Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0023(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0030/2008

Indgivne tekster :

A6-0030/2008

Forhandlinger :

PV 12/03/2008 - 17
CRE 12/03/2008 - 17

Afstemninger :

PV 13/03/2008 - 4.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0099

Vedtagne tekster
PDF 125kWORD 114k
Torsdag den 13. marts 2008 - Strasbourg
Beskatningen af blyfri benzin og gasolie *
P6_TA(2008)0099A6-0030/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2008 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF for så vidt angår tilpasning af særlige afgiftsordninger for gasolie, der bruges erhvervsmæssigt som motorbrændstof, og samordning af beskatningen af blyfri benzin og gasolie, der bruges som motorbrændstof (KOM(2007)0052 - C6-0109/2007 - 2007/0023(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0052),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 93, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0109/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0030/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
BETRAGTNING 4
(4)  Brændstof udgør en stor del af driftsomkostningerne i en vognmandsforretning, og alligevel kan der iagttages store forskelle på medlemsstaternes beskatning af gasolie. Disse forskelle fører til brændstofturisme og konkurrenceforvridning. Øget tilnærmelse på fællesskabsplan mellem afgiftssatserne for erhvervsgasolie vil effektivt modvirke illoyal konkurrence og efterhånden få det indre marked til at fungere bedre samt mindske miljøbelastningen.
(4)  Brændstof udgør en stor del af driftsomkostningerne i en vognmandsforretning, og alligevel kan der iagttages store forskelle på medlemsstaternes beskatning af gasolie. Disse forskelle kan føre til brændstofturisme og konkurrenceforvridning i grænseområder. Øget tilnærmelse på fællesskabsplan mellem afgiftssatserne for erhvervsgasolie vil effektivt modvirke illoyal konkurrence og efterhånden få det indre marked til at fungere bedre samt mindske miljøbelastningen. I forbindelse med tilnærmelse af punktafgiftssatserne bør der også tages højde for følgerne af inflationen og behovet for at styrke Den Europæiske Unions konkurrenceevne. Harmonisering af punktafgiftssatserne på blyfri benzin og gasolie ikke må føre til, at der stilles uforholdsmæssigt strenge krav til de medlemsstater, som i øvrigt fører en stram finanspolitik og gør en stor indsats for at bekæmpe inflationen.
Ændring 28
BETRAGTNING 5
(5)  Kommissionens konsekvensanalyse har vist, at afgiftssatserne for erhvervsgasolie bedst kan tilnærmes hinanden ved hjælp af en højere mindstesats for erhvervsgasolie, idet man derved på én gang mindsker konkurrenceforvridningen og den deraf følgende brændstofturisme og sænker det samlede forbrug. Derfor bør der fra 2012 gælde en mindstesats for afgifter på gasolie, som er lig med mindstesatsen for blyfri benzin, hvad der afspejler, at de to brændstoffer belaster miljøet i nogenlunde samme omfang. Fra 2014 bør den mindste afgiftssats ligge på 380 EUR pr. 1 000 liter, hvad der vil bidrage til at holde realværdien af mindstesatsen konstant og yderligere mindske konkurrenceforvridningen og miljøbelastningen.
(5)  Kommissionens konsekvensanalyse har vist, at afgiftssatserne for erhvervsgasolie bedst kan tilnærmes hinanden ved hjælp af en højere mindstesats for erhvervsgasolie, idet man derved på én gang mindsker konkurrenceforvridningen og den deraf følgende brændstofturisme og sænker det samlede forbrug. Derfor bør der fra 2012 gælde en mindstesats for afgifter på gasolie, som er lig med mindstesatsen for blyfri benzin, hvad der afspejler, at de to brændstoffer belaster miljøet i nogenlunde samme omfang. Fra 2015 bør den mindste afgiftssats ligge på 359 EUR pr. 1 000 liter, hvad der vil bidrage til at holde realværdien af mindstesatsen konstant og yderligere mindske konkurrenceforvridningen og miljøbelastningen.
Ændring 2
BETRAGTNING 6
(6)  Miljømæssigt set forekommer det i indeværende fase rimeligt at sætte mindstesatsen for afgifterne på blyfri benzin og gasolie på samme niveau. Der er ingen fornuftige grunde til at sætte de nationale afgiftssatser for gasolie til ikke-erhvervsmæssig brug og blyfri benzin lavere end den nationale afgift på erhvervsgasolie. Hvad angår medlemsstater, der skelner mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig brug af motorgasolie, bør det derfor gøres klart, at den nationale afgiftssats for motorgasolie til ikke-erhvervsmæssig brug ikke må være lavere end samme medlemsstats nationale afgiftssats på erhvervsgasolie. Det samme forhold bør gælde mellem blyfri benzin og erhvervsgasolie til transportformål.
(6)  Miljømæssigt set forekommer det i indeværende fase rimeligt at sætte mindstesatsen for afgifterne på blyfri benzin og gasolie på samme niveau. Der er ingen fornuftige grunde til at sætte de nationale afgiftssatser for gasolie til ikke-erhvervsmæssig brug og blyfri benzin lavere end den nationale afgift på erhvervsgasolie. Hvad angår medlemsstater, der skelner mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig brug af motorgasolie, bør det derfor gøres klart, at den nationale afgiftssats for motorgasolie til ikke-erhvervsmæssig brug ikke må være lavere end samme medlemsstats nationale afgiftssats på erhvervsgasolie, hvilket dog ikke må have negative følger for brugere af gasolie til ikke-erhvervsmæssig brug. Det samme forhold bør gælde mellem blyfri benzin og motorgasolie til erhvervsmæssig brug.
Ændring 3
BETRAGTNING 6 A (ny)
(6a)  Der er desværre en tendens til, at medlemsstater, der udnytter overgangsperioderne, i strid med de forpligtelser, de har indgået, ikke tager skridt til at nå op på de fastsatte mindstesatser for punktafgifter. En eventuel automatisk forlængelse af overgangsperioden er derfor helt uacceptabel. Kommissionen bør i 2010 aflægge beretning om, i hvilket omfang de medlemsstater for hvem overgangsperioden er ved at være udløbet, har opfyldt deres forpligtelser.
Ændring 4
BETRAGTNING 6 B (ny)
(6b)  For at sikre overensstemmelse mellem direktiv 2003/96/EF og den fælles transportpolitik og forhindre muligheden for konkurrenceforvridning på vognmandsmarkedet bør definitionen på motorgasolie ændres. Definitionen på erhvervsmæssig brug vedrører vejgodstransport med køretøjer med en tilladt totalvægt på 3,5 tons eller derover.
Ændring 5
BETRAGTNING 7
(7)  Nogle medlemsstater har overgangsperioder for gradvis at kunne tilpasse sig afgiftssatserne i direktiv 2003/96/EF. Ud fra de samme hensyn bør disse overgangsperioder suppleres med hensyn til dette direktiv.
(7)  Nogle medlemsstater har overgangsperioder for gradvis at kunne tilpasse sig afgiftssatserne i direktiv 2003/96/EF. For nogle af disse medlemsstater bør disse overgangsperioder suppleres med hensyn til dette direktiv.
Ændring 6
BETRAGTNING 10
(10)  Medlemsstaterne bør stadig have mulighed for at fastsætte en reduceret afgiftssats for gasolie til erhvervsmæssige formål under den nationale sats, der var gældende den 1. januar 2003, hvis de samtidig indfører eller anvender infrastrukturafgifter, som medfører en samlet set tilsvarende skattebyrde. Af hensyn hertil og på baggrund af erfaringerne bør det krav bortfalde, at de pr. 1. januar 2003 gældende nationale afgiftssatser for motorgasolie skal være mindst dobbelt så høje som den minimumsafgiftssats, der var gældende pr. 1. januar 2004.
(10)  Medlemsstaterne bør stadig have mulighed for at fastsætte en reduceret afgiftssats for gasolie til erhvervsmæssige formål, hvis de samtidig indfører eller anvender infrastrukturafgifter, som medfører en samlet set tilsvarende skattebyrde. Medlemsstaterne bør også have mulighed for at fremme brugen af ikke-fossile og kulstoffattige motorbrændstoffer såvel gennem afgiftsbegunstigelser som ordninger med sigte på at garantere et bestemt forbrug af sådanne brændstoffer. Af hensyn hertil og på baggrund af erfaringerne bør det krav bortfalde, at de pr. 1. januar 2003 gældende nationale afgiftssatser for motorgasolie skal være mindst dobbelt så høje som den minimumsafgiftssats, der var gældende pr. 1. januar 2004.
Ændring 7
BETRAGTNING 10 A (ny)
(10a)  De medlemsstater, der oppebærer supplerende indtægter som følge af gennemførelsen af dette direktiv, bør under behørig hensyntagen til subsidiaritetsprincippet tilskyndes til at reinvestere disse midler i infrastruktur, biobrændstoffer og nye miljøforanstaltninger med henblik på at nedbringe CO2-emissionerne.
Ændring 8
ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA A
Artikel 7, stk. 1 (direktiv 2003/96/EF)
1.  Fra den 1. januar 2004, 1. januar 2010, 1. januar 2012 og 1. januar 2014 er minimumsafgiftssatserne for motorbrændstoffer som fastsat i bilag I, tabel A.
1.  Fra den 1. januar 2004, 1. januar 2010, 1. januar 2012 og 1. januar 2015 er minimumsafgiftssatserne for motorbrændstoffer som fastsat i bilag I, tabel A.
Ændring 9
ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA A
Artikel 7, stk. 2, afsnit 1 (direktiv 2003/96/EF)
2.  Medlemsstaterne kan indføre differentierede afgiftssatser for erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig brug af gasolie anvendt i motorkøretøjer, forudsat at EF-minimumsafgiftssatserne overholdes, og at afgiftssatsen for gasolie anvendt erhvervsmæssigt i motorkøretøjer ikke kommer under den afgiftssats, der var gældende pr. 1. januar 2003.
2.  Medlemsstaterne kan indføre differentierede afgiftssatser for erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig brug af gasolie anvendt i motorkøretøjer, forudsat at EF-minimumsafgiftssatserne overholdes.
Ændring 10
ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA A A (nyt)
Artikel 7, stk. 3, litra a (direktiv 2003/96/EF)
aa) Stk.  3, litra a), affattes således:
"a) godstransport mod leje eller vederlag eller for egen regning i lastbiler eller vogntog, der udelukkende er beregnet på godstransport ad vej, og som har en tilladt totalvægt på 3,5 tons eller derover"
Ændring 11
ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA B
Artikel 7, stk. 4 (direktiv 2003/96/EF)
4.  Medlemsstater, der anvender eller indfører infrastrukturafgifter for motorkøretøjer, der kører på erhvervsgasolie, jf. definitionen i stk. 3, kan beskatte denne gasolie med en reduceret afgiftssats, der er lavere end den, der var gældende i medlemsstaten pr. 1. januar 2003, forudsat at den samlede afgiftsbyrde stort set holdes på samme niveau, og at Fællesskabets minimumsafgiftssatser for gasolie overholdes.
4.  Medlemsstaterne kan anvende eller indføre infrastrukturafgifter for motorkøretøjer, der kører på erhvervsgasolie, jf. definitionen i stk. 3, forudsat at Fællesskabets minimumsafgiftssatser for gasolie overholdes.
Ændring 12
ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA C
Artikel 7, stk. 5, afsnit 2 (direktiv 2003/96/EF)
Kommissionen fastlægger fælles regler for den i første afsnit nævnte ordning efter proceduren i artikel 27, stk. 2.
Kommissionen fastlægger senest ...* fælles regler for den i første afsnit nævnte ordning efter proceduren i artikel 27, stk. 2.
____________________
* Seks måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
Ændring 13
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 18 (direktiv 2003/96/EF)
2)  I artikel 18 foretages følgende ændringer:
2)  I artikel 18 foretages følgende ændringer:
a) Stk.  3, første punktum, affattes således:
a) Stk.  3, første punktum, udgår
"Kongeriget Spanien kan anvende en overgangsperiode indtil den 1. januar 2007 til at tilpasse den spanske afgiftssats for gasolie anvendt i motorkøretøjer til den nye minimumsafgiftssats på 302 EUR, indtil den 1. januar 2012 til at nå op på 330 EUR, indtil den 1. januar 2014 til at nå op på 359 EUR og indtil den 1. januar 2016 til at nå op på 380 EUR."
b) Stk.  4, første punktum, affattes således:
b) Stk.  4, første punktum, udgår
"Republikken Østrig kan anvende en overgangsperiode indtil den 1. januar 2007 til at tilpasse den østrigske afgiftssats for gasolie anvendt i motorkøretøjer til den nye minimumsafgiftssats på 302 EUR, indtil den 1. januar 2012 til at nå op på 330 EUR, indtil den 1. januar 2014 til at nå op på 359 EUR og indtil den 1. januar 2016 til at nå op på 380 EUR."
c) Stk.  5, første punktum, affattes således:
c) Stk.  5, første punktum, udgår
"Kongeriget Belgien kan anvende en overgangsperiode indtil den 1. januar 2007 til at tilpasse den belgiske afgiftssats for gasolie anvendt i motorkøretøjer til den nye minimumsafgiftssats på 302 EUR, indtil den 1. januar 2012 til at nå op på 330 EUR, indtil den 1. januar 2014 til at nå op på 359 EUR og indtil den 1. januar 2016 til at nå op på 380 EUR."
d) Stk.  6, første punktum, affattes således:
d) Stk.  6, første punktum, udgår
"Storhertugdømmet Luxembourg kan anvende en overgangsperiode indtil den 1. januar 2009 til at tilpasse den luxembourgske afgiftssats for gasolie anvendt i motorkøretøjer til den nye minimumsafgiftssats på 302 EUR, indtil den 1. januar 2012 til at nå op på 330 EUR, indtil den 1. januar 2014 til at nå op på 359 EUR og indtil den 1. januar 2016 til at nå op på 380 EUR."
e) Stk.  7, andet afsnit, første punktum, affattes således:
e) Stk.  7, andet afsnit, første punktum, udgår
"Den Portugisiske Republik kan anvende en overgangsperiode indtil den 1. januar 2009 til at tilpasse den portugisiske afgiftssats for gasolie anvendt i motorkøretøjer til den nye minimumsafgiftssats på 302 EUR, indtil den 1. januar 2012 til at nå op på 330 EUR, indtil den 1. januar 2014 til at nå op på 359 EUR og indtil den 1. januar 2016 til at nå op på 380 EUR."
f) Stk.  8, tredje afsnit, første punktum, affattes således:
f) Stk.  8, tredje afsnit, første punktum, udgår
"Den Hellenske Republik kan anvende en overgangsperiode indtil den 1. januar 2010 til at tilpasse den græske afgiftssats for gasolie anvendt i motorkøretøjer til den nye minimumsafgiftssats på 302 EUR, indtil den 1. januar 2012 til at nå op på 330 EUR, indtil den 1. januar 2014 til at nå op på 359 EUR og indtil den 1. januar 2016 til at nå op på 380 EUR."
Ændring 14
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA A
Artikel 18 a, stk. 5, første afsnit (direktiv 2003/96/EF)
a) Stk.  5, første punktum, affattes således
"Republikken Letland kan anvende en overgangsperiode indtil den 1. januar 2011 til at tilpasse den lettiske afgiftssats for gasolie og petroleum anvendt i motorkøretøjer til den nye minimumsafgiftssats på 302 EUR pr. 1 000 liter, indtil den 1. januar 2013 til at nå op på 330 EUR og, for gasolie anvendt i motorkøretøjer, indtil den 1. januar 2015 til at nå op på 359 EUR og indtil den 1. januar 2017 til at nå op på 380 EUR."
a) Stk.  5, første afsnit, affattes således
"5. Republikken Letland kan anvende en overgangsperiode indtil den 1. januar 2012 til at tilpasse den lettiske afgiftssats for gasolie og petroleum anvendt i motorkøretøjer til den nye minimumsafgiftssats på 302 EUR pr. 1 000 liter og indtil den 1. januar 2013 til at nå op på 330 EUR og, for gasolie anvendt i motorkøretøjer, indtil den 1. januar 2016 til at nå op på 359 EUR. Afgiftssatsen for dieselolie og petroleum kan imidlertid ikke være lavere end 245 EUR pr. 1 000 liter fra den 1. maj 2004 og ikke lavere end 274 EUR pr. 1 000 liter fra den 1. januar 2008."
Ændring 15
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA B
Artikel 18 a, stk. 6, første afsnit (direktiv 2003/96/EF)
b) Stk.  6, første punktum, affattes således
b) Stk.  6, første afsnit, affattes således
"Republikken Litauen kan anvende en overgangsperiode indtil den 1. januar 2011 til at tilpasse den lettiske afgiftssats for gasolie og petroleum anvendt i motorkøretøjer til den nye minimumsafgiftssats på 302 EUR pr. 1 000 liter, indtil den 1. januar 2013 til at nå op på 330 EUR og, for gasolie anvendt i motorkøretøjer, indtil den 1. januar 2015 til at nå op på 359 EUR og indtil den 1. januar 2017 til at nå op på 380 EUR."
"6. Republikken Litauen kan anvende en overgangsperiode indtil den 1. januar 2012 til at tilpasse den litauiske afgiftssats for gasolie og petroleum anvendt i motorkøretøjer til den nye minimumsafgiftssats på 302 EUR pr. 1 000 liter og indtil den 1. januar 2013 til at nå op på 330 EUR og, for gasolie anvendt i motorkøretøjer, indtil den 1. januar 2016 til at nå op på 359 EUR. Afgiftssatsen for dieselolie og petroleum kan imidlertid ikke være lavere end 245 EUR pr. 1 000 liter fra den 1. maj 2004 og ikke lavere end 274 EUR pr. 1 000 liter fra den 1. januar 2008."
Ændring 16
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA C
Artikel 18 a, stk. 9, andet afsnit (direktiv 2003/96/EF)
c) Stk.  9, andet afsnit, første punktum, affattes således
"Republikken Polen kan anvende en overgangsperiode indtil den 1. januar 2010 til at tilpasse den østrigske afgiftssats for gasolie anvendt i motorkøretøjer til den nye minimumsafgiftssats på 302 EUR pr. 1.000 liter, indtil den 1. januar 2012 til at nå op på 330 EUR, indtil den 1. januar 2014 til at nå op på 359 EUR og indtil den 1. januar 2016 til at nå op på 380 EUR."
c) Stk.  9, andet afsnit, affattes således
"Republikken Polen kan anvende en overgangsperiode indtil den 1. januar 2012 til at tilpasse den polske afgiftssats for gasolie anvendt i motorkøretøjer til den nye minimumsafgiftssats på 302 EUR pr. 1.000 liter, indtil den 1. januar 2013 til at nå op på 330 EUR og indtil den 1. januar 2016 til at nå op på 359 EUR. Afgiftssatsen for dieselolie og petroleum kan imidlertid ikke være lavere end 245 EUR pr. 1 000 liter fra den 1. maj 2004 og ikke lavere end 274 EUR pr. 1 000 liter fra den 1. januar 2008."
Ændring 17
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 18 c (direktiv 2003/96/EF)
Republikken Bulgarien og Rumænien kan benytte sig af en yderligere overgangsperiode for gasolie anvendt som motorbrændstof indtil den 1. januar 2015 til at nå op på 359 EUR og indtil den 1. januar 2017 til at nå op på 380 EUR, jf. dog undtagelserne fra artikel 7 i medfør af traktaten om disse medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union.
Republikken Bulgarien og Rumænien kan benytte sig af en yderligere overgangsperiode for gasolie anvendt som motorbrændstof indtil den 1. januar 2016 til at nå op på 359 EUR, jf. dog undtagelserne fra artikel 7 i medfør af traktaten om disse medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union.
Ændring 18
ARTIKEL 1, NR. 5
Bilag I, tabel A (direktiv 2003/96/EF)
Kommissionens forslag

1. januar 2004

1. januar 2010

1. januar 2012

1. januar 2014

Blyfri benzin

(i EUR

pr.

1.000 l)

KN-kode

2710 11 31,

2710 11 41,

2710 11 45 og

2710 11 49

359

359

359

380

Gasolie

(i EUR

pr.

1.000 l)

KN-kode

2710 19 41 til

2710 19 49

302

330

359

380

Ændring

1. januar 2004

1. januar 2010

1. januar 2012

1. januar 2015

Blyfri benzin

(i EUR

pr.

1.000 l)

KN-kode

2710 11 31,

2710 11 41,

2710 11 45 og

2710 11 49

359

359

359

359

Gasolie

(i EUR

pr.

1.000 l)

KN-kode

2710 19 41 til

2710 19 49

302

330

340

359

Ændring 19
ARTIKEL 1, NR. 5
Bilag I, tabel A, note (ny) (direktiv 2003/96/EF)
Følgende bestemmelser finder anvendelse, uden at dette dog berører overgangsperioderne i artikel 18a, stk. 5, 6 og 9, og artikel 18c:
-  Punktafgiftssatserne for både blyfri benzin og gasolie skal være på mindst 359 EUR pr. 1 000 liter frem til den 1. januar 2015.
-  Medlemsstater, som i henhold til fællesskabsretten senest den 1. januar 2012 skal forhøje punktafgiftssatsen for gasolie til 340 EUR pr. 1 000 liter, skal pålægge en sats på mindst 359 EUR pr. 1 000 liter senest den 1. januar 2015.
-  Medlemsstater med en punktafgiftssats for gasolie, som oversteg 400 EUR pr. 1 000 liter den 1. januar 2008, foretager tidligst den 1. januar 2015 en yderligere forhøjelse af punktafgiftssatsen for gasolie.
-  Medlemsstater med en punktafgiftssats for blyfri benzin, som oversteg 500 EUR pr. 1 000 liter den 1. januar 2008, foretager tidligst den 1. januar 2015 en yderligere forhøjelse af denne sats.
Ændring 20
ARTIKEL 1, NR. 5 A (nyt)
Artikel 29 a (ny) (direktiv 2003/96/EF)
5a)  Som artikel 29a indsættes:
"Artikel 29a
Kommissionen aflægger beretning om opfyldelsen af forpligtelserne i de medlemsstater, hvor overgangsperioden udløber i 2010."
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik