Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0063/2008

Rozpravy :

PV 12/03/2008 - 12
CRE 12/03/2008 - 12

Hlasování :

PV 13/03/2008 - 4.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0101

Přijaté texty
PDF 203kWORD 39k
Čtvrtek, 13. března 2008 - Štrasburk
Kodex chování EU pro vývoz zbraní
P6_TA(2008)0101RC-B6-0063/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2008 o Kodexu chování EU pro vývoz zbraní – nepřijetí společného postoje Radou a nedosažení právní závaznosti kodexu

Evropský parlament,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že v roce 2008 oslavíme desáté výročí přijetí Kodexu chování Evropské unie pro vývoz zbraní (dále jen "kodex"),

B.   vzhledem k tomu, že před více než dvěma lety dne 30. června 2005 Výbor stálých zástupců (COREPER) souhlasil na technické úrovni se zněním společného postoje, který byl výsledkem intenzivního procesu revize kodexu, jehož cílem bylo proměnit kodex v účinný nástroj sloužící kontrole vývozu zbraní z území EU a společnostmi EU,

C.   vzhledem k tomu, že přijetím tohoto společného postoje se kodex chování stane právně závazným nástrojem kontroly vývozu zbraní pro všechny členské státy,

D.   vzhledem k tomu, že Parlament tento společný postoj při několika příležitostech vřele přivítal, mimo jiné ve svém usnesení ze dne 18. ledna 2007 o sedmé a osmé výroční zprávě Rady podle operativního ustanovení č. 8 Kodexu chování Evropské unie pro vývoz zbraní(1),

E.   vzhledem k tomu, že se nicméně Radě od roku 2005 nepodařilo schválit tento společný postoj na politické úrovni,

F.   vzhledem k tomu, že důvody neschválení nebyly nikdy oficiálně vysvětleny, ale zjevně souvisejí s přáním některých členských států zrušit stávající embargo EU na vývoz zbraní do Čínské lidové republiky,

G.   vzhledem k tomu, že tato otázka získala znovu na naléhavosti s ohledem na tyto skutečnosti:

   i) podepsání Lisabonské smlouvy, která EU zavazuje k tomu, aby jednala jako celosvětově zodpovědný činitel,
   ii) rozvíjející se Evropskou bezpečnostní a obrannou politiku (EBOP), v jejímž rámci rozmisťuje EU stále větší počet zahraničních vojenských a civilních misí, při nichž mohou být pracovníci EU ohrožováni zbraněmi, jež předtím dodaly členské státy,
   iii) nedávná oznámení členských států, v nichž vyjádřily své odhodlání zvýšit vývoz zbraní na podporu svých hospodářských zájmů,
   iv) několik iniciativ na harmonizaci vnitrostátních politik zadávání zbrojních zakázek i transferů a prodeje zbraní uvnitř Společenství,

H.   vzhledem k tomu, že přes pozitivní úsilí pracovní skupiny COARM (pracovní skupiny Rady pro kontrolu vývozu zbraní) o další zkvalitnění kodexu a jeho uplatňování je tato práce znevažována vývozem zbraní z členských států do zemí, v nichž probíhá konflikt, které jsou nestabilní nebo nerespektují lidská práva, a podle kodexu jsou tedy považovány za "nespolehlivá" místa určení,

I.   vzhledem k tomu, že nedostatek politické vůle prosadit kodex ve formě společného postoje je v rozporu s vedoucí úlohou, kterou má Evropské unie a členské státy při podpoře právních nástrojů zaměřených na kontrolu všech mezinárodních veřejnoprávních i soukromoprávních převodů zbraní, zejména smlouvy o obchodu se zbraněmi,

1.   s ohledem na desáté výročí přijetí kodexu vyjadřuje politování nad stávající politicky bezvýchodnou situací ve věci přijetí tohoto společného postoje;

2.   vyzývá slovinské předsednictví, aby přijetí tohoto společného postoje trvale zařadilo na pořad jednání všech schůzí Rady pro všeobecné záležitosti, dokud nebude tato otázka vyřešena;

3.   naléhá na členské státy, které se stavějí proti právní závaznosti kodexu, aby svůj postoj přehodnotily;

4.   domnívá se, že přínos EU k mezinárodně závazné smlouvě o obchodu se zbraněmi bude důvěryhodnější, jakmile se její vlastní režim kontroly zbraní stane právně závazným;

5.   je rovněž přesvědčen, že současně s přijetím společného postoje by měly být učiněny mimo jiné tyto kroky:

   a) předcházet nezodpovědným transferům zbraní přísným uplatňováním kritérií kodexu na společnosti i na národní ozbrojené síly;
   b) zkvalitnit a uplatňovat kontroly zprostředkování a zabránit nezákonnému pašování zbraní pomocí letedel a lodí;
   c) zajistit urychlené vyšetření nedávných obvinění z porušení embarg na vývoz zbraní;
   d) předcházet prodeji zbraní nashromážděných během operací v rámci EBOP, reformy bezpečnostního sektoru (SSR) a jiných iniciativ EU soukromým zprostředkovatelům a následnému transferu těchto zbraní;
   e) zvýšit transparentnost a kvalitu údajů předkládaných členskými státy v souvislosti s výroční zprávou o kodexu;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 244 E, 18.10.2007, s. 210.

Právní upozornění - Ochrana soukromí