Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0281(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0046/2008

Predkladané texty :

A6-0046/2008

Rozpravy :

PV 11/03/2008 - 16
CRE 11/03/2008 - 16

Hlasovanie :

PV 12/03/2008 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0092

Prijaté texty
PDF 389kWORD 69k
Streda, 12. marca 2008 - Štrasburg
Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov a osobitné ustanovenia pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) *
P6_TA(2008)0092A6-0046/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o vnútroštátne kvóty na mlieko (KOM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0802),

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0015/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0046/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 3
(3)  Rada požiadala Komisiu, aby vypracovala správu o vyhliadkach trhu, keď sa v plnom rozsahu uskutoční reforma spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami z roku 2003, s cieľom posúdiť primeranosť prideľovania dodatočných kvót.
(3)  Rada požiadala Komisiu, aby vypracovala správu o vyhliadkach trhu, keď sa v plnom rozsahu uskutoční reforma spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami z roku 2003, pričom by sa na základe tejto správy prijalo rozhodnutie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 4
(4)  Táto správa bola vypracovaná a dospelo sa v nej k záveru, že súčasná situácia na trhu Spoločenstva a na svetových trhoch a odhad situácie na nich v období do roku 2014 oprávňujú na dodatočné zvýšenie kvóty o 2 %, aby sa umožnilo vyrábať v Spoločenstve viac mlieka s cieľom uspokojiť požiadavky vznikajúcich trhov na mliečne výrobky.
(4)  Táto správa bola vypracovaná a dospelo sa v nej k záveru, že súčasná situácia na trhu Spoločenstva a na svetových trhoch a odhad situácie na nich v období do roku 2014 môžu oprávňovať na dodatočné zvýšenie kvóty, aby sa umožnilo vyrábať v Spoločenstve viac mlieka s cieľom uspokojiť požiadavky vznikajúcich trhov na mliečne výrobky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 4 A (nové)
(4a)  Kvóty na mlieko na úrovni Európskej únie nie sú dostatočne využité.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 4 B (nové)
(4b)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 25. októbra 2007 o zvyšovaní cien krmív a potravín1 vyzval Komisiu, aby urýchlene navrhla dočasné zvýšenie kvót na mlieko s cieľom stabilizovať ceny na vnútornom trhu.
____________________
1 Prijaté texty, P6_TA(2007)0480.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 4 C (nové)
(4c)  Európsky parlament žiadal Komisiu o vytvorenie programu na reštrukturalizáciu fondov určených mliekarenskému odvetviu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 4 D (nové)
(4d)  Súčasná situácia na trhu mliečnych výrobkov v Európskej únii ponúka výrobcom, ktorí si to želajú, možnosti rastu, pretože výroba nestačí pokrývať stále sa zvyšujúci dopyt.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 5
(5)  Preto je náležité zvýšiť kvóty vo všetkých členských štátoch od 1. apríla 2008 o 2 %, ako sa uvádza v prílohe IX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.
(5)  Preto je vhodné umožniť členským štátom zvýšiť ich kvóty na základe dobrovoľnosti od 1. apríla 2008 o 2 % nad rámec ich súčasných kvót, ako sa uvádza v prílohe IX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, pričom je potrebné uznať, že momentálne nie všetky členské štáty úplne využijú pridelené kvóty a že niektoré členské štáty zvýšené kvóty nevyužijú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 5 A (nové)
(5a)  Zvýšenie kvót na mlieko od 1. apríla 2008 neumožňuje vopred posúdiť výsledky preskúmania trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami v rámci hodnotenia stavu Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ODÔVODNENIE 5 B (nové)
(5b)  Zvýšenie kvót na mlieko v kvótovom roku 2008/2009 momentálne neohrozuje stabilitu trhu s mliekom v Európskej únii a úlohou kvót nie je stabilizovať trh s mliekom a zabezpečiť výnosnosť výroby.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ODÔVODNENIE 5 C (nové)
(5c)  Je tiež potrebné skúmať správanie výrobcov, pretože v niektorých členských štátoch Európskej únie dochádza k výrazne nedostatočnému využitiu kvót.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ODÔVODNENIE 5 D (nové)
(5d)  Je potrebné zvýšiť rozsah prieskumu správania spotrebiteľov na trhu s mliekom, pretože tento trh je veľmi citlivý na zmeny. Komisia by mala okamžite podniknúť kroky na zvýšenie rozsahu výskumu v tejto oblasti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ODÔVODNENIE 6 A (nové)
(6a)  Vývoj na medzinárodnom trhu a na mnohých trhoch Európskej únie v posledných týždňoch poukázal, a to bez zvýšenej výroby, na značný pokles cien na komoditných burzách. Je preto dôležité stanoviť strednodobé účinky 2 % zvýšenia kvót.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ODÔVODNENIE 6 B (nové)
(6b)  Výroba mlieka má rozhodujúci význam ako zdroj príjmov v znevýhodnených oblastiach Európskej únie, pretože v poľnohospodárskej výrobe často neexistujú rovnocenné alternatívy. Je tiež potrebné venovať osobitnú pozornosť osobitným účinkom týchto opatrení trhu s ohľadom na pridanú hodnotu a na zachovanie regionálne udržateľnej a pre poľnohospodárstvo nevyhnutnej výrobe mlieka.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK -1 (nový)
Článok 78 odsek 1 pododsek 2 a (nový) (nariadenie (ES) č. 1234/2007)
Článok -1
V článku 78 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa dopĺňa tento pododsek:
"V kvótovom roku 2008/2009 sa za mlieko a iné mliečne výrobky uvedené na trh nad rámec národnej kvóty stanovenej v súlade s pododdielom II, bude platiť poplatok za nadbytočné množstvo, pokiaľ sa nadbytok vykáže aj po vyrovnaní na úrovni Európskej únie."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 1
Bod 1 prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.
Kvóty členských štátov sa od 1. apríla 2008 zvýšia na základe dobrovoľnosti o 2 %. Bod 1 prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 1 A (nový)
Článok 1a
Komisia najneskôr do 1. januára 2009 predloží štúdiu hospodárskych, sociálnych a environmentálych dôsledkov zvýšenia kvót na mlieko, pričom zohľadní najmä horské regióny a regióny s porovnateľne náročnými výrobnými podmienkami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 1 B (nový)
Článok 1b
Komisia najneskôr do 1. januára 2009 predloží správu o správaní spotrebiteľov na trhu s mliekom, ako aj o osobitostiach výroby mlieka v znevýhodnených regiónoch.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia