Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0281(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0046/2008

Внесени текстове :

A6-0046/2008

Разисквания :

PV 11/03/2008 - 16
CRE 11/03/2008 - 16

Гласувания :

PV 12/03/2008 - 5.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0092

Приети текстове
PDF 451kWORD 66k
Сряда, 12 март 2008 г. - Страсбург
Общ регламент за ООП по отношение на националните квоти за мляко *
P6_TA(2008)0092A6-0046/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти ("Общ регламент за ООП") по отношение на националните квоти за мляко (COM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0802),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0015/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0046/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Приканва Комисията да внесе съответните промени в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменения
Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 3
(3)  Съветът поиска от Комисията да изготви доклад за пазарните перспективи, когато реформите от 2003 г. на общата организация на пазара на мляко и млечни продукти са изцяло приложени, с оглед оценяване на целесъобразността на отпускането на допълнителни квоти.
Съветът поиска от Комисията да изготви доклад за пазарните перспективи, когато реформите от 2003 г. на общата организация на пазара на мляко и млечни продукти са изцяло приложени, въз основа на който ще се вземе решение.
Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 4
4)  Вече изготвеният доклад стига до заключението, че настоящата ситуация на общностните и на световните пазари и тяхното предполагаемо развитие в периода до 2014 г., оправдават допълнително увеличение на квотите от 2 %, за да се улесни производството на повече мляко в Общността с цел подпомагане задоволяването на новите пазарни изисквания за мляко и млечни продукти.
4)  Вече изготвеният доклад стига до заключението, че настоящата ситуация на общностните и на световните пазари и тяхното предполагаемо развитие в периода до 2014 г., могат да оправдаят допълнително увеличение на квотите , за да се улесни производството на повече мляко в Общността с цел подпомагане задоволяването на новите пазарни изисквания за мляко и млечни продукти.
Изменение 3
СЪОБРАЖЕНИЕ 4 А (ново)
(4а) На равнище ЕС се наблюдава недостатъчно използване на квотите за мляко.
Изменение 4
СЪОБРАЖЕНИЕ 4 Б (ново)
(4б) В своята резолюция от 25 октомври 2007 г. относно повишаване на цените на фуражите и храните1 Европейският парламент изиска от Комисията да предложи, считайки случая за спешен, временно увеличение на квотите за мляко с цел стабилизиране на цените на вътрешния пазар.
__________
1 Приети текстове, P6_TA(2007)0480.
Изменение 5
СЪОБРАЖЕНИЕ 4 В (ново)
(4в) Европейският парламент поиска от Комисията да създаде програма за преструктуриране на млечния фонд.
Изменение 6
СЪОБРАЖЕНИЕ 4 Г (ново)
(4г) Настоящото положение на пазара на млечни продукти в Европейския съюз предоставя възможности за растеж на тези производители, които имат желание за това, поради недостатъчното производство, в сравнение с търсенето, което се увеличава непрестанно.
Изменение 7
СЪОБРАЖЕНИЕ 5
(5)  Следователно е целесъобразно квотите на всички държави-членки, както са посочени в Приложение IX към Регламент (EO) № 1234/2007, да бъдат увеличени с 2  % от 1 април 2008 г.
Следователно е целесъобразно да се позволи на държавите-членки да увеличат своите квоти, както са посочени в приложение IX към Регламент (EO) № 1234/2007, с 2 % над настоящото разпределение, на доброволни начала, считано от 1 април 2008 г., като същевременно признава, че не всички държави-членки понастоящем използват напълно разпределените им квоти, а някои държави-членки няма да се възползват от увеличението на квотите.
Изменение 8
СЪОБРАЖЕНИЕ 5 А (ново)
(5а) Увеличаването на квотите за мляко от 1 април 2008 г. не предрешава резултата от преразглеждането на пазара на мляко и млечни продукти в рамките на оценката за функционирането на реформата на ОСП.
Изменение 9
СЪОБРАЖЕНИЕ 5 Б (ново)
(5 б) Увеличаването на квотите за мляко за квотната 2008/2009 година понастоящем не заплашва стабилността на млечния пазар на ЕС и не намалява значението на квотите като инструмент, стабилизиращ пазара на мляко и осигуряващ рентабилност на производството.
Изменение 10
СЪОБРАЖЕНИЕ 5 В (ново)
(5 в) Също така следва да се изследва поведението на производителите, тъй като в различни държави-членки квотите не се използват в достатъчна степен.
Изменение 11
СЪОБРАЖЕНИЕ 5 Г (ново)
(5г) Съществува необходимост от увеличаване на броя на научните изследвания на поведението на потребителите по отношение на пазара на мляко, тъй като този пазар е много чувствителен към промени. Комисията следва да предприеме незабавни действия за увеличаване на изследователската дейност в тази област.
Изменение 12
СЪОБРАЖЕНИЕ 6 А (ново)
(6 а) Дори без увеличение на производството, развитието на международния пазар и на много пазари на ЕС показа през последните седмици значително по-ниски котировки на стоковата борса. Следователно е целесъобразно да се калкулира въздействието в средносрочен план на увеличение на квотите с 2 %.
Изменение 13
СЪОБРАЖЕНИЕ 6 Б (ново)
(6б) Производството на мляко е от решаващо значение за генерирането на доходи в необлагодетелстваните райони на Европейския съюз, тъй като много често в селскостопанското производство не съществуват равностойни алтернативи. Затова трябва да се обърне специално внимание на специфичните последици на тези оказващи влияние на пазара мерки върху добавената стойност и запазването на регионално устойчиво млекопроизводство, съществено за отрасъла на селското стопанство.
Изменение 14
ЧЛЕН -1 (нов)
Член 78, параграф 1, алинея 2а (нова) (Регламент (ЕО) № 1234/2007)
Член -1
В член 78, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се добавя следната алинея:
"За квотната 2008/2009 година, такса за свръхпроизводство се плаща за мляко и други млечни продукти, които се предлагат на пазара в превишение на националната квота, установена в съответствие с подраздел II, ако след балансиране в рамките на ЕС все още съществува свръхпроизводство.".
Изменение 15
ЧЛЕН 1
Точка 1 от приложение IX към Регламент (EО) № 1234/2007 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.
Квотите на държавите-членки се увеличават на доброволни начала с 2 % от 1 април 2008 г. Точка 1 от приложение IX към Регламент (EО) № 1234/2007 се адаптира съответно.
Изменение 16
ЧЛЕН 1 А (нов)
Член 1 а
Най-късно до 1 януари 2009 г Комисията представя анализ на икономическите, социални и екологични последствия от увеличението на квотите за мляко, като обръща специално внимание на планинските райони и други райони със сравнително по-неблагоприятни условия на производство.
Изменение 17
ЧЛЕН 1 Б (нов)
Член 1б
Най-късно до 1 януари 2009 г. Комисията представя доклад относно поведението на потребителите по отношение на пазара на мляко, както и относно специфичните особености на производството на мляко в необлагодетелстваните райони.
Правна информация - Политика за поверителност