Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2043(ACI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0083/2008

Predkladané texty :

A6-0083/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/04/2008 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0114

Prijaté texty
PDF 289kWORD 48k
Štvrtok, 10. apríla 2008 - Brusel
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (Malta a Portugalsko)
P6_TA(2008)0114A6-0083/2008
Uznesenie
 Príloha

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. apríla 2008 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe bodu 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2008)0094 - C6-0085/2008 - 2008/2043(ACI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0094 – C6-0085/2008),

–   so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) a najmä na jej bod 28,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006 o vytvorení Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii(2),

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6-0083/2008),

A.   keďže EÚ vytvorila príslušné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú pomoc pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v modeloch svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní na trh práce,

B.   keďže finančná pomoc EÚ prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo možno najrýchlejšie a najúčinnejšie,

C.   keďže Malta a Portugalsko listami z 12. septembra 2007 a 9. októbra 2007 požiadali o pomoc v súvislosti s prepúšťaním v textilnom odvetví na Malte a v automobilovom odvetví v Portugalsku(3),

1.   žiada príslušné inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie fondu;

2.   zdôrazňuje svoje obavy v súvislosti s charakterom opatrení financovaných fondom s cieľom znížiť počet osôb, ktoré zostávajú nezamestnané; žiada Komisiu, aby v spolupráci s portugalskými orgánmi úzko monitorovala situáciu vo vzťahu k ustanoveniam článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1927/2006 a podala správu príslušným legislatívnym a rozpočtovým orgánom;

3.   schvaľuje rozhodnutie, ktoré je prílohou tohto uznesenia;

4.   poveruje svojho predsedu, aby podpísal rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie vrátane jeho prílohy postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1. Dohoda zmenená a doplnená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2008/29/ES (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2008, s. 7).
(2) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) Žiadosti EGF/2007/008 a EGF/2007/010.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 10. apríla 2008

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2), najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácií (ďalej len "fond") sa zriadil s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v modeloch svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní na trh práce.

(2)  Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu fondu s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

(3)  Malta predložila 12. septembra 2007 žiadosť o použitie fondu v súvislosti s prepúšťaním v textilnom odvetví, konkrétne pre prepustených pracovníkov spoločností VF(Malta)Ltd a Bortex Clothing Ind Co Ltd. Žiadosť je v súlade s požiadavkami na stanovenie finančného príspevku tak, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006.

(4)  Portugalsko predložilo 9. októbra 2007 žiadosť o použitie fondu v súvislosti s prepúšťaním v automobilovom odvetví, konkrétne pre prepustených pracovníkov spoločností Opel v regióne Azambuja, Alcoa Fujikura v regióne Seixal a Johnson Controls v regióne Portalegre. Žiadosť je v súlade s požiadavkami na stanovenie finančného príspevku tak, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006.

(5)  Fond by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťami,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 3 106 882 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli, 10 apríla 2008

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1. Dohoda zmenená a doplnená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2008/29/ES (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2008, s. 7).
(2) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia