Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0063/2008

Συζήτηση :

PV 12/03/2008 - 12
CRE 12/03/2008 - 12

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2008 - 4.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0101

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 267kWORD 43k
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο
Κώδικας Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων
P6_TA(2008)0101RC-B6-0063/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2008 σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων - αποτυχία του Συμβουλίου να εγκρίνει την κοινή θέση και να καταστήσει τον Κώδικα νομικά δεσμευτικό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 θα συμπληρωθεί η δέκατη επέτειος του Κώδικα Συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εξαγωγές Όπλων ("ο Kώδικας"),

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από δύο και πλέον έτη, στις 30 Ιουνίου 2005, η COREPER ενέκρινε σε τεχνικό επίπεδο το κείμενο μιας κοινής θέσης, μετά από ενδελεχή διαδικασία αναθεώρησης του Κώδικα, με στόχο να μετατραπεί ο Κώδικας σε αποτελεσματικό μέσο ελέγχου των εξαγωγών όπλων από την επικράτεια της ΕΕ και εκ μέρους επιχειρήσεων της ΕΕ,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση αυτής της κοινής θέσης θα καταστήσει τον Κώδικα νομικά δεσμευτικό μέσο ελέγχου των εξαγωγών όπλων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο επικρότησε θερμά την κοινή αυτή θέση με διάφορες ευκαιρίες, όπως με το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2007 σχετικά με την έβδομη και την όγδοη ετήσια έκθεση του Συμβουλίου, δυνάμει της λειτουργικής διάταξης αριθ. 8 του Κώδικα Συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εξαγωγές Όπλων(1),

Ε.   λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι το Συμβούλιο δεν έχει καταφέρει από το 2005 να εγκρίνει αυτήν την κοινή θέση στο πολιτικό επίπεδο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ποτέ δεν εξηγήθηκαν επίσημα τα αίτια αυτού του γεγονότος, που όμως συνδέονται προφανώς με την επιθυμία μερικών κρατών μελών της ΕΕ να άρουν το σημερινό εμπάργκο που έχει επιβάλει η ΕΕ στις εξαγωγές όπλων προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα αυτό κατέστη εκ νέου επείγον μετά από τις κάτωθι εξελίξεις:

   i) την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία δεσμεύει την ΕΕ να ενεργεί υπεύθυνα σε παγκόσμιο επίπεδο,
   ii) την εξελισσόμενη Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), στα πλαίσια της οποίας αναπτύσσονται όλο και περισσότερο εξωτερικές στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές της ΕΕ, κατά τις οποίες το προσωπικό της ΕΕ μπορεί να απειληθεί με όπλα που έχουν προμηθεύσει κράτη μέλη,
   iii) τις πρόσφατες ανακοινώσεις κρατών μελών που καταδεικνύουν προθυμία για την αύξηση των εξαγωγών όπλων ως εργαλείο για την προώθηση οικονομικών συμφερόντων,
   iv) διάφορες πρωτοβουλίες για την εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών προμήθειας όπλων και των ενδοκοινοτικών μεταφορών και πωλήσεων όπλων,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι θετικές προσπάθειες της COARM (Ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τα όπλα) για την περαιτέρω βελτίωση του Κώδικα και της εφαρμογής του υπονομεύονται από τις εξαγωγές όπλων εκ μέρους κρατών μελών προς χώρες οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση συγκρούσεων, αστάθειας ή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και οι οποίες θεωρούνται από τον Κώδικα Συμπεριφοράς ως "ανεύθυνοι προορισμοί",

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πολιτικής βούλησης να μετατραπεί ο Κώδικας σε κοινή θέση έρχεται σε αντίθεση με τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της όσον αφορά στην προώθηση νομικών μέσων που αποσκοπούν στον έλεγχο όλων των διεθνών δημοσίων και ιδιωτικών μεταφορών όπλων, και ιδίως της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων,

1.   αποδοκιμάζει το σημερινό πολιτικό αδιέξοδο όσον αφορά στην έγκριση αυτής της κοινής θέσης, ιδίως ενόψει της δέκατης επετείου του Κώδικα·

2.   καλεί τη Σλοβενική Προεδρία να εγγράφει την έγκριση της κοινής θέσης ως μόνιμο θέμα στην ημερήσια διάταξη κάθε συνόδου του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, έως ότου επιλυθεί το ζήτημα·

3.   παροτρύνει όσα κράτη μέλη της ΕΕ αντιτίθενται σε ένα νομικώς δεσμευτικό Κώδικα να αναθεωρήσουν τη στάση τους·

4.   πιστεύει ότι η συμβολή της ΕΕ στη θέσπιση διεθνώς δεσμευτικής Συνθήκης για το εμπόριο όπλων θα αποκτήσει μεγαλύτερη αξιοπιστία μόλις καταστεί νομικώς δεσμευτικό το δικό της καθεστώς για τον έλεγχο των όπλων·

5.   είναι πεπεισμένο επίσης ότι, παράλληλα με την έγκριση της κοινής θέσης, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, μεταξύ άλλων, ούτως ώστε:

   α) να αποτραπούν οι περιπτώσεις ανεύθυνης μεταφοράς όπλων με αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων του Κώδικα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις εθνικές ένοπλες δυνάμεις·
   β) να βελτιωθούν και να επιβληθούν έλεγχοι επί των διαμεσολαβητών και να εμποδιστεί το λαθρεμπόριο όπλων δια αέρος και θαλάσσης;
   γ) να εξασφαλιστεί η ταχεία διερεύνηση των προσφάτων καταγγελιών για παραβιάσεις των εμπάργκο όπλων·
   δ) να αποτραπεί η εκποίηση σε ιδιώτες μεσολαβητές των όπλων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της ΕΠΑΑ, της Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφάλειας (SSR) και άλλων πρωτοβουλιών της ΕΕ, καθώς και η μετέπειτα μεταφορά τους·
   ε) να βελτιωθεί η διαφάνεια και ποιότητα των δεδομένων σχετικά με τον Κώδικα, που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 244 Ε, 18.10.2007, σ. 210.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου