Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0063/2008

Разисквания :

PV 12/03/2008 - 12
CRE 12/03/2008 - 12

Гласувания :

PV 13/03/2008 - 4.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0101

Приети текстове
PDF 271kWORD 42k
Четвъртък, 13 март 2008 г. - Страсбург
Поведение при износ на оръжие
P6_TA(2008)0101RC-B6-0063/2008

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2008 г. относно Кодекса на ЕС за поведение при износ на оръжие – неприемане от Съвета на общата позиция, вследствие на което Кодексът не се превръща в правнообвързващ акт

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

A.   като има предвид, че през 2008 г. се празнува 10-годишнината на Кодекса на Европейския съюз за поведение при износ на оръжие (по-долу "Кодексът");

Б.   като има предвид, че преди повече от две години, на 30 юни 2005 г., Комитетът на постоянните представители КОРЕПЕР постигна съгласие на техническо равнище относно текста на обща позиция, като резултат от задълбочен процес на преразглеждане на Кодекса с цел да превърне Кодекса в ефикасен инструмент за контрол на износа на оръжие от територията на ЕС и от страна на дружества от ЕС;

В.   като има предвид, че с приемането на тази обща позиция Кодексът ще се превърне в правнообвързващ инструмент за контрол върху износа на оръжие за всички държави-членки;

Г.   като има предвид, че Европейският парламент неколкократно горещо приветства тази обща позиция, наред с другото, в резолюцията си от 18 януари 2007 г. относно Седми и Осми годишни доклади на Съвета съгласно точка 8 от оперативните разпоредби на Кодекса на Европейския съюз за поведение при износ на оръжие(1);

Д.   като има предвид, че въпреки това, от 2005 г. насам Съветът не е приел тази обща позиция на политическо равнище;

Е.   като има предвид, че причините за това така и не са обяснени официално, но очевидно са свързани с желанието на някои държави-членки на ЕС да вдигнат настоящото оръжейно ембарго, наложено от ЕС върху износа на оръжие в Китайската народна република;

Ж.   като има предвид, че този въпрос става все по-неотложен поради следните събития:

   i) подписването на Договора от Лисабон, с който ЕС се ангажира да играе роля на отговорен фактор в глобален мащаб;
   ii) развитието на Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО), в рамките на която се изпращат все повече външни военни и цивилни мисии на ЕС, при чието осъществяване е възможно личен състав от ЕС да бъде застрашен от оръжия, доставени преди това от държави-членки на ЕС;
   iii) неотдавнашните изявления на държави-членки на ЕС, които показват готовност за увеличаване на износа на оръжие като средство за преследване на икономически интереси;
   iv) няколко инициативи за хармонизиране на националните политики за снабдяване с оръжие и на трансфера и продажбите на оръжие в рамките на Общността;

З.   като има предвид, че въпреки положителните усилия на COARM (работната група на Съвета по оръжията) за по-нататъшно подобряване на Кодекса и неговото прилагане, тази дейност е подронвана от износа на оръжие от държави-членки на ЕС за държави, които са в състояние на конфликт, нестабилност или незачитане на правата на човека и поради това считани за "безотговорни получатели" според Кодекса;

И.   като има предвид, че липсата на политическа воля Кодексът да бъде превърнат в обща позиция противоречи на водещата роля, която играят Европейският съюз и неговите държави-членки за насърчаване на правни инструменти за контрол на всички международни обществени и частни трансфери на оръжие, и по-специално Договора за търговия с оръжие;

1.  Изразява неодобрение относно настоящото безизходно положение в политическо отношение за приемането на тази обща позиция, като се има предвид 10-годишнината на Кодекса;

2.  Призовава словенското председателство да превърне приемането на тази обща позиция в постоянна точка от дневния ред на всяко заседание на Съвета по общи въпроси, докато въпросът не бъде разрешен;

3.  Насърчава държавите-членки на ЕС, които се противопоставят на правнообвързващия характер на Кодекса, да преразгледат позицията си;

4.  Счита, че приносът на ЕС към обвързващ в международните отношения Договор за търговия с оръжие ще заслужи допълнително доверие веднага щом собственият му режим за контрол на оръжията стане правнообвързващ;

5.  Също така изразява убеденост, че едновременно с приемането на общата позиция, наред с другото, следва да бъдат предприети следните действия:

   а) предотвратяване на безотговорния трансфер на оръжие чрез стриктно прилагане на критериите на Кодекса както към дружествата, така и към националните въоръжени сили;
   б) подобряване и прилагане на контрол върху посредничеството и предотвратяване на незаконния трафик на оръжие по въздух и вода;
   в) да се осигури незабавно разследване на неотдавнашните твърдения за случаи на нарушения на оръжейно ембарго;
   г) предотвратяване на продажбата за частни посредници на оръжия, събрани в хода на операции в рамките на ЕПСО и на реформата на сектора по сигурността (РСС) и други инициативи на ЕС, и предотвратяване на последващия трансфер;
   д) подобряване на прозрачността и качеството на данните, предадени от държавите-членки в контекста на годишния доклад относно Кодекса;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията и на всички правителства и парламенти на държавите-членки.

(1) ОВ С 244Е, 18.10.2007 г., стр. 210.

Правна информация - Политика за поверителност