Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0063/2008

Rozpravy :

PV 12/03/2008 - 12
CRE 12/03/2008 - 12

Hlasovanie :

PV 13/03/2008 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0101

Prijaté texty
PDF 206kWORD 48k
Štvrtok, 13. marca 2008 - Štrasburg
Kódex správania EÚ pri vývoze zbraní
P6_TA(2008)0101RC-B6-0063/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2008 o Kódexe správania Európskej únie pri vývoze zbraní – neschopnosť Rady prijať spoločnú pozíciu a zabezpečiť zmenu kódexu na právne záväzný nástroj

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže v roku 2008 uplynie desať rokov od prijatia Kódexu správania Európskej únie pri vývoze zbraní (ďalej len "kódex"),

B.   keďže 30. júna 2005 COREPER schválil na technickej úrovni znenie spoločnej pozície, ktorá bola výsledkom dôkladného postupu revízie kódexu, s cieľom urobiť z neho účinný nástroj kontroly vývozu zbraní z územia EÚ spoločnosťami EÚ,

C.   keďže v dôsledku prijatia uvedenej spoločnej pozície sa z kódexu stane právne záväzný nástroj kontroly vývozu zbraní pre všetky členské štáty EÚ,

D.   keďže Európsky parlament túto pozíciu vrelo privítal pri niekoľkých príležitostiach, okrem iného vo svojom uznesení z 18. januára 2007 o siedmej a ôsmej výročnej správe Rady v súlade s operačným ustanovením č. 8 Kódexu správania Európskej únie pri vývoze zbraní (1),

E.   keďže Rada napriek tomu od roku 2005 nebola schopná prijať uvedenú spoločnú pozíciu na politickej úrovni,

F.   keďže dôvody tohto konania sa nikdy oficiálne nevysvetlili, ale očividne súvisia s tým, že zámerom niektorých členských štátov EÚ je zrušiť súčasné embargo EÚ na vývoz zbraní do Čínskej ľudovej republiky,

G.   keďže naliehavosť tejto otázky nanovo zdôraznili tieto skutočnosti:

   i) podpísanie Lisabonskej zmluvy, ktorá zaväzuje EÚ, aby vystupovala ako globálne zodpovedný činiteľ,
   ii) vyvíjajúca sa Európska bezpečnostná a obranná politika (EBOP), v rámci ktorej sa rozmiestňuje stále viac zahraničných vojenských a civilných misií, pri vykonávaní ktorých môže dochádzať k ohrozovaniu personálu týchto misií z EÚ zbraňami, ktoré predtým dodali členské štáty EÚ,
   iii) nedávne vyhlásenia členských štátov EÚ, v ktorých naznačovali vôľu zvýšiť vývoz zbraní ako prostriedok podpory hospodárskych záujmov,
   iv) niekoľko iniciatív za harmonizáciu vnútroštátnych politík v oblasti obstarávania zbraní a transferov a predajov v rámci Spoločenstva,

H.   keďže napriek pozitívnemu úsiliu COARM (Pracovná skupiny Rady pre kontrolu vývozu zbraní) o ďalšie zlepšenie kódexu a jeho uplatňovanie je jej činnosť oslabovaná vývozom zbraní z členských štátov do krajín zmietaných konfliktami, nestabilných krajín a krajín nedodržiavajúcich ľudské práva, ktoré treba podľa kódexu vnímať ako tzv. nezodpovedné cieľové krajiny,

I.   keďže nedostatok politickej vôle pretvoriť kódex na spoločnú pozíciu je v rozpore s vedúcou úlohou EÚ a jej členských štátov pri podpore právnych nástrojov zameraných na kontrolu všetkých medzinárodných verejných a súkromných transferov zbraní, najmä zmluvy o obchodovaní so zbraňami,

1.   vzhľadom na desiate výročie prijatia kódexu vyjadruje hlboké poľutovanie nad súčasnou bezvýchodiskovou politickou situáciou v súvislosti s prijatím uvedenej spoločnej pozície;

2.   vyzýva slovinské predsedníctvo, aby až do vyriešenia tejto otázky zaradilo prijatie spoločnej pozície ako stály bod programu každého zasadania Rady EÚ pre všeobecné záležitosti;

3.   naliehavo vyzýva tie členské štáty EÚ, ktoré nesúhlasia s právne záväzným kódexom, aby prehodnotili svoju pozíciu;

4.   je presvedčený, že EÚ bude v rámci podpory medzinárodne právne záväznej zmluvy o obchodovaní so zbraňami pôsobiť vierohodnejšie, hneď ako sa jej vlastný režim kontroly zbraní stane právne záväzným;

5.   je tiež presvedčený, že súčasne s prijatím spoločnej pozície by sa mali podniknúť akcie, zamerané okrem iného na:

   a) predchádzanie nezodpovedným transferom zbraní prísnym uplatňovaním kritérií kódexu tak na podniky, ako aj na národné ozbrojené sily,
   b) zlepšovanie a vykonávanie kontrol sprostredkovania predaja, predchádzanie nezákonnému obchodovaniu so zbraňami leteckou alebo námornou dopravou,
   c) zabezpečenie urýchleného prešetrenia nedávnych obvinení z porušovania zbrojného embarga,
   d) predchádzanie rozpredávaniu zbraní zozbieraných počas operácií v rámci EBOP, reformy bezpečnostného sektora a iných iniciatív EÚ súkromným sprostredkovateľom a ich následnému transferu,
   e) zlepšenie transparentnosti a kvality údajov, ktoré členské štáty predkladajú v súvislosti s výročnou správou o kódexe;

6.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 244 E, 18.10.2007, s. 210.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia