Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2117(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0031/2008

Předložené texty :

A6-0031/2008

Rozpravy :

PV 11/03/2008 - 20
CRE 11/03/2008 - 20

Hlasování :

PV 12/03/2008 - 5.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0094

Přijaté texty
PDF 237kWORD 82k
Středa, 12. března 2008 - Štrasburk
Situace žen ve venkovských oblastech Evropské unie
P6_TA(2008)0094A6-0031/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2008 o situaci žen ve venkovských oblastech EU (2007/2117(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na Smlouvu o ES a zejména na její články 3 a 13,

-   s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/144/ES ze dne 20. února 2006 o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013)(1),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)(2),

-   s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)(3),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky(4),

-   s ohledem na směrnici Rady 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 o provádění zásady rovného zacházení mezi muži a ženami vykonávajícími samostatně výdělečnou činnost včetně zemědělské činnosti a o ochraně samostatně výdělečně činných žen během těhotenství a v mateřství(5),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání(6),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech(7),

-   s ohledem na usnesení Rady ze dne 2. prosince 1996 o začlenění problematiky rovných příležitostí pro muže a ženy do evropských strukturálních fondů(8),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2003 o cílech rovných příležitostí pro ženy a muže při využívání strukturálních fondů(9),

-   s ohledem na závěry Rady ze dne 22. července 2003 o zaměstnanosti ve venkovských oblastech podle evropské strategie zaměstnanosti(10),

-   s ohledem na "Hodnocení strategie udržitelného rozvoje EU (EU SDS) – obnovená strategie"(11),

-   s ohledem na sdělení Komise jarnímu zasedání Evropské rady nazvané "Společně k růstu a zaměstnanosti. Nový začátek Lisabonské strategie" (KOM(2005)0024),

-   s ohledem na sdělení Komise nazvané "Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů" (KOM(2007)0424,

-   s ohledem na sdělení Komise nazvané "Zaměstnanost ve venkovských oblastech: překonání rozdílů v pracovních příležitostech" (KOM(2006)0857) a doprovodný pracovní dokument zaměstnanců Komise (SEK(2006)1772),

-   s ohledem na publikaci "Ženy aktivní v rozvoji venkova: zajištění budoucnosti evropského venkova"(12),

-   s ohledem na studii SERA nazvanou "Studie zaměstnanosti ve venkovských oblastech v roce 2006,

-   s ohledem na zprávu z roku 2006 nazvanou "Rozvoj venkova v Evropské unii – statistické a hospodářské informace",

-   s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ze dne 23. a 24. března 2000, které se konalo v Lisabonu, o Lisabonské strategii pro zaměstnanost a růst,

-   s ohledem na závěry Druhé evropské konference o rozvoji venkova v Salcburku "Nové myšlenky pro budoucnost venkova – perspektivy politiky rozvoje venkova v rozšířené Evropě", která se konala od 12. do 14. listopadu 2003,

-   s ohledem na zprávy Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) o "Prvním evropském průzkumu kvality života: rozdíly mezi městem a venkovem", "Sociálním kapitálu a vytváření pracovních míst na evropském venkově" a "Podnikání žen ve venkovských oblastech",

-   s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/600/ES ze dne 12. července 2005 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států(13),

-   s ohledem na společnou zprávu o sociální ochraně a sociálním začlenění na rok 2007(14),

-   s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů, který přijala Evropská rada dne 23.–24. března 2006 v Bruselu,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 25. června 1993 o hodnocení neplacené práce žen(15),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2003 o ženách ve venkovských regionech Unie v souvislosti se společnou zemědělskou politikou (16) a na usnesení ze dne 13. března 2007 o plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006–2010(17),

-   s ohledem článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0031/2008),

A.   vzhledem k tomu, že z evropského pohledu se venkovskými oblastmi(18) zabývá společná zemědělské politika (SZP), vzhledem k tomu, že současné usnesení se zabývá druhým pilířem SZP, tj. rozvojem venkova, a vzhledem k tomu, že se však musí brát v úvahu i sociální a hospodářská politika,

B.   vzhledem k tomu, že hlavními cíli politiky Evropské unie v oblasti rozvoje venkova je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a podpora diverzifikace hospodářských činností,

C.   vzhledem k tomu, že pro zvýšení přitažlivosti venkovských oblastí je nutná podpora udržitelného a integrovaného rozvoje a vytvoření nových pracovních příležitostí, zejména pro ženy a mladé lidi, stejně jako zajištění kvalitních sociálních a zdravotnických služeb,

D.   vzhledem k tomu, že hospodářské a sociální změny, jimiž venkovské oblasti procházejí, neovlivňují všechny ženy stejně, protože některé z nich přinášejí nové příležitosti a pro jiné znamenají vážné problémy,

E.   vzhledem k tomu, že lisabonských cílů v oblasti růstu a podpory sociálního tržního hospodářství lze dosáhnout pouze plným využitím významného potenciálu žen na trhu práce ve venkovských i městských oblastech,

F.   vzhledem k tomu, že práce žen je často považována za neomezený přírodní zdroj, který lze využívat, a vzhledem k tomu, že nespravedlivé rozdělení trhu práce se stává stále méně pružným,

G.   vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti mužů i žen je ve venkovských oblastech nižší, kromě toho mnoho žen nikdy nevstoupí na trh práce, a nejsou proto ani zaregistrovány jako nezaměstnané ani se neobjeví ve statistikách nezaměstnanosti, a vzhledem k tomu, že ve venkovských oblastech je silný nedostatek vysoce kvalitních pracovních míst,

H.   vzhledem k tomu, že provádění směrnice 86/613/EHS nebylo účinné nebo nesplnilo původní cíle směrnice, zejména cíl zlepšit postavení pomáhajících manželů a manželek,

I.   vzhledem k tomu, že mnoho žen ve venkovských oblastech je činných v zaměstnáních, která jsou srovnatelná s profesionální činností, ale nejsou uznávána, chráněna ani odpovídajícím způsobem placena,

J.   vzhledem k tomu, že jen málo žen je vlastníkem zemědělského hospodářství – jedná se typicky o malé hospodářské činnosti s nízkými výnosy – a většina žen ve venkovských oblastech pracuje po boku svých mužských partnerů (otců, bratrů nebo manželů), kteří mají k příslušným zemědělským podnikům (které pěstují plodiny nebo chovají dobytek) výlučná vlastnická práva;

K.   vzhledem k tomu, že ve venkovských oblastech v různých členských státech i v rámci jednoho členského státu existuje mnoho rozmanitých situací, a vzhledem k tomu, že je tedy třeba poskytnout venkovským oblastem s odlišným rozvojovým potenciálem i lidem, kteří v nich žijí, odpovídající podporu,

L.   vzhledem k tomu, že venkovské oblasti mohou nabídnout vysokou kvalitu života pro rodiny s dětmi a pro starší lidi, ale stále ještě mají před sebou celou řadu problémů, jako je nedostatek vzdělávací infrastruktury na všech stupních, nedostatečné sítě sociálních služeb, které postrádají např. dostačující a vhodná zařízení pro péči o děti, služby sociální péče o starší nebo nemocné občany nebo zdravotně postižené občany, a také čelí tlaku probíhající restrukturalizace zemědělství a opatření na ochranu životního prostředí,

M.   vzhledem k tomu, že významný příspěvek žen do místního rozvoje a rozvoje obcí se nedostatečně odráží v jejich účasti na významných rozhodovacích procesech,

N.   vzhledem k tomu, že ženy většinou vykonávají dobrovolnou práci v rámci rodiny a v souvislosti s ní, a že rodina je základní společenskou jednotkou,

O.   vzhledem k tomu, že venkovské oblasti jsou obzvláště postiženy stárnutím obyvatelstva, nízkou hustotou osídlení a vysídlováním některých oblastí,

P.   vzhledem k tomu, že odchod žen v ekonomicky aktivním věku má i nadále za následek "maskulinizaci" venkovských oblastí s negativními důsledky pro kvalitu života obce a demografický vývoj,

Q.   vzhledem k tomu, že ženy ve venkovských oblastech stráví mnoho času obzvláště tím, že vozí děti a ostatní členy rodiny k lékaři, do školy a na sportovní aktivity, a že mladí lidé jsou znevýhodněni chybějící místní veřejnou dopravou a mají proto méně příležitostí nalézt odbornou přípravu a práci,

R.   vzhledem k tomu, že překážky přístupu k informačním a komunikačním technologiím jsou větší na venkově, zejména pro ženy,

S.   vzhledem k tomu, že venkovské oblasti nabízejí skutečné příležitosti ve smyslu svého potenciálu růstu v nových odvětvích, řemeslných činnostech, nabídkách cestovního ruchu a venkovských zařízeních občanské vybavenosti, které většinou provozují ženy, a že tento potenciál je významným hospodářským faktorem pro málo rozvinuté oblasti, které jsou však zajímavé z hlediska krajiny,

T.   vzhledem k tomu, že by se mělo věnovat více pozornosti sestavování rozpočtů s ohledem na rovnost pohlaví s cílem účinně řídit programy rozvoje venkova a zejména lépe zaměřovat finanční prostředky na zvláštní potřeby žen v těchto oblastech,

U.   vzhledem k tomu, že odstranění nerovností a podpora rovných příležitostí pro muže a ženy jsou primárními cíli nařízení Rady (ES) č. 1260/1999,

1.   je přesvědčen, že začlenění hlediska pohlaví do sektoru venkova je klíčovou strategií nejen pro podporu rovnosti mezi ženami a muži, ale také pro hospodářský růst a udržitelný rozvoj venkova;

2.   vyzývá Komisi, aby zlepšila statistické údaje a informace týkající se tohoto jevu a aby analyzovala typy, hlavní důvody a důsledky odchodu z venkovských oblastí v EU; vyzývá členské státy, aby vytvořily strategie zaměřené na omezení odchodu žen z venkovských oblastí, zejména žen s vysokoškolským vzděláním;

3.   vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s regionálními a místními orgány veřejné správy a podniky vytvořily pobídky pro zlepšení úrovně vzdělání a odborné přípravy žen a pro podporu jejich zapojení do pracovního procesu, zejména odstraněním diskriminace žen na trhu práce, s cílem zabývat se problémem chudoby a sociálního vyloučení ve venkovských oblastech; konstatuje, že chudoba je ve venkovských komunitách značně rozšířena, zejména v nových členských státech;

4.   vyzývá členské státy, aby přijaly vhodná opatření pro samostatně výdělečně činné ženy s ohledem na mateřskou a nemocenskou dovolenou;

5.   vyzývá Komisi, aby poskytla statistické údaje o chudobě a sociálním vyloučení rozčleněné nejen podle pohlaví a věku, ale také se zohledněním městských a venkovských oblastí;

6.   vyzývá členské státy k podpoře přechodu od zemědělsky založených venkovských oblastí k šíře hospodářsky založeným venkovským oblastem;

7.   vyzývá členské státy, aby prováděly politiky vedoucí ke zlepšení obecných životních podmínek žen ve venkovských oblastech, se zvláštním zřetelem ke zdravotně postiženým ženám, ženám, které se staly oběťmi násilí páchaného na ženách, přistěhovalým ženám, ženám náležejícím k etnickým menšinám a ženám, které jsou nějakým způsobem diskriminovány, a k zabezpečení budoucnosti venkovských oblastí nabídkou přístupných venkovských služeb, tj. poštovních služeb, širokopásmových služeb a nových aplikovaných technologií, kulturních a sportovních středisek, požárních sborů a obecných veřejných služeb;

8.   vyzývá orgány Evropské unie, členské státy a regionální a místní orgány, aby usnadnily přístup k informačním a komunikačním technologiím ve venkovském prostředí a podporovaly rovné příležitosti v souvislosti s tímto přístupem prostřednictvím politik a činností zaměřených na ženy na venkově;

9.   vyzývá členské státy, aby podporovaly podnikání žen, vytváření sítí podniků vedených ženami, jakož i tutorování/koučování nebo sdružení podnikatelek, a aby navrhly iniciativy zaměřené na zlepšení podnikatelských postojů, dovedností a schopností žen ve venkovských oblastech a na podporu začleňování žen do řídících struktur společností a sdružení;

10.   vyzývá orgány Evropské unie, členské státy a regionální a místní orgány, aby podporovaly projekty zaměřené na podporu a poradenství při zakládání inovačních podniků v oblasti primární zemědělské produkce na venkově, které mohou poskytovat nová pracovní místa zejména ženám, přičemž hlavní oblastí jejich působnosti by bylo využívání nadbytečných nebo málo využívaných produktů, zhodnocování zemědělských produktů a hledání odbytišť pro ně, využívání nových technologií, podpora hospodářské diverzifikace regionu a poskytování služeb umožňujících sladění práce a rodinného života;

11.   vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby zvýšily finanční podporu inovativních opatření pro ženy ve venkovských oblastech; vyzývá Komisi, aby zavedla projekty vytvářené sítí LEADER pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů;

12.   zdůrazňuje, že je důležité v co nejvyšší míře zhodnotit práci žen, a to včetně přistěhovalkyň, které nepatří do rodiny vlastnící hospodářství, jsou zdrojem pracovních sil pro práci na polích a jsou obzvláště ohroženy problémy vyplývajícími z postavení ženy v zemědělství;

13.   vyzývá členské státy a Komisi, aby zohlednily podstatnou skupinu partnerů – obvykle žen – pomáhajících v zemědělství a v malých a středních podnicích, kteří v mnoha členských státech trpí chybějícím právním postavením, což vede ke specifickým finančním a právním problémům týkajícím se práva na mateřskou a nemocenskou dovolenou, nabývání důchodových práv a přístupu k sociálnímu zabezpečení a k problémům v případě rozvodu;

14.   vyzývá členské státy, aby podporovaly ustavení společného vlastnictví jako právního pojmu za účelem plného uznání práv žen v zemědělském odvětví, dosažení přiměřené ochrany v oblasti sociálního zabezpečení a uznání jejich práce;

15.   vyzývá členské státy, aby morálně a finančně podporovaly neplacenou a dobrovolnou práci; zdůrazňuje význam sociální práce, kterou v tomto ohledu vykonávají sdružení žen; vyzývá nicméně ke změně struktur, aby byl ženám umožněn větší přístup k placenému aktivnímu zaměstnání;

16.   zdůrazňuje, že vzhledem k modelům tradiční úlohy žen a slabému vybavení mnohých oblastí vhodnou infrastrukturou, jako jsou zařízení pro péči o děti, jsou ženy ve venkovských oblastech relativně více dotčeny skrytou nezaměstnaností než muži;

17.   vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s regionálními orgány prosazovaly zřízení středisek správy zdrojů pro ženy, především ve věku mezi 25 a 60 lety, jež jsou nezaměstnané, a aby prostřednictvím konzultací na nejnižší úrovni a vyhodnocení potřeb podporovaly jejich úsilí o samostatnou výdělečnou činnost nebo rozvíjení služeb v rámci vlastních komunit;

18.   vyzývá členské státy, aby zlepšily vzdělávací a školící zařízení, podporovaly rozvoj sítí sociálních služeb péče o děti a o starší, nemocné a zdravotně postižené osoby, které umožňují sladit práci, rodinný a osobní život mužů a žen na venkově; vyzývá je také, aby zlepšily zdravotnické služby, zejména dostupnost primární zdravotní péče; vyzývá členské státy, aby ve venkovských oblastech zajistily poskytování služeb středního zdravotního personálu a pohotovostních zdravotnických služeb;

19.   upozorňuje na silnou tabuizaci sexuálního nebo domácího násilí na ženách a dívkách ve venkovských oblastech, vyzývá členské státy, aby přijaly vhodná opatření k zajištění lepší ochrany a podpory obětí a těch, kterým hrozí, že se stanou oběťmi takového násilí;

20.   naléhá na členské státy, aby řešily nedostatek dobré dopravní infrastruktury ve venkovských oblastech a vypracovaly pozitivní politiky pro zlepšení přístupu k dopravě pro všechny a zejména pro zdravotně postižené osoby, jelikož doprava zůstává nadále faktorem, který upevňuje sociální vyloučení a nerovnost ve společnosti a týká se především žen;

21.   žádá Komisi, aby v rámci revize programů rozvoje venkova pozorně sledovala začlenění hlediska rovnosti pohlaví do programů rozvoje venkova předkládaných členskými státy;

22.   vítá v této souvislosti projekty ESF/EQUAL, jejichž cílem je upozornit na postavení žen v zemědělství a venkovských oblastech a zlepšit je; vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly tyto projekty v rámci Evropské unie;

23.   vyzývá členské státy, aby podpořily společnosti, které investují ve venkovských oblastech a nabízejí ženám kvalitní pracovní místa;

24.   vyzývá orgány EU, členské státy a regionální a místní orgány k podpoře konání fór na výměnu znalostí nebo podobných činností, jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni, se zvláštním zřetelem k situaci žen na venkově;

25.   poukazuje na skutečnost, že ženy jsou nedostatečně zastoupeny ve formálních venkovských nebo regionálních vedoucích pozicích, přestože hrají důležitou roli v "neformální" komunitě, kde ženy často hrají podstatnou společenskou úlohu, neboť svým zapojením do neformálních místních sítí (např. v rámci dobrovolnické komunitní práce nebo různých tematických sdružení) ovlivňují vývoj sociálního kapitálu;

26.   vyzývá příslušné celostátní, regionální a místní orgány, aby podpořily účast žen v místních akčních skupinách a rozvoj místního partnerství v rámci osy Leader a aby zajistily ve správních radách vyváženou účast z hlediska pohlaví;

27.   lituje, že Komise neodpověděla na výše uvedené usnesení Parlamentu ze dne 3. července 2003 provedením radikální revize směrnice 86/613/EHS, přestože Komise sama uznala, že uplatňování směrnice bylo dosud neúčinné a že v souvislosti s uznáváním práce manželů a manželek pomáhajících samostatně výdělečně činným osobám nebo osobám provádějícím zemědělskou činnost a s poskytováním přiměřené ochrany těmto pomáhajícím manželům a manželkám byl v členských státech učiněn pouze minimální pokrok; znovu vyzývá Komisi, aby do konce roku 2008 předložila revidovanou směrnici poskytující ženám pomáhajícím v zemědělských hospodářstvích samostatná sociální a důchodová práva;

28.   mimo to hluboce lituje skutečnosti, že Komise dosud prakticky neodpověděla na předchozí usnesení Parlamentu o situaci manželů a manželek pomáhajících osobám zapojeným do samostatné výdělečné činnosti, které obsahuje výzvy k:

   - povinné registraci pomáhajících manželů a manželek, aby již nadále nebyli neviditelnými pracovníky;
   - povinnosti členských států přijmout opatření nezbytná k zajištění toho, aby pomáhající manželé a manželky mohli využívat dávky ze zdravotního pojištění, důchody, dávky v mateřství a náhradní služby a dávky v pracovní neschopnosti;

29.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a výkonným a voleným orgánům odpovědným za rovné příležitosti na místní, regionální a celostátní úrovni v členských státech.

(1) Úř. věst. L 55, 25.2.2006, s. 20.
(2) Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.
(3) Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 15.
(4) Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.
(5) Úř. věst. L 359, 19.12.1986, s. 56.
(6) Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.
(7) Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1.
(8) Úř. věst. C 386, 20.12.1996, s. 1.
(9) Úř. věst. C 61 E, 10.3.2004, s. 370.
(10) Úř. věst. C 186, 6.8.2003, s. 3.
(11) Dokument Rady 10117/06 ze dne 9.6.2006.
(12) Generální ředitelství pro zemědělství, Evropská komise 2000.
(13) Úř. věst. L 205, 6.8.2005, s. 21.
(14) Dokument Rady 6694/07 ze dne 23.2.2007.
(15) Úř. věst. C 194, 19.7.1993, s. 389.
(16) Úř. věst. C 74 E, 24.3.2004, s. 882.
(17) Úř. věst. C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
(18) Tato definice venkovských oblastí byla přijata v souvislosti s rozhodnutím 2006/144/ES. Komise důsledně používá metodologii OECD. Metodologie OECD je založena na hustotě obyvatelstva (OECD, Vytváření ukazatelů venkova pro formulaci územní politiky, Paříž, 1994). Je založena na dvojstupňovém přístupu: Zaprvé, místní jednotky (tj. obce) jsou definovány jako venkovské, pokud je počet jejich obyvatel menší než 150 obyvatel na km2. Regiony (tj. NUTS 3 nebo NUTS 2) jsou klasifikovány do jedné ze tří kategorií:- Převážně venkovské regiony: jestliže ve venkovských obcích (s méně než 150 obyvateli na km2) žije více než 50 % obyvatel regionu.- Střední regiony: jestliže ve venkovských místních jednotkách žije 15–50 % obyvatel regionu.- Převážně městské regiony: jestliže ve venkovských místních jednotkách žije méně než 15 % obyvatel regionu.1284 regionů NUTS 3 EU-27 je rovnoměrně rozděleno do tří venkovských a městských kategorií. Komise v současné době pracuje na alternativních definicích, které budou lépe odrážet rozmanitost významně venkovských oblastí včetně předměstských oblastí.

Právní upozornění - Ochrana soukromí