Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0081/2008

Debatai :

PV 21/02/2008 - 9.2
CRE 21/02/2008 - 9.2

Balsavimas :

PV 21/02/2008 - 10.2
CRE 21/02/2008 - 10.2

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 200kWORD 45k
Ketvirtadienis, 2008 m. vasario 21 d. - Strasbūras
Baltarusija
P6_TA(2008)0071RC-B6-0081/2008

2008 m. vasario 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Baltarusijos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Baltarusijoje, ypač į savo 2006 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl padėties Baltarusijoje po prezidento rinkimų, įvykusių 2006 m. kovo 19 d.(1),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 21 d. Komisijos deklaraciją dėl Europos Sąjungos pasirengimo atnaujinti savo santykius su Baltarusija ir jos žmonėmis remiantis Europos kaimynystės politikos (EKP) priemonėmis,

–   atsižvelgdamas į Sacharovo premiją už minties laisvę, kuria 2004 m. gruodžio 14. Parlamentas apdovanojo Baltarusijos žurnalistų asociaciją, o 2006 m. gruodžio 13. – Aleksandrą Milinkevičių,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi Europos Parlamentas nuolat smerkė nevykusius Baltarusijos prezidento, parlamento ir savivaldybės rinkimus,

B.   kadangi Europos Parlamentas paragino Tarybą ir Komisiją pateikti pasiūlymus, kad tarptautinėse organizacijose toliau būtų daromas spaudimas A. Lukašenkos režimui, ir pareikalavo, kad būtų pateiktas paketas konkrečių ir tikslingų sankcijų (jos griežtai nubaustų priespaudos vykdytojus ir neleistų daugiau kentėti Baltarusijos piliečiams);

C.   kadangi Europos Parlamentas itin pasmerkė tai, kad Baltarusijoje buvo neatsižvelgta ir nepaisoma vietos demokratijos, kuri yra bet kokio demokratinio valdymo kertinis akmuo ir padeda eiliniams žmonėms išreikšti savo valią bei išpildyti tikras viltis ir lūkesčius,

D.   kadangi Baltarusijos nevyriausybinėms organizacijoms nuolat taikomas politinis ir administracinis spaudimas, ir todėl kyla pavojus šių organizacijų išlikimui bei pažeidžiamas jų nepriklausomumas,

E.   kadangi 2008 m. sausio mėn. Minske įvyko daug verslininkų protestų, ir tų demonstracijų vadovai buvo sulaikomi ir neretai mušami,

F.   kadangi neseniai įvyko teigiamų pokyčių steigiant Komisijos delegaciją Minske,

1.   labai apgailestauja, kad demokratijos, žmogaus teisių, teisinės valstybės principų laikymosi padėtis Baltarusijoje negerėja; pažymi, kad nuolatiniai neteisėti pilietinės visuomenės narių ir opozicijos aktyvistų sulaikymai, visų pirma laikinas Aleksandro Milinkevičiaus sulaikymas, ir nepriklausomos žiniasklaidos ribojimas prieštarauja neseniai išsakytam Baltarusijos vyriausybės norui pagerinti santykius su Europos Sąjunga;

2.   reiškia apgailestavimą dėl žurnalisto Aleksandro Zdvižkovo nuteisimo trejiems metams kalėjimo, mano, kad ta bausmė buvo nepagrįstai griežta, ir ragina Baltarusijos vyriausybę persvarstyti savo sprendimą;

3.   atkreipia dėmesį į tai, kad neseniai buvo paleisti keli demokratinės opozicijos aktyvistai, įskaitant Baltarusijos populiariojo fronto jaunimo judėjimo ir Jaunojo fronto (Malady front) lyderius; tuo pačiu smerkia, kad po taikių 2008 m. sausio 16 d. įvykusių Minske demonstracijų, skirtų solidarumo su įkalintais Baltarusijos opozicijos aktyvistais ir dingusių įžymių baltarusių šeimomis dienai paminėti, šie aktyvistai buvo sulaikyti, 15 dienų praleido kalėjime ir buvo išmesti iš universiteto;

4.   ragina Baltarusijos valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti politinį kalinį Aleksandrą Kazuliną bei sustabdyti Baltarusijos demokratinės opozicijos aktyvistų ir pilietinės visuomenės bauginimą, priekabiavimą prie jų, jų tikslinius sulaikymus ir politiškai motyvuotą persekiojimą;

5.   džiaugiasi neseniai įvykusiais pokyčiais, susijusiais su susitarimais sudaryti Komisijos delegaciją Minske, kaip teigiamu žingsniu siekiant atnaujinti dialogą su Europos Sąjunga; ragina Komisiją išnaudoti visas galimybes, kad ši delegacija būtų atidaryta;

6.   primena, kad 2006 m. lapkričio mėn. 21 d. Europos Sąjunga paskelbė esanti pasiruošusi atnaujinti savo santykius su Baltarusija ir jos žmonėmis, remdamasi EKP priemonėmis, kai tik Baltarusijos vyriausybė parodys pagarbą demokratinėms vertybėms ir pagrindinėms Baltarusijos žmonių teisėms;

7.   pabrėžia, kad Baltarusija, siekdama dalyvauti bet kokiame esminiame dialoge su ES, turi įgyvendinti likusias neoficialiame dokumente pavadinimu "Ką Europos Sąjunga galėtų duoti Baltarusijai" išdėstytas sąlygas, kurios apima visų politinių kalinių paleidimą, mirties bausmės panaikinimą, laisvos žiniasklaidos užtikrinimą ir saviraiškos laisvę, teismų sistemos nepriklausomumą, pagarbą demokratinėms vertybėms ir pagrindinėms Baltarusijos žmonių teisėms;

8.   smerkia tai, kad Baltarusija yra vienintelė šalis Europoje, kurioje vis dar taikoma mirties bausmė, o tai prieštarauja Europos vertybėms;

9.   ragina Baltarusijos valdžios institucijas atšaukti 2008 m. vasario 8 d. dekretą Nr. 70, kurio nuostatomis pažeidžiama Baltarusijos piliečių teisė į švietimą, t. y. sudaromos kliūtys patekti į aukštojo mokslo įstaigas;

10.   ragina Baltarusijos valdžios institucijas įgyvendinti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) standartus, rengiantis būsimiems parlamento rinkimams, kurie numatyti 2008 m. rugsėjo 28 d.; ragina vyriausybę leisti demokratinės opozicijos atstovams patekti į apskričių rinkimų komisijas, užregistruoti visus kandidatus į parlamento narius ir stebėtojus bei nedaryti kliūčių išsamiai ir visapusiškai tarptautinei rinkimų stebėjimo misijai;

11.   ragina Tarybą ir Komisiją toliau siekti supaprastinti ir liberalizuoti vizų išdavimo Baltarusijos piliečiams tvarką, kadangi tik tokie veiksmai gali padėti pasiekti pagrindinius ES politikos Baltarusijos atžvilgiu tikslus, t. y. palengvinti ir sustiprinti žmonių asmeninius ryšius ir toliau demokratizuoti šią valstybę; ragina jas, atsižvelgiant į tai, apsvarstyti galimybes panaikinti mokestį už vizų išdavimą Baltarusijos piliečiams, norintiems patekti į Šengeno teritoriją, nes tai vienintelis būdas užkirsti kelią didėjančiai Baltarusijos ir jos piliečių izoliacijai;

12.   ragina Šengeno erdvei priklausiančias valstybes nares panaudoti visas turimas priemones (nacionalinius mokesčius už vizas), kad Baltarusijos piliečiams būtų sudarytos sąlygos judėti visų valstybių narių teritorijose;

13.   ragina Tarybą, Komisiją bei visą tarptautinę bendruomenę labiau remti Baltarusijos pilietinę visuomenę ir ypač padidinti finansinę pagalbą nepriklausomai žiniasklaidai, nevyriausybinėms organizacijoms ir užsienyje studijuojantiems studentams iš Baltarusijos; džiaugiasi finansine parama, kurią Komisija skyrė Europos humanitariniam universitetui Vilniuje (Lietuva); ragina Tarybą ir Komisiją apsvarstyti finansinę paramą projektui, kurio tikslas – sukurti nepriklausomą Baltarusijos televizijos kanalą "Belsat";

14.   solidarizuojasi su vieninga demokratine Baltarusijos opozicija ir demokratinio judėjimo vadovu Aleksandru Milinkevičium bei visais baltarusiais, siekiančiais sukurti nepriklausomą, atvirą ir demokratišką Baltarusiją, kurioje būtų vadovaujamasi teisinės valstybės principais; ragina opozicijos lyderius parodyti vienybę ir ryžtą būsimuosiuose parlamento rinkimuose;

15.   smerkia Baltarusijos valdžios institucijų sprendimą per pastaruosius keletą metų nuolat atsisakyti išduoti vizas Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų nariams; ragina Baltarusijos valdžios institucijas nesudaryti daugiau kliūčių Europos Parlamento delegacijai ryšiams su Baltarusija lankytis šalyje ir ten įgyti tiesioginės patirties;

16.   smerkia Baltarusijos valdžios institucijų dvasininkams iš užsienio nustatytus apribojimus, kurių tikslas – apriboti jų galimybes patekti į šalį siekiant padėti religinėms organizacijoms, ir ragina Baltarusijos valdžios institucijas šiuos apribojimus panaikinti;

17.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, ESBO parlamentinėms asamblėjoms ir Europos Tarybai bei Baltarusijos valdžios institucijoms.

(1) OL C 293 E, 2006 12 2, p. 304.

Teisinė informacija - Privatumo politika