Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2117(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0031/2008

Внесени текстове :

A6-0031/2008

Разисквания :

PV 11/03/2008 - 20
CRE 11/03/2008 - 20

Гласувания :

PV 12/03/2008 - 5.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0094

Приети текстове
PDF 324kWORD 94k
Сряда, 12 март 2008 г. - Страсбург
Положението на жените в селските райони
P6_TA(2008)0094A6-0031/2008

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2008 г. за положението на жените в селските райони на ЕС (2007/2117(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за създаване на Европейска общност, и по-специално членове 3 и 13 от него,

–   като взе предвид Решение на Съвета № 2006/144/ЕО от 20 февруари 2006 г. относно стратегическите насоки на Общността за развитие на селските райони (период на програмиране от 2007 г. до 2013 г.)(1),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1698/2005 от 20 септември 2005 г. относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)(2),

–   като взе предвид Регламент на Комисията (ЕО) № 1974/2006 от 15 декември 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 от 20 септември относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)(3),

–   като взе предвид Регламент на Съвета (ЕО) № 1290/2005 от 21 юни 2005 г. относно финансирането на общата селскостопанска политика(4),

–   като взе предвид Директива 86/613/ЕИО от 11 декември 1986 година за прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените, извършващи дейности в качеството на самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство(5),

–   като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите(6),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно определянето на общи разпоредби за структурните фондове(7),

–   като взе предвид Резолюция на Съвета от 2 декември 1996 г. за равни възможности за мъже и жени по Европейските структурни фондове(8),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 март 2003 г. за използването на Европейските структурни фондове за целите на равните възможности на мъжете и жените(9),

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юли 2003 г. относно заетостта в селските райони от гледна точка на Европейската стратегия по отношение на заетостта(10),

–   като взе предвид "Преглед на стратегията на ЕС за устойчиво развитие (СУР на ЕС) - Обновена стратегия"(11),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до пролетния Европейски съвет, озаглавено "Да работим заедно за растеж и създаване на работни места. Ново начало за Лисабонската стратегия, (COM(2005)0024),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Как да преодолеем разликата в заплащането на жените и мъжете" (COM(2007)0424),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Заетостта в селските райони: да намалим разликата в заетостта" (COM(2006)0857) и придружаващия го Работен документ на службите на Комисията (SEC(2006)1772),

–   като взе предвид публикацията "Жените - активни в развитието на селските райони: Да осигурим бъдеще за селските райони в Европа"(12),

–   като взе предвид SERA – Изследване на заетостта в селските райони 2006 г.,

–   като взе предвид доклада "Развитие на селските райони в Европейския съюз - Статистическа и икономическа информация" от 2006 г.,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 март 2000 г. в Лисабон относно Лисабонската стратегия за заетост и растеж,

–   като взе предвид заключенията на втората Европейска конференция по въпросите на развитието в селските райони "Да положим основите на бъдещето на селските райони - изграждане на политика, която може да осъществи амбициите ни", проведена в Залцбург на 12-14 ноември 2003 г.,

–   като взе предвид докладите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) относно "Първото европейско проучване на качеството на живот: разликите между града и селото", "Социален капитал и създаване на работни места в селските райони в Европа", "Предприемачеството на жените в селските райони",

–   като взе предвид Решение 2005/600/EО на Съвета от 12 юли 2005 г. относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки(13),

–   като взе предвид съвместния доклад по въпросите на социалната защита и социалната интеграция 2007 г.(14),

–   като взе предвид Европейския пакт за равнопоставеност между половете, приет от Европейския съвет от 23 и 24 март 2006 г. в Брюксел,

–   като взе предвид своята резолюция от 25 юни 1993 г. относно оценката на незаплатения труд на жените(15),

–   като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2003 г. относно жените в селските региони на ЕС в контекста на общата селскостопанска политика (16), и своята резолюция от 13 март 2007 г. относно равенството между жените и мъжете: пътна карта 2006 - 2010(17),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0031/2008),

А.   като има предвид, че от перспективата на ЕС селските райони(18) се обхващат от Общата селскостопанска политика (ОСП); като има предвид, че настоящата резолюция се отнася до втория стълб на ОСП, т.е. развитието на селските райони, и като има предвид, че социалната и икономическата политика също трябва да се вземат под внимание;

Б.   като има предвид, че една от основните цели на политиката на Европейския съюз за развитие на селските райони е да повиши качеството на живот в селските райони и да насърчи разнообразието на икономическите дейности;

В.   като има предвид, че за да се увеличи привлекателността на селските райони трябва да се насърчи устойчивият и интегриран растеж и създаването на нови възможности за работа, по-специално за жени и млади хора, както и да се осигурят качествени социални и здравни услуги;

Г.   като има пред вид, че икономическите и социалните промени в селските райони не засягат всички жени по едни и същ начин, като предлагат нови възможности за едни, и същевременно, много сериозни предизвикателства и проблеми- за други;

Д.   като има предвид, че целите от Лисабон за генериране на растеж и насърчаване на социалната пазарна икономика могат да се постигнат само чрез неограниченото използване на значителния потенциал на жените на трудовия пазар както в селските, така и в градските райони,

Е.   като има предвид, че трудът на жените често се възприема като неизчерпаем природен ресурс и че неравностойното разпределение на пазара на труда става все по-строго;

Ж.   като има предвид, че процентът на заетост за мъжете и за жените в селските райони е по-нисък, че освен това голяма част от жените никога не излизат на пазара на труда и поради това нито са регистрирани като безработни, нито са включени в статистиките за безработни; като има предвид, че селските райони са особено силно засегнати от липсата на работни места, предлагащи качествени условия на труд;

З.   като има предвид, че изпълнението на Директива 86/613/ЕИО досега не е ефективно, нито пък отговаря на първоначалните цели на директивата, а именно подобряването на статута на съпругите помощници;

И.   като има предвид, че много от жените в селските райони са ангажирани с трудова дейност, която е съпоставима с професионална дейност, която обаче не е призната, защитена или заплатена като трудова заетост;

Й.   като има предвид, че само много малък брой жени са собственици на земеделски стопанства – обикновено дребни стопански операции с ниска доходност, като повечето жени в селските райони работят заедно с мъжете от тяхното обкръжение (бащи, братя или съпрузи), които имат изключителни права на собственост върху фермата (земеделско или животновъдно стопанство);

К.   като има предвид, че ситуациите в селските райони са най-разнообразни в различните държави-членки, както и в рамките на отделните държави-членки, и като има предвид следователно, че на селските райони с различен потенциал за развитие, както и на хората, живеещи в тях, трябва да се оказва адекватна подкрепа;

Л.   като има предвид, че селските райони могат да предложат високо качество на живот за семейства с деца и за възрастни хора, но все още изпитват затруднения в редица отношения като липса на инфраструктура за образование и обучение на всички равнища и на адекватни мрежи за социални услуги, например без достатъчен брой подходящи заведения за отглеждане на деца, липса на заведения за достатъчни услуги и грижи за възрастни и болни лица или за лицата с увреждания, както и натиск от продължаващото селскостопанско преструктуриране и съображения, свързани с опазването на околната среда;

М.   като има предвид, че същественият принос на жените към местното развитие и развитието в общините е неадекватно отразен в участието им в процесите на вземане на решение;

Н.   като има предвид, че жените се записват на доброволна работа предимно в рамките на семействата си и във връзка с тях, а семейството е основната единица на обществото;

О.   като има предвид, че селските райони са особено засегнати от застаряването на населението, ниска гъстота на населението и обезлюдяване в някои райони;

П.   като има предвид, че миграцията на жени в активна възраст продължава да води след себе си "маскулинизиране" на селското население, с отрицателни последици за качеството на живот в общините и за демографските тенденции;

Р.   като има предвид, че жените по-специално в селските райони изразходват много време за закарване на децата си или други членове на семейството на лекар, училище и спорт, като има предвид същевременно, че младите хора са възпрепятствани от липсата на местен обществен транспорт и поради това имат по-малко възможности да намерят професионално обучение или работа;

С.   като има предвид, че пречките пред достъпа до информационни и комуникационни технологии в селските райони са по-големи, особено за жените;

Т.   като има предвид, че селските райони предлагат реални възможности по отношение на потенциала им за растеж в нови сектори и условия за селски туризъм, занаятчийство и места за забавление, които в по-голямата си част се управляват от жени и са голям икономически фактор за ниско развитите, но природно интересни райони;

У.   като има предвид, че трябва да се отдели по-голямо внимание на отпускане на бюджетни средства за равенство между половете с оглед на ефективно управление на програмите за развитие на селските райони, и особено на по-голямата насоченост на средствата към специфичните потребности на жените в тези региони;

Ф.   като изтъква, че основни цели на Регламент (ЕО) № 1260/1999 са премахването на неравенствата и насърчаването на равните възможности за мъжете и жените;

1.  Изразява убеждението, че отделянето на внимание на равенството между половете в селския сектор е ключова стратегия не само за насърчаването на равнопоставеността на жените и мъжете, но също и за икономическия растеж и устойчивото развитие на селските райони;

2.  Призовава Комисията да подобри статистическите данни и информацията по отношение на това явление , и да анализира моделите, основните причини и последиците от миграцията от селските райони в ЕС; призовава държавите-членки да разработят стратегии, насочени към намаляване на миграцията на жени от селските райони, особено на високообразовани жени;

3.  Призовава държавите-членки, в сътрудничество с органите за регионално и местно управление и с предприятията, да създадат стимули за повишаване на образователното равнище и на равнището на квалификация на жените, и да насърчат тяхното участие на пазара на труда, по-специално като се изкорени всякаква дискриминация на жените на пазара на труда, с цел справяне с проблема с бедността и със социалното изключване в селските райони; отбелязва, че бедността е широко разпространена в селските общини, особено в новите държави-членки;

4.  Призовава държавите-членки да приемат подходящи мерки за самоосигуряващите се жени с оглед на отпуск по майчинство и болест;

5.  Призовава Комисията да предостави статистики за бедността и социалното изключване, разбити не само по полов и възрастов признак, но и според признака градски/селски район;

6.  Призовава държавите-членки да подкрепят прехода от чисто селскостопански селски райони към селски райони с по-широка икономическа основа;

7.  Призовава държавите-членки да приложат политика за подобряване на общите условия на живот на жените в селските райони, със специален акцент върху жените, които са с увреждания, жертви на сексуално насилие, имигранти, които принадлежат към етнически малцинства или са подложени на различни форми на дискриминация, и да опазят бъдещето на селските райони, като предложат услуги в тях като пощенски услуги, широколентови и нови комуникационни услуги, културни и спортни центрове, пожарна и общи публични услуги;

8.  Призовава институциите на Европейския съюз, държавите-членки и регионалните и местни органи на власт да улеснят достъпа до информационни и комуникационни технологии в селските райони, и да насърчават равенството на възможностите за такъв достъп чрез политики и дейности, насочени към жените в селските райони;

9.  Призовава държавите-членки да насърчат предприемачеството на жените, да подкрепят бизнес мрежите за жени, като модели за преподаване/обучение или сдружения на жени-предприемачи, и да подготвят специални инициативи, насочени към подобряване на предприемаческите нагласи, умения и способности на жените в селските райони, и да насърчат представеността на жени в органите за управление на предприятия и сдружения;

10.  Призовава институциите на Европейския съюз, държавите-членки и регионалните и местни органи на власт да подкрепят проекти за насърчаване и консултиране при започване на стопанска дейност на създаването на иновативни предприятия за производство на първични селскостопански продукти в селските райони, които е вероятно да създадат нови работни места, заемани предимно от жени, като основните области на дейност бъдат неизползвани или малко оползотворявани продукти, добавянето на стойност в селскостопанските продукти и търсенето на търговска реализация за същите, използването на нови технологии и принос за икономическата диверсификация на района и предоставянето на услуги, които да улесняват съвместяването на професионалния и семейния живот;

11.  Призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да увеличат финансирането за новаторските мерки, насочени към жените в селските райони; призовава Комисията да създаде проекти за обмен на опит и най-добри практики в рамките на мрежата LEADER;

12.  Подчертава необходимостта от възможно най-максимално зачитане на труда на жените, включително на жените имигранти, които не са членове на семействата, притежаващи стопанствата, и полагат труд на полето, като са особено засегнати от трудностите, свързани с позицията им на жени в света на селските стопани;

13.  Призовава държавите-членки и Комисията да вземат предвид значителната група от партньори - обикновено жени, помагащи в селското стопанство и в малки и средни предприятия (МСП), които в много държави-членки страдат от липса на законен статус, което води до специфични финансови и юридически проблеми във връзка с правото на отпуск по майчинство и болест, придобиването на пенсионни права и достъпа до социална сигурност, както и в случай на развод;

14.  Призовава държавите-членки да разработят правна конструкция на съвместната собственост, за да се осигурят признаване в пълна степен на правата на жените в отрасъла на селското стопанство, адекватна защита в областта на социалната сигурност и признание на техния труд;

15.  Призовава държавите-членки да предоставят идеологическа и финансова подкрепа за общественополезния и доброволчески труд; изтъква важните социални задачи, които изпълняват женските сдружения в тази връзка; въпреки това изисква структурни промени, които да позволят на жените да имат по-голям достъп до активен платен труд;

16.  Изтъква, че жените в селските райони са по-засегнати от скрита безработица в сравнение с мъжете, поради традиционните ролеви модели и недостатъчното наличие в много области на подходяща инфраструктура като например детски заведения;

17.  Призовава държавите-членки, в сътрудничество с регионалните органи, да насърчат създаването на регионални ресурсни центрове за жени, по-специално за тези от 25 до 60-годишна възраст, които са застрашени от безработица, и да се вземат мерки в посока на самоосигуряване или на развиване на услуги в рамките на техните общини чрез консултации и оценка на потребностите;

18.  Призовава държавите-членки да подобрят учебните заведения и да насърчават развитието на мрежи за социални услуги за грижи за деца, възрастните, болните и хората с увреждания като средство за съвместяване на професионалния, семейния и личния живот на мъжете и жените в селските райони; призовава също така за подобряване на здравните услуги, и по-специално подобряване на достъпа до първична медицинска помощ; призовава държавите-членки да осигурят условия за парамедицински и спешни медицински услуги в селските райони;

19.  Обръща внимание на съществуването на силно табу по отношение на сексуалното и/или домашно насилие върху жени и момичета в селските райони; призовава държавите-членки да вземат подходящи мерки за гарантиране на по-добра защита и подкрепа за жертвите или лицата, изложени на риск да станат жертви на подобно насилие;

20.  Настоятелно приканва държавите-членки да се решат проблемите с липсата на добра транспортна инфраструктура в селските райони и да разработят положителна политика за подобряване на достъпа до транспорт за всички, и особено за лицата с увреждания, тъй като транспортът продължава да бъде фактор в задълбочаването на социалното изключване и неравенство в обществото, засягащ предимно жени;

21.  Призовава Комисията в рамките на преразглеждането на програмите за развитие на селските райони отблизо да наблюдава интегрирането на перспективата за равенството между жените и мъжете в програмите за развитие на селските райони, предлагани от държавите-членки;

22.  Приветства в тази връзка проектите на ЕСФ по програмата EQUAL, които целят да изтъкнат и подобрят позицията на жените в селското стопанство и в селските региони; призовава Комисията и държавите-членки да насърчават такива проекти в рамките на Европейския съюз;

23.  Призовава държавите-членки да подкрепят предприятията, които инвестират в селските райони и предлагат работни места с качествени условия на труд за жени;

24.  Призовава институциите на ЕС, държавите-членки и регионалните и местни власти да окуражават провеждането на форуми за обмен на знания или за сходни дейности, както на национално, така и на международно равнище, с особено внимание върху положението на жените в селските райони;

25.  Изтъква факта, че броят на жените на официални ръководни постове в селата или регионите е много малък, независимо от това, че жените играят важна роля в "неофициалната" общност, където те често играят съществена социална роля, като влияят върху създаването на социален капитал посредством ангажиране в неофициални местни мрежи (например в рамките на доброволен труд за общността или различни тематични сдружения);

26.  Призовава отговорните национални, регионални и местни органи да насърчат участието на жените в местните групи за действие и развитието на местни партньорства по оста Leader, а също и да гарантират балансирано участие на мъже и жени в управителните им съвети;

27.  Изразява съжаление относно факта, че Комисията не се отзова на горепосочената резолюция на Парламента от 3 юли 2003 г. и не пристъпи към коренна ревизия на Директива 86/613/ЕИО, въпреки че самата Комисия признава, че досегашното прилагане на същата директива е неефективно и че е отбелязан минимален напредък по отношение на признаването на труда и адекватната защита на помагащите съпруги на самоосигуряващи се лица или лица, упражняващи селскостопанска дейност в държавите-членки; приканва отново Комисията до края на 2008 г. да представи предложение за ревизирана директива, която да предвижда самостоятелни социални и пенсионни права за жените помощници в селските стопанства и в МСП;

28.  Изразява силното си съжаление, че Комисията продължава да не предприема никакви конкретни действия в отговор на предишни резолюции на Европейския парламент относно положението на помагащите съпруги на самоосигуряващи се лица, в които се изискваше, наред с другото:

   - задължителна регистрация на участващите съпруги, за да не продължават да бъдат невидима работна ръка;
   - задължение за държавите-членки да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че помагащите съпруги имат възможност за осигуряване за здравни грижи, пенсиониране, обезщетения за майчинство, осигуряване на заместници и плащания при инвалидност;

29.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на Европейския икономически и социален комитет, на Комитета на регионите, а също и на изпълнителните и избирателните органи, отговорни за равните възможности на местно, регионално и национално равнище в държавите.членки.

(1) ОВ L 55, 25.2.2006 г., стр. 20.
(2) ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.
(3) ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 15.
(4) ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.
(5) ОВ L 359, 19.12.1986 г., стр. 56.
(6) ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
(7) ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1.
(8) ОВ C 386, 20.12.1996 г., стр. 1.
(9) ОВ C 61 E, 10.3.2004 г., стр. 370.
(10) ОВ C 186, 6.8.2003 г., стр. 3.
(11) Документ на Съвета 10117/06, 9.6.2006 г.
(12) Генерална дирекция Земеделие, Европейска комисия 2000 г.
(13) ОВ L 205, 6.8.2005 г., стр. 21.
(14) Документ на Съвета 6694/07, 23.2.2007 г.
(15) ОВ C 194, 19.07.1993 г., стр. 389.
(16) ОВ C 74 E, 24.03.2004 г., стр. 882.
(17) ОВ C 301 E, 13.12.2007 г., стр. 56.
(18) Тази дефиниция на селските райони е приета в контекста на Решение 2006/144/ЕО. Комисиятапоследователно е използвала методологията на ОИСР. Методологията на ОИСР се основава на гъстотата на населението (ОИСР, Създаване на селскостопански индикатори за оформяне на териториалната политика, Париж 1994 г.). Тя се основава на двустепенен подход: най-напред, местните единици (напр. кметствата) се идентифицират като селски ако гъстотата на населението им е под 150 жители на квадратен километър. След това регионите (например от ниво NUTS 3 или NUTS 2) се класифицират в една от трите категории:- Преобладаващо селски регион (ПС): ако повече от 50% от населението на региона живее вселски общини (с по-малко от 150 жители на квадратен километър)- Смесен регион (СР): ако 15% до 50% от населението живее в селски местни единици- Преобладаващо градски регион (ПГ): ако по-малко от 15% от населението на региона живее вселски местни единици1284-те региона от ниво NUTS 3 в ЕС с 27 държави-членки сравнително равномерно са разделени на тези три селско-градски категории. Комисията в момента работи по алтернативна дефниция, която по-добре да отразява разнообразието на по-скоро селските райони, като включва крайградските зони.

Правна информация - Политика за поверителност