Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0281(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0046/2008

Ingediende teksten :

A6-0046/2008

Debatten :

PV 11/03/2008 - 16
CRE 11/03/2008 - 16

Stemmingen :

PV 12/03/2008 - 5.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0092

Aangenomen teksten
PDF 288kWORD 60k
Woensdag 12 maart 2008 - Straatsburg
Wijziging integrale-GMO-verordening "melkquota" *
P6_TA(2008)0092A6-0046/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2008 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening), wat de nationale melkquota betreft (COM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0802),

–   gelet op artikel 37 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0015/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0046/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendementen van het Parlement
Amendement 1
OVERWEGING 3
(3)  De Raad heeft de Commissie verzocht, om, zodra de hervorming van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten volledig is doorgevoerd, een verslag over de marktvooruitzichten in te dienen, op grond waarvan eventuele redenen voor de toewijzing van aanvullende quota zullen worden beoordeeld.
(3)  De Raad heeft de Commissie verzocht, om, zodra de hervorming van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten volledig is doorgevoerd, een verslag over de marktvooruitzichten in te dienen, op grond waarvan een besluit zal worden genomen.
Amendement 2
OVERWEGING 4
(4)  In dit inmiddels opgestelde verslag wordt geconcludeerd dat de huidige en de voor de periode tot 2014 verwachte situatie op de interne en de wereldmarkt een aanvullende quotaverhoging met 2 % rechtvaardigen om de Gemeenschap in staat te stellen aan de stijgende marktvraag naar zuivelproducten te voldoen.
(4)  In dit inmiddels opgestelde verslag wordt geconcludeerd dat de huidige en de voor de periode tot 2014 verwachte situatie op de interne en de wereldmarkt een aanvullende quotaverhoging kan rechtvaardigen om de Gemeenschap in staat te stellen aan de stijgende marktvraag naar zuivelproducten te voldoen.
Amendement 3
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)
(4 bis)  Er is sprake van een onderbesteding van de melkquota op EU-niveau
Amendement 4
OVERWEGING 4 TER (nieuw)
(4 ter)  In zijn resolutie van 25 oktober 2007 over de stijging van de prijzen van levensmiddelen1 verzocht het Europees Parlement de Commissie dringend te voorzien in een tijdelijke verhoging van de melkquota, teneinde de prijzen op de interne markt te stabiliseren.
____________
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0480.
Amendement 5
OVERWEGING 4 QUATER (nieuw)
(4 quater)  Het Europees Parlement heeft de Commissie verzocht een melkfondsherstructureringsprogramma op te zetten.
Amendement 6
OVERWEGING 4 QUINQUIES (nieuw)
(4 quinquies)  De huidige situatie op de markt voor zuivelproducten in de Unie biedt producenten die dat willen reële groeiperspectieven, aangezien de productie de steeds verder groeiende vraag niet kan bijhouden.
Amendement 7
OVERWEGING 5
(5)  Daarom dienen de in bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 voor alle lidstaten vastgestelde quota met ingang van 1 april 2008 met 2% te worden verhoogd.
(5)  Daarom moeten de lidstaten de toestemming krijgen hun in bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 vastgestelde quota met ingang van 1 april 2008 op vrijwillige basis met 2% boven hun huidige quotum te verhogen, onder inachtneming van het feit dat niet alle lidstaten momenteel ten volle van de hen toegewezen quota gebruik maken en dat sommige lidstaten de hen toegekende quotumverhoging niet zullen benutten.
Amendement 8
OVERWEGING 5 BIS (nieuw)
(5 bis)  De verhoging van de melkquota vanaf 1 april 2008 is niet van invloed op de resultaten van het in het kader van de "gezondheidstoetsing" van het gemeenschappelijk landbouwbeleid te verrichten heronderzoek van de markt voor melk en zuivelproducten.
Amendement 9
OVERWEGING 5 TER (nieuw)
(5 ter)  De verhoging van de melkquota in het campagnejaar 2008/2009 vormt momenteel geen risico voor de stabiliteit van de zuivelmarkt in de Unie en tast de rol die de quota vervullen als instrument voor de stabilisering van de zuivelmarkt en ter waarborging van de rentabiliteit van de productie niet aan.
Amendement 10
OVERWEGING 5 QUATER (nieuw)
(5 quater)  Daarnaast moet ook een onderzoek worden ingesteld naar het producentengedrag, aangezien er in diverse lidstaten een duidelijke onderbesteding is van de quota.
Amendement 11
OVERWEGING 5 QUINQUIES (nieuw)
(5 quinquies)  Er moet meer onderzoek worden gedaan naar het consumentengedrag ten aanzien van melk, omdat deze markt zeer gevoelig is voor veranderingen. De Commissie dient onverwijld stappen te ondernemen om het onderzoek op dit terrein uit te breiden.
Amendement 12
OVERWEGING 6 BIS (nieuw)
(6 bis)  De ontwikkelingen op de internationale markten en op diverse EU-markten hebben ook zonder productiestijging de laatste weken al duidelijk lagere beursnoteringen voor zuivelproducten te zien gegeven. Daarom is het opportuun de effecten van een quotaverhoging met 2% op middellange termijn vast te stellen.
Amendement 13
OVERWEGING 6 TER (nieuw)
(6 ter)  De productie van melk is voor de inkomenspositie van landbouwers in de probleemgebieden van de Unie van doorslaggevend belang, aangezien er vaak geen vergelijkbare alternatieve agrarische productiemogelijkheden voorhanden zijn. De specifieke markttechnische effecten van deze maatregelen in termen van toegevoegde waarde en instandhouding van een voor de betrokken regio's duurzame en uit landbouweconomisch oogpunt noodzakelijke melkproductie zijn dan ook niet te onderschatten.
Amendement 14
ARTIKEL -1 (nieuw)
Artikel 78, lid 1, alinea 2 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 1234/2007)
Artikel -1
Aan artikel 78, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 wordt de volgende alinea toegevoegd:
"Voor de campagne 2008/09 moet een overschotheffing worden betaald voor melk en andere zuivelproducten die boven het toegewezen nationale quotum op de markt worden gebracht, zoals vastgesteld overeenkomstig subsectie II, indien er na een omslag over de gehele EU nog sprake is van een overschot."
Amendement 15
ARTIKEL 1
Punt 1 van bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening.
De lidstaten kunnen hun quota met ingang van 1 april 2008 op vrijwillige basis met 2% verhogen. Punt 1 van bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 wordt dienovereenkomstig aangepast.
Amendement 16
ARTIKEL 1 BIS (nieuw)
Artikel 1 bis
Tegen uiterlijk 1 januari 2009 komt de Commissie met een analyse van de economische, sociale en milieugevolgen van de melkquotaverhoging, waarbij speciaal aandacht wordt besteed aan berggebieden en andere regio's waar de productieomstandigheden naar verhouding nog ongunstiger zijn.
Amendement 17
ARTIKEL 1 TER (nieuw)
Artikel 1 ter
De Commissie komt uiterlijk op 1 januari 2009 met een verslag over het gedrag van de consumenten op de zuivelmarkt en over de bijzondere situatie van de zuivelproductie in achtergestelde gebieden.
Juridische mededeling - Privacybeleid