendi liikmetele ja liikmesriikide parlamendiliikmetele; palub Valgevene ametivõimudel mitte teha täiendavaid takistusi Euroopa Parlamendi delegatsioonile suheteks Valgevenega Valgevenesse sisenemisel ja riigist vahetute kogemuste hankimisel;

16.   mõistab hukka Valgevene ametivõimude poolt kehtestatud piirangud, mis takistavad välismaa vaimulikke riiki sisenemast ja usuorganisatsioone teenimast, ning palub Valgevene ametivõimudel nimetatud piirangud kaotada;

17.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, OSCE ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarsetele Assambleedele ning Valgevene ametivõimudele.

(1) ELT C 293 E, 2.12.2006, lk 304.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika