Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2117(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0031/2008

Predkladané texty :

A6-0031/2008

Rozpravy :

PV 11/03/2008 - 20
CRE 11/03/2008 - 20

Hlasovanie :

PV 12/03/2008 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0094

Prijaté texty
PDF 260kWORD 104k
Streda, 12. marca 2008 - Štrasburg
Situácia žien vo vidieckych oblastiach EÚ
P6_TA(2008)0094A6-0031/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2008 o situácii žien vo vidieckych oblastiach Európskej únie (2007/2117(INI))

Európsky parlament,

-   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej články 3 a 13,

-   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2006/144/ES z 20. februára 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva pre politiku rozvoja vidieka (programové obdobie 2007 – 2013)(1),

-   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka (EPFRV)(2),

-   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)(3),

-   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky(4),

-   so zreteľom na smernicu Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva(5),

-   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania(6),

-   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch(7),

-   so zreteľom na uznesenie Rady z 2. decembra 1996 o zahrnutí rovnakých príležitostí pre mužov a ženy do európskych štrukturálnych fondov(8),

-   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2003 o cieľoch rovnosti príležitostí pre mužov a ženy vo využívaní štrukturálnych fondov(9),

-   so zreteľom na závery Rady z 22. júla 2003 o zamestnanosti vo vidieckych oblastiach v rámci Európskej stratégie zamestnanosti(10),

-   so zreteľom na dokument s názvom "Preskúmanie stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ (STUR EÚ) – Obnovená stratégia"(11),

-   so zreteľom na oznámenie Komisie pre jarné zasadnutie Európskej rady s názvom "Spoločne pracujeme na hospodárskom raste a zamestnanosti. Nový začiatok lisabonskej stratégie" (KOM(2005)0024),

-   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom "Boj proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov" (KOM(2007)0424),

-   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom "Zamestnanosť vo vidieckych oblastiach: odstránenie rozdielov v oblasti zamestnanosti" (KOM(2006)0857) a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SEK(2006)1772),

-   so zreteľom na publikáciu "Ženy aktívne vo vidieckom rozvoji: Zaistenie budúcnosti vidieckej Európy"(12),

-   so zreteľom na štúdiu SERA – Štúdia zamestnanosti vo vidieckych oblastiach 2006,

-   so zreteľom na správu z roku 2006 s názvom "Rozvoj vidieka v Európskej únii – štatistické a hospodárske informácie",

-   so zreteľom na závery Európskej rady v Lisabone z 23. a 24. marca 2000 o Lisabonskej stratégii pre zamestnanosť a rast,

-   so zreteľom na závery druhej Európskej konferencie o rozvoji vidieka z 12. – 14. novembra 2003 v Salzburgu s názvom "Sejeme zrná pre budúcnosť vidieka – budovanie politiky, ktorou by sa dosiahli naše ambície",

-   so zreteľom na správy Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) o "Prvom európskom prieskume o kvalite života: Rozdiely vidiek – mesto", "Sociálny kapitál a tvorba pracovných miest vo vidieckej Európe", "Podnikanie žien vo vidieckych oblastiach",

-   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/600/ES z 12. júla 2005 o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov(13),

-   so zreteľom na Spoločnú správu o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení 2007(14),

-   so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť, prijatý Európskou radou v Bruseli 23. a 24. marca 2006,

-   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. júna 1993 o hodnotení neplatenej práce žien(15),

-   so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2003 o ženách vo vidieckych regiónoch Európskej únie v kontexte hodnotenia spoločnej poľnohospodárskej politiky SPP v polovici obdobia(16) a na svoje uznesenie z 13. marca 2007 o ceste k rovnosti žien a mužov (2006 – 2010)(17),

-   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

-   so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0031/2008),

A.   keďže z európskeho pohľadu sa vidieckymi oblasťami(18) zaoberá spoločná poľnohospodárska politika (SPP); keďže toto uznesenie sa týka druhého piliera SPP, t. j. rozvoja vidieka, a keďže je potrebné zohľadniť aj sociálnu a hospodársku politiku,

B.   keďže jedným z hlavných cieľov EÚ v oblasti politiky rozvoja vidieka je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a podpora rôznorodosti hospodárskych činností,

C.   keďže zatraktívnenie vidieckych oblastí si vyžaduje podporu udržateľného, integrovaného rastu a vytvorenie nových možností zamestnania, najmä pre ženy a mladých ľudí, rovnako ako poskytovanie vysoko kvalitných zdravotníckych a sociálnych služieb,

D.   keďže momentálne hospodárske a sociálne zmeny vo vidieckych oblastiach neovplyvňujú všetky ženy rovnako, ale niektorým poskytujú možnosti a iným spôsobujú značné výzvy a problémy,

E.   keďže lisabonské ciele týkajúce sa tvorby rastu a podpory sociálneho trhového hospodárstva môžu byť splnené len prostredníctvom plného využitia značného potenciálu žien na pracovnom trhu vo vidieckych aj mestských oblastiach,

F.   keďže práca žien sa často považuje za neobmedzený prírodný zdroj, ktorý možno využívať, a keďže nespravodlivé rozdelenie pracovného trhu je čoraz nepružnejšie,

G.   keďže miery zamestnanosti mužov a žien sú nižšie vo vidieckych oblastiach, a navyše, veľa žien sa nikdy nestane aktívnou súčasťou oficiálneho trhu práce, a preto nie sú registrované ako nezamestnané, ani nie sú zahrnuté do štatistík nezamestnanosti, keďže vidiecke oblasti sú nepriaznivo ovplyvnené nedostatkom vysoko kvalitných pracovných miest,

H.   keďže vykonávanie smernice 86/613/ΕHS až doteraz nebolo účinné, ani nesplnilo pôvodné ciele smernice, najmä tie ciele, ktoré sa týkali zlepšenia postavenia pomáhajúceho manželského partnera,

I.   keďže veľa žien vo vidieckych oblastiach sa zaoberá prácou porovnateľnou s profesionálnou činnosťou, za ktorú však nemajú uznanie, ochranu, ani plat,

J.   keďže len malý počet žien vlastní poľnohospodárske podniky – typicky malé hospodárske prevádzky s nízkou ziskovosťou – a väčšina žien vo vidieckych oblastiach pracuje po boku svojich mužských spoločníkov (otcovia, bratia alebo manželia), ktorí majú výlučné vlastnícke práva na podnik (zameraný na poľnohospodársku alebo živočíšnu produkciu),

K.   keďže existujú veľké rozdiely v situáciách vo vidieckych oblastiach medzi členskými štátmi a v rámci členských štátov, a preto vidiecke oblasti s rôznym rozvojovým potenciálom musia dostať adekvátnu podporu, tak ako aj ľudia, ktorí v nich žijú,

L.   keďže vidiecke oblasti poskytujú vysokú kvalitu života pre rodiny s deťmi a pre starších ľudí, ale ešte stále čelia širokej škále výziev ako je nedostatok možností vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach, nedostatok sietí sociálnych služieb, napríklad dostatočného počtu vhodných zariadení pre starostlivosť o deti, podporných služieb a starostlivosti pre starších, chorých alebo zdravotne postihnutých ľudí a napätie pochádzajúce z pretrvávajúcej reštrukturalizácie poľnohospodárstva a opatrení na ochranu životného prostredia,

M.   keďže značný príspevok žien k lokálnemu a komunálnemu rozvoju sa primerane neodráža na ich účasti v príslušných rozhodovacích procesoch,

N.   keďže ženy väčšinou dobrovoľne pracujú v rámci ich rodiny alebo v súvislosti s ich rodinou a rodina predstavuje základnú spoločenskú jednotku,

O.   keďže vidiecke oblasti sú mimoriadne ovplyvnené starnutím obyvateľstva, nízkou hustotou obyvateľstva a v niektorých oblastiach i vyľudňovaním,

P.   keďže vysťahovalectvo žien v ekonomicky aktívnych vekových skupinách naďalej spôsobuje určitú mieru "maskulinizácie" vidieckeho obyvateľstva s negatívnym dopadom na kvalitu života spoločnosti a na demografické trendy,

Q.   keďže ženy najmä vo vidieckych oblastiach trávia veľa času vozením svojich detí a iných členov rodiny k lekárom, do škôl a na športy, a keďže mladí ľudia sú znevýhodnení nedostatkom lokálnych služieb verejnej dopravy, a preto majú menej možností nájsť odborné vzdelanie alebo prácu,

R.   so zreteľom na väčšie prekážky v prístupe k informačným a komunikačným technológiám vo vidieckych oblastiach, najmä pre ženy,

S.   keďže vidiecke oblasti poskytujú reálne možnosti pokiaľ ide o ich potenciál rastu v nových sektoroch a poskytovanie vidieckych rekreačných služieb, remeselných činností a cestovného ruchu, ktoré väčšinou prevádzkujú ženy, a že tento potenciál je dôležitým ekonomickým faktorom pre málo rozvinuté oblasti, ktoré sú ale zaujímavé z hľadiska krajiny,

T.   keďže viac pozornosti by sa malo venovať rodovému zameraniu rozpočtu s cieľom efektívnej správy vidieckych rozvojových programov a najmä lepšiemu zameraniu financovania na osobitné potreby žien v týchto oblastiach,

U.   keďže odstránenie nerovností a podpora rovnakých príležitostí mužov a žien sú hlavnými cieľmi nariadenia (ES) č. 1260/1999,

1.   je presvedčený, že začlenenie rodového hľadiska do sektora vidieka je kľúčovou stratégiou nielen pre podporu rovnosti medzi ženami a mužmi, ale aj pre hospodársky rast a pre udržateľný rozvoj vidieka;

2.   vyzýva Komisiu, aby vylepšila štatistické údaje a informácie týkajúce sa tohto fenoménu a aby analyzovala typy, hlavné dôvody a dôsledky vysťahovalectva z vidieckych oblastí v EÚ; vyzýva členské štáty, aby vytvorili stratégie zamerané na obmedzenie vysťahovalectva žien, najmä tých s vysokým vzdelaním, z vidieckych oblastí;

3.   vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s regionálnymi a miestnymi orgánmi verejnej správy a podnikmi vytvorili stimuly na zlepšenie úrovne vzdelávania a odborného vzdelávania žien a na podporu ich účasti na pracovnom procese, najmä odstránením akejkoľvek diskriminácie žien na pracovnom trhu, s cieľom zaoberať sa problémom chudoby a sociálneho vylúčenia vo vidieckych oblastiach; konštatuje, že chudoba je rozšíreným problémom vidieckych komunít, najmä v nových členských štátoch;

4.   vyzýva členské štáty, aby prijali vhodné opatrenia pre samostatne zárobkovo činné ženy, pokiaľ ide o materskú dovolenku a práceneschopnosť;

5.   vyzýva Komisiu, aby poskytla štatistiky chudoby a sociálneho vylúčenia, rozdelené nielen podľa pohlavia a veku, ale aj so zohľadnením vidieckych a mestských oblastí;

6.   vyzýva členské štáty, aby podporili prechod z poľnohospodársky založených vidieckych oblastí na vidiecke oblasti so širším hospodárskym zameraním;

7.   vyzýva členské štáty, aby vykonávali politiky vedúce k zlepšeniu všeobecných životných podmienok žien vo vidieckych oblastiach s osobitným dôrazom na ženy so zdravotným postihnutím, ženy, ktoré sú obeťami rodovo podmieneného násilia, prisťahovalkyne, ženy z etnických menšín a ženy trpiace rôznymi formami diskriminácie a k zabezpečeniu budúcnosti vidieckych oblastí poskytovaním dostupných služieb, t. j. poštových služieb, širokopásmových služieb a nových služieb aplikovanej technológie, kultúrnych a športových centier, požiarnych zborov a všeobecných verejných služieb;

8.   vyzýva inštitúcie EÚ, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby uľahčili prístup k informačným a komunikačným technológiám na vidieku a podporovali rovnosť príležitostí v tejto oblasti prostredníctvom politík a činností zameraných na ženy žijúce na vidieku;

9.   vyzýva členské štáty, aby podporili podnikanie žien, siete podnikov vedených ženami, ako napríklad modely konzultácií a trénovania, alebo združenia podnikateliek a aby navrhli iniciatívy zamerané na zlepšenie podnikateľského vnímania, zručností a schopností žien vo vidieckych oblastiach a aby podporili zastúpenie žien v riadiacich štruktúrach podnikov a združení;

10.   vyzýva inštitúcie EÚ, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby podporovali projekty týkajúce sa podpory a poradenstva pri vytváraní inovačných podnikov primárnej poľnohospodárskej výroby na vidieku, ktoré by mohli vytvoriť nové pracovné miesta najmä pre ženy, keďže hlavnými oblasťami činnosti, ktorých sa to týka, sú zhodnocovanie nepoužívaných alebo nedostatočne využívaných produktov, zhodnocovanie poľnohospodárskych produktov a hľadanie obchodných odbytísk pre tieto produkty, používanie nových technológií a podpora hospodárskej diverzifikácie v tejto oblasti a poskytovanie služieb, ktoré uľahčia zosúladenie pracovného a rodinného života;

11.   vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby zvýšili financovanie inovačných opatrení pre ženy vo vidieckych oblastiach; vyzýva Komisiu, aby zriadila projekt vytvárania sietí LEADER na výmenu skúseností a najlepších postupov;

12.   zdôrazňuje, že treba v čo najväčšej miere zhodnotiť prácu žien vrátane práce prisťahovalkýň, ktoré nie sú členmi rodín vlastniacich poľnohospodárske podniky a pracujú na poliach a sú obzvlášť postihnuté problémami spojenými s ich postavením žien v poľnohospodárstve;

13.   vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zohľadnili významnú skupinu – zvyčajne ženských – partnerov pomáhajúcich v poľnohospodárstve a v malých a stredných podnikoch (MSP), ktoré v mnohých členských štátoch nemajú dostatočný právny štatút, čo vedie k osobitným finančným a právnym problémom, čo sa týka práva na materskú dovolenku a práceneschopnosť, nadobudnutia práva na dôchodok a prístup k sociálnemu zabezpečeniu, ako aj v prípade rozvodu;

14.   vyzýva členské štáty, aby vypracovali právny model spoločného vlastníctva s cieľom plne uznať práva žien v odvetví poľnohospodárstva, primeranú ochranu v oblasti sociálneho zabezpečenia a hodnotu ich práce;

15.   vyzýva členské štáty, aby ideologicky a finančne podporili neplatenú prácu alebo dobrovoľnícku prácu; zdôrazňuje v tejto súvislosti význam činnosti v sociálnej oblasti, ktorú vykonávajú ženské združenia; žiada však štrukturálnu zmenu s cieľom umožniť ženám lepší prístup k platenému zamestnaniu;

16.   zdôrazňuje, že ženy vo vidieckych oblastiach sú viac ovplyvnené skrytou nezamestnanosťou ako muži, a to z dôvodu modelov tradičnej úlohy a nedostatočným výskytom primeranej infraštruktúry v mnohých oblastiach, ako sú zariadenia starostlivosti o deti;

17.   vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s regionálnymi orgánmi povzbudili zriaďovanie regionálnych stredísk správy zdrojov pre ženy, najmä nezamestnané ženy vo veku 25 až 60 rokov, a podporili ich úsilie k samostatnej zárobkovej činnosti alebo pri rozvíjaní služieb v rámci vlastných komunít prostredníctvom konzultácie na najnižšej úrovni a vyhodnocovania potrieb;

18.   vyzýva členské štáty, aby zlepšili vzdelávacie a školiace zariadenia a aby podporovali rozvoj sietí sociálnych služieb pre starostlivosť o deti, ako aj starostlivosť o starších, chorých a zdravotne postihnutých ľudí, čo by umožnilo zosúladiť pracovný, rodinný a osobný život mužov a žien na vidieku; takisto ich žiada, aby zlepšili zdravotnícke služby, najmä zlepšením dostupnosti primárnej zdravotnej starostlivosti; vyzýva členské štáty, aby zaistili poskytovanie zdravotníckych a pohotovostných služieb vo vidieckych oblastiach;

19.   upozorňuje na hlboké tabu v súvislosti so sexuálnym a/alebo domácim násilím na ženách a dievčatách vo vidieckych oblastiach, vyzýva členské štáty, aby prijali primerané opatrenia na zabezpečenie lepšej ochrany a podpory obetí a osôb, ktoré sa môžu stať obeťami takéhoto násilia;

20.   nalieha na členské štáty, aby riešili nedostatok dobrej dopravnej infraštruktúry vo vidieckych oblastiach a vypracovali pozitívne politiky na zlepšenie dostupnosti dopravy pre všetkých, najmä pre osoby so zdravotným postihnutím, keďže doprava naďalej zostáva faktorom udržujúcim sociálne vylúčenie a nerovnosť v spoločnosti, ktorý ovplyvňuje najmä ženy;

21.   vyzýva Komisiu, aby v rámci revízie programov rozvoja vidieka pozorne sledovala začlenenie perspektívy rodovej rovnosti do programov rozvoja vidieka predkladaných členskými štátmi;

22.   v tejto súvislosti víta projekty ESF/EQUAL, ktorých cieľom je objasniť a zlepšiť postavenie žien v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci EÚ podporovali takéto projekty;

23.   vyzýva členské štáty, aby podporili spoločnosti, ktoré investujú do vidieckych oblastí a poskytujú ženám vysokokvalitné pracovné miesta;

24.   vyzýva inštitúcie EÚ, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby podporovali konanie fór na výmenu poznatkov alebo podobné činnosti, a to na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni s osobitným zreteľom na situáciu žien vo vidieckych oblastiach;

25.   poukazuje na skutočnosť, že ženy sú nedostatočne zastúpené vo formálnych vedúcich pozíciách na vidieku alebo v regióne, napriek skutočnosti, že zohrávajú dôležitú úlohu v tzv. neformálnej komunite, kde ženy často hrajú významnú spoločenskú úlohu tým, že ovplyvňujú vznik sociálneho kapitálu prostredníctvom zapojenia sa do neformálnych sociálnych sietí (napr. v rámci dobrovoľnej činnosti v komunitách alebo rôznych tematických združení);

26.   vyzýva príslušné vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, aby povzbudili účasť žien v miestnych akčných skupinách a rozvoj miestnych partnerstiev v rámci osi LEADER a zabezpečili rodovo vyváženú účasť v ich správnych radách;

27.   ľutuje skutočnosť, že Komisia nereagovala na vyššie uvedené uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2003 uskutočnením radikálnej revízie smernice 86/613/ΕHS, a to i napriek tomu, že sama Komisia uznala, že doterajšie uplatňovanie tejto smernice nebolo účinné a že sa dosiahol len minimálny pokrok v oblasti uznania práce a poskytovania primeranej ochrany pre pomáhajúcich manželských partnerov osôb vykonávajúcich samostatnú zárobkovú činnosť alebo poľnohospodársku činnosť v členských štátoch; opäť vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2008 predložila návrh revidovanej smernice zabezpečujúcej ženám pomáhajúcim v poľnohospodárskych podnikoch a v MSP samostatné sociálne a dôchodkové práva;

28.   navyše, hlboko ľutuje skutočnosť, že sa Komisia ešte konkrétne nezaoberala predchádzajúcimi uzneseniami Európskeho parlamentu o situácii manželských partnerov, ktorí pomáhajú osobám so samostatnou zárobkovou činnosťou, ktoré obsahovali žiadosť o:

   - povinnú registráciu pomáhajúcich manželských partnerov tak, aby už viac neboli neviditeľnými pracovníkmi,
   - povinnosť pre členské štáty prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby pomáhajúci manželskí partneri mali možnosť uzavrieť poistenie pokrývajúce zdravotnú starostlivosť, nárok na starobný dôchodok, dávky v materstve, náhradné služby a dávky v invalidite;

29.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov a výkonným a voleným orgánom zodpovedným za rovnosť príležitostí na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni v členských štátoch.

(1) Ú. v. EÚ L 55, 25.2.2006, s. 20.
(2) Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 15.
(4) Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 359, 19.12.1986, s. 56.
(6) Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
(7) Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1.
(8) Ú. v. ES C 386, 20.12.1996, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 61 E, 10.3.2004, s. 370.
(10) Ú. v. EÚ C 186, 6.8.2003, s. 3.
(11) Dokument Rady 10117/2006, 9.6.2006.
(12) Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo, Európska komisia 2000.
(13) Ú. v. EÚ L 205, 6.8.2005, s. 21.
(14) Dokument Rady 6694/07, 23.2.2007.
(15) Ú. v. ES C 194, 19.7.1993, s. 389.
(16) Ú. v. EÚ C 74 E, 24.3.2004, s. 882.
(17) Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
(18) Definícia vidieckych oblastí aplikovaná v tomto uznesení bola vypracovaná v súvislosti s rozhodnutím 2006/144/ES. Komisia zásadne používala metodiku OECD. Metodika OECD je postavená na hustote obyvateľstva (OECD, Vytvorenie vidieckych ukazovateľov pre formovanie teritoriálnej politiky, Paríž, 1994). Je založená na dvojfázovom postupe: Po prvé, miestne celky (napr. municipality) sa považujú za vidiecke ak ich hustota obyvateľstva je menej ako 150 obyvateľov na kilometer štvorcový. Následne, regióny (napr. NUTS 3 alebo NUTS 2) sú zatriedené do jednej z 3 kategórií:- Prevažne vidiecky región (VR): ak viac ako 50 % obyvateľstva regiónu žije vo vidieckych obciach (menej ako 150 obyvateľov / km2)- Medziregión (MR): ak 15 % až 50 % obyvateľstva regiónu žije vo vidieckych obciach- Prevažne mestský región (MR): ak menej ako 15 % obyvateľstva žije vo vidieckych obciach. 1 284 regiónov NUTS 3 v rámci EÚ-27 je zhruba rovnomerne rozdelených medzi tromi vidiecko-mestskými kategóriami. Komisia v súčasnosti pracuje na alternatívnych definíciách, ktoré lepšie zobrazia rôznorodosť výrazne vidieckych oblastí, vrátane prímestských oblastí.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia