Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0081/2008

Debatter :

PV 21/02/2008 - 9.2
CRE 21/02/2008 - 9.2

Omröstningar :

PV 21/02/2008 - 10.2
CRE 21/02/2008 - 10.2

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 119kWORD 39k
Torsdagen den 21 februari 2008 - Strasbourg
Vitryssland
P6_TA(2008)0071RC-B6-0081/2008

Europaparlamentets resolution av den 21 februari 2008 om Vitryssland

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Vitryssland, särskilt resolutionen av den 6 april 2006 om situationen i Vitryssland efter presidentvalet den 19 mars 2006(1),

–   med beaktande av kommissionens förklaring av den 21 november 2006 om Europeiska unionens vilja att blåsa nytt liv i förbindelserna med Vitryssland och dess folk inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken,

–   med beaktande av sitt Sacharovpris för tankefrihet som tilldelades Vitrysslands journalistförbund den 14 december 2004 och till Aljaksandr Milinkevitj den 13 december 2006,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Presidentvalet, parlamentsvalet och de lokala valen i Vitryssland, som alla var misslyckade, har vid upprepade tillfällen fördömts av Europaparlamentet.

B.  Europaparlamentet har uppmanat rådet och kommissionen att lägga fram förslag för att utöva ytterligare tryck på Lukasjenkos regim i internationella organisationer och efterlyst ett paket med konkreta och målinriktade sanktioner som får till följd att de som förtrycker blir straffade utan att medborgarna i Vitryssland förorsakas ytterligare lidande.

C.  Lokal demokrati, som utgör en hörnsten i varje demokratiskt styre och ger uttryck för vanliga människors önskan att kunna förverkliga sina förhoppningar och förväntningar, har åsidosatts och ignorerats i Vitryssland.

D.  Kontinuerligt politiskt och administrativt tryck utövas mot icke-statliga organisationer i Vitryssland vilket hotar deras existens och undergräver deras oberoende.

E.  I januari 2008 ägde ett antal företagarprotester rum i Minsk och ledarna för dessa demonstrationer arresterades och blev vid flera tillfällen slagna.

F.  Positiva framsteg har gjorts på senaste tiden när det gäller inrättandet av Europeiska kommissionens delegationskontor i Minsk.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt att situationen när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen inte förbättrats i Vitryssland. Fortsatta godtyckliga gripanden av medlemmar av det civila samhället och av oppositionsanhängare, däribland det tillfälliga kvarhållandet av Aljaksandr Milinkevitj och de hårda åtgärderna gentemot oberoende medier, är inte i överensstämmelse med de uttalanden som regeringen i Vitryssland gjort på senare tid om deras önskan att förbättra förbindelserna med Europeiska unionen.

2.  Europaparlamentet beklagar att journalisten Aliaksandr Zdvizhkovdömts till tre års fängelse och anser att denna dom är orimligt hård och uppmanar regeringen i Vitryssland att ompröva detta beslut.

3.  Europaparlamentet noterar att flera demokratiska oppositionsanhängare släppts på senare tid, däribland ledarna för Youth Movement of the Belarusian Popular Front och Young Front (Malady Front), men fördömer samtidigt att dessa oppositionsanhängare hölls fångna i 15 dagar och hotas med att bli avstängda från universitetet på grund av att de deltagit i fredliga demonstrationer i Minsk den 16 januari 2008 för att visa sin solidaritet med fängslade vitryska oppositionsanhängare och med försvunna framstående vitryssars familjer.

4.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Vitryssland att omedelbart och ovillkorligen frige den återstående politiska fången, Aljaksandr Kazulin, och upphöra med förföljelser, hot, målinriktade arresteringar samt politisk förföljelse av anhängare av den demokratiska oppositionen och det civila samhället i Vitryssland.

5.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts på senaste tiden när det gäller inrättandet av kommissionens delegationskontor i Minsk som ett steg mot att blåsa nytt liv i dialogen med Europeiska unionen. Kommissionen uppmanas att utnyttja fullt ut de möjligheter som öppnandet av delegationen erbjuder.

6.  Europaparlamentet erinrar om att Europeiska unionen den 21 november 2006 förklarade sin vilja att återuppta förbindelserna med Vitryssland och dess folk inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken så snart som regeringen i Vitryssland respekterar demokratiska värden och det vitryska folkets grundläggande rättigheter.

7.  Europaparlamentet understryker att för att kunna inleda en verklig dialog med EU måste Vitryssland uppfylla de återstående villkoren som fastställs i det icke-officiella dokumentet med titeln "What the European Union could bring to Belarus" (Vad EU kan tillföra Vitryssland), vilket innebär frigivande av politiska fångar, upphävande av dödsstraffet, garanterat fria medier, yttrandefrihet, oberoende rättsväsende och respekt för demokratiska värderingar och det vitryska folkets grundläggande rättigheter.

8.  Europaparlamentet fördömer faktumet att Vitryssland är det enda landet i Europa som fortfarande har dödsstraff, vilket strider mot europeiska värderingar.

9.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Vitryssland att upphäva dekret nr 70 av den 8 februari 2008. Dessa bestämmelser strider mot vitryska medborgares rätt till utbildning genom att sätta upp hinder för tillträde till högre utbildning.

10.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Vitryssland att tillämpa OSSE:s (Organisationen för säkerhet och rättivsa i Europa) normer vid anordnandet av det förestående parlamentsvalet som är planerat till den 28 september 2008. Regeringen uppmanas att ge företrädare för den demokratiska oppositionen tillgång till distriktsvalkommittér, att se samtliga kandidater till parlamentsvalet och deras observatörer möjlighet att registrera sig samt att inte upprätta hinder för en samlad och fullständig internationell valobservatörsgrupp.

11.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att vidta ytterligare åtgärder för att underlätta och liberalisera viseringsförfarandet för vitryssar eftersom enbart sådana åtgärder kan bidra till att nå huvudmålet med EU:s politik gentemot Vitryssland, nämligen att intensifiera förbindelserna mellan folken och att demokratisera landet. Kommissionen och rådet uppmanas i detta sammanhang att överväga möjligheterna att inte ta någon betalning för viseringar till vitryssar som reser in i Schengenområdet, vilket är det enda sättet att förhindra att Vitryssland och dess medborgare blir ännu mer isolerade.

12.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna i Schengenområdet att använda alla tillgängliga medel (nationella viseringsavgifter) för att underlätta vitryska medborgares rörlighet inom alla medlemsstaters territorium.

13.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen det internationella samfundet i dess helhet att ge det civila samhället i Vitryssland större stöd, framför allt att öka det ekonomiska stödet till oberoende medier, icke-statliga organisationer och till vitryska studenter som studerar i utlandet. Parlamentet välkomnar kommissionens ekonomiska stöd till European Humanities University i Vilnius, Litauen och uppmanar rådet och kommissionen att överväga ekonomiskt stöd för befintliga projekt som syftar till att inrätta den oberoende vitryska tv-stationen Belsat.

14.  Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med den förenade demokratiska oppositionen i Vitryssland och med Aljaksandr Milinkevitj, ledare för den demokratiska rörelsen, och alla vitryssar som fortsätter att eftersträva ett oberoende, öppet och demokratiskt Vitryssland baserat på rättstatsprincipen. Oppositionsledarna uppmanas att visa enighet och beslutsamhet i samband med det förestående parlamentsvalet.

15.  Europaparlamentet beklagar de beslut som myndigheterna i Vitryssland fattat under de senaste åren att vid upprepade tillfällen inte bevilja inresevisum för Europaparlamentets ledamöter och för ledamöter från nationella parlament. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Vitryssland att inte uppställa ytterligare hinder som gör att Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Vitryssland inte kan besöka landet och bilda sig en uppfattning på plats samt göra iakttagelser i landet.

16.  Europaparlamentet fördömer de restriktioner som myndigheterna i Vitryssland infört gentemot utländska präster som syftar till att begränsa deras möjligheter att komma in i landet för att arbeta i religiösa organisationer och uppmanar myndigheterna i Vitryssland att häva dessa restriktioner.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s generalsekreterare, OSSE:s parlamentariska församling och Europarådets parlamentariska församling samt myndigheterna i Vitryssland.

(1) EUT C 293 E, 2.12.2006, s. 304.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy