Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0080/2008

Rozpravy :

PV 21/02/2008 - 9.3
CRE 21/02/2008 - 9.3

Hlasování :

PV 21/02/2008 - 10.3

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0072

Přijaté texty
PDF 217kWORD 55k
Čtvrtek, 21. února 2008 - Štrasburk
Severní Kivu (Konžská demokratická repubika)
P6_TA(2008)0072RC-B6-0080/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. února 2008 o Severním Kivu

Evropský parlament,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2008 o situaci v Konžské demokratické republice a znásilnění jako válečném zločinu(1) a s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se porušování lidských práv v Konžské demokratické republice,

-   s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU ze dne 22. listopadu 2007 o situaci v Konžské demokratické republice, zejména na východě země, a o jejím dopadu na region,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2007 o reakci EU na nestabilní situace  v rozvojových zemích(2),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů pod názvem Úvahy o postupu EU v nestabilních situacích - činnost ve složitém prostředí pro trvale udržitelný rozvoj, stabilitu a mír (KOM(2007)0643) a na pracovní dokument útvarů Komise, který je k němu připojen (SEK(2007)1417),

-   s ohledem na rezoluci č. 60/1 Valného shromáždění Organizace spojených národů ze dne 24. října 2005 o výsledku světového summitu z roku 2005, a zejména na odstavce 138 až 140 této rezoluce, které se týkají odpovědnosti za ochranu obyvatelstva,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že od roku 1998 si konflikt v Konžské demokratické republice vyžádal životy přibližně 5,4 milionů lidí a že je nadále přímou a nepřímou příčinou smrti 1500 osob denně,

B.   vzhledem k tomu, že boje mezi konžskou armádou, povstalci svrženého generála Laurenta Nkundy a bojovníky Demokratických sil za osvobození Rwandy (FDLR či Interhamwe) jsou již dlouhé měsíce příčinou mimořádného utrpení civilního obyvatelstva Severního Kivu,

C.   vzhledem k tomu, že za posledních 18 měsíců došlo na východě Konžské demokratické republiky k masakrům, ke znásilnění dívek, matek a babiček, k násilnému náboru civilistů a dětí do vojska a také k mnohému dalšímu násilí a k vážným porušením lidských práv, ať již ze strany povstaleckých skupin Laurenta Nkundy, tak ze strany bojovníků FDLR a samotné konžské armády,

D.   připomínaje, že mandát Mise OSN v Konžské demokratické republice (MONUC) vychází z Hlavy VII Charty OSN, což jí dovoluje použít veškeré nezbytné prostředky, aby zabránila jakémukoli pokusu o použití síly, který by ohrozil politický proces, a to ze strany jakékoli ozbrojené skupiny, ať zahraniční či konžské, zejména bývalých Ozbrojených sil Rwandy a Interhamwe, s cílem zajistit ochranu civilních obyvatel, jimž bezprostředně hrozí fyzické násilí,

E.   vzhledem k tomu, že 25. ledna 2008 představitel generálního tajemníka OSN v Konžské demokratické republice oznámil vyslání pozorovatelů pověřených dohledem nad zastavením bojů na všech územích, která dosud okupovaly ozbrojené skupiny, a také vojenské a civilní posílení kanceláře MONUC ve městě Goma,

F.   vzhledem k příslibu postupné demobilizace a k dohodě o příměří, k níž došlo dne 23. ledna 2008 na konferenci v Gomě za mír, bezpečnost a rozvoj, která předpokládá zastavení bojů mezi všemi stranami konfliktu, odzbrojení všech nevládních sil, návrat a opětovné usazení všeho odsunutého obyvatelstva na východě Konžské demokratické republiky a zavedení dočasného systému kontroly nad příměřím,

G.   vzhledem k tomu, že praktické detaily této demobilizace musí být ještě upřesněny v rámci smíšené technické komise Mír a bezpečnost za spolupředsednictví vlády Konžské demokratické republiky a mezinárodních zprostředkovatelů,

H.   vzhledem k zapojení FDLR, jehož bojovníci našli úkryt v regionu, do bojů,

I.   vzhledem k tomu, že konžská armáda nedisponuje nezbytným lidským, technickým a finančním potenciálem pro výkon svého poslání v Severním Kivu a že to je hlavní důvod, proč představuje ohrožení pro obyvatelstvo, místo aby sloužila obyvatelstvu a míru,

J.   vzhledem k tomu, že je nezbytné nalézt politické řešení krize v Severním Kivu s cílem upevnit mír a demokracii a podpořit stabilitu a rozvoj v regionu v zájmu všeho obyvatelstva v oblasti Velkých jezer,

K.   vzhledem k setkání, němuž došlo mezi konžským a rwandským ministrem zahraničních věcí Mbusou Nymwisim a Charlesem Murigandem dne 3. září 2007 v rámci řešení konfliktu v Severním Kivu,

L.   vzhledem k tomu, že se ve dnech 28. až 30. ledna 2008 uskutečnila v Beni schůzka za spolupředsednictví ministra obrany Konžské demokratické republiky Chikeze Diemua a ministra obrany Ugandy Crispuse Kiyongy,

M.  M vzhledem k tomu, že od konce roku 2006 był konflikt v Konžské demokratické republice také příčinou přesídlení přibližně 400 000 osob a že z provincie Severní Kivu bylo dodnes přesídleno celkem 800 000 obyvatel,

N.   vzhledem k tomu, že občanská válka trvající již tři roky se vyznačuje systematickým pleněním bohatství země, jehož se dopouštějí spojenci i nepřátelé konžské vlády,

O.   vzhledem k tomu, že podstatné zlepšení zdraví a snížení úmrtnosti v Konžské demokratické republice obecně a v Severním Kivu zvláště bude vyžadovat léta intenzivního nasazení a významné finanční investice jak ze strany konžské vlády, tak ze strany mezinárodního společenství,

P.   vzhledem k tomu, že 3. února 2008 došlo k zemětřesení o síle 6. stupně Richterovy stupnice, které postihlo oblast Velkých jezer a zejména města Bukavu a Goma a také jejich okolí, které je již výrazně postiženo konflikty, a vedlo k úmrtím a zraněním a také  k velkým materiálním škodám,

Q.   vzhledem k tomu, že po bojích na konci roku 2007 bylo několik humanitárních organizací donuceno přerušit svou činnost, přičemž zdravotní střediska již nejsou zásobována nebo je lékařský personál dokonce opustil,

R.   vzhledem k tomu, že Lékaři bez hranic v Severním Kivu zjišťují, že místní a vysídlené obyvatelstvo stále více slábne a že pokračování bojů brání humanitárním pracovníkům  v přístupu do některých oblastí, kde je přitom potřeba naléhavá potravinová a zdravotnická pomoc,

S.   vzhledem k tomu, že podvýživa je další podobou mimořádné zranitelnosti obyvatelstva Severního Kivu v současné době a že programy zdravotnické pomoci Lékařů bez hranic uvádějí alarmující údaje o rozsahu podvýživy v Severním Kivu a vedou k obavám o rodiny, k nimž se pomoc nemůže dostat,

1.   je hluboce pobouřen masakry a zločiny proti lidskosti, k nimž v Severním Kivu dochází již příliš mnoho let, a žádá všechny příslušné národní i mezinárodní orgány, aby jejich pachatele systematicky stíhaly a soudily, ať už je jimi kdokoli, a žádá Radu bezpečnosti OSN, aby neprodleně přijala veškerá opatření, která jsou zapotřebí, aby na civilní obyvatelstvo v Severním Kivu již nikdo nemohl dále útočit;

2.   poukazuje na to, že ačkoli má MONUC rozsáhlý mandát, nedostávalo se jí prostředků, aby dokázala zabránit masakrům, znásilňování, drancování, nuceným odvodům civilistů a náboru dětských vojáků ani dalšímu násilí a porušování lidských práv; žádá proto Radu a Komisi, aby zajistily, aby nedávné posílení MONUC skutečně vedlo k výraznému zvýšení bezpečnosti obyvatel Severního Kivu, a aby pokud tomu tak nebude, naléhavě vyzvaly Radu bezpečnosti OSN, aby zajistila, že MONUC bude schopna plnit své poslání, kterým je zejména účinná a trvalá ochrana civilního obyvatelstva v regionu;

3.   vyzývá k nulové toleranci sexuálního násilí páchaného na ženách a dívkách, které je používáno jako válečná zbraň, a požaduje, aby byli pachatelé těchto činů odsouzeni k tvrdým trestům; připomíná, že v konfliktních situacích a uprchlických táborech má velký význam přístup k službám v oblasti reprodukčního zdraví;

4.   vzhledem k nutnosti nalézt politické řešení konfliktu, který zmítá východní částí Konžské demokratické republiky, vítá mírovou konferenci v Gomě; zdůrazňuje však, že vedle nápadné neúčasti zástupců Interhamwe (FDLR) jsou sliby demobilizace a dodržování příměří, které bylo dohodnuto dne 23. ledna 2008 na samém konci této konference, velmi křehké, a vyzývá tedy všechny účastníky tohoto konfliktu, aby neochabovali ve svém úsilí o dosažení míru, přestali porušovat lidská práva a mezinárodní humanitární právo, zastavili útoky na civilní obyvatelstvo a umožnili humanitárním organizacím pomáhat civilnímu obyvatelstvu;

5.   připomíná, že praktické detaily této demobilizace musí být ještě upřesněny v rámci smíšené technické komise Mír a bezpečnost, které společně předsedá vláda Konžské demokratické republiky a mezinárodní zprostředkovatelé této dohody, a žádá, aby byla tato komise ustavena co nejdříve, aby mohly být otázky demobilizace úspěšně dořešeny;

6.   vítá schůzku, která se uskutečnila mezi ministry zahraničních věcí Konga a Rwandy v září 2007, a žádá rwandské orgány, aby se do různých pokusů o vyřešení konfliktu v Severním Kivu konkrétním způsobem zapojily, zejména formou soudních stíhání, odzbrojování, demobilizace a repatriace příslušníků Interhamwe v Severním Kivu,

7.   žádá Radu a Komisi, aby uvolnily prostředky určené na krizové situace, neboť humanitární situace, v níž se nachází obyvatelstvo Severního Kivu, je velmi vážná, a to nejen z důvodu pokračujícího konfliktu v jejich regionu, ale v důsledku zemětřesení, které zemi postihlo 3. února 2008; dále žádá Radu a Komisi, aby dbaly o to, aby humanitární pracovníci měli pro plnění svých úkolů co nejlepší podmínky;

8.   žádá Radu a Komisi, aby již nyní zahájily rozsáhlé programy lékařské pomoci civilnímu obyvatelstvu na východě Konžské demokratické republiky, jejichž cílem bude jak uspokojení bezprostředních potřeb obyvatel, tak i rekonstrukce regionu, kterou je třeba předvídat;

9.   žádá, aby byly vytvořeny účinné kontrolní mechanismy pro ověřování původu přírodních zdrojů dovážených na trh EU, jako je například Kimberleyský proces,

10.   žádá Radu a všechny členské státy, aby obyvatelstvu východní části Konžské demokratické republiky poskytly cílenou pomoc;

11.   vyzývá misi Evropské unie v Severním Kivu, která je plánována na březen 2008, aby mu podala zprávu;

12.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, orgánům Africké unie, vysokému představiteli pro SZBP, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě bezpečnosti OSN, Radu OSN pro lidská práva, prezidentovi, parlamentu a vládě Konžské demokratické republiky a prezidentovi, parlamentu a vládě Rwandské republiky.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2008)0022.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2007)0540.

Právní upozornění - Ochrana soukromí