Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0281(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0046/2008

Teksty złożone :

A6-0046/2008

Debaty :

PV 11/03/2008 - 16
CRE 11/03/2008 - 16

Głosowanie :

PV 12/03/2008 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0092

Teksty przyjęte
PDF 383kWORD 67k
Środa, 12 marca 2008 r. - Strasburg
Wspólna organizacja rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) *
P6_TA(2008)0092A6-0046/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do krajowych kwot mlecznych (COM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0802),

–   uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0015/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0046/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
PUNKT 3 PREAMBUŁY
(3)  Rada złożyła wniosek, aby Komisja opracowała sprawozdanie dotyczące perspektyw rynkowych po całkowitym wdrożeniu reform z 2003 r. dotyczących wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w celu ocenienia, czy możliwe jest przydzielenie dodatkowych kwot.
(3)  Rada złożyła wniosek, aby Komisja opracowała sprawozdanie dotyczące perspektyw rynkowych po całkowitym wdrożeniu reform z 2003 r. dotyczących wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych; na podstawie tego sprawozdania podjęta zostanie decyzja.
Poprawka 2
PUNKT 4 PREAMBUŁY
(4)  Sprawozdanie zostało przygotowane i wykazało, że obecna sytuacja na rynku wspólnotowym i światowym oraz prognozy co do ich rozwoju do roku 2014 uzasadniają dodatkowe zwiększenie kwot o 2 % w celu wsparcia produkcji mleka we Wspólnocie oraz zaspokojenia zapotrzebowania rynku na przetwory mleczne.
(4)  Sprawozdanie zostało przygotowane i wykazało, że obecna sytuacja na rynku wspólnotowym i światowym oraz prognozy co do ich rozwoju do roku 2014 mogą uzasadnić dodatkowe zwiększenie kwot w celu wsparcia produkcji mleka we Wspólnocie oraz zaspokojenia zapotrzebowania rynku na przetwory mleczne.
Poprawka 3
PUNKT 4 A PREAMBUŁY (nowy)
(4a)  Kwoty mleczne nie są w pełni wykorzystywane na poziomie UE.
Poprawka 4
PUNKT 4 B PREAMBUŁY (nowy)
(4b)  W swojej rezolucji z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wzrostu cen pasz i żywności1 Parlament Europejski wezwał Komisję do przedłożenia w trybie pilnym wniosku dotyczącego ograniczonego w czasie podwyższenia kwot mlecznych w celu ustabilizowania cen na rynku wewnętrznym.
__________
1 Teksty przyjęte,P6_TA(2007)0480.
Poprawka 5
PUNKT 4 C PREAMBUŁY (NOWY)
(4c)  Parlament Europejski zwrócił się do Komisji o stworzenie programu restrukturyzacji funduszu mlecznego.
Poprawka 6
PUNKT 4 D PREAMBUŁY (NOWY)
(4d)  Obecna sytuacja na rynku przetworów mlecznych w UE stwarza zainteresowanym producentom możliwości wzrostu, gdyż produkcja jest zbyt niska, aby zaspokoić wciąż rosnący popyt.
POPRAWKA 7
PUNKT 5 PREAMBUŁY
(5)  Właściwe jest zatem zwiększenie o 2 % kwot wszystkich państw członkowskich wymienionych w załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, począwszy od dnia 1 kwietnia 2008 r.
(5)  Właściwe jest zatem pozwolenie państwom członkowskim na dobrowolne zwiększenie o 2% ponad obecny przydział ich kwot wymienionych w załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, począwszy od dnia 1 kwietnia 2008 r., przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na fakt, iż nie wszystkie państwa członkowskie wykorzystują obecnie w pełni przyznane im kwoty oraz że niektóre państwa członkowskie nie wykorzystają podwyższenia kwot.
Poprawka 8
PUNKT 5 A PREAMBUŁY (nowy)
(5a)  Wzrost kwot mlecznych od dnia 1 kwietnia 2008 r. nie przesądza o wyniku przeglądu rynku mleka i produktów mlecznych w ramach oceny funkcjonowania wspólnej polityki rolnej.
Poprawka 9
PUNKT 5 B PREAMBUŁY (NOWY)
(5b)  Wzrost kwot mlecznych w roku kwotowym 2008/2009 nie zagraża aktualnie stabilności rynku mleka UE i nie podważa roli kwot jako instrumentu stabilizującego rynek mleka i zapewniającego opłacalność produkcji.
Poprawka 10
PUNKT 5 C PREAMBUŁY (nowy)
(5c)  Należy również zbadać zachowanie producentów, ponieważ w niektórych państwach członkowskich UE kwoty pozostają w znacznym stopniu niewykorzystane.
Poprawka 11
PUNKT 5 D PREAMBUŁY (nowy)
(5d)  Istnieje potrzeba zwiększenia liczby badań dotyczących zachowania konsumentów w odniesieniu do rynku mleka, ponieważ rynek ten jest bardzo podatny na zmiany. Komisja będzie musiała bezzwłoczne podjąć działania w celu intensyfikacji badań w tym zakresie.
Poprawka 12
PUNKT 6 A PREAMBUŁY (nowy)
(6a)  Rozwój sytuacji na rynku międzynarodowym oraz na wielu rynkach Unii nawet bez nadwyżki produkcyjnej wskazywał w ostatnich tygodniach na wyraźnie niższe notowania na giełdach towarowych. Należy więc obliczyć średniookresowe skutki podwyższenia kwot o 2%.
Poprawka 13
PUNKT 6 B PREAMBUŁY (nowy)
(6b)  Produkcja mleka ma decydujące znaczenie jako źródło dochodów na obszarach Unii Europejskiej charakteryzujących się niekorzystnymi warunkami, ponieważ bardzo często brak tam alternatywnych i równie dochodowych dziedzin produkcji rolniczej. Z tego też powodu należy w sposób szczególny uwzględnić specyficzne skutki środków rynkowych w zakresie wartości dodanej i utrzymania produkcji mleka, która decyduje o trwałym rozwoju regionalnym i jest niezbędna z punktu widzenia gospodarki rolnej.
Poprawka 14
ARTYKUŁ -1 (nowy)
Artykuł 78 ustęp 1 (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 1234/2007)
Artykuł -1
W rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 w art. 78 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:
"Jeżeli w roku kwotowym 2008/09 mleko i przetwory mleczne zostaną wprowadzone do obrotu w ilości przewyższającej kwotę krajową ustaloną zgodnie z podsekcją II, wnosi się opłatę z tytułu nadwyżek, o ile nadwyżka taka istnieje po przeprowadzeniu saldowania na szczeblu UE".
Poprawka 15
ARTYKUŁ 1
Punkt 1 załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Kwoty państw członkowskich podnosi się dobrowolnie o 2% od 1 kwietnia 2008 r. Punkt 1 załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 należy odpowiednio zmodyfikować.
Poprawka 16
ARTYKUŁ 1 A (nowy)
Artykuł 1a
Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2009 roku Komisja przedstawi analizę skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wzrostu kwot mlecznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich i innych regionów o porównywalnie trudnych warunkach produkcji.
Poprawka 17
ARTYKUŁ 1 B (nowy)
Artykuł 1b
Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2009 r. Komisja przedkłada sprawozdanie na temat reakcji konsumentów na rynku mleka i szczególnych warunków produkcji mleka w regionach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności