Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2021(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0082/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0082/2008

Συζήτηση :

PV 09/04/2008 - 29
CRE 09/04/2008 - 29

Ψηφοφορία :

PV 10/04/2008 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0115

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 452kWORD 100k
Πέμπτη 10 Απριλίου 2008 - Βρυξέλλες
Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2009 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX)
P6_TA(2008)0115A6-0082/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2009, Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τμήμα II – Συμβούλιο, Τμήμα IV – Δικαστήριο, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (2008/2021(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2000, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–   έχοντας υπόψη την πέμπτη έκθεση, του Μαΐου 2006, των Γενικών Γραμματέων των θεσμικών οργάνων σχετικά με το πώς εξελίσσεται ο τομέας 5 των δημοσιονομικών προοπτικών,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων(4),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0082/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρόν στάδιο της ετήσιας διαδικασίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει τις προβλέψεις των άλλων οργάνων και τις προτάσεις του Προεδρείου του για τον προϋπολογισμό 2009,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει συμφωνηθεί να διεξαχθεί πρότυπη άσκηση στο πλαίσιο της οποίας θα ισχύσουν ενισχυμένη συνεργασία και στενότερες σχέσεις ανάμεσα στο Προεδρείο και την Επιτροπή Προϋπολογισμών για ολόκληρη τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2009,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανώτατο όριο της κατηγορίας 5 για το 2009 ανέρχεται σε 7 777 000 000 EUR(5), αυξημένο κατά 4,3% σε σύγκριση με το 2008,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2008 ανέρχεται σε 1 452 517 167 EUR, αντιπροσωπεύοντας το 19,68% του τομέα 5 φέτος,

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Γενικό πλαίσιο και κύριες προκλήσεις

1.   τονίζει ότι το 2009 θα είναι έτος σημαντικής αλλαγής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύει ότι τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην διαδικασία του προϋπολογισμού του· πιστεύει ότι τούτο συνιστά νέα ευκαιρία για να εξασφαλίσει ότι οι πολιτικές προτεραιότητες που θέτει λαμβάνουν τη δέουσα χρηματοδότηση, ενώ ταυτοχρόνως υφίσταται και ενδελεχή εξέταση για να προσδιορισθούν εξοικονομήσεις οπουδήποτε είναι τούτο δυνατό και να εξασφαλίζεται το βιώσιμο του προϋπολογισμού·

2.   θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ικανοποίηση στις εξής κύριες προκλήσεις με εμμονή βεβαίως στην πλέον αποτελεσματική χρήση πόρων:

   προκλήσεις που σχετίζονται με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας,
   προκλήσεις που σχετίζονται με το 2009, έτος εκλογών για το Κοινοβούλιο,
   προκλήσεις που σχετίζονται με το νέο καθεστώς των βουλευτών και την αλλαγή κοινοβουλευτικής περιόδου·

3.   σημειώνει ότι στο έγγραφο του Προεδρείου τίθεται το ζήτημα της εθελουσίας επιβολής του ποσοστού 20% του Κοινοβουλίου· επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι διαδοχικοί προϋπολογισμοί εμφάνιζαν πλεονάσματα στο τέλος του έτους και, μολονότι είναι πρόθυμο να εξετάσει -εφόσον οπωσδήποτε θα υπάρξει ανάγκη- μερικές επιπρόσθετες δαπάνες για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έτους 2009, επιθυμεί να προβεί σε ανασκόπηση όλων των κονδυλίων δαπανών, μένοντας εντός του μεριδίου του 20%·

4.   είναι της γνώμης ότι κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, μία τάση προς εγκράτεια αποτελεί αρετή, μολονότι τούτο μπορεί να μην αληθεύει κατ' ανάγκην σε άλλες περιστάσεις· χαιρετίζει ως εκ τούτου την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα να εξετάσει προσεκτικά όλες τις δαπάνες πριν από τη διατύπωση λεπτομερών προτάσεων· επιμένει ότι το επικείμενο σχέδιο προβλέψεων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερο στην τελική πρόταση της διοίκησης και του Προεδρείου για τις δαπάνες του Κοινοβουλίου, ιδίως τώρα που το Προεδρείο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών έχουν υιοθετήσει νέα πειραματική διαδικασία συνδιαλλαγής· πιστεύει ότι αυτή η προσέγγιση θα συνιστά καλό μήνυμα προς τους φορολογουμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υπηρετεί ταυτόχρονα τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου, καθώς οδεύουμε προς την ανασκόπηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου· θεωρεί ότι αυτή η εξέταση πρέπει να διατίθεται εγκαίρως για την προετοιμασία της πρώτης ανάγνωσης·

5.   επισημαίνει ωστόσο ότι η εξέλιξη του ανωτάτου ορίου χρηματοδότησης πρέπει να συνεχίσει να ευρίσκεται υπό προσεκτική παρακολούθηση κατά το υπόλοιπο διάστημα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2009-2013, ιδίως καθώς η κατ' έτος προσαρμογή ακολουθεί σταθερό συντελεστή (+2%) και οιεσδήποτε αποκλίσεις στον πραγματικό πληθωρισμό θα έχουν αντίκτυπο στο περιθώριο· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να αποτιμήσουν επακριβώς τις ανάγκες προϋπολογισμού τους υπό το φως των διαθέσιμων πόρων στο εν ισχύει πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

6.   επιθυμεί επίσης επ' αυτού να διερευνήσει το πώς μπορούν τα διαφορετικά θεσμικά όργανα να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες όσον αφορά την επάνδρωσή τους βάσει του προϋπολογισμού· σημειώνει ότι η Επιτροπή εν αντιθέσει προς τα λοιπά θεσμικά όργανα χρηματοδοτεί ένα διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό του προσωπικού από τα επιχειρησιακά προγράμματα (ήτοι εκτός τομέα 5), συνήθως χάρις στη δημιουργία υπηρεσιών σε μία διεργασία αναθέσεων καθηκόντων εκτός οργάνου· αναγνωρίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει προσφυγή σε αυτές τις δυνατότητες και πρέπει να χρηματοδοτήσει όλες τις ανάγκες του εντός του τομέα 5·

7.   χαιρετίζει την πρότυπη άσκηση 2008 για ενισχυμένη συνεργασία Προεδρείου και Επιτροπής Προϋπολογισμών, η οποία πρέπει να δοκιμάσει μία άνευ περιττών στοιχείων διαδικασία του προϋπολογισμού, καθώς επίσης και να καταστήσει δυνατή την περισσότερο έγκαιρη και διαφανή διαβούλευση επί παντός κοινοβουλευτικού θέματος που έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο· υπογραμμίζει ότι η πρότυπη άσκηση πρέπει να αποτιμηθεί προσεκτικά πριν από τη λήψη οιωνδήποτε αποφάσεων για το μέλλον·

Προκλήσεις που σχετίζονται με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας

8.   θεωρεί ότι οι αυξημένες αρμοδιότητες που θα έχει το Κοινοβούλιο μετά την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας πρέπει να αποτελούν το πρώτιστο μέλημα κατά τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού 2009, ειδικά όσον αφορά τον ρόλο του ως νομοθέτη επί ίσης βάσεως με το Συμβούλιο· τονίζει ότι ο ρόλος του, ως του ενός σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, βεβαίως παραμένει, αλλά με διαφορετικές διατάξεις όσον αφορά τόσο την ταξινόμηση των δαπανών όσο και τις διαδικασίες του προϋπολογισμού·

9.   θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να βοηθηθούν οι βουλευτές να επιτελούν το έργο τους σε αυτό το νέο πλαίσιο και ότι πρέπει να θεσπισθούν οι αρμόζουσες δομές και διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων επαρκών και προσιτών χώρων για συνεδριάσεις στη διάθεση μεμονωμένων βουλευτών· υπογραμμίζει ότι αυτές οι αλλαγές δεν είναι κάτι νέο για το Κοινοβούλιο και ότι αυξημένες αρμοδιότητες συναπόφασης ενσωματώθηκαν ομαλά στις δομές λειτουργίας του στη συνέχεια αλλαγών της Συνθήκης κατά το παρελθόν· αναμένει τα συμπεράσματα της συσταθείσας από τον Γενικό Γραμματέα ομάδας εργασίας για τους ανθρώπινους και χρηματοοικονομικούς πόρους, ιδίως όσον αφορά την υποχρέωση ανταπόκρισης στον ενισχυμένο νομοθετικό ρόλο των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των υπολοίπων νέων ευθυνών του Κοινοβουλίου·

10.   δεν είναι ωστόσο της γνώμης ότι τούτο είναι αυτομάτως ζήτημα οικονομικών πόρων, αλλά μάλλον ότι πρέπει πάντοτε να αναζητούνται περισσότερο σχετικοί και αποτελεσματικοί ως προς το κόστος τρόποι οργάνωσης της εργασίας, μεταξύ των οποίων εντονότερη εστίαση στον κύριο κορμό δραστηριοτήτων, αναδιάταξη του προσωπικού, όπου είναι τούτο δυνατό, αναδιάρθρωση των υπηρεσιών για να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες, καλύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών και επίσης αυξημένη διοργανική συνεργασία·

11.   καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αναλύσει λεπτομερέστερα ποία καθήκοντα και ποιές αρμοδιότητες μπορεί να θεωρηθούν πραγματικά νέα στοιχεία εν συγκρίσει προς την παρούσα κατάσταση, απορρέοντα από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα οποία και να υπαγορεύουν ίσως νέες πρακτικές εργασίας, και βάσει των οποίων θα μπορούσε να ζητηθεί ορισμένο ποσό νέων πόρων, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο του Προεδρείου περί κατευθυντηρίων γραμμών· τονίζει ότι αιτήματα για νέους πόρους πρέπει να συνοδεύονται από σαφή απολογισμό του τί έχει επιτευχθεί χάρις στις προηγούμενες αυξήσεις προσωπικού και πόρων, όπως είναι η χρήση των νέων "θέσεων της επιτροπολογίας" που δόθηκαν το 2008 και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από αυτές·

12.   τονίζει επίσης πόσο σημαντική είναι μία ενδελεχής ανάλυση του δυνατού αντικτύπου στον προϋπολογισμό 2009 από τις προτάσεις που προέρχονται από την Ομάδα Εργασίας για τη Μεταρρύθμιση του Κοινοβουλίου, οι οποίες από κοινού με τις αλλαγές από τη Συνθήκη ασφαλώς και θα επηρεάσουν τις μεθόδους εργασίας του·

13.   επιθυμεί να του υποβληθεί αποτίμηση της δομής και των ικανοτήτων των γραμματειών των επιτροπών για να εξασφαλίσει ότι είναι έτοιμες να παράσχουν νομοθετικό έργο ανωτέρας ποιότητας· εκπλήσσεται από τους πρόσφατους ισχυρισμούς ότι μόλις το 6% του προσωπικού εργάζεται στις επιτροπές και καλεί τον Γενικό Γραμματέα να παρουσιάσει, πριν από την 1η Ιουλίου 2008, ενδιάμεση αξιολόγηση των αναγκών σε ανθρώπινους πόρους, καθώς και ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των διαφόρων επιτροπών, καθώς και λεπτομερές οργανόγραμμα όλου του προσωπικού (μόνιμοι υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό) που εργάζεται στη διοίκηση, και να προτείνει κατάλληλες λύσεις, περιλαμβανομένης της αναδιάταξης, ώστε να ενδυναμωθεί η κύρια δραστηριότητα του οργάνου, δηλαδή το νομοθετικό έργο·

14.   επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η θέσπιση συστήματος διαχείρισης της γνώσης, το οποίο θα συνδυάζει πολλές πηγές πληροφοριών, κείμενα και παραπομπές τεκμηρίωσης σε σύστημα με ενιαίο σημείο πρόσβασης τόσο για τους βουλευτές όσο και για το προσωπικό, θα αποτελέσει χρήσιμο μέσο διαχείρισης· παρακολουθεί με ενδιαφέρον την διεξαγόμενη συζήτηση στο Προεδρείο για το θέμα· ζητεί πρώτη ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των δαπανών όπως ζητήθηκε ήδη το 2007· προτρέπει το Προεδρείο να αποφασίσει σχετικά με τα επόμενα μέτρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού·

15.   χαιρετίζει το πρότυπο έργο της σε ατομική βάση διερμηνείας για τους βουλευτές και προσβλέπει σε ταχεία έναρξη της υλοποίησής του· σημειώνει ότι σε πρώτο στάδιο απευθύνεται στους εισηγητές ή/και σκιώδεις εισηγητές "στη νομοθετική διαδικασία και τη διαδικασία του προϋπολογισμού'· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να δώσει συνέχεια στο συγκεκριμένο έργο κατά το εξάμηνο της εκτέλεσής του και, σε εύθετο χρόνο πριν την πρώτη ανάγνωση, να παρουσιάσει αντικειμενική ανάλυση κόστους-οφέλους·

16.   υπενθυμίζει ότι ποσό 2 000 000 EUR τέθηκε στο αποθεματικό κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2008 προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διοίκηση να δώσει προτεραιότητα στην αποτελεσματικότερη γλωσσική υποστήριξη προς τους βουλευτές κατά τη διάρκεια των επίσημων συνεδριάσεων· καλεί τη διοίκηση να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν και την πρόοδο που έχει σημειωθεί για τη βελτίωση των γλωσσικών υπηρεσιών κατά τις επίσημες συνεδριάσεις·

17.   αναμένει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του πρότυπου έργου για την αναλυτική υπηρεσία που θα παρέχεται στους βουλευτές στη βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου, και για τις επιπτώσεις της το 2009· υπενθυμίζει ότι το από 29 Mαρτίου 2007 ψήφισμά του, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2008(6), το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει να δοθεί η δυνατότητα δημοσίευσης των απαντήσεων σε αυτές τις ερωτήσεις στο ενδοδίκτυό του· επισημαίνει ότι αυτή η δημοσίευση θα εξυπηρετήσει τη διαφάνεια και θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους βουλευτές να ωφεληθούν από αυτήν την υπηρεσία·

Προκλήσεις που σχετίζονται με το 2009, έτος εκλογών για το Κοινοβούλιο

18.   υπογραμμίζει ότι το 2009 θα είναι έτος ευρωπαϊκών εκλογών και θεωρεί τούτο ουσιαστική πτυχή του προϋπολογισμού ο οποίος πρόκειται να συμφωνηθεί· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να είναι επαρκώς ενήμεροι σχετικά με το έργο που επιτελούν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί τους, καθώς και τον πολιτικό και νομοθετικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

19.   εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στη σημασία που δίδει στα μέτρα επικοινωνίας σε αποκεντρωμένη βάση με τη συμμετοχή επίσης των σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα μέσων· θεωρεί ότι αυτός είναι ένας αποτελεσματικός ως προς το κόστος τρόπος προς επίτευξη της επιδιωκόμενης πληροφόρησης και επιμένει ότι οι βουλευτές πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε τέτοιες πρωτοβουλίες·

20.   πιστεύει ότι τις αλλαγές που σχετίζονται με το έτος διεξαγωγής των εκλογών πρέπει ωστόσο να τις βλέπει κανείς υπό το πρίσμα της συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης και να μην θεωρούνται αυτομάτως πρόσθετες δαπάνες που έρχονται "να προστεθούν" στις λοιπές δραστηριότητες· πιστεύει ότι ένα έτος διεξαγωγής εκλογών απαιτεί επίσης κάποια εστίαση δράσεων και δαπανών στο συγκεκριμένο έτος·

21.   θα παρακολουθήσει, στο πλαίσιο αυτό, τη χρηματοδότηση των τριών κύριων έργων που σχετίζονται με την πληροφόρηση και απευθύνονται στους πολίτες, δηλαδή του κέντρου επισκεπτών και του οπτικοακουστικού κέντρου, τα οποία αναμένεται να είναι πλήρως επιχειρησιακά έως το 2009, και του έργου webTV, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο για λειτουργία πριν από την 1η Ιουλίου 2008· σημειώνει το γεγονός ότι ο τομέας αυτός έχει ήδη γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και πιστεύει ότι το έργο web-TV θα επιτύχει προστιθέμενη αξία σε σχέση με την επένδυση στο πλαίσιο της πολιτικής της επικοινωνίας, διότι θα προσφέρει σε όλους τους πολίτες της Ένωσης ευχερή πρόσβαση στις εργασίες του Κοινοβουλίου· ζητεί να του δίνονται πληροφορίες σε τακτική βάση, με εκτίμηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με ένα σύνολο δεικτών απόδοσης·

22.   σημειώνει επίσης την πρόταση να εγγραφούν ποσά για ένα "Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας" στο έγγραφο του Προεδρείου και, λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο περιθώριο δημοσιονομικών ελιγμών και τις πιεστικές ανάγκες που συνδέονται με τα βασικά καθήκοντα του Κοινοβουλίου, αναμένει λεπτομερέστερη ανάλυση όσον αφορά στοιχεία της χρηματοδότησης και του προϋπολογισμού, καθώς και τα αποτελέσματα των εργασιών της επιτροπής εμπειρογνωμόνων· επιθυμεί να εξετάσει εάν είναι δυνατόν το σημαντικό αυτό έργο να λάβει υποστήριξη και από την Επιτροπή·

Προκλήσεις που σχετίζονται με το νέο καθεστώς των βουλευτών και την αλλαγή κοινοβουλευτικής περιόδου

23.   δίδει μεγάλη σημασία στο ενιαίο καθεστώς των βουλευτών, το οποίο θα εισαχθεί το δεύτερο εξάμηνο 2009· σημειώνει ότι οι πρόσθετες δαπάνες, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διευθετήσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για περίοδο έως δέκα ετών, είναι μέχρι τούδε κατά προσέγγιση και χαιρετίζει τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα ότι τα στοιχεία θα επανεξετασθούν πριν από το στάδιο των προβλέψεων·

24.   ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει ενημερωμένη πρόβλεψη για τις εν λόγω δαπάνες το ταχύτερο δυνατόν, δεομένου ότι περισσότεροι βουλευτές από ό,τι προεβλέπετο αρχικά πιθανόν να επιλέξουν το νέο σύστημα· επιθυμεί επίσης προσαρμογή του δημοσιονομικού αντικτύπου στα πρόσφατα δεδομένα από τους νέους κανόνες περί αποζημιώσεων που πρέπει να τύχουν αναμόρφωσης σε συνδυασμό με την εφαρμογή του νέου καθεστώτος των βουλευτών·

25.   συμφωνεί ότι θα μπορούσε να προβλεφθεί προσωρινή πίστωση για τη δυνατότητα να γίνουν δεκτοί Κροάτες παρατηρητές στα τέλη 2009 και προσβλέπει σε πρόβλεψη των συνεπειών τούτου στον προϋπολογισμό·

26.   υποστηρίζει τις συστάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων και του Προεδρείου να εξασφαλισθεί η συνεπής εφαρμογή των εσωτερικών κανόνων του Κοινοβουλίου σχετικά με την επιστροφή εξόδων κοινοβουλευτικής επικουρίας και να ανατεθεί στην ομάδα εργασίας του Προεδρείου για το καθεστώς των βουλευτών, το καθεστώς των βοηθών και το συνταξιοδοτικό ταμείο των βουλευτών η εκτίμηση λεπτομερώς και επειγόντως της λειτουργίας των υφιστάμενων κανόνων και, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του θέματος, να διατυπωθούν προτάσεις για αλλαγές στους κανόνες· καλεί την ομάδα εργασίας που έχει συγκροτηθεί εντός του Προεδρείου να διατυπώσει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, προτάσεις σχετικά με το καθεστώς των βοηθών των βουλευτών, το οποίο πρέπει να διαβιβαστεί επειγόντως στο Συμβούλιο για έγκριση επί γαλλικής προεδρίας, έτσι ώστε να τεθεί σε ισχύ την ίδια ημέρα με το νέο καθεστώς των βουλευτών· πιστεύει ότι αυτό το προτεινόμενο καθεστώς πρέπει να εξασφαλίζει ίση μεταχείριση στους βοηθούς των βουλευτών, να είναι διαφανές και να βοηθά να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των φορολογικών και κοινωνικών υποχρεώσεων, όπως είναι οι μισθοί και τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης· χαιρετίζει την απόφαση του Προεδρείου, της 10ης Μαρτίου 2008, σχετικά με την κοινοβουλευτική επικούρηση των βουλευτών, ως ένα πρώτο βήμα για την ικανοποίηση του αιτήματος που διατύπωσε στο ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού του 2008(7)· καλεί το Προεδρείο και τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλουν έκθεση προόδου σχετικά με το θέμα, σε εύθετο χρόνο πριν από την πρώτη ανάγνωση·

Ακίνητα

27.   χαιρετίζει την εκπόνηση πρότασης μακροχρόνιας στρατηγικής για την πολιτική ακινήτων που εφαρμόζει, περιλαμβανομένης και της αναμενόμενης ανάπτυξης του κόστους συντήρησης, η οποία πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 2009· θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντικές τις οικονομικές συνέπειες που απορρέουν αφενός από τις μισθώσεις και αφετέρου από τις αποκτήσεις ακινήτων· επιθυμεί να δει να προβάλλονται επιχειρήματα τα οποία και να συζητηθούν στη διάρκεια του έτους· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διοργανική πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα για βελτίωση των συνθηκών σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, ιδίως προκειμένου να αποφεύγονται καρτέλ και μονοπωλιακές καταστάσεις· αναμένει περαιτέρω πληροφορίες έτσι ώστε να συνεχίσει να παρακολουθεί τη διαδικασία από κοντά·

28.   αναγνωρίζει ότι έχουν επιτευχθεί αξιόλογες εξοικονομήσεις λόγω των προπληρωμών που έγιναν για ακίνητα κατά την τελευταία δεκαετία· θεωρεί ότι η πιο μακροπρόθεσμη πολιτική απόκτησης ακινήτων του Κοινοβουλίου πρέπει να εκτιμηθεί με κριτήρια τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια και τις ιδιαίτερες ανάγκες στους τρεις τόπους εργασίας του· θα χαιρέτιζε τη διεξαγωγή συζήτησης επί του θέματος μετά την παρουσίαση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής·

29.   εμμένει στο ότι τα περιβαλλοντικά μελήματα πρέπει να συνιστούν βασικό στοιχείο της πολιτικής του· πιστεύει ότι περαιτέρω βελτιώσεις κατά την έννοια της ενεργειακής απόδοσης είναι απαραίτητες, καθώς και η περαιτέρω μεταστροφή προς τη χρήση πρασίνων πηγών ενέργειας σε όλα τα κτίρια του Κοινοβουλίου· προσδοκεί ότι οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο του ΕΜΑS θα τηρηθούν και αναμένει λεπτομερέστερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης EMAS, καθώς και σχετικά με την ενδεχόμενη χρήση ηλιακών στοιχείων, το ενδεχόμενο ανανέωσης του στόλου οχημάτων του Κοινοβουλίου με φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα και το νέο σημείο κινητικότητας, που πρέπει επίσης να καταστούν ευκόλως προσβάσιμες ηλεκτρονικώς·

30.   υπενθυμίζει ότι το από 25 Oκτωβρίου 2007 ψήφισμά του, σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού του 2008, το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει από τη διοίκηση να υποβάλει σχέδιο δράσης για την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 που προκαλούνται από τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου·

31.   επιθυμεί την εκπόνηση έκθεσης σχετικά με τους περιορισμούς, τόσο κανονιστικούς όσο και πρακτικούς, που ενδέχεται να έχουν προκαλέσει περιττή αύξηση του κόστους συντήρησης των ακινήτων της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και εκείνων του Κοινοβουλίου· επιθυμεί η έκθεση αυτή να αποτελεί διατομεακή προσπάθεια για να προσδιορισθούν τα αίτια, είτε συνδέονται με μία καθ' οιονδήποτε τρόπο περιορισμένη αγορά, άχθη που επιβάλλει ο δημοσιονομικός κανονισμός και η διεξαγωγή διαγωνισμών δι' υποβολής προσφορών, είτε οφείλονται σε οιονδήποτε άλλον σχετικό παράγοντα· επιθυμεί να επιβληθεί η εφαρμογή του κανόνα που απαιτεί κατάρτιση μαύρης λίστας των εταιρειών που υπέβαλαν προτάσεις περιττά υψηλού κόστους· πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αναζητήσει τρόπους για να επιτύχει εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό των ακινήτων·

32.   σημειώνει μετά χαράς ότι οι πρακτικές εφαρμογής όσον αφορά την από κοινού χρήση εξωτερικών γραφείων με την Επιτροπή (Σπίτια της Ευρώπης) υφίστανται επί του παρόντος τροποποίηση για να αντικατοπτρίζεται ακριβέστερα το ποσοστό που καταλαμβάνει έκαστο θεσμικό όργανο· συγχαίρει τον Γενικό Γραμματέα για το έργο του προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως είχε ζητηθεί πέρσι, και ζητεί να τηρείται ενήμερο σε έκαστο στάδιο της διεργασίας·

Προσωπικό

33.   θεωρεί ότι τα επίπεδα επανδρώσεως έχουν περάσει τώρα σε φάση εδραίωσης μετά τις πολύ σημαντικές αυξήσεις που σημειώθηκαν με τις τελευταίες διευρύνσεις· καλεί όλες τις υπηρεσίες και τις πολιτικές ομάδες να διατυπώσουν λεπτομερή ανάλυση και αιτιολόγηση της τοποθέτησης προσωπικού στις διάφορες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, πριν υποβάλουν οποιαδήποτε νέα αιτήματα για προσωπικό και για δημιουργία νέων θέσεων, και να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες αναδιάταξης του προσωπικού οποτεδήποτε είναι τούτο εφικτό· θεωρεί ότι η τρέχουσα διαδικασία του προϋπολογισμού συνιστά συνέχεια των προσπαθειών του 2008, αναγνωρίζοντας βεβαίως τις ειδικές προκλήσεις που παρουσιάζει το 2009 και το γεγονός ότι οι δυνατότητες αναδιάταξης υπαλλήλων θα ποικίλλουν από έτους εις έτος·

   34. είναι ως εκ τούτου διατεθειμένο να εξετάσει εύλογα αιτήματα για νέες θέσεις, αφού παρουσιάσει η διοίκηση σαφή ανάλυση, περιλαμβανομένων επίσης και οιωνδήποτε προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης που κρίνονται αναγκαία· χαιρετίζει την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα να καταβάλει ευρεία προσπάθεια επ' αυτού·
   35. θεωρεί ότι η ως άνω ανάλυση του τί μπορεί να θεωρηθούν αμιγώς νέα καθήκοντα και αρμοδιότητες που πηγάζουν από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και οι δυνατές συνέπειές τους για τον προϋπολογισμό, περιλαμβανομένων και των οργανογραμμάτων, θα είναι στοιχείο κρίσιμης σημασίας για τον προϋπολογισμό·

Άλλα θεσμικά όργανα

36.   καλεί τα θεσμικά όργανα να παρουσιάσουν ρεαλιστικά και βασιζόμενα στο κόστος αιτήματα τα οποία να λαμβάνουν πλήρως υπόψη το γενικό πλαίσιο δημοσιονομικής λιτότητας, αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων και επίτευξης προστιθέμενης αξίας για τους Ευρωπαίους πολίτες·

37.   ενδιαφέρεται τα μέγιστα για τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματωθεί εν γένει μία μελλοντική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στον προϋπολογισμό της ΕΕ και, εάν η υπηρεσία αυτή ή τμήματά της απορροφηθούν στο τμήμα του Συμβουλίου, καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να είναι εντελώς διαφανείς και προορατικοί όσον αφορά τις συνέπειες που θα έχει τούτο, περιλαμβανομένων και των διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στις διοικητικές και τις επιχειρησιακές δαπάνες·

38.   σημειώνει με κάποια ανησυχία τις σημαντικές αυξήσεις των δαπανών για τα κτίρια που παρατηρούνται μεσοπρόθεσμα και καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να εξετάσουν αυτά τα σχέδια προσεκτικά και να παρουσιάσουν όλα τα σχέδια ή/και λύσεις χρηματοδότησης υπό μορφή ανοικτή και κατανοητή· αναγνωρίζει ότι υπάρχουν επίσης αναπόφευκτες ανάγκες για δαπάνες σε ορισμένες περιπτώσεις, επί παραδείγματι ανάγκες που συνδέονται με εκ του νόμου απαιτήσεις και με την επίτευξη ικανοποιητικών συνθηκών για το προσωπικό·

39.   καλεί τον εισηγητή του για το 2009 να πραγματοποιήσει ατομικές επισκέψεις στο Συμβούλιο, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Διαμεσολαβητή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για να τους ακούσει πριν από το στάδιο των προβλέψεων και να προβεί σε αναφορά στην Επιτροπή Προϋπολογισμών·

o
o   o

40.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(1) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 6, 10.1.2008, σ. 7).
(2) EE L 253, 7.10.2000, σ. 42.
(3) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(4) EE C 273, 15.11.2007, σ. 1.
(5) Περιλαμβάνονται 78 000 000 EUR σε συνταξιοδοτικές εισφορές του προσωπικού.
(6) ΕΕ C 27 Ε, 31.1.2008, σ. 225.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0474.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου