Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2117(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0031/2008

Teksty złożone :

A6-0031/2008

Debaty :

PV 11/03/2008 - 20
CRE 11/03/2008 - 20

Głosowanie :

PV 12/03/2008 - 5.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0094

Teksty przyjęte
PDF 149kWORD 85k
Środa, 12 marca 2008 r. - Strasburg
Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich UE
P6_TA(2008)0094A6-0031/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie sytuacji kobiet na obszarach wiejskich UE (2007/2117(INI))

Parlament Europejski,

–  – uwzględniając Traktat WE, w szczególności jego art. 3 i 13,

–   uwzględniając decyzję Rady 2006/144/WE z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007 – 2013)(1),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)(2),

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)(3),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej(4),

–   uwzględniając dyrektywę Rady 86/613/EWG z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, w tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet pracujących na własny rachunek w okresie ciąży i macierzyństwa(5),

–   uwzględniając dyrektywę 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzania w życie zasady równych szans i równego traktowania mężczyzn i kobiet w sprawach zatrudnienia i zawodowych(6),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych(7),

–   uwzględniając rezolucję Rady z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie włączenia elementu równych szans dla mężczyzn i kobiet w europejskie fundusze strukturalne(8),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie celów równości szans dla kobiet i mężczyzn przy wykorzystywaniu funduszy strukturalnych(9),

–   uwzględniając konkluzje Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zatrudnienia na obszarach wiejskich w ramach europejskiej strategii zatrudnienia(10),

–   uwzględniając dokument "Przegląd strategii zrównoważonego rozwoju - zmieniona strategia"(11),

–   uwzględniając komunikat Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej zatytułowany "Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - nowy początek strategii lizbońskiej" (COM(2005)0024),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Znoszenie różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn" (COM(2007)0424),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Zatrudnienie na obszarach wiejskich: wypełnianie luki w zatrudnieniu" (COM(2006)0857) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji (SEC(2006)1772),

–   uwzględniając publikację "Kobiety zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich: zapewnianie przyszłości na obszarach wiejskich Europy"(12),

–   uwzględniając studium z 2006 r. na temat zatrudnienia na obszarach wiejskich,

–   uwzględniając sprawozdanie z 2006 r. dotyczące rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej - informacje statystyczne i gospodarcze,

–   uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej, która odbyła się w Lizbonie w dniach 23-24 marca 2000 r., dotyczące strategii lizbońskiej na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego,

–   uwzględniając konkluzje zatytułowane "Przyszłość obszarów wiejskich - tworzenie polityki zdolnej do sprostania naszym ambicjom" przyjęte przez drugą konferencję europejską w sprawie rozwoju obszarów wiejskich, która odbyła się w Salzburgu w dniach 12-14 listopada 2003 r.,

–   uwzględniając sprawozdania Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) zatytułowane "Pierwszy europejski przegląd jakości życia - różnice między obszarami miejskimi i wiejskimi", "Kapitał społeczny a tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich Europy" i "Przedsiębiorczość kobiet na obszarach wiejskich",

–   uwzględniając decyzję Rady 2005/600/WE z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich(13),

–   uwzględniając wspólne sprawozdanie w sprawie ochrony socjalnej i integracji społecznej (2007 r.)(14),

–   uwzględniając Europejski pakt na rzecz równości płci zatwierdzony przez Radę Europejską podczas posiedzenia w Brukseli w dniach 23-24 marca 2006 r.,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie oceny pracy kobiet bez wynagrodzenia(15),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie kobiet na obszarach wiejskich Unii w kontekście śródokresowego przeglądu wspólnej polityki rolnej (WPR)(16) oraz rezolucję z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010(17),

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0031/2008),

A.   mając na uwadze, że z perspektywy europejskiej obszary wiejskie(18) rozpatrywane są poprzez pryzmat wspólnej polityki rolnej (WPR); mając na uwadze, że niniejsza rezolucja odnosi się do drugiego filaru WPR, tj. rozwoju obszarów wiejskich, a także mając na uwadze, że należy również uwzględnić politykę społeczną i gospodarczą,

B.   mając na uwadze, że jednym z głównych celów polityki rozwoju obszarów wiejskich prowadzonej przez Unię Europejską jest podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich i propagowanie zróżnicowanej działalności gospodarczej,

C.   mając na uwadze, że uatrakcyjnienie obszarów wiejskich wymaga propagowania zrównoważonego i zintegrowanego wzrostu oraz tworzenia nowych możliwości zatrudnienia, zwłaszcza dla kobiet i ludzi młodych, jak również świadczenia wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych,

D.   mając na uwadze, że zmiany gospodarcze i społeczne, którym podlegają obszary wiejskie, nie wpływają w jednakowy sposób na wszystkie kobiety, dla niektórych stanowiąc szansę, dla innych - bardzo poważne wyzwanie i problemy,

E.   mając na uwadze, że cele lizbońskie związane z tworzeniem wzrostu gospodarczego i propagowaniem społecznej gospodarki rynkowej można wypełnić jedynie przy pełnym wykorzystaniu znacznych możliwości kobiet na rynku pracy, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich,

F.   mając na uwadze, że praca kobiet jest często postrzegana jako nieograniczone zasoby naturalne, które mogą być eksploatowane oraz mając ponadto na uwadze, że niesprawiedliwy podział rynku pracy staje się coraz bardziej sztywny,

G.   mając na uwadze, że stopa zatrudnienia zarówno mężczyzn, jak i kobiet jest niższa na obszarach wiejskich, a ponadto wiele kobiet nigdy nie pojawia się na oficjalnym rynku pracy, a zatem nie są one rejestrowane jako bezrobotne, ani uwzględnianie w statystykach dotyczących bezrobocia oraz mając na uwadze, że brak miejsc pracy wysokiej jakości niekorzystnie wpływa na obszary wiejskie,

H.   mając na uwadze, że wdrożenie dyrektywy 86/613/EWG nie było dotychczas skuteczne ani nie spełniło pierwotnych celów dyrektywy, w szczególności w zakresie poprawy statusu małżonków pomagających w pracy,

I.   mając na uwadze, że wiele kobiet na obszarach wiejskich zajmuje się pracami porównywalnymi z działalnością zawodową, które jednak nie są uznawane za taką działalność, nie są chronione ani opłacane,

J.   mając na uwadze, że niewiele kobiet jest właścicielami gospodarstw rolnych – zazwyczaj działających na niewielką skalę i o niskiej rentowności – oraz że większość kobiet na obszarach wiejskich pracuje ze swoimi partnerami (ojcowie, bracia lub mężowie), mającymi wyłączne prawo własności gospodarstwa (rolnego lub hodowlanego),

K.   mając na uwadze, że w różnych państwach członkowskich, a także w obrębie poszczególnych państw członkowskich na obszarach wiejskich występują bardzo zróżnicowane sytuacje i mając w związku z tym na uwadze, że obszarom wiejskim o różnych możliwościach rozwoju, a także ludności zamieszkującej na danym obszarze, należy udzielić odpowiedniego wsparcia,

L.   mając na uwadze, że obszary wiejskie mogą zapewnić wysoką jakość życia rodzinom z dziećmi oraz ludziom starszym, jednak wciąż wiąże się ono z występowaniem wielu różnych wyzwań, takich jak brak infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na wszystkich poziomach oraz nieodpowiednia sieć usług socjalnych, niezapewniająca, na przykład, wystarczającej liczby odpowiednich instytucji opieki nad dziećmi, usług dla potrzebujących i opieki nad ludźmi starszymi i chorymi lub niepełnosprawnymi, a także presja z powodu trwających przekształceń w rolnictwie i działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego,

M.   mając na uwadze, że znaczny wkład kobiet w rozwój lokalny i gminny znajduje niedostateczne odzwierciedlenie w ich udziale w procesach decyzyjnych,

N.   mając na uwadze, że to głównie kobiety zgłaszają się do pracy ochotniczej w rodzinie lub związanej z ich rodziną, a rodzina stanowi podstawową komórkę społeczną,

O.   mając na uwadze, że obszary wiejskie szczególnie dotyka problem starzenia się społeczeństwa, niskiej gęstości zaludnienia i wyludnienia na niektórych obszarach,

P.   mając na uwadze, że migracja kobiet z grupy wiekowej osób aktywnych zawodowo nadal powoduje maskulinizację ludności wiejskiej, co ma negatywne skutki dla jakości życia społeczności i dla tendencji demograficznych,

Q.   mając na uwadze, że kobiety na obszarach wiejskich spędzają szczególnie dużo czasu, wożąc dzieci i innych członków rodziny do lekarza, szkoły i na zajęcia sportowe oraz mając na uwadze, że młodzi ludzie są w niekorzystnej sytuacji z powodu braku lokalnej komunikacji publicznej, w związku z czym posiadają mniej możliwości znalezienia kursów zawodowych lub pracy,

R.   mając na uwadze większe trudności z dostępem do technologii informatycznych i komunikacyjnych na wsi, zwłaszcza dla kobiet,

S.   mając na uwadze, że obszary wiejskie oferują konkretne możliwości z uwagi na ich potencjał rozwoju w nowych sektorach, zapewnianie udogodnień na obszarach wiejskich oraz rzemiosło i turystykę, którymi zajmują się głównie kobiety i które stanowią istotny czynnik gospodarczy dla obszarów słabo rozwiniętych, ale interesujących pod względem krajobrazowym,

T.   mając na uwadze, że należy dokładniej rozważyć kwestię sporządzania budżetu z uwzględnieniem spraw płci w celu sprawnego zarządzania programami rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności w celu lepszego ukierunkowania funduszy na specyficzne potrzeby kobiet w tych regionach,

U.   mając na uwadze, że zniesienie nierówności i promowanie równych szans dla mężczyzn i kobiet są podstawowymi celami rozporządzenia (WE) nr 1260/1999,

1.   jest przekonany, że uwzględnianie spraw płci w sektorze wiejskim stanowi podstawową strategię, nie tylko na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn, ale również na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

2.   apeluje do Komisji o lepsze dane statystyczne i informacje dotyczące tego zjawiska oraz o przeprowadzenie analizy wzorców, podstawowych przyczyn i skutków migracji z obszarów wiejskich w UE; wzywa państwa członkowskie do opracowania strategii mających na celu ograniczenie migracji kobiet z obszarów wiejskich, w szczególności kobiet dobrze wykształconych;

3.   wzywa państwa członkowskie, aby we współpracy z regionalnymi i lokalnymi władzami i przedsiębiorstwami stworzyły zachęty do podniesienia poziomu wykształcenia i wyszkolenia zawodowego kobiet oraz zwiększenia ich uczestnictwa w życiu zawodowym, zwłaszcza poprzez zniesienie dyskryminacji, jakiej mogą paść ofiarą na rynku pracy, w celu rozwiązania problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego na obszarach wiejskich; odnotowuje, że ubóstwo jest szeroko rozpowszechnione na obszarach wiejskich, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich;

4.   wzywa państwa członkowskie do przyjęcia odpowiednich środków w odniesieniu do kobiet samozatrudnionych w zakresie urlopów macierzyńskich i zwolnień lekarskich;

5.   wzywa Komisję do przedstawienia statystyk na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego z podziałem nie tylko ze względu na płeć i wiek, ale również z uwzględnieniem podziału miasto/wieś;

6.   wzywa państwa członkowskie do wparcia przechodzenia od obszarów wiejskich, na których dominuje rolnictwo do obszarów wiejskich o szeroko pojętej gospodarce;

7.   wzywa państwa członkowskie do wdrażania polityki poprawy ogólnych warunków życia kobiet na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem kobiet niepełnosprawnych, kobiet będących ofiarami męskiej przemocy, kobiet wywodzących się z mniejszości etnicznych oraz kobiet cierpiących z powodu różnych form dyskryminacji, oraz do zabezpieczenia przyszłości obszarów wiejskich poprzez zapewnienie dostępu do usług na wsi, takich jak usługi pocztowe, szerokopasmowe usługi sieciowe, nowe technologie, ośrodki kultury i sportu, straż pożarna i usługi użyteczności publicznej;

8.   wzywa instytucje UE, państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne do ułatwienia dostępu do technologii informatycznych i komunikacyjnych na obszarach wiejskich oraz do promowania równych szans w tym dostępie poprzez politykę i działania ukierunkowane na kobiety wiejskie;

9.   wzywa państwa członkowskie do propagowania przedsiębiorczości kobiet, wspierania sieci przedsięwzięć kobiecych, takich jak modele nauczania/treningu lub związki kobiet-przedsiębiorców, oraz do opracowania inicjatyw ukierunkowanych na poprawę przedsiębiorczości, umiejętności i możliwości kobiet na obszarach wiejskich, jak również na promowanie włączania kobiet do struktur zarządzania przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami;

10.   wzywa instytucje UE, państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne do wspierania projektów mających na celu promowanie i doradztwo w zakresie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw produkcji rolnej na obszarach wiejskich, stwarzających nowe miejsca pracy przede wszystkim dla kobiet, zwłaszcza w takich obszarach działalności, jak wykorzystywanie zbędnych lub niewykorzystanych produktów, nadawanie wartości produktom rolnym i zdobywanie rynków zbytu dla nich, stosowanie nowych technologii i stymulowanie dywersyfikacji gospodarczej w regionie oraz zapewnianie usług ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym;

11.   wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia nakładów finansowych na nowatorskie działania na rzecz kobiet na obszarach wiejskich; wzywa Komisję do ustanowienia projektów sieciowych LEADER dla wymiany doświadczeń i najlepszych wzorców;

12.   podkreśla konieczność nadawania jak największej wartości pracy kobiet, w tym pracy kobiet-imigrantek, które nie są członkami rodziny prowadzącej gospodarstwo, lecz stanowią siłę roboczą w polu, i które w szczególności borykają się z trudnościami związanymi z sytuacją kobiet w rolnictwie;

13.   wzywa państwa członkowskie i Komisję do wzięcia pod uwagę ważnej grupy - kobiet pomagających swoim partnerom w gospodarstwach rolnych i w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), które w wielu państwach członkowskich nie posiadają ustalonego statusu prawnego, co prowadzi do konkretnych finansowych i prawnych problemów w zakresie prawa do urlopu macierzyńskiego, zwolnienia lekarskiego, nabywania praw emerytalnych i dostępu do systemu ubezpieczeń społecznych, jak również problemów w przypadku rozwodu;

14.   wzywa państwa członkowskie do promowania wspólnej własności jako formy prawnej w celu pełnego uznania praw kobiet w sektorze rolnictwa, zapewnienia odpowiedniej ochrony socjalnej i uznania ich pracy;

15.   wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wsparcia ideologicznego i finansowego za pełnienie obowiązków honorowych i pracę społeczną; podkreśla znaczenie społecznej pracy organizacji kobiecych; wzywa jednakże do wprowadzenia zmian strukturalnych, aby zwiększyć dostęp kobiet do płatnej pracy;

16.   zaznacza, że kobiety na obszarach wiejskich są bardziej dotknięte problemem ukrytego bezrobocia niż mężczyźni z uwagi na tradycyjny podział ról i słabą infrastrukturę w wielu dziedzinach, takich jak opieka nad dziećmi;

17.   wzywa państwa członkowskie, aby we współpracy z władzami regionalnymi zachęcały do tworzenia regionalnych ośrodków wsparcia dla kobiet, zwłaszcza w wieku 25 - 60 lat, którym grozi bezrobocie, oraz aby zachęcały je do podejmowania kroków w kierunku samozatrudnienia lub do rozwoju usług w ich własnych społecznościach poprzez oddolne konsultacje i ocenę potrzeb;

18.   wzywa państwa członkowskie do polepszenia obiektów edukacyjnych i szkoleniowych oraz do promowania rozwoju sieci usług społecznych w zakresie opieki nad dziećmi, opieki nad osobami starszymi chorymi i niepełnosprawnymi jako środka służącego godzeniu życia zawodowego, rodzinnego i osobistego kobiet i mężczyzn na obszarach wiejskich; wzywa również do poprawy opieki zdrowotnej, a zwłaszcza dostępności opieki zdrowotnej pierwszego kontaktu; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia usług paramedycznych i dyżurów lekarskich na obszarach wiejskich;

19.   zwraca uwagę na fakt, że przemoc seksualna i przemoc w rodzinie wobec kobiet i dziewcząt na obszarach wiejskich stanowią poważne tabu; wzywa państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich środków dla zapewnienia lepszej ochrony i wsparcia dla ofiar i osób zagrożonych tego typu przemocą;

20.   apeluje do państw członkowskich, aby zajęły się sprawą braku sprawnej infrastruktury transportowej na obszarach wiejskich oraz opracowały pozytywne strategie poprawy dostępu do transportu dla wszystkich, a zwłaszcza osób niepełnosprawnych, ponieważ transport pozostaje istotnym czynnikiem w utrwalaniu wykluczenia społecznego i nierówności społecznej, które dotykają głównie kobiety;

21.   wzywa Komisję, aby w ramach przeglądu programów rozwoju obszarów wiejskich pilnie monitorowała włączanie spraw płci do programów rozwoju obszarów wiejskich przedkładanych przez państwa członkowskie;

22.   z związku z tym z zadowoleniem przyjmuje projekty EFS/EQUAL mające na celu zwrócenie uwagi na sytuację kobiet na obszarach rolniczych i wiejskich i poprawę jej; wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania takich projektów w Unii Europejskiej;

23.   wzywa państwa członkowskie do wspierania przedsiębiorstw, które inwestują na obszarach wiejskich i oferują kobietom zatrudnienie wysokiej jakości;

24.   wzywa instytucje UE, państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne do promowania tworzenia forów wymiany wiedzy lub podobnych działań, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet na obszarach wiejskich;

25.   powołuje się na fakt, ze kobiety są niewystarczająco reprezentowane na oficjalnych stanowiskach kierowniczych na poziomie wsi lub regionu, pomimo iż odgrywają one ważną rolę w nieformalnej wspólnocie i w jej życiu społecznym wpływając na rozwój kapitału społecznego, poprzez zaangażowanie w nieformalne sieci lokalne (np. w ramach dobrowolnej pracy na rzecz wspólnoty lub różnych stowarzyszeń tematycznych);

26.   wzywa właściwe władze krajowe, regionalne i lokalne do zachęcania kobiet do udziału w lokalnych grupach działania oraz do tworzenia lokalnych partnerstw w ramach osi Leader, a także do zapewnienia zrównoważonego pod względem płci udziału w organach zarządzających;

27.   wyraża ubolewanie, że Komisja nie odpowiedziała na wyżej wspomnianą rezolucję Parlamentu z dnia 3 lipca 2003 r. i nie podjęła radykalnej rewizji dyrektywy 86/613/EWG, pomimo że sama Komisja przyznaje, iż stosowanie tej dyrektywy nie było dotychczas skuteczne oraz że poczyniono minimalne postępy w uznawaniu pracy małżonków osób pracujących na własny rachunek lub pracujących w gospodarstwach rolnych w państwach członkowskich oraz w zapewnianiu im odpowiedniej ochrony; ponownie wzywa Komisję do przedstawienia do końca roku 2008 wniosku dotyczącego poprawionej dyrektywy zapewniającej niezależne prawa socjalne i emerytalne dla kobiet pomagających w pracy w gospodarstwach rolnych i MŚP;

28.   wyraża ponadto głębokie ubolewanie z powodu braku konkretnej reakcji Komisji na poprzednie rezolucje Parlamentu w sprawie sytuacji małżonków pomagających partnerom pracującym na własny rachunek, które wzywały do:

   - obowiązkowego rejestrowania pomagających małżonków, tak by osoby te nie były "niewidzialnymi pracownikami";
   - zobowiązania państw członkowskich do podjęcia niezbędnych środków mających na celu zagwarantowanie pomagającym małżonkom prawa do ubezpieczenia obejmującego opiekę zdrowotną, świadczenia emerytalne, świadczenia z tytułu macierzyństwa i usługi zastępcze oraz świadczenia związane z niepełnosprawnością;

29.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów oraz organom wykonawczym i wybieralnym odpowiedzialnym na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym w państwach członkowskich za kwestie równości szans.

(1) Dz.U. L 55 z 25.2.2006, s. 20.
(2) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1.
(3) Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 15.
(4) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.
(5) Dz.U. L 359 z 19.12.1986, s. 56.
(6) Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23.
(7) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1.
(8) Dz.U. C 386 z 20.12.1996, s. 1.
(9) Dz.U. C 61 E z 10.3.2004, s. 370.
(10) Dz.U. C 186 z 6.8.2003, s. 3.
(11) Dokument Rady 10117/06 z 9.6.2006.
(12) Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa, Komisja Europejska 2000.
(13) Dz.U. L 205 z 6.8.2005, s. 21.
(14) Dokument Rady 6694/07 z 23.2.2007.
(15) Dz.U. C 194 z 19.7.1993, s. 389.
(16) Dz.U. C 74 E z 24.3.2004, s. 882.
(17) Dz.U. C 301 E z 13.12.2007, s. 56.
(18) Definicję obszarów wiejskich stosowaną w niniejszej rezolucji przyjęto w kontekście decyzji 2006/144/WE. Komisja konsekwentnie stosuje metodologię OECD. Metodologia OECD opiera się na gęstości zaludnienia (OECD, Tworzenie wskaźników dla obszarów wiejskich w celu kształtowania polityki terytorialnej, Paryż, 1994). Podstawę jej stanowi podejście dwuetapowe: po pierwsze - jednostki lokalne (np. gminy) uznawane są za wiejskie, jeśli gęstość zaludnienia na ich terenie nie przekracza 150 os./km2. Następnie regiony (np. NUTS 3 lub NUTS 2) przypisywane są do jednej z 3 kategorii:- region z przewagą obszarów wiejskich (PR): jeśli ponad 50% ludności regionu mieszka w społecznościach wiejskich (w których gęstość zaludnienia nie przekracza 150 os./km2),- region pośredni (IR): jeśli 15 do 50% ludności regionu mieszka w lokalnych skupiskach wiejskich,- region z przewagą obszarów miejskich (PU): jeśli poniżej 15% ludności regionu mieszka w lokalnych skupiskach wiejskich.1284 regiony NUTS 3 w UE-27 są stosunkowo równomiernie rozłożone między trzy kategorie wiejsko-miejskie. Komisja podejmuje obecnie prace nad alternatywnymi definicjami, które lepiej odzwierciedlałyby różnorodność obszarów o przeważającym wiejskim charakterze, w tym obszarów wokół miast.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności