Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0281(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0046/2008

Esitatud tekstid :

A6-0046/2008

Arutelud :

PV 11/03/2008 - 16
CRE 11/03/2008 - 16

Hääletused :

PV 12/03/2008 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0092

Vastuvõetud tekstid
PDF 376kWORD 60k
Kolmapäev, 12. märts 2008 - Strasbourg
Põllumajandusturgude ühine korraldus ja erisätted (ühise turukorralduse ühtne määrus) *
P6_TA(2008)0092A6-0046/2008

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), piimatootmiskvootide osas (KOM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0802);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0015/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6-0046/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 3
(3)  Nõukogu soovis, et komisjon koostaks aruande turuväljavaadete kohta, kui piima- ja piimatoodete turu ühist korraldust käsitlevad 2003. aasta reformid on täielikult rakendunud, et hinnata täiendavate kvootide eraldamise asjakohasust.
(3)  Nõukogu soovis, et komisjon koostaks aruande turuväljavaadete kohta, kui piima- ja piimatoodete turu ühist korraldust käsitlevad 2003. aasta reformid on täielikult rakendunud, mille põhjal tehakse otsus.
Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 4
(4)  Kõnealune aruanne on koostatud ja sellest on võimalik järeldada, et praegune olukord ühenduse turul ja maailmaturgudel ning asjaomaste turgude olukorra prognoos aastani 2014 õigustavad kvoodi täiendavat suurendamist 2 % võrra, et hõlbustada piimatootmise kasvu ühenduses, aitamaks rahuldada suurenevat turunõudlust piimatoodete järele.
(4)  Kõnealune aruanne on koostatud ja sellest on võimalik järeldada, et praegune olukord ühenduse turul ja maailmaturgudel ning asjaomaste turgude olukorra prognoos aastani 2014 võivad õigustada kvootide täiendavat suurendamist, et hõlbustada piimatootmise kasvu ühenduses, aitamaks rahuldada suurenevat turunõudlust piimatoodete järele.
Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 4 A (uus)
(4 a)  Piimakvoodid on ELi tasandil alakasutatud.
Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 4 B (uus)
(4 b)  Euroopa Parlament kutsus oma 25. oktoobri 2007. aasta resolutsioonis sööda ja toiduainete hinnatõusu kohta1 komisjoni üles tegema ettepanekut piimakvootide viivitamatu ja ajutise suurendamise kohta hindade stabiliseerimiseks siseturul.
__________
1Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0480.
Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 4 C (uus)
(4 c)  Euroopa Parlament nõudis komisjonilt piimafondi ümberkorraldamisprogrammi loomist.
Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 4 D (uus)
(4 d)  Euroopa Liidu piimatoodete turu praegune olukord pakub nendele tootjatele, kes seda soovivad, väljavaateid tootmise suurendamiseks, kui arvestada tootmismahtu, mis ei ole piisav pidevalt kasvava nõudlusega toimetulemiseks.
Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 5
(5)  Seepärast on asjakohane suurendada kõikide määruse (EÜ) nr 1234/2007 IX lisas osutatud liikmesriikide tootmiskvoote alates 1. aprillist 2008 2 % võrra.
(5)  Seepärast on asjakohane lubada liikmesriikidel suurendada vabatahtlikkuse alusel nende määruse (EÜ) nr 1234/2007 IX lisas osutatud tootmiskvoote alates 1. aprillist 2008 võrreldes praeguste kvootidega 2 % võrra, tunnistades samas, et mitte kõik liikmesriigid ei kasuta praegu ära kogu neile eraldatud kvoodimäära ja et osad liikmesriigid ei kasuta tootmiskvootide suurendamist.
Muudatusettepanek 8
PÕHJENDUS 5 A (uus)
(5 a)  Piimakvootide suurendamine alates 1. aprillist 2008 ei mõjuta ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise raames toimuva piima- ja piimatoodete turu läbivaatamise tulemusi.
Muudatusettepanek 9
PÕHJENDUS 5 B (uus)
(5 b)  Piimakvootide suurendamine kvoodiaastal 2008/2009 ei ohusta praegu ELi piimaturu stabiilsust ja ei piira tootmiskvootide rolli piimaturu stabiliseerimisel ega tootmise tasuvuse tagamisel.
Muudatusettepanek 10
PÕHJENDUS 5 C (uus)
(5 c)  Samuti on asjakohane uurida tootjate käitumist, kuna mitmes liikmesriigis esineb kvootide märkimisväärset alakasutust.
Muudatusettepanek 11
PÕHJENDUS 5 D (uus)
(5 d)  Piimaturuga seonduvat tarbijakäitumist on vaja rohkem uurida, kuna see turg on muutuste suhtes väga tundlik. Komisjon peaks võtma viivitamata meetmeid uuringute suurendamiseks selles valdkonnas.
Muudatusettepanek 12
PÕHJENDUS 6 A (uus)
(6 a)  Rahvusvahelistel turgudel ja paljudel ELi turgudel viimastel nädalatel toimunud areng osutab selgele hinnalangusele kaubabörsidel, ehkki tootmist ei ole suurendatud. Seetõttu on asjakohane teha kindlaks kvootide 2%-lise suurendamise mõju keskpikas perspektiivis.
Muudatusettepanek 13
PÕHJENDUS 6 B (uus)
(6 b)  Piimatootmine etendab määravat rolli sissetuleku tagamisel ELi ebasoodsate tingimustega piirkondades, sest tihti puuduvad põllumajandustootmises võrreldavad alternatiivvõimalused. Samuti tuleb pöörata erilist tähelepanu erimõjule, mida need turgu mõjutavad meetmed avaldavad lisaväärtuse loomisele ning piirkondlikult jätkusuutliku ja põllumajanduse jaoks vajaliku piimatootmise säilitamisele.
Muudatusettepanek 14
ARTIKKEL -1 (uus)
Artikli 78 lõike 1 esimene a lõik (määrus (EÜ) nr 1234/2007)
Artikkel -1
Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 78 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:
"Üle II alajao kohaselt kehtestatud tootmiskvoodi turustatud piimalt ja muudelt piimatoodetelt tuleb kvoodiaastal 2008/2009 maksta kvoodiületamise tasu, kui ülejääk säilib kogu ühendust hõlmava tasakaalustamise järel."
Muudatusettepanek 15
ARTIKKEL 1
Määruse (EÜ) nr 1234/2007 IX lisa punkt 1 asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.
Liikmesriikide kvoote võib suurendada vabatahtlikkuse alusel alates 1. aprillist 2008 2 % võrra. Määruse (EÜ) nr 1234/2007 IX lisa punkti 1 kohandatakse vastavalt.
Muudatusettepanek 16
ARTIKKEL 1 A (uus)
Artikkel 1 a
Komisjon esitab hiljemalt 1. jaanuariks 2009 piimakvootide suurendamise majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase mõju analüüsi, võttes arvesse eriti mägipiirkondi ja muid piirkondi, kus tootmistingimused on ebasoodsamad.
Muudatusettepanek 17
ARTIKKEL 1 B (uus)
Artikkel 1 b
Komisjon esitab hiljemalt 1. jaanuariks 2009 aruande, mis käsitleb tarbijate käitumist piimaturul ning ebasoodsate tingimustega piirkondade piimatootmise erisusi.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika