Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0063/2008

Keskustelut :

PV 12/03/2008 - 12
CRE 12/03/2008 - 12

Äänestykset :

PV 13/03/2008 - 4.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0101

Hyväksytyt tekstit
PDF 111kWORD 37k
Torstai 13. maaliskuuta 2008 - Strasbourg
Aseiden vientiä koskevat Euroopan unionin käytännesäännöt
P6_TA(2008)0101RC-B6-0063/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2008 aseiden vientiä koskevista EU:n käytännesäännöistä ja neuvoston kyvyttömyydestä hyväksyä yhteinen kanta ja muuttaa käytännesäännöt oikeudellisesti sitovaksi välineeksi

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että aseiden vientiä koskevat Euroopan unionin käytännesäännöt ovat vuonna 2008 olleet voimassa 10 vuotta,

B.   ottaa huomioon, että pysyvien edustajien komitea (Coreper) sopi teknisellä tasolla yhteisen kannan tekstistä yli kaksi vuotta sitten 30. kesäkuuta 2005 sen jälkeen, kun oli saatu päätökseen aseiden vientiä koskevien käytännesääntöjen perinpohjainen tarkistamisprosessi, jonka tavoitteena oli muuttaa käytännesäännöt tehokkaaksi välineeksi EU:n alueelta suuntautuvan ja EU:ssa toimivien yritysten aseviennin valvomiseksi,

C.   ottaa huomioon, että yhteisen kannan hyväksymisen myötä käytännesäännöistä tulee oikeudellisesti sitova aseviennin valvontaväline kaikissa jäsenvaltioissa,

D.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on useaan otteeseen pitänyt tätä yhteistä kantaa erittäin myönteisenä, muun muassa 18. tammikuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa aseiden vientiä koskevien Euroopan unionin käytännesääntöjen toimintaohjeen 8 mukaisesta neuvoston seitsemännestä ja kahdeksannesta vuosikertomuksesta(1),

E.   ottaa huomioon, että neuvosto on vuodesta 2005 lähtien epäonnistunut yrityksissään hyväksyä yhteinen kanta poliittisella tasolla,

F.   ottaa huomioon, että syitä tähän epäonnistumiseen ei ole koskaan virallisesti selitetty, mutta ne ovat ilmeisesti sidoksissa joidenkin EU:n jäsenvaltioiden toiveeseen poistaa EU:n Kiinan kansantasavallalle asettama nykyinen aseidenvientikielto,

G.   ottaa huomioon, että tästä kysymyksestä on jälleen tullut kiireellinen seuraavista syistä:

   i) Lissabonin sopimuksen allekirjoittaminen, jonka myötä EU:n on toimittava maailmanlaajuisesti vastuullisena toimijana;
   ii) muuttuvassa Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa (ETPP) toteutetaan yhä enemmän EU:n ulkopuolisia sotilas- ja siviilitehtäviä, missä yhteydessä EU:n henkilöstöä saatetaan uhata EU:n jäsenvaltioiden aiemmin toimittamilla aseilla;
   iii) EU:n jäsenvaltioiden äskettäiset ilmoitukset, joiden mukaan ne ovat valmiita lisäämään asevientiä taloudellisten etujen ajamiseksi;
   iv) useat aloitteet kansallisten asehankintapolitiikkojen ja yhteisön sisäisten asesiirtojen ja -myynnin yhdenmukaistamiseksi,

H.   ottaa huomioon, että neuvoston aseita käsittelevän työryhmän (COARM) myönteisiltä pyrkimyksiltä kehittää edelleen käytännesääntöjä ja niiden soveltamista vie pohjaa asevienti EU:n jäsenvaltioista maihin, joissa vallitsee konfliktitilanne tai epävakaus tai joissa ei kunnioiteta ihmisoikeuksia ja jotka käytännesäännöissä katsotaan "vastuuttomiksi kohteiksi",

I.   ottaa huomioon, että poliittisen tahdon puute muuttaa käytännesäännöt yhteiseksi kannaksi on vastoin Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden roolia johtavana toimijana edistettäessä maailmanlaajuisia oikeudellisia välineitä, joilla pyritään julkisten ja yksityisten asesiirtojen valvontaan, erityisesti asekauppaa koskevaa sopimusta,

1.   pahoittelee nykyistä poliittista umpikujaa, johon yhteisen kannan hyväksymisessä on ajauduttu, kun otetaan huomioon, että käytännesääntöjen voimaantulosta on kulunut 10 vuotta;

2.   kehottaa puheenjohtajavaltio Sloveniaa ottamaan yhteisen kannan hyväksymisen pysyväksi asiakohdaksi kunkin yleisten asioiden neuvoston istunnon esityslistalla, kunnes asia saadaan ratkaistuksi;

3.   kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka vastustavat oikeudellisesti sitovia käytännesääntöjä, harkitsemaan kantaansa uudelleen;

4.   katsoo, että EU:n panos kansainvälisesti sitovan asekauppaa koskevan sopimuksen laatimiseen on uskottavampi sen jälkeen, kun sen omasta asevalvontajärjestelmästä tulee oikeudellisesti sitova;

5.   on vakuuttunut, että yhteisen kannan hyväksymisen ohella olisi ryhdyttävä esimerkiksi seuraaviin toimiin:

   a) estetään vastuuttomat asesiirrot siten, että käytännesääntöjen ehtoja sovelletaan tiukasti sekä yrityksiin että kansallisiin asevoimiin;
   b) parannetaan ja sovelletaan asekaupan valvontaa ja estetään aseiden laiton kauppa ilma- ja meriteitse;
   c) varmistetaan, että viimeaikaiset väitteet asesaartojen rikkomisesta tutkitaan pikaisesti;
   d) estetään Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja turvallisuusalan uudistusta koskevien toimien ja muiden EU:n aloitteiden yhteydessä koottujen aseiden myyminen yksityisille asekauppiaille ja niiden myöhempi siirtäminen;
   e) lisätään avoimuutta ja parannetaan käytännesääntöjä koskevan vuosikertomuksen yhteydessä EU:n jäsenvaltioiden toimittamien tietojen laatua;

6.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 244 E, 18.10.2007, s. 210.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö