Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0281(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0046/2008

Ingivna texter :

A6-0046/2008

Debatter :

PV 11/03/2008 - 16
CRE 11/03/2008 - 16

Omröstningar :

PV 12/03/2008 - 5.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0092

Antagna texter
PDF 306kWORD 80k
Onsdagen den 12 mars 2008 - Strasbourg
Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och särskilda bestämmelser *
P6_TA(2008)0092A6-0046/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2008 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ("enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden") vad gäller de nationella kvoterna för mjölk (KOM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0802),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0015/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0046/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
SKÄL 3
(3)  Rådet begärde att kommissionen ska ta fram en rapport om marknadsutsikterna när 2003 års reformer av den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter har genomförts fullt ut i syfte att bedöma lämpligheten av att tilldela ytterligare kvoter.
(3)  Rådet begärde att kommissionen ska ta fram en rapport om marknadsutsikterna när 2003 års reformer av den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter har genomförts fullt ut och med utgångspunkt i denna kommer sedan ett beslut att fattas.
Ändring 2
SKÄL 4
(4)  Denna rapport har tagits fram och man kom fram till att den nuvarande situationen för gemenskapen och världsmarknaderna och prognosen för perioden fram till 2014, gör att det är berättigat att ytterligare öka kvoten med 2 % för att underlätta för produktionen av mer mjölk i gemenskapen i syfte att bidra till att tillväxtmarknadernas krav på mejeriprodukter uppfylls.
(4)  Denna rapport har tagits fram och man kom fram till att den nuvarande situationen för gemenskapen och världsmarknaderna och prognosen för perioden fram till 2014, gör att det kan vara berättigat att ytterligare öka kvoten för att underlätta för produktionen av mer mjölk i gemenskapen i syfte att bidra till att tillväxtmarknadernas krav på mejeriprodukter uppfylls.
Ändring 3
SKÄL 4A (nytt)
(4a)  Mjölkkvoten underutnyttjas inom EU.
Ändring 4
SKÄL 4B (nytt)
(4b)  I sin resolution av den 25 oktober 2007 om stigande priser på foder och livsmedel1 uppmanade Europaparlamentet kommissionen att utan dröjsmål tillfälligt öka mjölkkvoterna för att stabilisera priserna på den inre marknaden.
___________
1Antagna texter, P6_TA(2007)0480.
Ändring 5
SKÄL 4C (nytt)
(4c)  Europaparlamentet har uppmanat kommissionen att inrätta ett omstruktureringsprogram för mjölkfonderna.
Ändring 6
SKÄL 4D (nytt)
(4d)  Den nuvarande situationen på marknaden för mjölkprodukter i unionen erbjuder tillväxtmöjligheter för de producenter som så önskar, eftersom produktionen är otillräcklig i förhållande till den stigande efterfrågan.
Ändring 7
SKÄL 5
(5)  Det är därför lämpligt att öka alla medlemsstaters kvoter med 2 % från och med den 1 april 2008 såsom visas i bilaga IX till förordning (EG) nr 1234/2007.
(5)  Det är därför lämpligt att låta medlemsstaterna på frivillig basis öka sina kvoter med 2 % utöver den nuvarande kvottilldelningen från och med den 1 april 2008 såsom visas i bilaga IX till förordning (EG) nr 1234/2007, samtidigt som det kan konstateras att inte alla medlemsstater för närvarade utnyttjar hela sin kvottilldelning och att vissa medlemsstater inte komma att utnyttja kvotökningen.
Ändring 8
SKÄL 5A (nytt)
(5a)  Genom ökningen av mjölkkvoterna från den 1 april 2008 föregrips inte resultatet av den översyn av marknaden för mjölk och mjölkprodukter som ska göras inom ramen för "hälsokontrollen" av den gemensamma jordbrukspolitiken.
Ändring 9
SKÄL 5B (nytt)
(5b)  Ökningen av mjölkkvoterna under kvotåret 2008/09 påverkar inte för närvarande stabiliteten på EU:s mjölkmarknad och minskar inte kvoternas betydelse som instrument för stabilisering av mjölkmarknaden och garanti för en lönsam produktion.
Ändring 10
SKÄL 5C (nytt)
(5c)  Producenternas beteende bör även undersökas eftersom kvoterna i flera av medlemsstaterna inte utnyttjats fullt ut.
Ändring 11
SKÄL 5D (nytt)
(5d)  Det finns ett behov av att öka undersökningarna om konsumenternas beteende med avseende på mjölkmarknaden eftersom marknaden är mycket känslig för förändringar. Kommissionen bör vidta omedelbara åtgärder för att öka undersökningar på detta område.
Ändring 12
SKÄL 6A (nytt)
(6a)  Marknadsutvecklingen på den internationella marknaden och på många EU-marknader har under de senaste veckorna, redan utan produktionsökningar, lett till betydligt lägre prisnoteringar på råvarubörserna. Det är därför nödvändigt att beräkna de medelfristiga konsekvenserna av en kvotökning på 2 %.
Ändring 13
SKÄL 6B (nytt)
(6b)  Mjölkproduktionen spelar en avgörande roll när det gäller att generera inkomster i EU:s mindre gynnade regioner där likvärdiga alternativ sällan finns att tillgå inom jordbruksproduktionen. Därför bör särskild hänsyn tas till de särskilda konsekvenser som dessa marknadsåtgärder får för mervärdet och upprätthållandet av en regionalt hållbar och jordbruksekonomiskt nödvändig mjölkproduktion.
Ändring 14
ARTIKEL -1 (ny)
Artikel 78.1, stycke 2a (nytt) (förordning (EG) nr 1234/2007)
Artikel -1
I artikel 78.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska följande stycke läggas till:
"För kvotåret 2008/09 ska en överskottsavgift erläggas för mjölk och andra mjölkprodukter som saluförs utöver den nationella kvoten i enlighet med underavsnitt II om ett överskott fortfarande finns efter en utjämning på EU-nivå."
Ändring 15
ARTIKEL 1
Punkt 1 i bilaga IX till förordning (EG) nr 1234/2007 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.
Medlemsstaternas kvoter kan på frivillig basis ökas med 2 % från den 1 april 2008. Punkt 1 i bilaga IX till förordning (EG) nr 1234/2007 ska anpassas på motsvarande sätt.
Ändring 16
ARTIKEL 1A (ny)
Artikel 1a
Kommissionen ska senast den 1 januari 2009 lägga fram en analys av de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av ökningen av mjölkkvoterna, i vilken särskild hänsyn tas till bergsområden och andra regioner med jämförbara svårigheter när det gäller produktionsförhållanden.
Ändring 17
ARTIKEL 1B (ny)
Artikel 1b
Kommissionen ska senast den 1 januari 2009 lägga fram en rapport om konsumentbeteendet på mjölkmarknaden samt de särskilda förhållanden för mjölkproduktion som råder i mindre gynnade regioner.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy