Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0063/2008

Debatter :

PV 12/03/2008 - 12
CRE 12/03/2008 - 12

Omröstningar :

PV 13/03/2008 - 4.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0101

Antagna texter
PDF 200kWORD 36k
Torsdagen den 13 mars 2008 - Strasbourg
Europeisk uppförandekod för vapenexport
P6_TA(2008)0101RC-B6-0063/2008

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2008 om EU:s uppförandekod för vapenexport – rådets misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla koden till ett rättsligt bindande instrument

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  År 2008 firar den Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport ("uppförandekoden") 10-årsjubileum.

B.  För över två år sedan, den 30 juni 2005, kom Coreper på teknisk nivå överens om innehållet i den gemensamma ståndpunkten. Detta var ett resultat av ett ingående förfarande för att se över uppförandekoden med målet att omvandla koden till ett effektivt instrument för kontroll av vapenexport från EU:s territorium och av företag i EU.

C.  Ett antagande av denna gemensamma ståndpunkt innebär att uppförandekoden blir ett rättsligt bindande instrument för exportkontroll för alla medlemsstater.

D.  Parlamentet har vid flera tillfällen välkomnat denna gemensamma ståndpunkt, bl.a. i sin resolution av den 18 januari 2007 om rådets sjunde och åttonde årliga rapport enligt tillämpningsbestämmelse nr 8 i Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport(1).

E.  Rådet har dock ännu inte, sedan 2005, antagit denna gemensamma ståndpunkt på politisk nivå.

F.  Det har aldrig offentligen framförts några skäl till detta, men det är uppenbart att det beror på vissa medlemsstaters önskan att häva EU:s nuvarande vapenexportembargo mot Folkrepubliken Kina.

G.  Denna fråga har blivit högaktuell på grund av följande:

   i) Lissabonfördraget har undertecknats, vilket tvingar EU att agera som en aktör med globalt ansvar.
   ii) Utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) har gjort att EU genomför allt fler militära och civila uppdrag i tredje land och att EU-anställda i samband därmed kan hotas med vapen som tidigare har levererats av EU:s medlemsstater.
   iii) EU:s medlemsstater har nyligen gjort uttalanden som tyder på en vilja att öka vapenexporten för att främja ekonomiska intressen.
   iv) Flera initiativ har tagits för att harmonisera nationella upphandlingsregler avseende vapen samt vapenöverföring och vapenförsäljning inom gemenskapen.

H.  Trots de positiva insatserna från COARM (rådets arbetsgrupp för export av konventionella vapen) för att ytterligare förbättra uppförandekoden och dess tillämpning undergrävs detta arbete av vapenexport från medlemsstaterna till länder som befinner sig en konfliktsituation och där det råder instabilitet och mänskliga rättigheter inte respekteras och vilka anses som "tvivelaktiga destinationer" enligt uppförandekoden.

I.  Bristen på politisk vilja att omvandla uppförandekoden till en gemensam ståndpunkt strider mot den ledande roll som Europeiska unionen och dess medlemmar har när det gäller att främja rättsliga instrument som syftar till att kontrollera samtliga offentliga och privata vapenöverföringar på internationell nivå, särskilt vapenhandelsfördraget.

1.  Europaparlamentet beklagar det nuvarande politiska dödläget och att denna gemensamma ståndpunkt inte har antagits, med tanke på uppförandekodens 10-årsjubileum.

2.  Europaparlamentet uppmanar det slovenska ordförandeskapet att göra antagandet av denna gemensamma ståndpunkt till en ständig punkt på dagordningen för varje möte i Europeiska unionens råd (allmänna frågor) till dess att frågan har lösts.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de medlemsstater som motsätter sig en rättsligt bindande uppförandekod att ompröva sin ståndpunkt.

4.  Europaparlamentet anser att EU:s bidrag till ett internationellt bindande vapenhandelsfördrag kommer att bli mer trovärdigt så snart som unionens eget vapenkontrollsystem blir rättsligt bindande.

5.  Europaparlamentet är också övertygat om att man samtidigt med ett antagande av den gemensamma ståndpunkten bl.a. bör vidta följande åtgärder:

   a) Hindra tvivelaktiga vapenöverföringar genom strikt tillämpning av uppförandekodens kriterier för både företag och nationella väpnade styrkor.
   b) Förbättra och tillämpa kontroller av handeln, och hindra olaglig vapenhandel via luft- och sjövägen.
   c) Direkta undersökningar av nyligen gjorda påståenden om brott mot vapenembargon.
   d) Hinder mot försäljning till privata aktörer av vapen som samlats in under insatser inom ramen för ESFP och reformen av säkerhetssektorn och andra EU-initiativ, och vidareförsäljning av sådana vapen.
   e) Förbättra insynen i och kvaliteten hos de uppgifter som medlemsstater lämnar in i samband med den årliga rapporten om uppförandekoden.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 244 E, 18.10.2007, s. 210.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy