Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2182(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0035/2008

Předložené texty :

A6-0035/2008

Rozpravy :

PV 13/03/2008 - 3
CRE 13/03/2008 - 3

Hlasování :

PV 13/03/2008 - 4.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0103

Přijaté texty
PDF 266kWORD 116k
Čtvrtek, 13. března 2008 - Štrasburk
Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce
P6_TA(2008)0103A6-0035/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2008 o rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce (2007/2182(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. března 2007 nazvané "Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce" (KOM(2007)0100),

-   s ohledem na závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, přijaté dne 14. května 2007, na téma "Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v rozvojové spolupráci",

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 806/2004 ze dne 21. dubna 2004 o podpoře rovnosti žen a mužů v rozvojové spolupráci(1),

-   s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 2, články 137 a 141 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie vyhlášenou v roce 2000(2), a zejména na její článek 23,

-   s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) ze dne 18. prosince 1979,

-   s ohledem na čtvrtou světovou konferenci OSN o ženách konanou v září 1995 v Pekingu, na deklaraci a akční platformu přijatou v Pekingu a na následující dokumenty přijaté dne 9. června 2000 a 11. března 2005 na zvláštních zasedáních OSN "Peking +5" a "Peking +10", které se týkají dalších kroků a iniciativ pro uplatňování pekingské deklarace a akční platformy,

-   s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí přijaté na Summitu tisíciletí OSN v září 2000, a zejména na rozvojový cíl tisíciletí podporovat rovnost mezi muži a ženami a posilovat postavení žen jakožto předpoklad pro překonání hladu, chudoby a nemocí, dosažení rovnosti na všech úrovních vzdělání a ve všech oblastech práce, rovnou kontrolu nad zdroji a rovné zastoupení ve veřejném a politickém životě,

-   s ohledem na zprávu Komise o rozvojových cílech tisíciletí pro období 2000–2004 (SEK(2004)1379),

-   s ohledem na závěry předsednictví Evropské rady v Bruselu konané ve dnech 16.–17. prosince 2004, které plně potvrdily závazek Evropské unie k dosažení rozvojových cílů tisíciletí a k soudržnosti politik,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 12. dubna 2005 o úloze Evropské unie při dosahování rozvojových cílů tisíciletí(3) a usnesení ze dne 20. června 2007 o rozvojových cílech tisíciletí – v půli cesty(4),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 17. listopadu 2005 o rozvojové strategii pro Afriku(5) a usnesení ze dne 25. října 2007 o současném stavu vztahů mezi EU a Afrikou(6),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 29. listopadu 2007 o podpoře afrického zemědělství(7),

-   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1325 ze dne 31. října 2000 o ženách, míru a bezpečnosti (UNSCR 1325 (2000)), zejména na její odstavec 1, který naléhavě vyzývá členské státy OSN, aby "zajistily lepší zastoupení žen na všech úrovních rozhodovacího procesu ve vnitrostátních, regionálních a mezinárodních institucích...",

-   s ohledem na společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Evropské komise o rozvojové politice Evropské unie: "Evropský konsensus" (Evropský konsenzus o rozvoji), podepsané dne 20. prosince 2005(8) a na Evropský konsensus o humanitární pomoci z prosince 2007(9),

-   s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000(10), ve znění dohody, kterou se mění Dohoda o partnerství, podepsané v Lucemburku dne 25. června 2005(11), (dále jen "Dohoda z Cotonou"),

-   s ohledem na římské prohlášení o harmonizaci přijaté dne 25. února 2003, které navázalo na fórum na vysoké úrovni k harmonizaci, a na pařížské prohlášení o účinnosti rozvojové pomoci ze dne 2. března 2005,

-   s ohledem na mezinárodní konferenci o financování rozvoje, která se konala v březnu 2002 v Monterrey, a na světový summit o udržitelném rozvoji konaný v září 2002 v Johannesburgu,

-   s ohledem na závěrečnou zprávu 49. zasedání Komise Valného shromáždění OSN pro postavení žen, přijatou z března 2005,

-   s ohledem na zprávu rozvojového programu OSN z roku 2006 nazvanou "En Route to Equality" ("Na cestě k rovnosti"),

-   s ohledem na zprávy Populačního fondu OSN (UNFPA) o stavu světové populace v roce 2005 a 2006 s názvem "Slib rovnosti: rovnost mezi ženami a muži, reprodukční zdraví a rozvojové cíle tisíciletí" a "Cesta za nadějí: ženy a mezinárodní migrace",

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci(12) (DCI),

-   s ohledem na statistiku sestavenou na základě zpráv členských států Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) týkající se politiky rovnosti pohlaví v období 2004–2005 (Gender Equality Policy Marker 2004–2005), která byla zveřejněna v červnu 2007, a s ohledem na zprávu OECD "Gender Equality and Aid Delivery Report" (zpráva o rovnosti pohlaví a o poskytování pomoci) z roku 2006,

-   s ohledem na Lisabonskou strategii pro růst a zaměstnanost z března roku 2000,

-   s ohledem na Protokol o právech žen v Africe, známý též jako "Maputský protokol", který vstoupil v platnost dne 26. října 2005,

-   s ohledem na závěry Rady ze dne 5. a 6. prosince 2007 o kontrole provádění pekingské akční platformy členskými státy a orgány EU, a zejména doprovodnou zprávu vypracovanou portugalským předsednictvím, která obsahuje ukazatele o ženách a chudobě,

-   s ohledem na Mezinárodní konferenci OSN o populaci a rozvoji konané v Káhiře v září 1994, akční program přijatý v Káhiře a následující dokumenty přijaté v roce 1999 na zvláštním zasedání OSN "Káhira +5" o dalších opatřeních k provedení akčního programu,

-   s ohledem na Bruselskou výzvu k řešení sexuálního násilí v konfliktech a po nich (červen 2006),

-   s ohledem na akční plán z Maputa o uskutečňování kontinentálního politického rámce v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv na léta 2007–2010, přijatý na zvláštním zasedání Africké unie v září 2006,

-   s ohledem na bruselský akční rámec a doporučení o zdraví pro udržitelný rozvoj, přijaté ministry zdravotnictví skupiny afrických, karibských a tichomořských států v Bruselu v říjnu 2007,

-   s ohledem na prohlášení nazvané "Rovnost pohlaví: základní otázka v měnící se společnosti" a na související akční program přijatý na páté evropské ministerské konferenci,

-   s ohledem na ministerskou deklaraci konference ministrů pro rovnost pohlaví konanou dne 4. února 2005 v Lucemburku,

-   s ohledem na rozhodnutí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) č. 14/04 o akčním plánu pro podporu rovnosti pohlaví, které bylo přijato dne 7. prosince 2004 v Sofii,

-   s ohledem na akční plán Britského společenství pro rovnost pohlaví na období 2005–2015,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0035/2008),

A.   vzhledem k tomu, že Vídeňská deklarace přijatá dne 25. června 1993 Světovou konferencí OSN o lidských právech stanoví, že "lidská práva žen a dívek jsou nezcizitelnou, nedílnou a nedělitelnou součástí univerzálních lidských práv",

B.   vzhledem k tomu, že Evropský konsenzus o rozvoji stanoví, že rovnost pohlaví je obecným principem, a uvádí, že "EU (...) zdůrazní aspekt rovnosti mužů a žen ve všech svých politikách a ve své praxi v oblasti vztahů s rozvojovými zeměmi" (část I článek 19), a vzhledem k tomu, že dohoda z Cotonou jasně zdůrazňuje význam rovnosti pohlaví, když stanoví, že "spolupráce pomáhá zlepšovat přístup žen ke všem zdrojům nezbytným k plnému uplatnění jejich základních práv" (článek 31),

C.   vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN přijalo univerzální přístup k reprodukčnímu zdraví do roku 2015 jako jeden z dílčích cílů na seznamu rozvojových cílů tisíciletí,

D.   vzhledem k tomu, že pekingská akční platforma schválila systematické přihlížení k rovnosti žen a mužů coby efektivní strategii k prosazování rovnosti pohlaví a stanovila, že vlády a další aktéři "by měli prosazovat aktivní a viditelnou politiku systematického přihlížení k rovnosti žen a mužů do všech politik a programů, aby před přijetím jakýchkoliv rozhodnutí byla provedena analýza dopadů na ženy i muže",

E.   vzhledem k tomu, že ženy a dívky vykonávají přibližně dvě třetiny světové práce, za niž obdrží méně než 5 % příjmů; vzhledem k tomu, že více než polovina světových potravin je produkována díky práci žen, a vzhledem k tomu, že téměř 74 % žen bez zaměstnání oproti 27 % nezaměstnaných mužů se převážně věnuje domácím pracím a péči o rodinu,

F.   vzhledem k tomu, že z celkového počtu 1,3 miliardy lidí žijících v absolutní chudobě je 70 % žen a chudoba je nejen příznakem, ale také příčinou nerovného rozdělení příjmů, majetku, zdrojů, tržní síly a práva nakládat s majetkem; vzhledem k tomu, že EU podporuje rovnost žen a mužů a práva žen ve své politice rozvojové spolupráce dvojím způsobem: systematickým přihlížením k otázce rovnosti žen a mužů a konkrétními opatřeními na podporu práv a posílení postavení žen,

G.   vzhledem k tomu, že hospodářských růst je nezbytný, nikoli však postačující pro boj proti chudobě, neboť nevytváří dostatek nových možností pro zakládání podniků a vytváření pracovních míst,

H.   vzhledem k tomu, že nerovnost mezi ženami a muži často vede k dalším nerovnostem, což má negativní dopad na životní podmínky žen, jejich rodiny a na společnost, ve které žijí, a na možnosti jejich osobního rozvoje,

I.   vzhledem k tomu, že ve většině zemí se opatřením zaměřeným na otázku rovnosti pohlaví nevěnuje dostatečná pozornost, otázka rovnosti pohlaví je považována za podřadný problém a překážky, které brání pokroku v oblasti rovnosti pohlaví a práv žen, bývají často ospravedlňovány kulturními, náboženskými, sociálními a hospodářskými zvyklostmi,

J.   vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že posílení postavení žen urychluje plnění všech ostatních rozvojových cílů tisíciletí zaměřených na zmírňování chudoby a zlepšování demografických, sociálních a hospodářských ukazatelů,

K.   vzhledem k tomu, že systematické přihlížení k otázce rovnosti žen a mužů může společnosti napomoci k tomu, aby se stala spravedlivější a demokratičtější společností, ve které jsou si ženy a muži rovni ve všech oblastech života, avšak nenahrazuje konkrétní politiky a pozitivní kroky na podporu rovnosti pohlaví, jež jsou součástí dvojího přístupu pro dosažení cíle rovnosti pohlaví,

L.   vzhledem k tomu, že včasná výchova a vzdělávání žen a dívek (včetně komplexní sexuální výchovy) jsou klíčové pro boj s chudobou a rozšířenými nemocemi, protože zajistí, že ženy zlepší své znalosti, dovednosti a sebevědomí, aby se mohly plně zapojit do společnosti a politiky,

M.   vzhledem k tomu, že předpokladem pro dosažení rovnosti mezi ženami a muži je plné zajištění sexuálního a reprodukčního zdraví a práv ženám a že stejně tak je schopnost žen kontrolovat svou vlastní plodnost zásadní pro posílení jejich postavení, neboť ženy, které mohou plánovat své rodiny, mohou také plánovat zbytek svého života, a zdravé ženy mohou být produktivnější a ochrana reprodukčních práv – jako je plánování rodiny, pokud jde o dobu a místo narození, a rozhodování o reprodukci bez diskriminace, nátlaku a násilí – poskytuje svobodu účastnit se plněji a rovněji života ve společnosti,

N.   vzhledem k tomu, že je důležité poskytovat finanční a technickou pomoc ženským organizacím s cílem podpořit programy zaměřené na nejzranitelnější členy společnosti, včetně migrujících osob, osob přesídlených v rámci země a ženských uprchlíků, zejména dodávat zařízení a vhodné technologie pro zpracování potravin a pro zmírnění pracovní zátěže, usnadnění přístupu žen k půdě a zlepšení přístupu dívek ke vzdělání a jejich docházky do škol,

O.   vzhledem k tomu, že se ženy stávají oběťmi diskriminace v manželství a v přístupu k vlastnictví nemovitostí a pozemků, ke zdrojům a k jejich kontrole,

P.   vzhledem k tomu, že mnoha ženám je odpírán přístup k základní zdravotní péči, ke vzdělání na všech úrovních, hospodářské nezávislosti, rozvoji kariéry a účasti na rozhodovacích procesech,

Q.   vzhledem k tomu, že v některých kulturách stále existují tradiční a náboženské předsudky, které omezují a diskriminují dívky a mladé ženy v přístupu ke vzdělání,

R.   vzhledem k tomu, že minimálně 130 milionů žen bylo přinuceno podrobit se mrzačení ženských pohlavních orgánů nebo jiným násilným tradičním praktikám a že toto vážné porušení fyzické nedotknutelnosti a lidských práv hrozí každoročně dalším dvěma milionům žen,

S.   vzhledem k tomu, že ženy-přistěhovalkyně bývají častěji nuceny k nedobrovolné práci a vystaveny sexuálnímu vykořisťování než muži, a spíše také souhlasí s nejistými pracovními podmínkami,

T.   vzhledem k tomu, že v postkonfliktních zemích, které procházejí rekonstrukcí a opětovnou integrací, jsou institucionální mechanismy pro rovnost pohlaví a úsilí o její dosažení účinnými prvními kroky k ochraně a podpoře práv žen; vzhledem k tomu, že zapojení všech příslušných aktérů, jako jsou vlády a političtí představitelé, nevládní organizace, skupiny občanské společnosti a zástupci akademické obce, i přímá účast ženských organizací a sítí jsou základními předpoklady pro dosažení společného a udržitelného rozvoje,

U.   vzhledem k tomu, že více než 57 % dospělých obyvatel nakažených HIV/AIDS v subsaharské Africe tvoří ženy a že u mladých žen mezi 15 a 24 lety je pravděpodobnost, že se virem nakazí, třikrát vyšší než u mladých mužů,

V.   vzhledem k tomu, že informovanost mužů a žen o způsobech přenosu HIV/AIDS a o preventivních opatřeních je propastně rozdílná a že tento rozdíl je prohlouben atmosférou diskriminace a násilí na základě pohlaví; vzhledem k tomu, že informovanost a výchova v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a přístup ke službám reproduktivní medicíny jsou nejlepší zárukou prevence HIV/AIDS a jiných pohlavně přenosných chorob,

W.   vzhledem k tomu, že 536 000 žen stále každý rok umírá v souvislosti s těhotenstvím či porodem (k 95 % těchto případů dochází v Africe a Asii) a že na každou ženu, která zemře, připadá 20 nebo více těch, které prodělají vážné komplikace, od chronických infekcí až po zranění vedoucí ke zdravotnímu postižení, jako je porodní píštěl, kterým by mohlo být lehce zabráněno, kdyby byly základní a pohotovostní porodnická péče a služby reprodukčního zdraví všeobecně dostupné,

X.   vzhledem k tomu, že podle studie Mezinárodního institutu pro výzkum potravy existuje jednoznačná souvislost mezi stavem výživy dětí a autoritou žen v domácnosti a že podle ní ženy, pokud mají nízké postavení a nemají žádné právo spolurozhodování v rodinných otázkách, častěji samy trpí podvýživou; vzhledem k tomu, že by se prostřednictvím lepší výživy mohlo zabránit velkému počtu úmrtí dětí, a tím by se napomohlo dosažení rozvojového cíle tisíciletí snížit dětskou úmrtnost,

Y.   vzhledem k tomu, že některé z dosud uskutečněných projektů byly málo účinné kvůli nedostatkům, které jsou specifické pro některé země: nestabilní místní a státní správa, úplatné vlády a nedostatek odborných znalostí a kvalifikovaného personálu, který by byl schopen řešit problémy spojené s posilováním postavení žen a s rovností pohlaví,

Z.   vzhledem k tomu, že zvýšené riziko přírodních katastrof a také místně popř. regionálně se projevující úbytek zdrojů má neúměrně vysoký dopad na znevýhodněné skupiny obyvatelstva,

1.   vítá výše zmíněné sdělení Komise o rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce, které považuje za další krok v rámci Akčního programu pro systematické přihlížení k otázce rovnosti žen a mužů v rámci rozvojové spolupráce Společenství pro období 2001 až 2006;

2.   lituje, že poté, co Rada ve svém usnesení ze dne 20. prosince 1995 poprvé vyhlásila zohlednění prosazování rovnosti žen a mužů v rozvojové spolupráci jako zásadu rozvojové politiky Společenství a členských států, nebyla v této oblasti v praxi vyvinuta dostatečná aktivita;

3.   zdůrazňuje, že chápání úlohy žen v poválečných společnostech a jejich podílu na poválečné rekonstrukci musí jít dále než jen k univerzalistickému příběhu o "válečných zkušenostech žen" a že je třeba uznat specifika a rozdílnost ženských zkušeností;

4.   lituje skutečnosti, že většina strategických národních dokumentů nástroje rozvojové spolupráce hovoří o rovnosti pohlaví jako o průřezové oblasti, aniž by uváděly jakékoli cíle nebo činnosti v oblasti rovnosti pohlaví; důrazně vyzývá k tomu, aby byly cíle a činnosti v oblasti rovnosti pohlaví začleněny do budoucích strategií;

5.   vítá výzvu Komise, aby EU podporovala třetí země při dodržování a uplatňování mezinárodních závazků, jako je Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, káhirský akční program, pekingská akční platforma a Deklarace OSN o rozvojových cílech tisíciletí;

6.   přijímá názor Komise, že finanční prostředky, jež byly přiděleny na podporu začlenění problematiky rovnosti žen a mužů do rozvojové spolupráce, jsou v porovnání s prostředky přidělenými na ostatní horizontální projekty zanedbatelné; lituje, že pouze 5 % finančních prostředků nástroje rozvojové spolupráce vyčleněných na tematický program Investice do lidí (2007–2013) je určeno na rovnost mezi ženami a muži a že regionální a národní strategické dokumenty neposkytují přehled o rozpočtových prostředcích vynaložených na rovnost mezi ženami a muži, neboť rovnost mezi ženami a muži je uvedena pouze jako průřezové téma, a nejsou tak poskytnuty žádné podrobnosti o financování;

7.   vyjadřuje obavu, pokud jde o novou podobu pomoci Komise, která upřednostňuje rozpočtovou podporu, neboť to může přinést další problémy při posuzování pokroku v oblasti rovnosti mezi ženami a muži;

8.   schvaluje obecný přístup Komise, který by mohl posloužit jako dobrý základ pro to, aby EU a členské státy začlenily otázky rovnosti pohlaví do svých programů rozvojové spolupráce v zájmu dosažení rovnosti mezi muži a ženami a posílení postavení žen, což je hlavní nástroj podpory lidských práv a boje s chudobou; je si však vědom toho, že je stále co zlepšovat, zejména při analýze údajů, aby se zamezilo přijímání opatření, která by mohla postavení žen ohrozit;

9.   věří, že účinnost prosazování rovnosti žen a mužů v politikách rozvojové spolupráce závisí na tom, do jaké míry si zúčastněné členské státy a orgány EU uvědomují význam této problematiky; je přesvědčen, že z toho vyplývá, že splnění cílů Plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006–2010 (KOM(2006)0092) v EU je nezbytným předpokladem účinného prosazovaní rovnosti žen a mužů v rámci rozvojové spolupráce;

10.   zdůrazňuje, že je nezbytné soustředit se nejen na ženy, ale také na vztahy mezi pohlavími, zejména na vztahy mezi muži a ženami ve společnosti, které vytvářejí a udržují nerovnosti mezi pohlavími; je přesvědčen, že z tohoto důvodu by se projekty měly zaměřovat na muže i na ženy;

11.   zdůrazňuje, že by procesy globalizace měly chudým zemím nabízet nové možnosti a zohledňovat specifické potřeby žen, neboť ženy jsou často využívány jako nekvalifikovaná pracovní síla, a jsou tudíž sociálně znevýhodňovány;

12.   vyzývá Komisi, aby konkrétně navrhla, jak lze v rozvojových zemích ve stále globalizovanějším světě vytvořit pracovní místa a existenční podmínky pro velké množství nekvalifikovaných žen;

13.   vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci rozvojové spolupráce přijaly opatření s konkrétními a měřitelnými dopady na vztahy mezi ženami a muži, provedly změny právních předpisů, institucí a fungujících patriarchálních modelů, navýšily rozpočtové prostředky a zlepšily sociální a ekonomické podmínky žen;

14.   vyzývá členské státy a Komisi, aby jakožto zaměstnavatelé v rozvojových zemích dbaly na zásady práce důstojné pro člověka, zejména zvýšením mezd podle Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 135 ze dne 22. června 1970 o stanovení minimálních mezd, zejména s ohledem na rozvojové země;

15.   vítá návrhy na podporu ochrany pracovních a občanských práv příležitostných pracovníků a na podporu zapojení žen do odborových hnutí, aby se zmírnily obtíže, jimž ženy při práci čelí;

16.   naléhá na Komisi, aby při navrhování politik rozvojové spolupráce podporovala opatření na posílení právního postavení žen, dále usilovala o rovný přístup k důstojné práci, podporovala základní lidská a sociální práva a věnovala zvláštní pozornost narůstajícímu počtu žen mezi přistěhovalci a jejich zhoršujícímu se postavení, aby se ženy nestaly novou vykořisťovanou společenskou skupinou;

17.   vyzývá Komisi, aby posoudila potenciální účinek dohod o hospodářském partnerství z hlediska rovnosti mezi ženami a muži;

18.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily soudržnost mezi politikou rozvojové spolupráce a dalšími politikami Společenství (např. politikami v oblasti obchodu a zemědělství), aby se zabránilo nepříznivým interferencím mezi politikami, zejména v případě opatření zaměřených na posílení postavení žen;

19.   poukazuje na to, že vliv žen na rozhodování o jejich vlastním životě záleží na úrovni jejich vzdělání; zdůrazňuje význam vzdělávacích programů zohledňujících rovnost mezi ženami a muži a zaměřených na ženy i muže;

20.   vyzývá Komisi, aby v každé fázi návrhu, provádění a hodnocení politik provedla analýzu z hlediska pohlaví, aby tak zajistila odstranění všech forem diskriminace na základě pohlaví a chránila a podporovala tak lidská práva žen;

21.   vyzývá Komisi, aby vypracovala hodnocení, jaký dopad mají nové podmínky pro poskytování pomoci na situaci žen, vezmeme-li v úvahu to, že ženám a rovnosti pohlaví se nyní věnuje méně pozornosti, což částečně vyplývá z nového rozvojového trendu;

22.   vítá výzvu Komise k vytvoření ukazatelů plnění zohledňujících rovnost mezi ženami a muži a vyzývá k začlenění těchto ukazatelů do všech strategických národních dokumentů nástroje rozvojové spolupráce a Evropského rozvojového fondu a do hodnocení výsledků při přezkumu v polovině období a při závěrečném přezkumu těchto strategií; vyzývá Komisi, aby vytvořila levné, transparentní a vyhodnotitelné parametry ve formě kvantitativně měřitelných a kvalitativních ukazatelů, aby bylo možné pravidelně účinně hodnotit pokrok dosažený při uplatňováni rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen; vyzývá Komisi, aby při dialogu se třetími zeměmi zvýšila informovanost o významu údajů nerozčleněných podle pohlaví a srovnatelných údajů; podporuje ukazatele rozčleněné podle pohlaví v příloze ((část VII) (SEK(2007)0332)) výše uvedeného sdělení Komise o rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce jako základ pro vytvoření komplexních nástrojů pro měření výsledků;

23.   vítá skutečnost, že strategie Komise zohledňuje fenomén násilí založeného na pohlaví;

24.   zdůrazňuje, že násilí páchané na ženách se netýká pouze žen a že tato otázka vyžaduje přístup, který se zaměří také na muže; přestože vítá programy zaměřené na ženské oběti, žádá naléhavě Komisi a členské státy, aby vypracovaly programy, které se budou zabývat muži-násilníky, a řešily tak nejen důsledky tohoto jevu, ale také jeho příčiny;

25.   vítá iniciativu Komise, která usiluje o zvýšení informovanosti o násilí páchaném na ženách pomocí zvyšování zájmu sdělovacích prostředků o tuto problematiku a školení vojenského, policejního a soudního personálu; žádá však, aby se věnovala větší pozornost opatřením proti obchodování s lidmi, mučení a tradicím, které ubližují ženám, s důrazem na mrzačení ženských genitálií, zločiny ze cti a předčasné a nucené sňatky, a trvá na tom, že by se měl zvýšit počet žen v organizacích, které poskytují přímou pomoc obětem těchto praktik;

26.   vítá skutečnost, že výše zmíněné sdělení Komise o rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce zdůrazňuje narůstající počet žen nakažených HIV/AIDS; je přesvědčen, že mělo dojít k jednoznačné výzvě členským státům, aby dostály svým finančním závazkům v této oblasti;

27.   vyzývá Komisi a členské státy, aby stanovily specifické, časově závazné a měřitelné závazky – podpořené přiměřenými zdroji – pro dosažení všeobecné dostupnosti prevence HIV/AIDS, léčby, péče a podpory pro všechny ženy a dívky do roku 2010;

28.   vítá jasné potvrzení propojení mezi politikami a programy boje proti HIV/AIDS a politikami a službami sexuálního a reprodukčního zdraví a práv s ním spojených ve výše uvedeném sdělení Komise o rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce;

29.   vyzývá Komisi, aby posílila svou vůdčí politickou úlohu v oblasti politik pro sexuální a reprodukční zdraví a práva s ním spojená a zvýšila financování této oblasti, s cílem pomoci zemím v dosažení rozvojových cílů tisíciletí, zejména cíle všeobecné dostupnosti reprodukčního zdraví v rámci pátého rozvojového cíle tisíciletí (zlepšení zdraví matek), a řešit v současnosti zanedbávané otázky sexuálního a reprodukčního zdraví žen a práv s ním spojených, jako je porodní a traumatická píštěl;

30.   poukazuje na to, že diskriminace dívek a žen přispívá k vyššímu riziku nákazy HIV/AIDS, neboť jim jejich nízké sociální postavení znesnadňuje, aby o sobě v otázkách sexuality samy rozhodovaly;

31.   s politováním co nejzásadněji odsuzuje skutečné nevolnické postavení žen omezovaných právem šaría a chápe tento útisk jako diametrální protiklad veškerých zásad, které Parlament považuje za prvořadé;

32.   vítá skutečnost, že výše zmíněná příloha ke sdělení Komise o rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce uznává důležitost podpory výzkumu mikrobicidů a vakcín (které jsou nejnadějnějšími technologiemi pro ženy), a žádá EU, aby dále zajišťovala začlenění vakcíny proti HIV/AIDS a výzkum a vývoj mikrobicidů do rámce širších agend rozvoje a rovnosti mezi ženami a muži;

33.   je toho názoru, že pokud se díky dostupnosti veškerých informací o sexuálním a reprodukčním zdraví a přístupu ke službám a k potřebnému vybavení podaří posílit postavení žen, budou mít ženy lepší pozici ve snaze o zajištění bezpečného sexu a ochrany před pohlavně přenosnými chorobami, včetně viru HIV/AIDS; podporuje opatření pro ochranu žen před pohlavně přenosnými chorobami navržená Komisí, zejména finanční podporu vývoje mikrobicidů a vakcín, a navržených opatření zaměřených na reprodukční zdraví a práva;

34.   vybízí členské státy k podpoře začlenění prevence přenosů viru z matky na dítě do rámce balíčku komplexních přístupů boje proti HIV/AIDS;

35.   zdůrazňuje, že je důležité, aby byly v oblasti zásobování vodou, sanitárních a hygienických opatření ženy postaveny do středu zájmu a zdůrazňuje proto význam zlepšení přístupu k bezpečné pitné vodě, přiměřeným sanitárním opatřením a vodě pro výrobní účely;

36.   ostře kritizuje skutečnost, že boj proti tradičním formám násilí vůči ženám není součástí strategických opatření Komise; odsuzuje veškeré právní, kulturní a náboženské praktiky, které diskriminují ženy, vylučují je z politického a veřejného života a segregují je v jejich každodenním životě, jakož i praktiky, které omlouvají znásilnění, domácí násilí, nucené manželství, nerovná práva v rozvodovém řízení, vraždy ze cti, jakoukoli povinnost dodržovat kodex oblékání pro ženy proti jejich vůli, obtěžování pro jednání v rozporu s normami a pravidly souvisejícími s pohlavím, obchodování se ženami a nucenou práci; naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby proti těmto praktikám bojovaly v rámci politik rozvojové spolupráce; vyzývá Komisi, aby vynaložila značné úsilí na podporu informačních a podpůrných programů, které zvyšují informovanost veřejnosti a mění klima ve veřejném mínění, pokud jde o vytváření programů v jednotlivých zemích, a aby učinila z opatření, která jsou přijímána pro boj proti všem formám násilí proti ženám, včetně tradičních praktik ubližujících ženám, kritéria dobré správy partnerských zemí;

37.   naléhavě připomíná zprávu Populačního fondu OSN o stavu světové populace z minulého roku, která připouští, že existuje celosvětový nedostatek 60 milionů žen a že tyto "chybějící" ženy byly před narozením potraceny na základě pohlaví nebo po narození zavražděny;

38.   vyzývá Komisi a členské státy, aby provedly Bruselskou výzvu k řešení sexuálního násilí v konfliktech a po nich;

39.   naléhavě vyzývá Komisi, aby ze sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v oblastech krizí a konfliktů, včetně boje proti sexuálnímu násilí, učinila prioritu v humanitární fázi i poválečné rekonstrukci;

40.   zdůrazňuje, že ženy by se neměly vnímat jen jako zranitelné oběti, ale také jako silně diferencovaná skupina společenských aktérů, která disponuje cennými zdroji a schopnostmi a má své vlastní priority a problémy; ženy musí ovlivňovat běh událostí a svou činností spoluvytvářet proces rozvoje;

41.   domnívá se, že účast žen v rozhodovacím procesu na všech úrovních je nezbytným předpokladem pro řádné fungování správy věcí veřejných, a vítá veškerá opatření, která usilují o podporu žen, jako jsou pobídky pro naplnění kvót, podpora ženských hnutí a organizací a aktivní prosazování práv žen ve strategických dokumentech dotčených zemí; znovu opakuje, že je třeba posílit úlohu žen v politickém rozhodovacím procesu a zajistit plnou účast a zapojení žen do všech snah o podporu míru a řešení konfliktů; dále podporuje doporučení z rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325(2000);

42.   vyzývá EU, aby zvýšila úsilí o uplatňování rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325(2000), která vyzývá ke zvýšené účasti žen na všech úrovních rozhodování při řešení konfliktů a v mírových procesech;

43.   zdůrazňuje, že znásilnění je využíváno jako válečná zbraň a že je nutné řešit tento fenomén prostřednictvím programů na podporu obětí;

44.   vyzývá Komisi, aby vynaložila značné úsilí za účelem plného zohlednění rovnosti žen a mužů v programech jednotlivých zemí; zdůrazňuje, že je i nadále třeba vyvíjet značné úsilí při systematickém začleňování otázky rovnosti žen a mužů do každodenní praxe provádění rozvojové spolupráce EU; vyzývá Komisi, aby usilovala o vyváženost zastoupení žen a mužů v delegacích Komise, a to jmenováním více žen, včetně do vrcholových pozic, jako je vedoucí delegace;

45.   zdůrazňuje potenciál mikroúvěrů jako nástroje, který mohou využívat politiky rozvojové spolupráce na podporu rozvoje místních komunit a posílení postavení žen;

46.   vyzývá Komisi k vytváření politik, které budou motivovat ženy, aby vytvářely skupiny vlastní pomoci, stávaly se nezávislými a ve spolupráci s mezinárodními organizacemi (například Finance PlaNet) rozšiřovaly síť mikrofinancování, aby si tak větší počet žen mohl dovolit úvěry, které zlepší jejich ekonomickou situaci;

47.   vyzývá Komisi, aby poskytla jasné informace o dostupných mechanismech pro sledování a hodnocení provádění současné strategie, včetně sledování finančních a lidských zdrojů, které budou přiděleny pro zajištění účinného provádění;

48.   zdůrazňuje, že dosažení rovnosti mezi ženami a muži na vnitrostátní úrovni je pravděpodobnější, pokud existují dostatečné finanční zdroje a kvalifikovaní odborníci v oblasti rovnosti mezi ženami a muži, zejména na místní úrovni, jako součást projektových týmů;

49.   naléhavě vyzývá Komisi, aby členům svého personálu pracujícím v rozvojových zemích poskytovala vzdělání v oblasti rovnosti žen a mužů;

50.   vítá opatření v oblasti vzdělávání navržená Komisí, neboť je toho názoru, že posílení postavení žen prostřednictvím vyšší úrovně vzdělání zlepšuje jejich situaci i situaci jejich dětí;

51.   zdůrazňuje, že je třeba dále podporovat zlepšení přístupu dívek ke vzdělání a k odborné přípravě na všech úrovních a to, aby nedocházelo k předčasnému ukončení školní docházky; dále je třeba podporovat spravedlivé a kvalitní vzdělávací politiky, a za tím účelem vzdělávat učitele v otázkách rovnosti pohlaví a podporovat reformy vyučovacích osnov, které by měly obsahovat i problematiku rovnosti mezi ženami a muži, sexuálního a reprodukčního zdraví a posilování postavení žen, neboť ve většině rozvojových zemí dívky dodnes čelí diskriminaci, pokud jde o vzdělávání;

52.   poukazuje na to, že strategie v oblasti činnosti EU na mezinárodní a regionální úrovni bohužel neformuluje žádný postoj EU k reformě OSN v oblasti rovnosti žen a mužů;

53.   vítá založení "Spolupráce Evropské komise a OSN na rovnosti pohlaví pro rozvoj a mír"(13) a zdůrazňuje zájem o to, aby byl o této spolupráci informován a byl do ní zapojen;

54.   zdůrazňuje význam podpory koordinace dárců pro zavádění hlediska rovnosti žen a mužů a zlepšování dialogu a komunikace pro dosažení společného chápání koncepce rovnosti mezi ženami a muži a podpory vhodné metodiky;

55.   vyzývá Radu, aby jmenovala evropského zástupce pro práva žen, který by upevnil závazek Evropské unie posílit postavení žen v zahraniční a rozvojové politice, a který by podporoval dosažení rozvojových cílů tisíciletí zaměřením na rovnost žen a mužů na světové úrovni, snižování úmrtnosti matek a boj proti chudobě;

56.   vítá záměr Komise, aby rozdělování rozpočtových prostředků určených na pomoc záviselo na dosažených výsledcích hodnocených na základě ukazatelů rozčleněných podle pohlaví; trvá nicméně na tom, že při přijímání rozhodnutí o postizích uplatňovaných vůči nezpůsobilým správním orgánům je nutno postupovat opatrně, aby tato opatření neměla negativní dopad na konečné příjemce pomoci, tedy na ženy;

57.   zdůrazňuje, že ke snížení nerovného postavení žen nepřispěje jen jejich účast na dění ve společnosti, ale výhradně cílené a účinné úsilí směřující k tomu, aby byly překonány všechny překážky, které ženám brání v jejich účasti;

58.   zdůrazňuje, že řádná správa věcí veřejných zahrnuje respektování základních svobod, zacházení s právy žen a s rovností žen a mužů jako se základními právy a že jsou tato práva a svobody klíčové pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí a dalších rozvojových cílů;

59.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 40.
(2) Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.
(3) Úř. věst. C 33E, 9.2.2006, s. 311.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2007)0274.
(5) Úř. věst. C 280 E, 18.11.2006, s. 475.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2007)0483.
(7) Přijaté texty, P6_TA(2007)0577.
(8) Úř. věst. C 46, 24.2.2006, s. 1.
(9) Prohlášení o Evropském konsensu o humanitární pomoci bylo schváleno Radou dne 19. listopadu a Evropským parlamentem dne 29. listopadu a bylo podepsáno předsedy Komise, Rady a Evropského parlamentu dne 18. prosince 2007.
(10) Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
(11) Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27.
(12) Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41.
(13) "Spolupráce Evropské komise a OSN na rovnosti pohlaví pro rozvoj a mír" je iniciativou, na které se podílejí Evropská komise (EK), Rozvojový fond OSN pro ženy (UNIFEM) a Mezinárodní vzdělávací středisko mezinárodní organizace práce (ITCILO). Iniciativa navazuje na konferenci nazvanou "Vlastní zodpovědnost za rozvoj: Prosazování rovnosti žen a mužů v rámci nových forem pomoci a partnerství", kterou zorganizovala Evropská komise ve spolupráci s fondem UNIFEM v listopadu 2005.

Právní upozornění - Ochrana soukromí