Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2181(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0052/2008

Předložené texty :

A6-0052/2008

Rozpravy :

PV 12/03/2008 - 11
CRE 12/03/2008 - 11

Hlasování :

PV 13/03/2008 - 4.5
CRE 13/03/2008 - 4.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0100

Přijaté texty
PDF 252kWORD 107k
Čtvrtek, 13. března 2008 - Štrasburk
Úloha Evropské unie v Iráku
P6_TA(2008)0100A6-0052/2008

Doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 13. března 2008 o úloze Evropské unie v Iráku (2007/2181(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložila Ana Maria Gomesová za skupinu PSE a který se týká úlohy Evropské unie v Iráku (B6-0328/2007),

-   s ohledem na svá dřívější usnesení o Iráku, z nichž poslední bylo přijato dne 25. října 2007(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 12. července 2007 o humanitární situaci iráckých uprchlíků(2),

-   s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 15. listopadu a 6. prosince 2007 o složení a působnosti delegace ad hoc pro vztahy s Irákem,

-   s ohledem na závěry ze zasedání Rady EU ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy konaného ve dnech 23.–24. dubna, 15.–16. října a 19.–20. listopadu 2007 o zapojení EU v Iráku,

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. června 2006 nazvané "Doporučení pro obnovenou angažovanost Evropské unie v Iráku" (KOM(2006)0283),

-   s ohledem na mezinárodní dohodu s Irákem (ICI) uzavřenou v Šarm al-Šajchu, v Egyptě, dne 3. května 2007,

-   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1546 (2004) ze dne 8. června 2004, 1770 (2007) ze dne 10. srpna 2007 a 1790 (2007) ze dne 18. prosince 2007, zejména přílohu I a II této rezoluce,

-   s ohledem na společnou akci Rady 2005/190/SZBP ze dne 7. března 2005 o integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX(3), ustanovené v rámci Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) a na následné společné akce, které tuto akci upravují a rozšiřují mandát mise,

-   s ohledem na evropskou bezpečnostní strategii "Bezpečná Evropa v lepším světě" ze dne 12. prosince 2003,

-   s ohledem na Evropský konsensus o rozvoji ze dne 22. listopadu 2005,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o postavení žen v ozbrojených konfliktech a jejich úloze při obnově zemí po ukončení konfliktu a v demokratickém procesu v těchto zemích(4),

-   s ohledem na čtvrtou ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války ze dne 12.8.1949 s připojenými protokoly I a II a zejména na její porušování v případech humanitárních pracovníků, zdravotníků a duchovních při plnění jejich úkolů, což je velmi znepokojující,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o malých a středních podnicích v rozvojových zemích(5),

-   s ohledem na čl. 114 odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0052/2008),

A.   vzhledem k tomu, že od roku 2005 se v Irácké republice konaly dvojí volby za účasti více stran, prostřednictvím referenda byla přijata ústava, byl vytvořen základ federálního státu a započat složitý proces budování demokratických orgánů,

B.   vzhledem k tomu, že existuje rozkol jak v irácké společnosti, tak i v rámci jejího politického vedení a vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v některých oblastech země zůstává i nadále extrémně špatná,

C.   vzhledem k tomu, že Irák trpí sektářským konfliktem a vzpourou a také obecně nefunkčním právním státem,

D.   vzhledem k tomu, že se zlepšila bezpečnostní situace v Irácké republice; vzhledem k tomu, že irácké síly však i nadále se potýkají s problémem udržet a upevnit za přispění mezinárodní pomoci toto zlepšení; vzhledem k tomu, že úspěch rozsáhlých snah o bezpečnou obnovu, udržitelný rozvoj a schopnost EU pomáhat iráckému lidu závisí na trvalém zlepšování bezpečnostní situace,

E.   vzhledem k tomu, že v průběhu několika desetiletí diktátorského režimu byly irácké orgány veřejné správy vedeny spíše ke kontrole obyvatelstva než k veřejné službě; vzhledem k tomu, že léta diktatury a útlaku lidu vedla ke zhroucení společenských a politických struktur v Iráku, a léta centralizované správy strany Baas vedla k vážným nedostatkům, pokud jde o schopnost Iráčanů spravovat rozpočet a nakládat odpovídajícím způsobem s finančními zdroji, a v důsledku této skutečnosti je současný veřejný sektor zranitelný a oslabený a postrádá řádně zaběhnutý zvyk poskytovat přednostně veřejnou službu iráckému lidu,

F.   vzhledem k tomu, že sousední země se musí zdržet jakýchkoli zásahů do vnitřních záležitostí Iráku a respektovat jeho nezávislost, suverenitu, územní celistvost i touhu iráckého lidu vybudovat v zemi vlastními silami ústavní a politický systém,

G.   vzhledem k tomu, že tento konflikt dosud způsobil vysídlení 2,4 milionu osob na území Iráku a 2,28 milionu osob uprchlo do sousedních zemí, zejména do Sýrie a do Jordánska,

H.   vzhledem k tomu, že kurdská oblast je jediným regionem v Iráku, kde je v určité míře zaručen mír a stabilita a kde roste mezinárodní rozvojová spolupráce a soukromé investice,

I.   vzhledem k tomu, že EU by jako světový činitel měla přijmout svou odpovědnost za budování nového demokratického Iráku a politika EU vůči Iráku by měla být nahlížena v širších souvislostech strategického partnerství EU se Středomořím a Blízkým východem,

J.   vzhledem k tomu, že EU potřebuje strategičtěji podporovat snahu Iráku o vybudování demokratického federálního státu; vzhledem k tomu, že EU uznává, že k tomu, aby byla schopna poskytovat účinnou pomoc, musí mezi ní a iráckým lidem existovat partnerství a irácká vláda musí přijmout závazek, že zajistí bezpečnost, usmíření, ochotnou spolupráci, snahu o budování kapacit a demokracie a snahu bojovat proti korupci a zajistí transparentnost a účinnost, jež jsou základními předpoklady k tomu, aby se posílila úloha Evropské unie v Iráku; vzhledem k tomu, že klíčový problém obnovy spočívá v institucionální a sociální rovině, zejména pokud jde o budování institucionálních a správních kapacit a upevnění právního státu, prosazování práva a dodržování lidských práv,

K.   vzhledem k tomu, že EU označila za nezbytný víceletý plán operací přesahující rámec současného ročního plánování na základě zvláštních opatření s cílem zlepšit účinnost své pomoci,

L.   vzhledem k tomu, že EU potřebuje přizpůsobit využití svých zdrojů konkrétním vnitřním, regionálním a humanitárním výzvám, jimž Irák čelí, vzhledem k tomu, že efektivnost, průhlednost a viditelnost jsou základními předpoklady pro posílení úlohy Evropské unie v Iráku,

M.   vzhledem k tomu, že Irák, který byl v sedmdesátých letech zemí se středními příjmy, učinil krok zpět a vzhledem k tomu, že EU musí podle toho přizpůsobit využití jeho zdrojů,

N.   vzhledem k tomu, že Komise má v Bagdádu od prosince 2005 malou delegaci, jejíž operační část má sídlo v Ammánu, a vzhledem k tomu, že se při provádění svých činností potýká v některých oblastech, zejména v Bagdádu, s velmi vážnými problémy v důsledku vojenských opatření a bezpečnostní situace,

O.   vzhledem k tomu, že Komise poskytla od roku 2003 více než 800 milionů EUR na pomoc Iráku (zejména prostřednictvím Mezinárodního fondu na obnovu Iráku (IRFFI)), a vzhledem k tomu, že EU se přímo účastnila posílení právního státu v zemi od roku 2005 prostřednictvím své mise evropské bezpečnostní a obranné politiky EUJUST LEX; vzhledem k tomu, že mandát EUJUST LEX byl prodloužený naposledy,

P.   vzhledem k tomu, že irácká vláda společně se Světovou bankou a Organizací spojených národů schválily dne 3. května 2007 mezinárodní dohodu s Irákem (ICI)) jakožto vizi irácké vlády pro příštích pět let a hlavní dokument pro zapojení mezinárodního společenství v zemi, v němž je Evropská unie uvedena jako jeden z hlavních poskytovatelů pomoci,

Q.   vzhledem k tomu, že výše uvedená rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1770 (2007) nedávno výrazně rozšířila mandát mise OSN v Iráku,

R.   vzhledem k tomu, že politický režim strany Baas a desetiletí válek vedly k tomu, že společnost zůstala traumatizovaná válkou, útlakem a etnickými čistkami (včetně útoků chemickými zbraněmi, jak tomu bylo v případě města Halabja) a mezinárodní společnost těmto válečným zločinům nevěnovala pozornost, vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství, a zejména státy, které podpořily vojenskou intervenci, má morální povinnost a bezpečnostní zájem podporovat irácký lid, a vzhledem k tomu, že Evropská unie musí ve spolupráci s dalšími mezinárodní dárci neprodleně a kreativním způsobem zmobilizovat všechny příslušné nástroje, které má k dispozici, aby splnila svou povinnost,

S.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament je rozhodnut dále rozvíjet své vztahy s iráckým zákonodárným sborem, včetně využívání formálních vazeb,

1.   doporučuje Radě, aby:

   a) přijala společně s Komisí novou odpovědnou strategii, která zvýší, z hlediska kvantitativního, ale také především kvalitativního, účast EU v podpoře bezpečného, stabilního, sjednoceného a prosperujícího federálního a demokratického Iráku, v němž budou dodržována lidská práva, chráněny menšiny a prosazována tolerance mezi jednotlivými etniky s cílem podporovat stabilitu a bezpečnost v regionu; aby reagovala na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1777 (2007), která významným způsobem posiluje úlohu OSN v Iráku;
   b) směřovala podporu EU demokratické správě, zejména ve třech oblastech, jimiž jsou posílení koordinace mezi vládou a zákonodárným sborem Iráku s cílem minimalizovat možnost zablokování v zákonodárném procesu, posílení volebních postupů na místní úrovni s cílem zajistit, aby rady provincií plně reprezentovaly místní obyvatelstvo, a posílení místní demokracie zahrnující poradní mechanismy s cílem zapojovat do rozhodovacího procesu pravidelně a často místní obyvatelstvo;
   c) soustředila celkově pomoc EU v Iráku na odpovídající technickou pomoc a budování kapacity v oblasti právního státu, spravedlnosti a lidských práv, řádné správy věcí veřejných, finančního řízení a správy rozpočtu, rovnosti pohlaví, zdraví a vzdělávání, a také na posílení federálních, regionálních a místních řídících orgánů;
  d) naléhala na Komisi, aby zajistila průhlednost a účinnost pomoci EU Iráku tím, že:
   - se bude dále zabývat připomínkami zmíněnými již v roce 2005 ve stanovisku o souhrnném rozpočtu na rok 2006, které předložil Výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu, a bude poskytovat úplné, pravidelné a transparentní informace o aktuální situaci týkající se vyplácení pomoci EU i jejího uplatnění, zejména pokud jde o finanční prostředky přidělované prostřednictvím IRFFI;
   - bude fungovat v přímé návaznosti na to, zda a kde to bezpečnostní situace dovolí, zejména v mokřinách dolní nížiny mezopotamské, kde je obyvatelstvo obzvláště zanedbáváno, a v kurdské oblasti,
   - vyzve agentury OSN a další mezinárodní organizace, aby jednaly stejně;
   - zajistí plnou podporu místních zúčastněných subjektů – včetně subjektů občanské společnosti a orgánů veřejné správy – při zpracování, realizaci a udržitelnosti projektů a programů;
   - zajistí, aby se projekty financované z prostředků EU nepřekrývaly s činností jiných mezinárodních dárců, ale naopak ji doplňovaly;
   - zvýší podíl finančních prostředků EU přidělovaných na bilaterální technickou pomoc a budování kapacit, aby se zlepšila přímá kontrola ES nad finančními prostředky;
   - změní hlavní cíl podpory EU na bilaterální projekty zaměřující se na technickou pomoc a budování kapacity v oblasti právního státu, finančního řízení, demokratické správy a lidských práv;
   - zajistí, aby podstatná část pomoci EU směřovala do zlepšení řízení veřejných financí a rozpočtové kontroly s cílem zajistit, aby irácká vláda byla schopna lépe vyplácet rozsáhlé a zvyšující se veřejné finanční prostředky, které má v současnosti k dispozici;
   - využije svých zkušeností z poskytování programů pomoci svým partnerům v rámci evropské politiky sousedství, s cílem nalézt cesty pro účinnější účast v Iráku;
   e) zvážila možnost přijetí víceletého strategického dokumentu pro Irák Komisí;
   f) pečovala o obnovení bilaterálních politických, diplomatických, kulturních a hospodářských vztahů a výměn uskutečňovaných mezi členskými státy a Irákem;
  g) následující prvky zahrnula do nové strategie pro aktivní zapojení EU a členských států v Iráku a uplatňovala je podle okolností, konkrétně bezpečnostní situace, a v úzké spolupráci s iráckými orgány a dalšími partnery, jako jsou agentury OSN a nevládní organizace, a sice aby;
   - zvětšila zastoupení a rozšířila odpovědnost a zdroje delegace Komise v Bagdádu, získala vlastní nové prostory a zajistila svým zaměstnancům, aby mohli žít a pracovat v bezpečí; podporovala členské státy EU, které nemají v Bagdádu zastoupení, aby své zastoupení obnovily a sdílely prostory Komise a související náklady na bezpečnost;
   - zajistila viditelnost EU/EK v Erbilu, Násiríji a Basře a dalších oblastech Iráku, kde to bezpečnostní situace dovoluje;
   - posílila podporu právního státu a spravedlnosti a trvale se zaměřila především na soustavu soudů a nevládní organizace v následujících oblastech: posílení institutu odborné přípravy v soudnictví, podpora zřízení úřadů pro vyšetřování závažných trestných činů, posílení nejvyšší soudní rady, podpora vytvoření vrchního soudu v Basře, posílení irácké asociace advokátů a podpora vytvoření středisek právní pomoci;
   - vycházela z pozitivních zkušeností mise EUJUST LEX a připravila její pokračování na základě získaných poznatků a na základě důkladného vnějšího zhodnocení dopadů mise, také uvnitř Iráku, s cílem dále posílit irácké policejní složky a systém trestního soudnictví za využití EBOP a nástrojů Společenství;
   - poskytla podporu reformě řízení veřejných financí a odpovědnosti;
   - i nadále poskytovala podporu při pořádání svobodných a spravedlivých voleb;
   - podporovala proces usmíření, týkající se konkrétně Kirkuku a dalších vnitřně sporných území, včetně ochrany asyrských oblastí známých jako Ninivská planina, kde žijí křesťanské menšiny; podporovala iniciativy OSN na zajištění regionálního dialogu, konkrétně nalezením cest a způsobů, jak zlepšit provozní kapacity, včetně letecké dopravy;
   - využila specifické povahy nástroje stability(6) a poskytla odpovídající pomoc, která je nezbytná pro rozvoj v krizové situaci nebo ve vznikající krizi, tedy v situacích, které v Iráku převažují; podporovala rozvoj demokratických, nesektářských, pluralistických federálních, regionálních a místních orgánů, přičemž zvláštní důraz bude kladen na zákonodárný sbor a jeho schopnost řídit legislativní proces, kontrolovat výkonnou složku a zajistit významnější úlohu žen v irácké společnosti; podporovala respektování lidských práv a základních svobod, demokracii a právní stát, a kladla přitom důraz zejména na práva žen, menšin a dětí; podporovala opatření na posílení rozvoje a organizace občanské společnosti a její účasti na politickém procesu a podpoře nezávislých, pluralitních a profesionálních médií podporovala činnost zaměřenou na odminování; poskytovala poradenství a podporu kurské oblasti a její vládě ve snaze potírat pašování drog;
   - i nadále soustředila zdroje finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci(7) poskytované Iráku na plnění rozvojových cílů tisíciletí, a zajistila tak přednostně všeobecný přístup k životně důležité veřejné zdravotní péči, kde je naléhavě zapotřebí budovat orgány a kapacity s cílem odstranit kritický strukturální deficit; a aby přednostně zabránila dalšímu úpadku vzdělávacího systému, mimo jiné realizací praktických opatření s cílem zajistit, aby se vzdělávacího procesu na všech úrovních mohly účastnit i dívky, a podporovat revitalizaci ekologického a sociální systému mokřin dolní nížiny mezopotamské a jedinečného dědictví Arabů žijících v této oblasti; využila finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci za účelem poskytnutí technického odborného zázemí a budování kapacit, čímž podpoří irácké iniciativy ke zjištění a nápravě ekologických škod a dopadů změn klimatu;
   - podporovala evropské nevládní organizace, aby spolupracovaly se svými iráckými protějšky, které již aktivně působí v kurdské oblasti a široce využívaly evropského nástroje pro demokracii a lidská práva(8) při poskytování technické a finanční pomoci organizacím občanské společnosti s cílem řešit následující otázky: rovnocenné zastoupení žen a mužů v politickém, hospodářském a sociálním procesu; násilí páchané na ženách, zejména nucené sňatky, zločiny ze cti, obchodování s lidmi a mrzačení genitálií; práva původních obyvatel a osob náležejících k menšinám a etnickým skupinám, včetně Asyřanů (Chaldejů, syrských křesťanů a ostatních křesťanských společenství), Jazídíů a Turkmenů; práva dětí, zejména v souvislosti s bojem proti dětské práci, dětské prostituci a obchodování s dětmi; potírání neodůvodněných zadržování a mučení; zrušení trestu smrti;
   - vyzvala iráckou vládu, aby jako věc mimořádné naléhavosti zavedla právní předpisy týkající se stavu nouze s cílem poskytnout finanční podporu více než milionu strádajících žen samoživitelek a osobám, jež jsou na nich závislé, a irácké vládě v této činnosti pomohla;
   - zvýšila finanční pokrytí projektu Erasmus Mundus pro Irák; podpořila stávající i nové činnosti zaměřené na vytvoření sítí mezi iráckými a zahraničními akademickými institucemi a organizacemi, jednotlivými akademiky a intelektuály nebo studentskými organizacemi s cílem oživit toto akademické prostředí;
   - posílila kapacitu iráckých orgánů pro výkon účinných kontrol na hranicích, které by měly mimo jiné omezit příliv zbraní do země; napomoci zastavení přílivu ručních palných a lehkých zbraní do Iráku, zejména tím, že učiní právně závazným kodex chování EU týkající se vývozu zbraní, zlepší dohled ozbrojených sil EU (EUFOR) Althea nad válečnými sklady v Bosně a Hercegovině, urychlí likvidaci zásob zbraní na Balkáně a napomůže iráckým orgánům s "vyklizením" nadbytečných zásob prostřednictvím programu pro rozsáhlé odzbrojení, demobilizaci a opětovnou integraci a s využitím evropské bezpečnostní a obranné politiky a nástrojů Společenství;
   - nadále podporovala a uskutečňovala jednání o nové dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Irákem, přičemž bude klást důraz na dodržování lidských práv jakožto prvku, který ovlivňuje smluvní vztahy EU s jakoukoli třetí zemí, včetně boje proti terorismu;
   - poskytovala administrativní a technickou podporu a podporovat budování místních kapacit s cílem napomoci irácké vládě při realizaci jejího nedávno zavedeného programu mikropůjček a sdílet osvědčené postupy týkající se pozitivní úlohy, kterou mohou mikroúvěry hrát v posílení postavení žen uvnitř společenství, především u více než milionu strádajících vdov;
  - naléhala na Komisi, aby ulehčila obtížnou situaci iráckých uprchlíků v Jordánsku a Sýrii a dalších zemích v regionu zasažených iráckou uprchlickou krizí a podstatně zvýšila transparentnost a účinnost pomoci EU iráckým uprchlíkům v těchto zemích;
   - zvýšila pomoc EU, zejména prostřednictvím generálního ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc (ECHO), nevládním organizacím a mezinárodním organizacím a jejich snahám o ulehčení obtížné situace iráckých uprchlíků v sousedních zemích a rovněž vysídlených osob, včetně 4000 rodin Asyřanů, které hledaly úkryt zejména v oblasti Ninivské planiny; naléhavě žádala irácké orgány, aby přijaly svou odpovědnost za poskytování finanční i jiné pomoci pro opětovnou integraci uprchlíků a vnitřně vysídlených osob v Iráku;
   - zvýšila možnosti iráckých uprchlíků nalézt útočiště v členských státech EU prostřednictvím programů přesídlení, o nichž bylo dosaženo dohody s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (25 000 případů), nebo prostřednictvím individuálních žádostí o azyl, a ukončila používání stávajících náhodných kritérií pro poskytování ochrany a zdržela se násilného vrácení uprchlíků do kterékoli oblasti Iráku, naléhavě řešila obtížnou situaci palestinských uprchlíků pobývajících v pohraničních regionech mezi Irákem a Sýrií;
   - vyzvala iráckou vládu a mezinárodní orgány, aby získaly zpět starověké památky odvezené z Iráckého národního muzea v Bagdádu i dalších částí Iráku po invazi v roce 2003, s cílem zachovat iráckou historii a kulturu pro budoucí generace;
   h) navázala na cenné poznatky získané v rámci úspěšných operací uskutečňovaných provinčními rekonstrukčními týmy v Afghánistánu, a zvážila zapojení provinčních rekonstrukčních týmů v Iráku, zejména při zajišťování základních služeb a infrastruktury;
   i) podporovala evropské firmy, aby v souvislosti s veřejnými zakázkami financovanými vládami členských států a iráckou vládou nebo na základě úzké spolupráce mezi nimi investovaly do obnovy Iráku;
   j) podpořila evropské firmy a pomohla jim ucházet se o kontrakty na obnovu Iráku, být v Iráku a vycházet z předchozích zkušeností získaných v Iráku v předválečném období i v období obnovy;
   k) se kladně postavila k iráckému statutu pozorovatele ve Světové obchodní organizaci (WTO), který představuje zásadní krok při znovuzačleňování Iráku do mezinárodního hospodářství a napomáhá k doplnění jednání o dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Irákem; aby se zájmem očekávala úplné přistoupení Iráku k WTO, jakmile k tomu v budoucnu nastane vhodná doba;
   l) aby jednala o dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Irákem způsobem, který usnadní a podpoří vnitřní reformy v Iráku a přiblíží obchodní režim Iráku pravidlům a kázni mnohostranného systému; pravidelně informovala Parlament o vývoji jednání o obchodu a spolupráci mezi EU a Irákem;
   m) podporovala iráckou vládu při využívání příjmů z prodeje ropy tak, aby bylo za účasti orgánů dozoru nad veřejnými zakázkami v čele s iráckou vládou zajištěno reinvestování těchto příjmů v Iráku; doporučila tento přístup jako základní podmínku podpory EU při obnově země a rozvoji iráckého hospodářství;
   n) vyzvala mnohonárodnostní síly v Iráku, aby spolupracovaly s iráckou vládou a zodpovídaly za situaci 24 000 osob držených pod jejich ochranou tak, aby bylo zajištěno právo těchto osob na řádný proces a dodržována jejich základní lidská práva;
   o) zahájila dialog s USA o nové strategii EU a usilovala o mnohostrannost úlohy, kterou v této zemi pod záštitou OSN hraje mezinárodní společenství; podporovala snahy Iráku o častější a hlubší diskuze se sousedními státy Iráku, zejména s Íránem, Sýrií, Saudskou Arábií a Tureckem, o budoucnosti Iráku, bez ohledu na jakékoli další otázky zájmu, naléhavě žádala Turecko, aby respektovalo územní soudržnost Iráku a nereagovalo na teroristické útoky vojenskými zásahy na území Iráku; naléhavě žádala irácké orgány, aby neumožňovaly využívání území Iráku jakožto základny pro teroristické útoky proti Turecku;
   p) odtajnila informace o tom, které soukromé společnosti armádních služeb a bezpečnostních služeb zajišťují bezpečnost zaměstnanců EU v Iráku; přijala koncepci zapojení soukromých společností armádních/bezpečnostních služeb při operacích v rámci evropské bezpečností a obranné politiky a stanovila pokyny pro využití soukromých společností armádních/bezpečnostních služeb orgány Evropské unie;

2.   zdůrazňuje závazek Parlamentu týkající se zásad a praxe parlamentní demokracie; připomíná iniciativu v rámci rozpočtu pro rok 2008 týkající se podpory budování demokracie společně s parlamenty třetích zemí, svůj závazek podpořit irácký zákonodárný sbor nabídkou pomoci při budování kapacity a vykonáváním své činnosti prostřednictvím svých zastoupení v Iráku vytvořených ad hoc za účelem podpory bilaterálních vztahů; rozhodl se tedy pomoci v dalším rozvoji iráckého zákonodárného sboru prostřednictvím:

   a) rozvoje iniciativ, které posílí kapacitu voleného iráckého zákonodárného sboru k naplnění jeho ústavní úlohy ve společnosti prostřednictvím řádných parlamentních postupů, účinných vztahů s výkonnou mocí a dosahem na voliče;
   b) podpory přenosu poznatků, pokud jde o účinnou státní správu, odbornou přípravu personálu, rozvoj plně funkční svěřenecké struktury, komplexní jednací postupy a transparentnost a odpovědnost orgánů;
   c) zajištění odbornosti při tvorbě právních předpisů, jaká je nezbytná pro účinné zavedení struktury federálního státu;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi a vládám a parlamentům členských států a vládě a zákonodárnému sboru Irácké republiky.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2007)0481.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2007)0357.
(3) Úř. věst. L 62 ze dne 9.3.2005, s. 37.
(4) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 287.
(5) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 171.
(6) Viz nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1717/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o zřízení nástroje stability (Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 1).
(7) Viz nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, který se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41).
(8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě (Úř. věst. L 386, 29. 12. 2006, s. 1).

Právní upozornění - Ochrana soukromí