Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0281(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0046/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0046/2008

Debates :

PV 11/03/2008 - 16
CRE 11/03/2008 - 16

Balsojumi :

PV 12/03/2008 - 5.4
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0092

Pieņemtie teksti
PDF 373kWORD 63k
Trešdiena, 2008. gada 12. marts - Strasbūra
Vienotās KTO regulas grozīšana attiecībā uz valstu piena kvotām *
P6_TA(2008)0092A6-0046/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 12. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā KTO regula) attiecībā uz valstu piena kvotu (COM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0802),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0015/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6-0046/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
3. APSVĒRUMS
(3)  Kad piena un piena produktu tirgu kopīgas organizācijas 2003. gada reformas bija pilnībā īstenotas, Padome pieprasīja Komisijai sagatavot ziņojumu par tirgus perspektīvām, lai novērtētu papildu kvotu piešķiršanas lietderību.
(3)  Kad piena un piena produktu tirgu kopīgas organizācijas 2003. gada reformas bija pilnībā īstenotas, Padome pieprasīja Komisijai sagatavot ziņojumu par tirgus perspektīvām, pamatojoties uz kuru tiek pieņemts lēmums.
Grozījums Nr. 2
4. APSVĒRUMS
(4)  Šo ziņojumu sagatavoja un secināja, ka pašreizējā situācija Kopienas un pasaules tirgos un ka stāvoklis, kāds paredzams līdz 2014. gadam, liecina, ka kvota jāpalielina vēl par 2%, veicinot piena ražošanu Kopienā, lai apmierinātu jauno tirgus pieprasījumu pēc piena pārstrādes produktiem.
(4)  Šo ziņojumu sagatavoja un secināja, ka pašreizējā situācija Kopienas un pasaules tirgos un ka stāvoklis, kāds paredzams līdz 2014. gadam, var pamatot, ka kvota papildus jāpalielina, veicinot piena ražošanu Kopienā, lai apmierinātu jauno tirgus pieprasījumu pēc piena pārstrādes produktiem.
Grozījums Nr. 3
4.A APSVĒRUMS (jauns)
(4a)  ES piena kvota netiek pilnībā izmantota;
Grozījums Nr. 4
4.B APSVĒRUMS (jauns)
(4b)  Eiropas Parlaments savā 2007. gada 25. oktobra rezolūcijā par pārtikas cenu pieaugumu1 aicināja Komisiju nekavējoties iesniegt priekšlikumu par piena kvotu pagaidu palielināšanu, lai stabilizētu cenas iekšējā tirgū;
__________
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0480.
Grozījums Nr. 5
4.C APSVĒRUMS (jauns)
(4b)  Eiropas Parlaments lūdza Komisijai izveidot piena fonda pārstrukturēšanas programmu;
Grozījums Nr. 6
4.D APSVĒRUMS (jauns)
(4d)  Pašreizējā situācija piena izstrādājumu tirgū Eiropas Savienībā nodrošina izaugsmes iespējas tiem ražotājiem, kuri to vēlas, jo ražošanas apjomi nav pietiekami, lai apmierinātu nepārtraukti pieaugošo pieprasījumu;
Grozījums Nr. 7
5. APSVĒRUMS
(5) tādēļ no 2008. gada 1. aprīļa ir lietderīgi palielināt kvotas visām dalībvalstīm atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IX pielikumam.
(5) tādēļ no 2008. gada 1. aprīļa ir lietderīgi ļaut dalībvalstīm, pamatojoties uz brīvprātības principu, palielināt kvotas par 2 % virs pašreiz noteiktā apjoma atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IX pielikumam, atzīstot, ka ne visas dalībvalstis pašreiz pilnībā izmanto piešķirtās kvotas un ka dažas no tām neizmantos kvotu palielinājumu;
Grozījums Nr. 8
5.A APSVĒRUMS (jauns)
(5a)  Piena kvotu palielināšana no 2008. gada 1. aprīļa neietekmē rezultātus, kas iegūti saskaņā ar KLP "veselības pārbaudi" veiktajā pārskatā par piena un piena izstrādājumu tirgu;
Grozījums Nr. 9
5.B APSVĒRUMS (jauns)
(5b)  Piena kvotu palielināšana nākamā 2008.–2009. kvotas gada laikā pašreiz nerada draudus Eiropas piena tirgus stabilitātei un nemazina kvotu nozīmi, stabilizējot piena tirgu un garantējot ražošanas rentabilitāti.
Grozījums Nr. 10
5.C APSVĒRUMS (jauns)
(5c)  Būtu jāveic pētījumi arī par ražotāju uzvedību, jo vairākās ES dalībvalstīs neizmantoto kvotu apjoms ir ievērojams.
Grozījums Nr. 11
5.D APSVĒRUMS (jauns)
(5d)  Jāveic plašāks zinātniskās pētniecības darbs par patērētāju uzvedību attiecībā uz piena tirgu, jo šis tirgus ļoti asi reaģē uz pārmaiņām. Komisijai nekavējoties būtu jāveic pasākumi, lai veicinātu pētniecību šajā jomā.
Grozījums Nr. 12
6.A APSVĒRUMS (jauns)
(6a)  Šajās pēdējās nedēļās tendence pasaules un vairākos Eiropas Savienības dalībvalstu tirgos liecina par apgrozījuma samazināšanos preču tirgos, kaut gan ražošanas apjoms nav pieaudzis. Tādēļ ieteicams aprēķināt vidējā termiņa ietekmi kvotu palielināšanai par 2 %.
Grozījums Nr. 13
6.B APSVĒRUMS (jauns)
(6b)  Piena ražošanai ir būtiska nozīme ieņēmumu nodrošināšanai Eiropas Savienības neizdevīgā stāvoklī esošajos reģionos, kur bieži vien nepastāv līdzvērtīgas lauksaimniecības ražošanas iespējas. Tādēļ īpaša uzmanība būtu jāpievērš šo tirgus pasākumu īpašajai ietekmei, kas saistīta ar pievienotās vērtības nodrošināšanu un reģionāli ilgtspējīgas un lauksaimniecības nozarei svarīgas piena ražošanas saglabāšanu.
Grozījums Nr. 14
-1. PANTS (jauns)
78. panta 1. punkts (Regula (EK) No 1234/2007)
-1. pants
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 78. panta 1. punktam ir pievienota šāda rindkopa:
"Par 2008.–2009. kvotas gadu pārpalikuma nodevu paredz pienam un citiem piena produktiem, kuru pārdotais apjoms pārsniedz dalībvalsts kvotu, kā tas paredzēts II apakšiedaļā, ja pēc ES līmeņa līdzsvarošanas joprojām pastāv pārpalikums."
Grozījums Nr. 15
1. PANTS
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IX pielikuma 1. punktu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.
No 2008. gada 1. aprīļa dalībvalstu kvotas, pamatojoties uz brīvprātības principu, palielina par 2 %. Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IX pielikuma 1. punktu atbilstoši pielāgo.
Grozījums Nr. 16
1.A PANTS (jauns)
1.a pants
Vēlākais līdz 2009. gada 1. janvārim Komisija sagatavo piena kvotu paaugstināšanas ekonomisko, sociālo un vides rezultātu novērtējumu, īpaši ņemot vērā kalnu reģionus un citu reģionus, kuros ir salīdzinoši grūti ražošanas apstākļi.
Grozījums Nr. 17
1.B PANTS (jauns)
1.b pants
Vēlākais līdz 2009. gada 1. janvārim Komisija sagatavo ziņojumu par patērētāju uzvedību piena tirgū, kā arī piena ražošanas īpatnībām neizdevīgā stāvoklī esošajos reģionos.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika