Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/0258(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0004/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0004/2008

Debates :

PV 11/03/2008 - 23
CRE 11/03/2008 - 23

Balsojumi :

PV 12/03/2008 - 5.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0091

Pieņemtie teksti
PDF 869kWORD 776k
Trešdiena, 2008. gada 12. marts - Strasbūra
Satistika par augu aizsardzības līdzekļiem ***I
P6_TA(2008)0091A6-0004/2008
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts
 Pielikums
 Pielikums
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2008. gada 12. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz statistiku par augu aizsardzības līdzekļiem (COM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0778),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 285. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0457/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A6-0004/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 12. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008, attiecībā uz statistiku par pesticīdiem
P6_TC1-COD(2006)0258

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu║,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu(2),

saskaņā ar Līguma 251. pantā paredzēto procedūru(3),

tā kā:

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 22. jūlija Lēmumā Nr.1600/2002/EK, ar ko pieņem Sesto Kopienas vides rīcības programmu(4), tika atzīts, ka jāturpina samazināt pesticīdu, īpaši lauksaimniecībā izmantojamo pesticīdu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Lēmumā uzsvērta nepieciešamība panākt to, lai pesticīdu izmantošana kļūtu ilgtspējīgāka, un aicināts kopumā ievērojami samazināt riskus un izmantot pesticīdus tā, lai tas atbilstu vajadzīgajai kultūru aizsardzībai.

(2)  Paziņojumā Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai "Virzība uz tematisku stratēģiju par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu" Komisija atzina, ka vajadzīga detalizēta, saskaņota un atjaunināta statistika Kopienas līmenī par pesticīdu tirdzniecību un izmantošanu. Šāda statistika ir vajadzīga, lai novērtētu Eiropas Savienības politiku ilgtspējīgas attīstības jomā un lai aprēķinātu attiecīgos rādītājus par veselības un vides risku, kas saistīts ar pesticīdu izmantošanu.

(3)  Saskaņota un salīdzināma Kopienas statistika par pesticīdu ražošanu, importu, eksportu, tirdzniecību, izplatīšanu un izmantošanu ir būtiska Kopienas tiesību aktu un politikas izstrādei un uzraudzībai saistībā ar tematisko stratēģiju par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu.

(4)  Salīdzinoši jaunās Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvas 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū(5) ietekme izpaudīsies tikai pēc 2006. gada, kad tiks pabeigts pirmais novērtējums par darbīgo vielu izmantošanu biocīdos produktos, tāpēc pašlaik ne Komisijai, ne vairākumam dalībvalstu nav pietiekamu zināšanu vai pieredzes, lai ierosinātu turpmākus pasākumus attiecībā uz biocīdiem. Tāpēc šo regulu būtu jāattiecina tikai uz pesticīdiem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes ... Regulā (EK) Nr. [...] par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū(6)(7); šajā jomā jau ir gūta liela datu vākšanas pieredze. Atbilstošos gadījumos Komisijai III pielikumā tomēr vajadzētu iekļaut to biocīdo produktu izmantošanu, kuru sastāvā ir vielas, kas minētas Regulā (EK) Nr.../... (8)+. [par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū]. Vēlāk, kad pēc Direktīvā 98/8/EC noteiktā pirmā ziņojuma publicēšanas uzkrāta pietiekama pieredze, Komisijai jāpaplašina šīs regulas darbības joma, to attiecinot uz attiecīgo biocīdu izmantošanu un šajā sakarā iekļaujot šīs vielas III pielikumā.

(5)  Komisijas daudzu gadu pieredze ar datu vākšanu par pesticīdu tirdzniecību un izmantošanu ir pierādījusi, ka Kopienas līmenī vajadzīga saskaņota metodika, lai vāktu statistiku gan no izplatīšanas ķēdes, gan lietotājiem. Turklāt, ņemot vērā mērķi aprēķināt precīzus riska rādītājus saskaņā ar mērķiem, kas paredzēti tematiskajā stratēģijā par pesticīdu ilgstspējīgu izmantošanu, statistika jāprecizē līdz darbīgo vielu līmenim.

(6)  Tematiskās stratēģijas par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu ietekmes novērtējumā tika novērtētas dažādas datu vākšanas iespējas, un obligāta datu vākšana tika ieteikta kā labākā iespēja, jo tā ātri un rentabli ļautu izstrādāt precīzus un ticamus datus par pesticīdu ražošanu, izplatīšanu un izmantošanu.

(7)  Šajā regulā paredzētie pasākumi statistikas apkopošanai ir vajadzīgi, lai veiktu Kopienas darbības. Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, proti, izveidot pamatu Kopienas statistikas apkopošanai par pesticīdu laišanu tirgū un izmantošanu, un to, ka rīcības mēroga vai iedarbības dēļ tos var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(8)  Padomes 1997. gada 17. februāra Regulā (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku(9) noteikts pamatprincipu kopums šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem. Īpaši tajā prasīta atbilstība taisnīguma, ticamības, objektivitātes, zinātniskās neatkarības, precizitātes, rentabilitātes un statistikas konfidencialitātes standartiem.

(9)  Pienācīgi ņemot vērā ANO Ekonomikas komisijas Eiropā 1998.gada 25.jūnija Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (Orhūsas Konvencijas) saistības, tādu datu konfidencialitātes nepieciešamo aizsardzību, kuriem ir komerciāla vērtība, tostarp nodrošina, tos pirms statistikas publicēšanas pienācīgi summējot.

(10)  Lai nodrošinātu salīdzināmus rezultātus, statistiku par pesticīdiem apkopo norādītajā dalījumā, piemērotā formā un noteiktā laika periodā pēc pārskata gada beigām, kā noteikts šīs regulas pielikumos.

(11)  Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(10).

(12)  Jo īpaši Komisijai būtu japilnvaro noteikt kvalitātes novērtēšanas kritērijus, pieņemt īpašas definīcijas un pielāgotu pielikumus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt šīs regulas nebūtiskus elementus, inter alia, papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(13)  Ir notikusi apspriešanās ar Statistikas programmu komiteju (SPK), kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom(11),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets, darbības joma un mērķi

1.  Šajā regulā izveidots pamats, lai varētu apkopot Kopienas statistiku par pesticīdu ražošanu, laišanu tirgū un izmantošanu.

2.  Statistikas priekšmets ir

   saražoto un tirgū laisto pesticīdu gada daudzums saskaņā ar I pielikumu;
   izmantoto pesticīdu gada daudzums saskaņā ar II pielikumu;
   to izmantoto biocīdo produktu gada daudzums, kuri saskaņā ar Direktīvu 98/8/EK atbilst 14.–19. produktu veidam.

3.  Statistikas datus izmanto jo īpaši, lai:

   īstenotu un izvērtētu tematisko stratēģiju ilgtspējīgai pesticīdu izmantošanai,
   valsts un Kopienas līmenī izstrādātu harmonizētus riska indikatorus, noteiktu pesticīdu izmantošanas tendences, kā arī izvērtētu valsts rīcības plānu lietderīgumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu .../.../EK, ar kuru nosaka Kopienas pamatprincipus pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai(12)(13),
   reģistrētu vielu plūsmu pesticīdu ražošanas, tirdzniecības un izmantošanas posmā.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā ir spēkā šādas definīcijas:

   a) "pesticīds"
   - augu aizsardzības līdzekļi, kā definēts Regulas (EK) Nr.../...(14) [par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū] [2. panta 1. punktā] ;
   - biocīdie produkti, kuri noteikti Direktīvā 98/8/EK un kuri pieder tās V pielikumā noteiktajam 14.–19. produktu veidam;
   b) "viela" ir viela, kā definēts Regulas (EK) Nr.../...+ [par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū] [3. panta 2. punktā], ieskaitot darbīgās vielas, drošinātājvielas un sinerģistus;
   c) "laišana tirgū" ir laišana tirgū, kā definēts Regulas (EK) Nr.../...+ [par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū][ 3. panta 13. punktā];
   d) "piegādātājs" ir ikviena fiziska vai juridiska persona, kurai ir "atļauja" laist tirgū pesticīdus, kā definēts Regulas (EK) Nr.../...+ [par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū] [3. panta 16. punktā];
   e) "izmantošana lauksaimniecībā" ir tāda pesticīdu visu veidu izmantošana savām vai trešās personas vajadzībām, kas tieši vai netieši saistīta ar augu produktu ražošanu lauku saimniecības saimnieciskajai darbībai;
   f) "profesionāls lietotājs" ir ikviena fiziska vai juridiska persona, kas izmanto pesticīdus savā profesionālajā darbībā, tostarp ir operatori, tehniķi, darbinieki, pašnodarbinātie lauksaimniecībā un citās nozarēs, kā definēts Direktīvas .../.../EK + ║, [ar ko izveido Kopienas rīcības pamatu, lai panāktu pesticīdu ilgstspējīgu izmantošanu ][3. pantā];
   g) "lauku saimniecība" ir lauku saimniecība, kā definēts Padomes 1988. gada 29. februāra Regulā (EEK) Nr. 571/88 par Kopienas lauku saimniecību struktūras apsekojumu organizēšanu(15).

3. pants

Datu vākšana, nosūtīšana un apstrāde

1.  Dalībvalstis vāc I un II pielikumā norādīto pazīmju specifikācijai vajadzīgos datus, izmantojot

   dati no pesticīdu ražotājiem, tirgotājiem un importētājiem,
   piegādātājiem noteikto pienākumu sniegt ziņojumus par tirgū laistajiem pesticīdiem; var izmantot atšķirīgas atļaujas profesionāliem lietotājiem un pārējiem lietotājiem; jo īpaši pienākumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. ../...(16) [par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū] [64. panta 2. punktu],
   profesionālajiem lietotājiem noteikto pienākumu sniegt ziņojumus, pamatojoties uz uzskaiti par izmantotajiem augu aizsardzības līdzekļiem, jo īpaši pienākumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. .../...+ [par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū] [64. panta 1. punktu],
   apsekojumus,
   administratīvus avotus vai
   šo līdzekļu kombināciju, ieskaitot statistiskās novērtējumu procedūras, pamatojoties uz ekspertu slēdzieniem vai modeļiem.

2.  Dalībvalstis Komisijai paziņo par savu izvēli attiecībā uz datu vākšanu saskaņā ar 1. punktu, un tā apstiprina datu vākšanas metodi saskaņā ar 5. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka augu aizsardzības līdzekļu ražotāji, kā arī tie, kas atbildīgi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū vai importu, reizi gadā iesniedz kompetentajai iestādei ziņojumu par:

   - aktīvās vielas vai pesticīda saražoto daudzumu,
   - aktīvās vielas vai pesticīda daudzumu, ko piegādā pārstrādes uzņēmumiem vai vairumtirgotājiem Eiropas Savienībā,
   - aktīvās vielas vai pesticīda eksportēto daudzumu,

Šo informāciju kompetentās iestādes izvērtē un publicē, attiecīgos gadījumos vispirms rediģējot, lai nodrošinātu informācijas konfidencialitātes ievērošanu.

4.  Dalībvalstis nosūta Komisijai statistikas rezultātus, ieskaitot konfidenciālos datus, saskaņā ar plāniem un ar regularitāti, kas norādīta I un II pielikumā. Datus iesniedz, tos klasificējot, kā norādīts III pielikumā. Dalībvalstis var summēt datus konfidencialitātes ievērošanas nolūkā.

5.  Dalībvalstis nodrošina, ka savāktos datus valstu kompetentās iestādes un attiecīgās padomdevējas iestādes izmanto atbilstīgai izvērtēšanai, ņemot vērā Direktīvā ../../EK(17) [ar kuru nosaka Kopienas pamatprincipus pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai] minēto attiecīgo valstu rīcības plānu mērķus. Šo izvērtējumu publicē internetā, pienācīgi ņemot vērā jutīgas komercinformācijas konfidencialitāti, kā arī privātuma prasības.

6.  Dalībvalstis datus nosūta elektroniski un atbilstošā tehniskā formātā, kas Komisijai jāpieņem saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

7.  Dalībvalstis izstrādā ziņojumus par statistikas kvalitāti, kā teikts I un II pielikumā.

8.  Komisija saskaņā ar 5. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru nosaka kvalitātes novērtēšanas kritērijus.

9.  ▌Konfidencialitātes apsvērumu dēļ, pirms publicēšanas atbilstošos gadījumos Komisija datus summē saskaņā ar līdzekļu ķīmisko vielu klasēm vai kategorijām, kā norādīts III pielikumā, pienācīgi ņemot vērā jutīgas komercinformācijas konfidencialitāti, kā arī privātuma prasības.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 322/97 konfidenciālus datus valsts iestādes un Kopienas iestādes izmanto tikai šīs regulas vajadzībām.

4. pants

Īstenošanas pasākumi

1.  Šādus pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas īstenošanai, tostarp pasākumus, ņemot vērā ekonomisko un tehnisko attīstību, pieņem saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru:

   a) datu nosūtīšanai piemērota tehniskā formāta pieņemšana (3. panta 6. punkts);
   b) to kvalitātes ziņojumu formāta un satura definēšana, kurus iesniedz dalībvalstis (I pielikuma 7. iedaļa un II pielikuma 6. iedaļa).

2.  Šādus pasākumus pieņem saskaņā ar 5. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru:

   a) kvalitātes novērtēšanas kritēriju noteikšana (3. panta 8. punkts);
   b) jēdziena "apstrādātās kultūras platība" un "kultūras sezona" definēšana; jēdzieni minēti II pielikuma attiecīgi 2. un 4. iedaļā;
   c) pielikuma 4. iedaļā un II pielikuma 3. iedaļā norādīto specifikāciju pielāgošana ziņojumu sniegšanas mērvienībām;
   d) iekļaujamo vielu saraksta un to klasifikācijas pielāgošana līdzekļu kategorijās un ķīmisko vielu klasēs, kā norādīts III pielikumā. Šo vielu sarakstu apstiprina regulāri un atbilstoši notiekošajai aktīvo vielu izskatīšanai.

5. pants

Komitejas procedūra

1.  Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro║Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu ║.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro ║ Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1.–4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu║.

6. pants

Ziņojums

Reizi piecos gados Komisija iesniedz ziņojumu par regulas īstenošanu Eiropas Parlamentam un Padomei. Šajā ziņojumā jo īpaši novērtē nosūtīto datu kvalitāti un salīdzināmību, lauksaimniecības un dārzkopības saimniecību un citu uzņēmumu administratīvo slogu un šīs statistikas lietderību saistībā ar tematisko stratēģiju par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu, jo īpaši attiecībā uz 1. pantā minētajiem mērķiem. Atbilstošos gadījumos tajā iekļauj priekšlikumus, lai turpmāk uzlabotu datu kvalitāti un samazinātu slogu lauku saimniecībām un citiem uzņēmumiem.

Pirmais ziņojums jāiesniedz līdz ...(18).

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

║,

Eiropas Parlamenta vārdā ‐ Padomes vārdā ‐

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV C 256, 27.10.2007., 86. lpp.
(2) OV C 
(3) Eiropas Parlamenta 2008. gada 12. marta Nostāja.
(4) OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp.
(5) OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2008/31/EK (OV L 81, 20.3.2008., 57. lpp.)
(6)+ OV: Lūgums ievietot numuru, datumu un atsauci OV.
(7) OV L ...
(8)++ OV: Lūgums ievietot numuru.
(9) OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).
(10) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).
(11) OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.
(12)+ OV: lūgums ievietot numuru, datumu un atsauci OV.
(13) OV L...
(14)+ OV: Lūgums ievietot numuru.
(15) OV L 56, 2.3.1988., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar ║ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1928/2006 (OV L 406, 30.12.2006., 7. lpp.).
(16)+ OV: Lūgums ievietot numuru.
(17)+ OV : Lūgums ievietot numuru.
(18)* Septītais kalendārais gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās gada.


I PIELIKUMS

Statistika par pesticīdu ražošanu un laišanu tirgū

1.IEDAĻA

Aptvērums

Statistika aptver visas III pielikumā norādītās vielas, ko veido darbīgās vielas, drošinātājvielas un sinerģisti, kas ietverti pesticīdos, kuri tiek laisti tirgū katrā dalībvalstī. Īpašu uzmanību vērš uz to, lai izvairītos no dubultas uzskaites līdzekļa pārveides gadījumā vai ja atļauju nodod citam piegādātājam.

2.IEDAĻA

Mainīgie lielumi

Katrā dalībvalstī apkopo informāciju par tās katras III pielikumā norādītās vielas daudzumu, kura ir ietverta tirgū laistajos pesticīdos un biocīdos produktos.

3.IEDAĻA

Pienākums ziņot

Pesticīdu ražotāji, kā arī tie, kas atbildīgi par pesticīdu laišanu tirgū un importu, reizi gadā iesniedz kompetentajai iestādei ziņojumu par:

   aktīvās vielas vai pesticīda saražoto daudzumu,
   aktīvās vielas vai pesticīda daudzumu, ko piegādā pārstrādes uzņēmumiem vai vairumtirgotājiem Eiropas Savienībā,
   vielas vai pesticīda eksportēto daudzumu.

4.IEDAĻA

Ziņojumu sniegšanas mērvienība

Datus izsaka vielu kilogramos.

5.IEDAĻA

Pārskata periods

Pārskata periods ir kalendārais gads.

6.IEDAĻA

Pirmais pārskata gads, regularitāte un rezultātu nosūtīšana

1.  Pirmais pārskata periods ir ...(1).

2.  Dalībvalstis sniedz datus par katru kalendāro gadu pēc pirmā pārskata perioda un atbilstošos gadījumos apkopotā veidā publicē šos datus internetā, pienācīgi ņemot vērā jutīgas komercinformācijas konfidencialitāti, kā arī privātuma prasības.

3.  Komisijai datus nosūta 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām.

7.IEDAĻA

Kvalitātes ziņojums

Dalībvalstis iesniedz Komisijai kvalitātes ziņojumu, kurā norāda

   datu vākšanā izmantoto metodiku;
   relevantos kvalitātes aspektus saskaņā ar datu vākšanā izmantoto metodiku;
   izmantoto novērtējumu, summēto rādītāju un izslēgšanas metožu aprakstu.

Ziņojumu nosūta Komisijai 15 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām.

Ziņojumā par otro pārskata gadu ietver aptuvenu novērtējumu par vielu, kas ietvertas pesticīdos, kuri laisti tirgū, lai tos izmantotu gan lauksaimniecības, gan citām vajadzībām, īpatsvaru kopējā daudzumā katrā lielajā grupā, kura norādīta III pielikumā. Šos novērtējumus atjauno reizi piecos gados.

(1)* Otrais kalendārais gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās gada.


II PIELIKUMS

Statistika par augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu lauksaimniecībā

1.IEDAĻA

Aptvērums

1.  Statistika aptver pesticīdu izmantošanu lauksaimniecībā, dārzkopībā un profesionālu izmantošanu citām vajadzībām katrā dalībvalstī, piemēram, izmantošana apzaļumošanai sabiedriskās vietās, ceļu un dzelzceļu uzturēšanai.

2.  Katra dalībvalsts izvēlas tādu kultūru kopumu, kuras norādītas to pazīmju D, F, G un I kategorijās, kuras definētas ║ Regulas (EEK) Nr. 571/88 pielikumā un apkopo statistiku par šīm kultūrām. Statistika aptver vismaz 75 % no kopējā to vielu daudzuma, kuras saskaņā ar novērtējumiem kvalitātes ziņojumā par I pielikuma 7. iedaļā minēto otro pārskata gadu ik gadu laistas tirgū, lai izmantotu lauksaimniecībā.

3.  Statistika aptver visas III pielikumā norādītās vielas, ko veido darbīgās vielas, drošinātājvielas un sinerģisti, kas ietverti pesticīdos, kuri pārskata gadā tika izmantoti izvēlētajām kultūrām.

2.IEDAĻA

Mainīgie lielumi

1.  Informāciju par katras III pielikumā norādītās vielas daudzumu, kas ir ietverta pesticīdos, kuri izmantoti katrai izvēlētajai kultūrai, apkopo kopā ar kopējo kultivēto platību un ar katru vielu "apstrādātās kultūras platību".

2.  Jēdziena "apstrādātās kultūras platība" definīciju nosaka saskaņā ar 5. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru procedūru.

3.IEDAĻA

Ziņojumu sniegšanas mērvienības

1.  Izmantoto vielu daudzumu izsaka kilogramos.

2.  Kultivētās platības un aptrādātās platības izsaka hektāros.

4.IEDAĻA

Pārskata periods

1.  Pārskata periods ir "kultūras sezona", kurā tiek veikta attiecīgās kultūras audzēšanas prakse, ieskaitot visas augu aizsardzības apstrādes, kas tieši vai netieši saistītas ar šo kultūru.

2.  "Kultūras sezona" ir gads, kad tika novākta raža.

3.  Jēdziena "kultūras sezona" definīciju nosaka saskaņā ar 5. panta 3. punktā regulatīvo kontroles procedūru procedūru.

5.IEDAĻA

Pirmais pārskata gads, regularitāte un rezultātu nosūtīšana

1.  Par katru piecu gadu periodu dalībvalstis apkopo statistiku par pesticīdu izmantošanu katrai izvēlētajai kultūrai pārskata periodā, kā definēts 4. iedaļā.

2.  Dalībvalstis var brīvi izvēlēties pārskata periodu šajā piecu gadu periodā. Katrai izvēlētajai kultūrai var izraudzīties atšķirīgu pārskata periodu.

3.  Pirmais piecu gadu periods sākas ...(1).

4.  Dalībvalstis sniedz datus par katru piecu gadu periodu.

5.  Datus nosūta Komisijai un atbilstošos gadījumos apkopotā veidā publicē internetā 12 mēnešu laikā pēc katra piecu gadu perioda beigām, pienācīgi ņemot vērā jutīgas komercinformācijas konfidencialitāti, kā arī privātuma prasības.

6.IEDAĻA

Kvalitātes ziņojums

Nosūtot rezultātus, dalībvalstis iesniedz Komisijai kvalitātes ziņojumu, kurā norāda

   atlases metodikas aprakstu;
   datu vākšanā izmantoto metodiku;
   aptverto kultūru salīdzinošās nozīmes novērtējumu attiecībā pret kopējo izmantoto pesticīdu daudzumu;
   relevantos kvalitātes aspektus saskaņā ar datu vākšanā izmantoto metodiku;
   datu par piecu gadu periodā izmantotajiem pesticīdiem salīdzinājumu ar datiem par attiecīgajā piecu gadu periodā tirgū laistajiem pesticīdiem.

(1)* Pirmais kalendārais gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās gada.


III PIELIKUMS

Harmonizētā vielu klasifikācija

Sniedzot datus par pesticīdiem, dalībvalstis izmanto turpmāk norādīto vielu (ko veido darbīgās vielas, drošinātājvielas un sinerģisti) sarakstu un izmanto šādu dažādu kategoriju līdzekļu ķīmisko klasifikāciju. Ja nav oficiāla tulkojuma, vielu nosaukumi ir vispārpieņemti nosaukumi angļu valodā, kurus publicējusi Britu kultūraugu audzēšanas padome (BCPC)(1). Publicējot datus, Komisija izmanto to pašu klasifikāciju. Ja nepieciešams konfidenciālu datu aizsardzības nolūkā, publicē tikai summētus datus par līdzekļiem ķīmisko vielu klašu vai kategoriju dalījumā.

Komisija pārskata vielu sarakstu un līdzekļu klasifikāciju ķīmisko vielu klašu un kategoriju dalījumā saskaņā ar 5. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru procedūru un ņemot vērā pārmaiņas saistībā ar Regulu (EK) Nr. .../... (2) [par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū].

GALVENĀS GRUPAS

Kods

Ķīmisko vielu klase

Vielas

Vispārpieņemtie nosaukumi

CAS RN(3)

CIPAC(4)

Līdzekļu kategorijas

Vispārpieņemto nosaukumu nomenklatūra

Fungicīdi un baktericīdi

F0

Neorganiskie fungicīdi

F1

F1.1

VARA SAVIENOJUMI

VISI VARA SAVIENOJUMI

44

F1.1

VARA HIDROKSĪDS

20427-59-2

44

F1.1

VARA OKSIHLORĪDS

1332-40-7

44

F1.1

VARA SULFĀTS

7758-98-7

44

F1.1

CITI VARA SĀĻI

44

F1.2

NEORGANISKAIS SĒRS

SĒRS

7704-34-9

18

F1.3

CITI NEORGANISKIE FUNGICĪDI

CITI NEORGANISKIE FUNGICĪDI

Fungicīdi, kuru pamatā ir karbamāti un ditiokarbamāti

F2

F2.1

KARBANILĀTA FUNGICĪDI

DIETHOFENCARB

87130-20-9

513

F2.2

KARBAMĀTA FUNGICĪDI

PROPAMOCARB

24579-73-5

399

F2.2

IPROVALICARB

140923-17-7

620

F2.3

DITIOKARBAMĀTA FUNGICĪDI

MANCOZEB

8018-01-7

34

F2.3

MANEB

12427-38-2

61

F2.3

METIRAM

9006-42-2

478

F2.3

PROPINEB

12071-83-9

177

F2.3

THIRAM

137-26-8

24

F2.3

ZIRAM

137-30-4

31

Fungicīdi, kuru pamatā ir benzimidazoli

F3

F3.1

BENZIMIDAZOLA FUNGICĪDI

CARBENDAZIM

10605-21-7

263

F3.1

FUBERIDAZOLE

3878-19-1

525

F3.1

THIABENDAZOLE

148-79-8

323

F3.1

THIOPHANATE-METHYL

23564-05-8

262

Fungicīdi, kuru pamatā ir imidazoli un triazoli

F4

F4.1

KONAZOLA FUNGICĪDI

BITERTANOL

55179-31-2

386

F4.1

BROMUCONAZOLE

116255-48-2

680

F4.1

CYPROCONAZOLE

94361-06-5

600

F4.1

DIFENOCONAZOLE

119446-68-3

687

F4.1

DINICONAZOLE

83657-24-3

690

F4.1

EPOXICONAZOLE

106325-08-0

609

F4.1

ETRIDIAZOLE

2593-15-9

518

F4.1

FENBUCONAZOLE

114369-43-6

694

F4.1

FLUQUINCONAZOLE

136426-54-5

474

F4.1

FLUSILAZOLE

85509-19-9

435

F4.1

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

F4.1

HEXACONAZOLE

79983-71-4

465

F4.1

IMAZALIL (ENILCONAZOLE)

58594-72-2

335

F4.1

METCONAZOLE

125116-23-6

706

F4.1

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

F4.1

PENCONAZOLE

66246-88-6

446

F4.1

PROPICONAZOLE

60207-90-1

408

F4.1

TEBUCONAZOLE

107534-96-3

494

F4.1

TETRACONAZOLE

112281-77-3

726

F4.1

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

F4.1

TRICYCLAZOLE

41814-78-2

547

F4.1

TRIFLUMIZOLE

99387-89-0

730

F4.1

TRITICONAZOLE

131983-72-7

652

F4.2

IMIDAZOLA FUNGICĪDI

CYAZOFAMIDE

120116-88-3

653

F4.2

FENAMIDONE

161326-34-7

650

F4.2

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

Fungicīdi, kuru pamatā ir morfolīni

F5

F5.1

MORFOLĪNA FUNGICĪDI

DIMETHOMORPH

110488-70-5

483

F5.1

DODEMORPH

1593-77-7

300

F5.1

FENPROPIMORPH

67564-91-4

427

Citi fungicīdi

F6

F6.1

ALIFĀTISKĀ SLĀPEKĻA FUNGICĪDI

CYMOXANIL

57966-95-7

419

F6.1

DODINE

2439-10-3

101

F6.1

GUAZATINE

108173-90-6

361

F6.2

AMĪDA FUNGICĪDI

BENALAXYL

71626-11-4

416

F6.2

BOSCALID

188425-85-6

673

F6.2

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

F6.2

MEPRONIL

55814-41-0

533

F6.2

METALAXYL

57837-19-1

365

F6.2

METALAXYL-M

70630-17-0

580

F6.2

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

F6.2

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

F6.2

TOLYLFLUANID

731-27-1

275

F6.2

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

F6.3

ANILĪDA FUNGICĪDI

CARBOXIN

5234-68-4

273

F6.3

FENHEXAMID

126833-17-8

603

F6.4

ANTIBIOTISKIE FUNGICĪDI-BAKTERICĪDI

KASUGAMYCIN

6980-18-3

703

F6.4

POLYOXINS

11113-80-7

710

F6.4

STREPTOMYCIN

57-92-1

312

F6.5

AROMĀTISKIE FUNGICĪDI

CHLOROTHALONIL

1897-45-6

288

F6.5

DICLORAN

99-30-9

150

F6.6

DIKARBOKSIMĪDA FUNGICĪDI

IPRODIONE

36734-19-7

278

F6.6

PROCYMIDONE

32809-16-8

383

F6.7

DINITROANILĪNA FUNGICĪDI

FLUAZINAM

79622-59-6

521

F6.8

DINITROFENOLA FUNGICĪDI

DINOCAP

39300-45-3

98

F6.9

FOSFORORGANISKIE FUNGICĪDI

FOSETYL

15845-66-6

384

F6.9

TOLCLOFOS-METHYL

57018-04-9

479

F6.10

OKSAZOLA FUNGICĪDI

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

F6.10

FAMOXADONE

131807-57-3

594

F6.10

VINCLOZOLIN

50471-44-8

280

F6.11

FENILPIROLA FUNGICĪDI

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

F6.12

FTALIMĪDA FUNGICĪDI

CAPTAN

133-06-2

40

F6.12

FOLPET

133-07-3

75

F6.13

PIRIMIDĪNA FUNGICĪDI

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

F6.13

CYPRODINIL

121552-61-2

511

F6.13

FENARIMOL

60168-88-9

380

F6.13

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

F6.13

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

F6.14

HINOLĪNA FUNGICĪDI

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

F6.14

8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE

134-31-6

677

F6.15

HINONA FUNGICĪDI

DITHIANON

3347-22-6

153

F6.16

STROBILURĪNA FUNGICĪDI

AZOXYSTROBIN

131860-33-8

571

F6.16

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

F6.16

KRESOXIM-METHYL

143390-89-0

568

F6.16

PICOXYSTROBINE

117428-22-5

628

F6.16

PYRACLOSTROBINE

175013-18-0

657

F6.16

TRIFLOXYSTROBINE

141517-21-7

617

F6.17

URĪNVIELAS FUNGICĪDI

PENCYCURON

66063-05-6

402

F6.18

NEKLASIFICĒTI FUNGICĪDI

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

F6.18

BENZOIC ACID

65-85-0

622

F6.18

DICHLOROPHEN

97-23-4

325

F6.18

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

F6.18

2-PHENYPHENOL

90-43-7

246

F6.18

SPIROXAMINE

118134-30-8

572

F6.18

CITI FUNGICĪDI

Herbicīdi, zāles un sūnas iznīcinātāji

H0

Herbicīdi, kuru pamatā ir fenoksi-fitohormoni

H1

H1.1

FENOKSI HERBICĪDI

2,4-D

94-75-7

1

H1.1

2,4-DB

94-82-6

83

H1.1

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

H1.1

MCPA

94-74-6

2

H1.1

MCPB

94-81-5

50

H1.1

MECOPROP

7085-19-0

51

H1.1

MECOPROP-P

16484-77-8

475

Herbicīdi, kuru pamatā ir triazīni un triazinoni

H2

H2.1

METILTIOTRIAZĪNA HERBICĪDI

METHOPROTRYNE

841-06-5

94

H2.2

TRIAZĪNA HERBICĪDI

SIMETRYN

1014-70-6

179

H2.2

TERBUTHYLAZINE

5915-41-3

234

H2.3

TRIAZINONA HERBICĪDI

METAMITRON

41394-05-2

381

H2.3

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Herbicīdi, kuru pamatā ir amīdi un anilīdi

H3

H3.1

AMĪDA HERBICĪDI

DIMETHENAMID

87674-68-8

638

H3.1

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

H3.1

ISOXABEN

82558-50-7

701

H3.1

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

H3.1

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

H3.2

ANILĪDA HERBICĪDI

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

H3.2

FLORASULAM

145701-23-1

616

H3.2

FLUFENACET

142459-58-3

588

H3.2

METOSULAM

139528-85-1

707

H3.2

METAZACHLOR

67129-08-2

411

H3.2

PROPANIL

709-98-8

205

H3.3

HLORACETANILĪDA HERBICĪDI

ACETOCHLOR

34256-82-1

496

H3.3

ALACHLOR

15972-60-8

204

H3.3

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

H3.3

PRETILACHLOR

51218-49-6

711

H3.3

PROPACHLOR

1918-16-7

176

Herbicīdi, kuru pamatā ir karbamāti un bis-karbamāti

H4

H4.1

BIS-KARBAMĀTA HERBICĪDI

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

H4.1

DESMEDIPHAM

13684-56-5

477

H4.1

PHENMEDIPHAM

13684-63-4

77

H4.2

KARBAMĀTA HERBICĪDI

ASULAM

3337-71-1

240

H4.2

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

Herbicīdi, kuru pamatā ir dinitroanilīna atvasinājumi

H5

H5.1

DINITROANILĪNA HERBICĪDI

BENFLURALIN

1861-40-1

285

H5.1

BUTRALIN

33629-47-9

504

H5.1

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

H5.1

ORYZALIN

19044-88-3

537

H5.1

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

H5.1

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Herbicīdi, kuru pamatā ir urīnvielas, uracila vai sulfanilurīnvielas atvasinājumi

H6

H6.1

SULFANILURĪNVIELAS HERBICĪDI

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

H6.1

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

H6.1

BENSULFURON

99283-01-9

502

H6.1

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

H6.1

CINOSULFURON

94593-91-6

507

H6.1

ETHOXYSULFURON

126801-58-9

591

H6.1

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

H6.1

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

H6.1

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

H6.1

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

H6.1

IODOSULFURON

185119-76-0

634

H6.1

MESOSULFURON

400852-66-6

663

H6.1

METSULFURON

74223-64-6

441

H6.1

NICOSULFURON

111991-09-4

709

H6.1

OXASULFURON

144651-06-9

626

H6.1

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

H6.1

PROSULFURON

94125-34-5

579

H6.1

RIMSULFURON

122931-48-0

716

H6.1

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

H6.1

THIFENSULFURON

79277-67-1

452

H6.1

TRIASULFURON

82097-50-5

480

H6.1

TRIBENURON

106040-48-6

546

H6.1

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

H6.1

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

H6.2

URACILA HERBICĪDI

LENACIL

2164-08-1

163

H6.3

URĪNVIELAS HERBICĪDI

CHLORTOLURON

15545-48-9

217

H6.3

DIURON

330-54-1

100

H6.3

FLUOMETURON

2164-17-2

159

H6.3

ISOPROTURON

34123-59-6

336

H6.3

LINURON

330-55-2

76

H6.3

METHABENZTHIAZURON

18691-97-9

201

H6.3

METOBROMURON

3060-89-7

168

H6.3

METOXURON

19937-59-8

219

Citi herbicīdi

H7

H7.1

ARILOKSIFENOKSI- PROPIONA HERBICĪDI

CLODINAFOP

114420-56-3

683

H7.1

CYHALOFOP

122008-85-9

596

H7.1

DICLOFOP

40843-25-2

358

H7.1

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

H7.1

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

395

H7.1

HALOXYFOP

69806-34-4

438

H7.1

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

H7.1

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

H7.1

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

H7.1

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

H7.2

BENZOFURĀNA HERBICĪDI

ETHOFUMESATE

26225-79-6

233

H7.3

BENZOSKĀBES HERBICĪDI

CHLORTHAL

2136-79-0

328

H7.3

DICAMBA

1918-00-9

85

H7.4

BIPIRIDĪLIJA HERBICĪDI

DIQUAT

85-00-7

55

H7.4

PARAQUAT

4685-14-7

56

H7.5

CIKLOHEKSĀNDIONA HERBICĪDI

CLETHODIM

99129-21-2

508

H7.5

CYCLOXYDIM

101205-02-1

510

H7.5

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

H7.5

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

H7.6

DIAZĪNA HERBICĪDI

PYRIDATE

55512-33-9

447

H7.7

DIKARBOKSIMĪDA HERBICĪDI

CINIDON-ETHYL

142891-20-1

598

H7.7

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

H7.8

DIFENILĒTERA HERBICĪDI

ACLONIFEN

74070-46-5

498

H7.8

BIFENOX

42576-02-3

413

H7.8

NITROFEN

1836-75-5

170

H7.8

OXYFLUORFEN

42874-03-3

538

H7.9

IMIDAZOLINONA HERBICĪDI

IMAZAMETHABENZ

100728-84-5

529

H7.9

IMAZAMOX

114311-32-9

619

H7.9

IMAZETHAPYR

81335-77-5

700

H7.10

NEORGANISKIE HERBICĪDI

AMMONIUM SULFAMATE

7773-06-0

679

H7.10

CHLORATES

7775-09-9

7

H7.11

ISOKSAZOLA HERBICĪDI

ISOXAFLUTOLE

141112-29-0

575

H7.12

MORFAKTĪNA HERBICĪDI

FLURENOL

467-69-6

304

H7.13

NITRILA HERBICĪDI

BROMOXYNIL

1689-84-5

87

H7.13

DICHLOBENIL

1194-65-6

73

H7.13

IOXYNIL

1689-83-4

86

H7.14

FOSFORORGANISKIE HERBICĪDI

GLUFOSINATE

51276-47-2

437

H7.14

GLYPHOSATE

1071-83-6

284

H7.15

FENILPIRAZOLA HERBICĪDI

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

H7.16

PIRIDAZINONA HERBICĪDI

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

H7.16

FLURTAMONE

96525-23-4

569

H7.17

PIRIDĪNKARBOKSAMĪDA HERBICĪDI

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

H7.18

PIRIDĪNKARBONSKĀBES HERBICĪDI

CLOPYRALID

1702-17-6

455

H7.18

PICLORAM

1918-02-1

174

H7.19

PIRIDILOKSIETIĶSKĀBES HERBICĪDI

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

H7.19

TRICLOPYR

55335-06-3

376

H7.20

HINOLĪNA HERBICĪDI

QUINCLORAC

84087-01-4

493

H7.20

QUINMERAC

90717-03-6

563

H7.21

TIADIAZĪNA HERBICĪDI

BENTAZONE

25057-89-0

366

H7.22

TIOKARBAMĀTA HERBICĪDI

EPTC

759-94-4

155

H7.22

MOLINATE

2212-67-1

235

H7.22

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

H7.22

THIOBENCARB

28249-77-6

388

H7.22

TRI-ALLATE

2303-17-5

97

H7.23

TRIAZOLA HERBICĪDI

AMITROL

61-82-5

90

H7.24

TRIAZOLINONA HERBICĪDI

CARFENTRAZONE

128639-02-1

587

H7.25

TRIAZOLONA HERBICĪDI

PROPOXYCARBAZONE

145026-81-9

655

H7.26

TRIKETONA HERBICĪDI

MESOTRIONE

104206-82-8

625

H7.26

SULCOTRIONE

99105-77-8

723

H7.27

NEKLASIFICĒTI HERBICĪDI

CLOMAZONE

81777-89-1

509

H7.27

FLUROCHLORIDONE

61213-25-0

430

H7.27

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

H7.27

METHAZOLE

20354-26-1

369

H7.27

OXADIARGYL

39807-15-3

604

H7.27

OXADIAZON

19666-30-9

213

H7.27

CITI HERBICĪDI, ZĀLES UN SŪNAS IZNĪCINĀTĀJI

Insekticīdi un akaricīdi

I0

Insekticīdi, kuru pamatā ir piretroīdi

I1

I1.1

PIRETROĪDU INSEKTICĪDI

ACRINATHRIN

101007-06-1

678

I1.1

ALPHA-CYPERMETHRIN

67375-30-8

454

I1.1

BETA-CYFLUTHRIN

68359-37-5

482

I1.1

BETA-CYPERMETHRIN

65731-84-2

632

I1.1

BIFENTHRIN

82657-04-3

415

I1.1

CYFLUTHRIN

68359-37-5

385

I1.1

CYPERMETHRIN

52315-07-8

332

I1.1

DELTAMETHRIN

52918-63-5

333

I1.1

ESFENVALERATE

66230-04-4

481

I1.1

ETOFENPROX

80844-07-1

471

I1.1

GAMMA-CYHALOTHRIN

76703-62-3

768

I1.1

LAMBDA-CYHALOTHRIN

91465-08-6

463

I1.1

TAU-FLUVALINATE

102851-06-9

432

I1.1

TEFLUTHRIN

79538-32-2

451

I1.1

ZETA-CYPERMETHRIN

52315-07-8

733

Insekticīdi, kuru pamatā ir hlorēti ogļūdeņraži

I2

I2.1

HLORORGANISKIE INSEKTICĪDI

DICOFOL

115-32-2

123

I2.1

TETRASUL

2227-13-6

114

Insekticīdi, kuru pamatā ir karbamāti un oksīma-karbamāts

I3

I3.1

OKSĪMA-KARBAMĀTA INSEKTICĪDI

METHOMYL

16752-77-5

264

I3.1

OXAMYL

23135-22-0

342

I3.2

KARBAMĀTA INSEKTICĪDI

BENFURACARB

82560-54-1

501

I3.2

CARBARYL

63-25-2

26

I3.2

CARBOFURAN

1563-66-2

276

I3.2

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

I3.2

FENOXYCARB

79127-80-3

425

I3.2

FORMETANATE

22259-30-9

697

I3.2

METHIOCARB

2032-65-7

165

I3.2

PIRIMICARB

23103-98-2

231

Insekticīdi, kuru pamatā ir organofosfāti

I4

I4.1

FOSFORORGANISKIE INSEKTICĪDI

AZINPHOS-METHYL

86-50-0

37

I4.1

CADUSAFOS

95465-99-9

682

I4.1

CHLORPYRIFOS

2921-88-2

221

I4.1

CHLORPYRIFOS-METHYL

5589-13-0

486

I4.1

COUMAPHOS

56-72-4

121

I4.1

DIAZINON

333-41-5

15

I4.1

DICHLORVOS

62-73-7

11

I4.1

DIMETHOATE

60-51-5

59

I4.1

ETHOPROPHOS

13194-48-4

218

I4.1

FENAMIPHOS

22224-92-6

692

I4.1

FENITROTHION

122-14-5

35

I4.1

FOSTHIAZATE

98886-44-3

585

I4.1

ISOFENPHOS

25311-71-1

412

I4.1

MALATHION

121-75-5

12

I4.1

METHAMIDOPHOS

10265-92-6

355

I4.1

NALED

300-76-5

195

I4.1

OXYDEMETON-METHYL

301-12-2

171

I4.1

PHOSALONE

2310-17-0

109

I4.1

PHOSMET

732-11-6

318

I4.1

PHOXIM

14816-18-3

364

I4.1

PIRIMIPHOS-METHYL

29232-93-7

239

I4.1

TRICHLORFON

52-68-6

68

Insekticīdi, kuru pamatā ir bioloģiski un botāniski produkti

I5

I5.1

BIOLOĢISKI INSEKTICĪDI

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

I5.1

NICOTINE

54-11-5

8

I5.1

PYRETHRINS

8003-34-7

32

I5.1

ROTENONE

83-79-4

671

Citi insekticīdi

I6

I6.1

ANTIBIOTISKIE INSEKTICĪDI

ABAMECTIN

71751-41-2

495

I6.1

MILBEMECTIN

51596-10-2

51596-11-3

660

I6.1

SPINOSAD

168316-95-8

636

I6.3

BENZOILURĪNVIELAS INSEKTICĪDI

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

I6.3

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

I6.3

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

I6.3

LUFENURON

103055-07-8

704

I6.3

NOVALURON

116714-46-6

672

I6.3

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

I6.3

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

I6.4

KARBAZĀTA INSEKTICĪDI

BIFENAZATE

149877-41-8

736

I6.5

DIAZILHIDRAZĪNA INSEKTICĪDI

METHOXYFENOZIDE

161050-58-4

656

I6.5

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

I6.6

INSEKTU AUGŠANAS REGULATORI

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

I6.6

CYROMAZINE

66215-27-8

420

I6.6

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

I6.7

INSEKTU FEROMONI

(E,Z)-9-DODECENYL ACETATE

35148-19-7

422

I6.8

NITROGUANIDĪNA INSEKTICĪDI

CLOTHIANIDIN

210880-92-5

738

I6.8

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

I6.9

ALVAS ORGANISKIE INSEKTICĪDI

AZOCYCLOTIN

41083-11-8

404

I6.9

CYHEXATIN

13121-70-5

289

I6.9

FENBUTATIN OXIDE

13356-08-6

359

I6.10

OKSADIAZĪNA INSEKTICĪDI

INDOXACARB

173584-44-6

612

I6.11

FENILĒTERA INSEKTICĪDI

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

I6.12

(FENIL-) PIRAZOLA INSEKTICĪDI

FENPYROXIMATE

134098-61-6

695

I6.12

FIPRONIL

120068-37-3

581

I6.12

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

I6.13

PIRIDĪNA INSEKTICĪDI

PYMETROZINE

123312-89-0

593

I6.14

PIRIDILMETILAMĪNA INSEKTICĪDI

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

I6.14

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

I6.14

THIACLOPRID

111988-49-9

631

I6.15

SULFĪTA ESTERA INSEKTICĪDI

PROPARGITE

2312-35-8

216

I6.16

TETRAZĪNA INSEKTICĪDI

CLOFENTEZINE

74115-24-5

418

I6.17

TETRONIKSKĀBES INSEKTICĪDI

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

I6.18

(KARBAMOIL-) TRIAZOLA INSEKTICĪDI

TRIAZAMATE

112143-82-5

728

I6.19

URĪNVIELAS INSEKTICĪDI

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

I6.20

NEKLASIFICĒTI INSEKTICĪDI

ETOXAZOLE

153233-91-1

623

I6.20

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

I6.20

PYRIDABEN

96489-71-3

583

I6.20

CITI INSEKTICĪDI UN AKARICĪDI

Moluskicīdi, kopā:

M0

Moluskicīdi

M1

M1.1

KARBAMĀTA MOLUSKICĪDS

THIODICARB

59669-26-0

543

M1.2

CITI MOLUSKICĪDI

FERRIC PHOSPHATE

10045-86-0

629

M1.2

METALDEHYDE

108-62-3

62

M1.2

CITI MOLUSKICĪDI

Augu augšanas regulatori, kopā:

PGR0

Fizioloģiskie augu augšanas regulatori

PGR1

PGR1.1

Fizioloģiskie augu augšanas regulatori

CHLORMEQUAT

999-81-5

143

PGR1.1

CYCLANILIDE

113136-77-9

586

PGR1.1

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

PGR1.1

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

PGR1.1

DIPHENYLAMINE

122-39-4

460

PGR1.1

ETHEPHON

16672-87-0

373

PGR1.1

ETHOXYQUIN

91-53-2

517

PGR1.1

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

PGR1.1

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

PGR1.1

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

PGR1.1

MALEIC HYDRAZIDE

51542-52-0

310

PGR1.1

MEPIQUAT

24307-26-4

440

PGR1.1

1-METHYLCYCLOPROPENE

3100-04-7

767

PGR1.1

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

PGR1.1

PROHEXADIONE-CALCIUM

127277-53-6

567

PGR1.1

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233-85-6

718

PGR1.1

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824-39-5

720

PGR1.1

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

8349

Augu pretdīgšanas līdzekļi

PGR2

PGR2.2

PRETDĪGŠANAS LĪDZEKĻI

CARVONE

99-49-0

602

PGR2.2

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

Citi augu augšanas regulatori

PGR3

PGR3.1

CITI AUGU AUGŠANAS REGULATORI

CITI AAR

Citi augu aizsardzības līdzekļi, kopā:

ZR0

Minerāleļļas

ZR1

ZR1.1

MINERĀLEĻLA

NAFTAS EĻĻAS

64742-55-8

29

Augu eļļas

ZR2

ZR2.1

AUGU EĻLA

DARVAS EĻĻAS

30

Augsnes sterilizācijas līdzekļi (ieskaitot nematicīdus)

ZR3

ZR3.1

METILBROMĪDS

METHYL BROMIDE

74-83-9

128

ZR3.2

CITI AUGSNES STERILIZĀCIJAS LĪDZEKĻI

CHLOROPICRIN

76-06-2

298

ZR3.2

DAZOMET

533-74-4

146

ZR3.2

1,3-DICHLOROPROPENE

542-75-6

675

ZR3.2

METAM-SODIUM

137-42-8

20

ZR3.2

CITI AUGSNES STERILIZĀCIJAS LĪDZEKĻI

Rodenticīdi

ZR4

ZR4.1

RODENTICĪDI

BRODIFACOUM

56073-10-0

370

ZR4.1

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

ZR4.1

CHLORALOSE

15879-93-3

249

ZR4.1

CHLOROPHACINONE

3691-35-8

208

ZR4.1

COUMATETRALYL

5836-29-3

189

ZR4.1

DIFENACOUM

56073-07-5

514

ZR4.1

DIFETHIALONE

104653-34-1

549

ZR4.1

FLOCOUMAFEN

90035-08-8

453

ZR4.1

WARFARIN

81-81-2

70

ZR4.1

CITI RODENTICĪDI

Visi pārējie pesticīdi

ZR5

ZR5.1

DEZINFICĒJOŠIE LĪDZEKĻI

CITI DEZINFICĒJOŠIE LĪDZEKĻI

ZR5.2

CITI PESTICĪDI

CITI PESTICĪDI

(1) Britu kultūraugu audzēšanas padome (BCPC) regulāri publicē "Pesticīdu rokasgrāmatu", pasaules mēroga krājumu par pesticīdiem, kurā iekļauti lielākās daļas ķīmisko pesticīdu vispārpieņemtie nosaukumi. Šos nosaukumus oficiāli vai provizoriski ir apstiprinājusi Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO).
(2)+ OV: Lūgums ievietot numuru.
(3) Chemical Abstracts Service reģistrācijas numuri.
(4) Starptautiskā Pesticīdu analīžu sadarbības padome.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika