Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2147(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0014/2008

Predkladané texty :

A6-0014/2008

Rozpravy :

PV 10/03/2008 - 20
CRE 10/03/2008 - 20

Hlasovanie :

PV 11/03/2008 - 10.14
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0087

Prijaté texty
PDF 237kWORD 94k
Utorok, 11. marca 2008 - Štrasburg
Trvalo udržateľná európska dopravná politika
P6_TA(2008)0087A6-0014/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2008 o trvalo udržateľnej európskej dopravnej politike z hľadiska európskej energetickej a environmentálnej politiky (2007/2147(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na závery predsedníctva prijaté po zasadnutí Európskej rady z 8. a 9. marca 2007, týkajúce sa prijatia akčného plánu Európskej rady na roky 2007 – 2009 pod názvom Energetická politika pre Európu (7224/1/07),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie pod názvom Oznámenie o európskej prístavnej politike (KOM(2007)0616),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie pod názvom Smerom k železničnej sieti s prioritou nákladnej dopravy (KOM(2007)0608),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie pod názvom Akčný plán pre logistiku nákladnej dopravy (KOM(2007)0607),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie pod názvom Program EÚ v oblasti nákladnej dopravy: Zvýšenie efektívnosti, integrácie a udržateľnosti nákladnej dopravy v Európe (KOM(2007)0606),

–   so zreteľom na zelenú knihu Komisie pod názvom Za novú kultúru mestskej mobility (KOM(2007)0551),

–   so zreteľom na zelenú knihu Komisie o trhovo orientovaných nástrojoch na účely environmentálnej politiky a súvisiacich politík (KOM(2007)0140),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie pod názvom Konkurenčný regulačný rámec pre automobilový priemysel pre 21. storočie – Postoj Komisie k záverečnej správe skupiny na vysokej úrovni CARS 21 – Príspevok k stratégií rastu a zamestnanosti EÚ (KOM(2007)0022),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie pod názvom Výsledky preskúmania stratégie Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel (KOM(2007)0019),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie pod názvom Obmedzenie globálnej klimatickej zmeny na 2 stupne Celzia – Postup do roku 2020 a neskôr (KOM(2007)0002),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie pod názvom Energetická politika pre Európu (KOM(2007)0001),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie pod názvom Cestovná mapa pre obnoviteľnú energiu – Obnoviteľná energia v 21. storočí: budovanie udržateľnejšej budúcnosti (KOM(2006)0848),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie pod názvom Správa o pokroku v oblasti biopalív: Správa o pokroku dosiahnutom v používaní biopalív a ostatných obnoviteľných palív v členských štátoch Európskej únie (KOM(2006)0845),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie pod názvom Akčný plán pre energetickú účinnosť: Využitie potenciálu (KOM(2006)0545),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie pod názvom Udržujte Európu v pohybe – Trvalo udržateľná pohyblivosť pre náš kontinent – Strednodobé preskúmanie bielej knihy Európskej komisie o doprave z roku 2001 (KOM(2006)0314),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2007 o stratégii Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. septembra 2007 o logistike prepravy nákladov v Európe – kľúč k udržateľnej mobilite(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júla 2007 o Európe v pohybe – trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent(3),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní z 5. septembra 2006 o návrhu smernice Rady o daniach z osobných áut(4),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami(5) (smernica Eurovignette),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0014/2008),

A.   keďže trvalo udržateľný rozvoj – tento všade sa uplatňujúci cieľ EÚ – má priniesť trvalé zlepšenie kvality života a blaho na našej planéte pre súčasné aj budúce generácie,

B.   keďže približne jedna tretina celkovej spotreby energie v EÚ 25 súvisí s odvetvím dopravy, pričom neberieme do úvahy lodnú a potrubnú prepravu, a keďže cestná doprava, ktorá samotná predstavuje 83% celej dopravy, spotrebúva najvyšší objem energie,

C.   keďže odvetvie dopravy sa podieľa na 70% ropného dopytu v EÚ 25; a keďže toto odvetvie sa z hľadiska zdrojov energie spolieha v 97 % na fosílne palivá a len 2 % ponecháva na elektrinu (z ktorej sa väčšina vyrába v jadrových elektrárňach) a ešte menej – 1 % – na biopalivá,

D.   keďže energetická účinnosť rôznych spôsobov dopravy sa za posledné roky výrazne zvýšila a keďže tento fakt umožnil značné zníženie emisií CO2/km; keďže tieto zlepšenia sú však marené vplyvom čoraz viac rastúceho dopytu v odvetví dopravy,

E.   keďže emisie ako také sa v odvetví dopravy naďalej zvyšujú: len v roku 2005 sa odvetvie dopravy podieľalo na 24,1 % celkových emisií skleníkových plynov (CO2, CH4, N2O) v EÚ 27 a podľa predpovedí Komisie sa energetický dopyt do roku 2030 ešte zvýši v porovnaní s dneškom o minimálne 30 %,

F.   keďže škodlivé emisie spôsobené cestnou dopravou sa v dôsledku technologických inovácií a značného úsilia automobilového priemyslu znížili; keďže k tomuto výsledku sa konkrétne dospelo zavedením výmenných katalyzátorov, filtrov jemných častíc a ďalších technológií, ktoré prispeli k 30 % až 40 % zníženiu oxidov dusíka a emisií znečisťujúcich tuhých častíc za posledných 15 rokov; keďže však napriek týmto zlepšeniam boli dobrovoľné ciele znižovania emisií CO2 pochádzajúcich z výroby motorov splnené len čiastočne,

G.   keďže mestská doprava vyrába 40 % emisií CO2 a 70 % emisií ostatných škodlivých látok a keďže preťaženosť ciest, ktorá sa sústreďuje najmä vo veľkých mestách, spôsobuje EÚ náklady rovnajúce sa približne 1 % HDP,

H.   keďže 70 % prioritných transeurópskych projektov v oblasti dopravy schválených v roku 2004 sa týka železničnej a lodnej dopravy, ktoré sa považujú najmenej znečisťujúce,

I.   keďže EÚ sa v uvedených záveroch predsedníctva Európskej rady pevne a jednostranne zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov o minimálne 20 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990,

1.   je presvedčený, že mobilita bola jedným z najväčších úspechov a jednou z najväčších výziev 20. storočia a že trvalo udržateľná doprava by mala nájsť rovnováhu medzi rôznymi a často protikladnými záujmami pri súčasných snahách o zosúladenie základného práva občanov na mobilitu, významu odvetvia dopravy z hľadiska hospodárstva a zamestnanosti, zodpovednosti za miestne a globálne životné prostredie a práva občanov na bezpečnosť, kvalitný život a ochranu zdravia;

2.   zdôrazňuje, že aj odvetvie dopravy musí plniť ciele EÚ, ktoré sa týkajú zníženia spotreby ropy a emisií skleníkových plynov do roku 2020 aspoň o 20 % oproti roku 1990;

3.   poukazuje na význam odvetvia dopravy pre zamestnanosť, rast a inováciu a považuje zaručenú, bezpečnú a cenovo prístupnú mobilitu za predpoklad nášho životného štýlu; v dôsledku toho je presvedčený, vzhľadom na prioritu , ktorá by sa mala pripisovať požiadavkám trvalo udržateľnej mobility z hľadiska životného prostredia, že občania pravdepodobne podporia opatrenia, ktoré zaručia ich dlhodobú mobilitu (6);

4.   zastáva názor, že na dosiahnutie cieľa trvalo udržateľnej európskej dopravy z energetického a ekologického hľadiska je potrebné zlúčiť viacero vzájomne sa podporujúcich a korigujúcich politík, a tým zabezpečiť zapojenie čoraz väčšieho počtu zainteresovaných subjektov zastupujúcich odvetvie dopravy, štát a občanov; je presvedčený, že len vhodnou kombináciou opatrení bude možné zmierniť nepriaznivé účinky jednotlivých opatrení, ako aj presvedčiť občanov, aby tieto opatrenia akceptovali;

5.   domnieva sa, že takáto kombinácia politík by mala predovšetkým zahŕňať:

   a) technologický rozvoj (opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti; nové normy/predpisy pre motory a palivá; využívanie nových technológií a alternatívnych palív),
   b) trhovo orientované nástroje (poplatky/cestovné vychádzajúce z vplyvu na životné prostredie alebo dopravného preťaženia, európsky systém obchodovania s emisiami (ETS) zohľadňujúci špecifiká jednotlivých spôsobov dopravy) a
   c) sprievodné opatrenia umožňujúce čo najefektívnejšie využívanie dopravných prostriedkov a infraštruktúry a nabádajúce podniky a občanov, aby zmenili svoje návyky;

6.   tvrdí, že EÚ a jej členské štáty musia zamerať svoje úsilie na kľúčové prvky tohto systému, konkrétne na:

   a) preťažené veľkomestá a mestské oblasti, kde je najväčší pohyb,
   b) hlavné európske ťahy medzi mestami, cesty s najvyšším podielom domáceho a medzinárodného obchodu EÚ a
   c) ekologicky citlivé oblasti (oblasť Álp, Baltské more atď.);

7.   zdôrazňuje význam podpísania dopravného protokolu k Alpskému dohovoru Radou v decembri 2006; zdôrazňuje, že ratifikáciou tohto protokolu musí Komisia bezodkladne prijať konkrétne vykonávacie opatrenia na podporu trvalo udržateľnej dopravy v citlivých horských oblastiach a v husto obývaných oblastiach;

8.   zdôrazňuje, že na podporu vozidiel s nízkou spotrebou paliva a nízkymi emisiami by sa mali využívať aj trhové nástroje, ako sú napríklad daňové úľavy, reforma spotrebnej dane z vozidiel zohľadňujúca emisie znečisťujúcich látok a účinnosť pohonných hmôt, teda stimulov, ktoré by mali prispieť k vyradeniu vysoko znečisťujúcich vozidiel a nákupu nových automobilov s nízkymi emisiami; domnieva sa, že ide o dôležité opatrenia, ktoré by výrobcom motorov pomohli kompenzovať náklady spojené s dodržiavaním povinností vyplývajúcich z nového legislatívneho rámca;

9.   nalieha preto na Radu a členské štáty, aby sa pridali k odhodlaniu preukázanému na zasadnutí Európskej rady z 8. a 9. marca 2007 tým, že:

   a) prijmú uvedený návrh smernice o dani z osobných vozidiel, ktorou by sa prepojila automobilová daň s emisiami znečisťujúcich látok a palivovou účinnosťou a
   b) bez ďalšieho odkladu zreformujú svoje daňové systémy tak, aby poskytovali podstatnejšie stimuly v prospech čistejších vozidiel;

10.   súhlasí s otázkou, ktorú položila Komisia v uvedenej zelenej knihe o trhovo orientovaných nástrojoch na účely environmentálnej politiky a súvisiacich politík, čo sa týka možnosti využívania koordinačného postupu a výmeny skúseností a osvedčenej praxe s cieľom podporovať národné reformy systémov spoplatňovania dopravy a ekologickej dane, a zároveň podriadiť tieto systémy väčšej aktívnej kontrole; vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa;

11.   vyzýva Radu a členské štáty, aby zvýšili investície do infraštruktúry a inteligentných dopravných systémov, najmä vzhľadom na:

   a) dokončenie prioritných projektov transeurópskej siete v čo najkratšom čase, pretože sú mimoriadne dôležité pre logistiku nákladnej dopravy a trvalo udržateľnú európsku dopravnú politiku,
   b) riešenie preťaženosti v mestských oblastiach a pozdĺž prístupových ciest v citlivých oblastiach a
   c) zlepšenie intermodálnej dopravy;

12.   nalieha na Komisiu, aby najneskôr v júni 2008 predložila komplexný, transparentný všeobecne použiteľný model na vyhodnotenie externých nákladov pre všetky spôsoby dopravy, na ktorom bude spočívať budúci výpočet poplatkov za využívanie infraštruktúry; poznamenáva, že na základe smernice o Eurovignette musí byť k tomuto modelu priložená analýza vplyvu internalizácie externých nákladov všetkých spôsobov dopravy a stratégia zavádzania modelu pre všetky druhy dopravy; očakáva od Komisie, že spolu s uvedenou iniciatívou predloží legislatívne návrhy počínajúc revíziou smernice o Eurovignette;

13.   je presvedčený, že problém dopravnej nepriechodnosti miest, ktorý sa podieľa 40 % na emisiách CO2 a 70 % na emisiách iných znečisťujúcich látok, ktoré produkujú motorové vozidlá, by sa mal riešiť ambicióznejšie uplatnením stratégie spolupráce a koordinácie na celoeurópskej úrovni bez porušenia zásady subsidiarity;

14.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zanalyzovali aký vplyv má dopravná infraštruktúra a platné cenové sadzby na rozvoj miest a budúci dopyt po dopravných službách;

15.   zastáva názor, že efektívna politika mestskej mobility by mala zohľadňovať osobnú, ako aj nákladnú dopravu a že preto musí byť založená na čo najintegrovanejšom prístupe, ktorý bude združovať najvhodnejšie riešenia každého jednotlivého problému; je pevne presvedčený, že mestské oblasti majú dostatočný ekonomický potenciál, ktorý umožní uskutočnenie politík zameraných na prechod k iným druhom dopravy v prospech verejnej dopravy, pešej chôdze a používania bicyklov a nový prístup k mestskej logistike; v tejto súvislosti považuje za nevyhnutné zamerať sa na technologické inovácie (širšie využívanie inteligentných dopravných systémov (ITS)), lepšie využívanie existujúcej infraštruktúry, najmä prostredníctvom opatrení na riadenie dopytu (poplatkami za vjazd do centier miest a spoplatnením používania ciest), a na inovačné riešenia optimálnej integrácie toku nákladnej dopravy v mestách; a nakoniec na nové možnosti optimalizácie využívania súkromných motorových vozidiel, ako sú napr. zdieľané využívanie motorového vozidla (car-sharing), zvýšenie obsadenosti automobilov (carpooling) a opatrenia pre prácu doma;

16.   upozorňuje na dôležitosť "mäkkých" opatrení pri dosahovaní cieľa trvalo udržateľnejšej dopravy a považuje za dôležité, aby občania mohli rozhodovať na základe informácií o dopravnom prostriedku a spôsobe jazdy; vyzýva k lepšej informovanosti spotrebiteľov a k aktívnejším vzdelávacím a propagačným kampaniam, ktoré by podporovali udržateľnejšie spôsoby dopravy a dopravné modely;

17.   je presvedčený, že železničná doprava - spôsob dopravy s nižšou spotrebou energie a úrovňou emisií CO2 - má značný nevyužitý potenciál, nielen pokiaľ ide o logistiku nákladnej dopravy, ale aj v prípade osobnej dopravy na krátke a stredné vzdialenosti;

18.   vyzýva Komisiu, členské štáty a železničný priemysel, aby:

   a) čo najskôr dokončili jednotný európsky železničný priestor, alebo železničný trh,
   b) vzhľadom na tento cieľ odstránili technické prekážky a priblížili sa k vytvoreniu jednotného európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) a k interoperabilným riešeniam a
   c) zlepšili služby v oblasti nákladnej a osobnej dopravy a ich kvalitu;

19.   domnieva sa, že hoci letecké spoločnosti počas posledných desiatich rokov znížili spotrebu paliva o 1 - 2 % na osobokilometer a významne sa znížili aj hlukové emisie, celkový vplyv civilnej leteckej dopravy na životné prostredie sa zvýšil v dôsledku podstatného nárastu objemu dopravy; požaduje preto,

   a) aby bola letecká doprava zahrnutá do systému obchodovania s emisiami a aby sa viac využíval európsky systém pre riadenie letovej prevádzky novej generácie (SESAR),
   b) aby letiská vyberali rozdielne poplatky za odlety a pristávanie založené na množstve emisií,
   c) aby sa vytvorila spoločná technologická iniciatíva Čistá obloha, ktorej účelom je zníženie emisií CO2 a NOx a hluku,
   d) aby sa prestal trieštiť európsky vzdušný priestor rýchlym vytvorením spoločného európskeho vzdušného priestoru,
   e) aby sa prijali praktické opatrenia na uvoľnenie dopravného prehustenia na letiskách a
   f) aby sa zabezpečila lepšia integrácia intermodality a logistiky na letiskách uľahčením ich pripojeniu na železničnú dopravu;

20.   konštatuje, že zohľadnenie skutočných nákladov v leteckej doprave a transparentnosť cien leteniek sú veľmi dôležité pre záujem cestujúcich a spravodlivú hospodársku súťaž v odvetví dopravy, a preto podporuje Komisiu v prijímaní ďalších opatrení v tejto oblasti;

21.   poznamenáva, že dochádza k neustálemu zvyšovaniu emisií v oblasti lodnej dopravy a hlavne odporúča, aby

   a) sa znížili emisie CO2, SO2, oxidov dusíka a ďalšie emisie pochádzajúce z lodí,
   b) sa začali využívať obnoviteľné zdroje energie, ako napr. solárnej a veternej energie, a aby sa ich využívanie podporovalo,
   c) sa kotviacim lodiam dopĺňalo palivo zo zdrojov na pevnine,
   d) sa využívanie systému obchodovania s emisiami s cieľom ich zníženia považovalo za možnosť, ktorú treba dobre zvážiť, bez toho, aby poškodzoval lodnú dopravu, ktorá je z ekologického hľadiska (spolu s vnútrozemskými vodnými cestami) najvhodnejšia, a nemalo by to viesť ani k uprednostňovaniu iných druhov dopravy, ktoré pre životné prostredie predstavujú väčšiu záťaž a
   e) aby bola dohodnutá integrovaná európska riečna politika a preto podporuje iniciatívy, akou je NAIADES (Integrovaný európsky akčný program pre vnútrozemskú vodnú dopravu), ktoré prispejú k zlepšeniu vnútrozemskej vodnej dopravy a jej vplyvu na životné prostredie;

22.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby investovali do modernizácie prístavísk, tak v morských prístavoch EÚ, ako aj v prístavoch na vnútrozemských vodných cestách, s cieľom umožniť rýchly prenos tovaru a presun cestujúcich medzi dopravnými systémami a prispieť tak k znižovaniu spotreby energie v oblasti dopravy;

23.   považuje za nevyhnutné zlepšiť logistiku, koeficienty zaťaženia nákladnej a intermodálnej dopravy; je preto silným zástancom úplného zavŕšenia tvorby vnútorného dopravného trhu a nalieha na Komisiu, aby čo najskôr vychádzala z vyššie uvedeného akčného plánu pre logistiku nákladnej dopravy v Európe osobitne zdôrazňujúc rozvoj koncepcie "zelených koridorov";

24.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby viac investovali do výskumu v oblasti dopravy s cieľom umožniť vývoj technológií, ktoré sú energeticky účinnejšie a prispievajú k znižovaniu emisií CO2; vyzýva Komisiu, aby v rámci revízie viacročného finančného rámca v roku 2009 podstatne zvýšila celkové financovanie výskumu a vývoja týkajúceho sa životného prostredia, energetiky a dopravy;

25.   podporuje Komisiu v iniciatívach, ktoré efektívnejšie prepájajú trvalo udržateľnú dopravu a cestovný ruch, ako používanie ekologickejších dopravných prostriedkov, napr. kombinovanie verejnej dopravy a bicyklovania;

26.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2007)0469.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2007)0375.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2007)0345.
(4) Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006, s. 85.
(5) Ú. v. ES L 187, 20.7.1999, s. 42. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/103/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 344).
(6) Pozri "Attitudes on issues related to EU Transport Policy", Flash Eurobarometer No 206b, EU Transport Policy

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia