Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2021(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0082/2008

Predkladané texty :

A6-0082/2008

Rozpravy :

PV 09/04/2008 - 29
CRE 09/04/2008 - 29

Hlasovanie :

PV 10/04/2008 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0115

Prijaté texty
PDF 453kWORD 98k
Štvrtok, 10. apríla 2008 - Brusel
Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2009: oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX
P6_TA(2008)0115A6-0082/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. apríla 2008 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2009, oddiel I - Európsky parlament, oddiel II - Rada, oddiel IV - Súdny dvor, oddiel V - Dvor audítorov, oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII - Výbor regiónov, oddiel VIII - Európsky ombudsman, oddiel IX - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (2008/2021(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(2),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–   so zreteľom na piatu správu generálnych tajomníkov inštitúcií o trendoch v okruhu 5 finančného výhľadu z mája 2006,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006 spolu s odpoveďami inštitúcií(4),

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6-0082/2008),

A.   keďže v tomto štádiu ročného rozpočtového postupu Európsky parlament čaká na odhady ostatných inštitúcií a na návrhy svojho predsedníctva na rozpočet na rok 2009,

B.   keďže bol dohodnutý pilotný program, v rámci ktorého sa bude počas celého rozpočtového postupu na rok 2009 uplatňovať rozšírená spolupráca a užšie vzťahy medzi predsedníctvom a Výborom pre rozpočet,

C.   keďže, že strop v okruhu 5 je na rok 2009 stanovený vo výške 7 777 000 000 EUR(5), čo predstavuje nárast o 4,3 % v porovnaní s rokom 2008,

D.   keďže rozpočet Európskeho parlamentu na rok 2008 je 1 452 517 167 EUR, čo predstavuje 19,68 % okruhu 5 na tento rok,

Európsky parlament
Všeobecný rámec a hlavné výzvy

1.   zdôrazňuje, že rok 2009 bude pre Európsky parlament rokom rozsiahlych zmien, a je presvedčený, že by sa to malo odrážať v jeho rozpočtovom postupe; domnieva sa, že je to nová príležitosť zabezpečiť, aby boli jeho politické priority náležite financované a zároveň podrobne skúmané s cieľom nájsť možnosti úspor všade, kde je to možné, a zabezpečiť udržateľnosť rozpočtu;

2.   domnieva sa, že je nevyhnutné čeliť týmto výzvam a súčasne trvať na najúčinnejšom využívaní zdrojov:

   výzvy súvisiace s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy,
   výzvy súvisiace s rokom 2009, ktorý bude rokom volieb do Európskeho parlamentu,
   výzvy súvisiace s novým štatútom poslancov a s prechodom do ďalšieho volebného obdobia;

3.   berie na vedomie otázku dobrovoľného 20-percentného podielu Európskeho parlamentu, ktorú vo svojom dokumente otvorilo predsedníctvo; rád by pripomenul, že viacero po sebe nasledujúcich rozpočtov vykázalo na konci roka prebytok a hoci si uvedomuje, že budú určite potrebné nejaké dodatočné výdavky na osobitné požiadavky v roku 2009, chcel by preskúmať všetky výdavkové položky s cieľom neprekročiť 20 % podiel;

4.   zastáva názor, že sklon k umiernenosti je pozitívom pri zostavovaní rozpočtu, hoci za iných okolností to platiť nemusí; víta preto zámer generálneho tajomníka dôkladne preskúmať všetky výdavky ešte pred vypracovaním podrobných návrhov; trvá na tom, aby blížiace sa návrhy odhadov čo najpresnejšie odrážali konečný návrh výdavkov Európskeho parlamentu zo strany administratívy a predsedníctva, najmä teraz, keď predsedníctvo a Výbor pre rozpočet schválili nové pilotné zmierovacie konanie; je presvedčený, že takýto prístup vyšle pozitívny signál daňovým poplatníkom EÚ a zároveň poslúži Európskemu parlamentu pri príprave revízie viacročného finančného rámca (VFR); domnieva sa, že výsledky tohto preskúmania by mali byť včas k dispozícii na prípravu prvého čítania;

5.   zdôrazňuje však, že vývoj finančného stropu je nutné dôkladne kontrolovať aj počas zvyšného obdobia VFR 2009 – 2013, najmä vzhľadom na to, že ročná úprava sa vykonáva na základe fixnej miery (+ 2 %) a akákoľvek odchýlka v skutočnej inflácii bude mať vplyv na rozpätie; vyzýva všetky inštitúcie, aby dôkladne posúdili svoje rozpočtové potreby vzhľadom na prostriedky dostupné v súčasnom VFR;

6.   v tejto súvislosti by tiež rád preskúmal, ako sa rôzne inštitúcie môžu v rámci rozpočtu prispôsobiť meniacim sa potrebám týkajúcim sa zamestnancov; poznamenáva, že Komisia na rozdiel od ostatných inštitúcií financuje čoraz väčší podiel zamestnancov zo svojich operačných programov (a teda nie z okruhu 5), zvyčajne prostredníctvom vytvárania agentúr pomocou externého zadávania (outsourcingu); pripúšťa, že Európsky parlament takéto možnosti nemá a všetky svoje potreby musí financovať z okruhu 5;

7.   víta pilotný program na rok 2008 zameraný na posilnenie spolupráce medzi predsedníctvom a Výborom pre rozpočet, čo by malo otestovať zjednodušený rozpočtový postup a umožniť včasnejšie a transparentnejšie konzultácie týkajúce sa všetkých parlamentných otázok s výraznými finančnými dôsledkami; zdôrazňuje, že pilotný program by sa mal dôkladne vyhodnotiť pred prijatím akýchkoľvek dlhodobejších rozhodnutí;

Výzvy súvisiace s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy

8.   domnieva sa, že pri zostavovaní rozpočtu na rok 2009 by sa mali v prvom rade brať do úvahy rozšírené povinnosti Európskeho parlamentu po ratifikácii Lisabonskej zmluvy, najmä pokiaľ ide o jeho úlohu zákonodarcu rovnocenného s Radou; zdôrazňuje, že mu naďalej zostáva jeho úloha ako jednej zložky rozpočtového orgánu, ale so zmenenými ustanoveniami, čo sa týka kvalifikácie výdavkov a rozpočtových postupov;

9.   domnieva sa, že by sa malo vyvinúť všetko úsilie s cieľom maximálne napomôcť poslancom pri plnení ich povinností v týchto nových podmienkach a že je nutné zaviesť primerané štruktúry a prostriedky vrátane dostatočných a ľahko prístupných rokovacích priestorov pre jednotlivých poslancov; zdôrazňuje, že takéto zmeny nie sú pre Európsky parlament ničím novým a že posilnené spolurozhodovacie právomoci boli po predchádzajúcich zmenách zmlúv bez problémov začlenené do jeho štruktúr; s radosťou očakáva závery pracovnej skupiny pre ľudské a finančné zdroje zriadenej generálnym tajomníkom, predovšetkým pokiaľ ide o potrebu zohľadniť posilnenú legislatívnu úlohu parlamentných výborov a ďalšie nové oblasti zodpovednosti Európskeho parlamentu;

10.   nezastáva však názor, že v tomto prípade ide automaticky o otázku finančných zdrojov, ale že je skôr nutné neustále hľadať relevantnejšie a hospodárnejšie spôsoby organizácie práce vrátane dôraznejšieho zamerania sa na kľúčové činnosti, presunu zamestnancov, ak je to možné, reštrukturalizácie služieb tak, aby zodpovedali novým okolnostiam, lepšieho využívania moderných technológií a takisto posilnenej medziinštitucionálnej spolupráce;

11.   vyzýva generálneho tajomníka, aby uskutočnil dôkladnejšiu analýzu toho, ktoré úlohy a povinnosti môžu byť v súvislosti s Lisabonskou zmluvou skutočne považované za nové v porovnaní so súčasnými, prípadne za také, ktoré podnecujú k novým pracovným postupom, a ktoré by mohli byť dôvodom požiadaviek na určité množstvo nových zdrojov, ako sa uvádza v dokumente predsedníctva o usmerneniach; zdôrazňuje, že k požiadavkám na nové zdroje by mala byť pripojená jasná bilancia toho, čo sa dosiahlo vďaka predchádzajúcemu zvýšeniu počtu zamestnancov a výdavkov, ako napríklad využitie a výsledky nových "pracovných miest pre postup vo výboroch" schválených na rok 2008;

12.   zdôrazňuje tiež význam dôkladnej analýzy toho, aký vplyv môžu mať na rozpočet na rok 2009 návrhy jeho pracovnej skupiny pre parlamentnú reformu, ktoré spolu so zmenami zmluvy určite ovplyvnia jeho pracovné postupy;

13.   privítal by posúdenie štruktúry a kapacity sekretariátov výborov s cieľom zabezpečiť ich pripravenosť na zvyšovanie kvality legislatívnej práce; je prekvapený nedávnymi informáciami, že len 6 % zamestnancov pracuje vo výboroch, a vyzýva generálneho tajomníka, aby do 1. júla 2008 predložil strednodobé hodnotenie personálnych potrieb vrátane podrobnejších informácií o potrebách rozličných výborov, ako aj podrobnú organizačnú štruktúru všetkých zamestnancov (úradníkov a ostatných zamestnancov) v administratíve, a aby navrhol vhodné riešenia vrátane presunu zamestnancov s cieľom posilniť kľúčovú činnosť legislatívnej práce;

14.   opakuje svoj názor, že zavedenie systému riadenia vedomostí, ktorý spojí viacero zdrojov informácií, textov a referenčných materiálov do jedného systému a ktorý umožní poslancom a zamestnancom prístup z jedného miesta, vytvorí užitočný nástroj riadenia; so záujmom sleduje nedávnu diskusiu o tejto otázke v predsedníctve; žiada o skorú výmenu názorov a informácie vrátane odhadov nákladov tak, ako už žiadal v roku 2007; naliehavo vyzýva predsedníctvo, aby počas rozpočtového postupu rozhodlo o ďalších krokoch;

15.   víta pilotný projekt týkajúci sa individuálnych tlmočníckych služieb pre poslancov a očakáva jeho rýchle zavedenie; poznamenáva, že projekt je v prvej fáze zameraný na spravodajcov a/alebo "tieňových" spravodajcov v súvislosti s legislatívnymi alebo rozpočtovými postupmi; vyzýva generálneho tajomníka, aby tento projekt počas šiestich mesiacov jeho trvania sledoval a v dostatočnom predstihu pred prvým čítaním predložil objektívnu analýzu nákladov a prínosov;

16.   pripomína, že počas rozpočtového postupu na rok 2008 boli do rezervy vložené 2 milióny EUR, s cieľom podporiť administratívu pri priorizovaní účinnejšej lingvistickej podpory poslancom počas oficiálnych stretnutí; vyzýva administratívu, aby poskytla informácie o prijatých opatreniach a o pokroku pri zlepšovaní lingvistických služieb na oficiálnych stretnutiach;

17.   očakáva závery hodnotenia pilotného projektu služby vypracúvania analýz, ktorá sa má poskytovať poslancom v knižnici Európskeho parlamentu a jeho dôsledky na rok 2009; pripomína, že Európsky parlament vo svojom uznesení z 29. marca 2007 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2008 (6) požiadal o možnosť uverejnenia odpovedí na tieto požiadavky na svojej intranetovej stránke; poukazuje na to, že takéto uverejnenie by spĺňalo podmienky transparentnosti a umožnilo by všetkým poslancom mať z tejto služby úžitok;

Výzvy súvisiace s rokom 2009, ktorý bude rokom volieb do Európskeho parlamentu

18.   zdôrazňuje, že rok 2009 bude rokom európskych volieb, a túto skutočnosť považuje za mimoriadne dôležitý aspekt rozpočtu, ktorý sa má schvaľovať; pripomína svoje presvedčenie, že európski občania musia byť dostatočne informovaní o práci, ktorú vykonávajú ich zvolení zástupcovia, a tiež o politickej a legislatívnej úlohe Európskeho parlamentu;

19.   upozorňuje predovšetkým na význam, ktorý pripisuje decentralizovaným komunikačným opatreniam zahŕňajúcim aj regionálne a miestne médiá; tieto opatrenia považuje za hospodárny spôsob, ako dosiahnuť potrebné cielené informovanie, a navyše trvá na tom, že poslanci by sa mali na týchto iniciatívach aktívne zúčastňovať;

20.   je však presvedčený, že zmeny súvisiace s volebným rokom je nutné vnímať v kontexte rozvážneho finančného hospodárenia a nemožno ich automaticky považovať za dodatočné výdavky, ktoré sa pridávajú k ostatným činnostiam; domnieva sa, že volebný rok si vyžaduje aj určité zameranie akcií a výdavkov v danom roku;

21.   v tejto súvislosti bude monitorovať financovanie troch hlavných projektov zameraných na občanov týkajúcich sa informovania, t. j. návštevnícke centrum a audiovizuálne centrum, ktoré majú plne fungovať do roku 2009, a projekt internetovej televízie Web TV, ktorá by mala začať fungovať pred 1. júlom 2008; poznamenáva, že v tejto oblasti už došlo v posledných rokoch k výraznému rastu, a verí, že projekt internetovej televízie dosiahne pridanú hodnotu investovania v rámci komunikačnej politiky, lebo ponúka všetkým občanom EÚ jednoduchý prístup k rokovaniam Európskeho parlamentu; požaduje pravidelné informácie o posudzovaní výsledkov na základe súboru výkonnostných ukazovateľov;

22.   berie tiež na vedomie návrh uvedený v dokumente predsedníctva, a to vyčleniť finančné prostriedky na projekt Dom európskej histórie, a so zreteľom na obmedzené rozpätie finančných možností a naliehavosť súvisiacu s kľúčovými úlohami Európskeho parlamentu očakáva podrobnejšiu analýzu finančných a rozpočtových aspektov a výsledkov práce výboru odborníkov; ocenil by preskúmanie možnosti podpory tohto dôležitého projektu aj zo strany Komisie;

Výzvy súvisiace s novým štatútom poslancov a s prechodom do ďalšieho volebného obdobia

23.   pripisuje veľký význam jednotnému štatútu poslancov, ktorý bude zavedený v druhej polovici roku 2009; konštatuje, že vzhľadom na prechodné opatrenia, ktoré možno uplatňovať až desať rokov, sú dodatočné výdavky stanovené zatiaľ len približne a víta vyhlásenie generálneho tajomníka, že tieto údaje budú pred fázou odhadov opäť preskúmané;

24.   žiada generálneho tajomníka, aby čo najskôr predložil aktualizovaný rozpočtový odhad týchto výdavkov vzhľadom na skutočnosť, že nový systém si pravdepodobne zvolí viac poslancov, než sa pôvodne predpokladalo; očakáva tiež aktualizované informácie o finančnom vplyve nových pravidiel týkajúcich sa príspevkov, ktoré by sa mali zreformovať zároveň s novým štatútom;

25.   súhlasí s tým, že by sa mohlo naplánovať vyčlenenie predbežnej sumy na možné prijatie chorvátskych pozorovateľov koncom roku 2009, a očakáva odhad finančných dôsledkov;

26.   vyjadruje podporu odporúčaniam konferencie predsedov a predsedníctva, ktoré majú zaručiť dôsledné vykonávanie vnútorných predpisov Európskeho parlamentu o nahrádzaní nákladov na asistentskú výpomoc a poveriť pracovnú skupinu predsedníctva v oblasti štatútu poslancov, štatútu asistentov a dôchodkových fondov, aby detailne a urgentne posúdila uplatňovanie súčasných predpisov a, vzhľadom na dôležitosť tejto otázky, predložila návrhy na zmenu uvedených predpisov; vyzýva pracovnú skupinu zriadenú v rámci predsedníctva, aby spolu s príslušnými oddeleniami Komisie predložila Rade návrhy v súvislosti so štatútom asistentov poslancov ako súrnu záležitosť na prijatie počas francúzskeho predsedníctva, aby sa tento štatút mohol začať uplatňovať v tej istý deň ako štatút poslancov; je presvedčený, že navrhovaný štatút by zaručil rovnaké a transparentné podmienky všetkým asistentom poslancov a pomohol by zabezpečiť, aby sa splnili daňové a sociálne povinnosti, ako napríklad platy a práva sociálneho zabezpečenia; víta rozhodnutie predsedníctva z 10. marca 2008 o asistentskej výpomoci pre poslancov a považuje ho za prvý krok smerom k naplneniu požiadavky vyjadrenej vo svojom uznesení z 25. októbra 2007 o návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2008(7); vyzýva predsedníctvo a generálneho tajomníka, aby informovali o pokroku v tejto otázke v dostatočnom čase pred prvým čítaním;

Budovy

27.   víta prípravu návrhu dlhodobej stratégie politiky týkajúcej sa budov, ktorý zahŕňa očakávaný vývoj nákladov na údržbu a ktorý by mal byť analyzovaný v priebehu rozpočtového postupu na rok 2009; za obzvlášť dôležité považuje finančné dôsledky prenájmov na jednej strane a nákupu budov na strane druhej; privítal by, keby boli v priebehu roka predkladané príslušné argumenty a keby sa o nich diskutovalo; oceňuje medziinštitucionálnu iniciatívu generálneho tajomníka zameranú na zlepšenie podmienok verejného obstarávania, najmä na zamedzenie kartelom a monopolom; očakáva ďalšie informácie, aby mohol pokračovať v dôslednom sledovaní postupu;

28.   uznáva, že za posledných desať rokov sa vďaka zálohovým platbám za budovy dosiahli značné úspory, nazdáva sa, že politika nadobúdania majetku, ktorú uplatňuje Európsky parlament, potrebuje z dlhodobého hľadiska posúdenie z hľadiska obmedzení finančného stropu a osobitných potrieb na troch pracoviskách; privítal by diskusiu o tejto otázke po predložení dlhodobej stratégie;

29.   trvá na tom, že kľúčovým prvkom jeho politiky by mali byť environmentálne otázky; je presvedčený, že sú nevyhnutné ďalšie zlepšenia, pokiaľ ide o energetickú účinnosť, ako aj ďalší posun smerom k využívaniu energeticky účinných zdrojov vo všetkých budovách Európskeho parlamentu; očakáva rešpektovanie záväzkov prevzatých v rámci EMAS a  tiež podrobnejšie informácie o výsledkoch akčného plánu EMAS, ako aj o možnom využití solárnych panelov, o možnosti obnovy vozového parku Európskeho parlamentu automobilmi šetrnými k životnému prostrediu a o novom mobilnom informačnom uzle; ktoré by mali byť ľahko dostupné on-line;

30.   pripomína, že vo svojom uznesení z 25. októbra 2007 požiadal Európsky parlament administratívu, aby predložila akčný plán týkajúci sa znižovania a kompenzovania emisií CO2 spôsobených činnosťou Európskeho parlamentu;

31.   privítal by správu o regulačných a praktických obmedzeniach, ktoré mohli viesť k zbytočne vysokým nákladom na údržbu budov EÚ vrátane budov Európskeho parlamentu; praje si, aby išlo o prierezovú správu s cieľom nájsť hlavné príčiny súvisiace či už s akokoľvek obmedzeným trhom, zaťažením vyplývajúcim z nariadenia o rozpočtových pravidlách a pravidiel pre verejné súťaže, alebo s akýmkoľvek iným relevantným faktorom; praje si, aby sa uplatňovalo pravidlo o zapisovaní spoločností, ktoré uviedli zbytočne vysoké náklady, na "čiernu listinu"; je presvedčený, že Európsky parlament by sa mal usilovať nájsť spôsob, ako docieliť úspory v rozpočte na budovy;

32.   s potešením konštatuje, že vykonávacie postupy týkajúce sa spoločného využívania externých kancelárií s Komisiou (európske domy) sa v súčasnosti upravujú tak, aby lepšie odrážali mieru využívania týchto priestorov oboma inštitúciami; blahoželá generálnemu tajomníkovi k práci, ktorú v tomto smere vykonal v súlade s požiadavkami formulovanými minulý rok, a požaduje, aby bol v každej fáze procesu informovaný;

Zamestnanci

33.   domnieva sa, že po výraznom náraste spojenom s poslednými rozšíreniami sa stav zamestnancov dostal v súčasnosti do fázy konsolidácie; vyzýva všetky útvary a politické skupiny, aby predložili podrobnú analýzu a zdôvodnenie rozmiestňovania zamestnancov v jednotlivých oddeleniach Európskeho parlamentu pred akýmikoľvek žiadosťami o zamestnancov a o vytvorenie nových pracovných miest a aby využívali možnosť presunu pracovných síl vždy, keď je to uskutočniteľné; domnieva sa, že tento rozpočtový postup by mal byť pokračovaním podobného úsilia v roku 2008, pričom je nutné brať do úvahy osobitné výzvy na rok 2009 a skutočnosť, že možnosti presunu pracovných síl sa budú z roka na rok meniť;

   34. je preto pripravený zvážiť odôvodnené žiadosti o nové miesta potom, čo administratíva predloží jasnú analýzu zahŕňajúcu aj všetky nevyhnutné programy zamerané na školenie a rozvoj; víta zámer generálneho tajomníka vyvinúť v tomto smere výrazné úsilie;
   35. domnieva sa, že spomínaná analýza toho, čo možno považovať za skutočne nové úlohy a povinnosti vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy, a možných finančných dôsledkov vrátane plánov stavu zamestnancov bude pre rozpočet rozhodujúcim prvkom;

Ostatné inštitúcie

36.   vyzýva inštitúcie, aby predložili realistické a z nákladov vychádzajúce rozpočtové požiadavky, ktoré budú plne prihliadať na všeobecný kontext finančnej disciplíny, účinné hospodárenie so zdrojmi a pridanú hodnotu pre európskych občanov;

37.   veľmi sa zaujíma o to, ako bude budúci Európsky útvar pre vonkajšiu činnosť začlenený do rozpočtu EÚ ako celku a ako bude tento útvar alebo jeho časti zakomponovaný do oddielu Rady; vyzýva Radu a Komisiu, aby boli plne transparentné a aktívne, pokiaľ ide o dôsledky, ktoré to bude mať, vrátane oddelenia administratívnych a prevádzkových výdavkov;

38.   s istým znepokojením pozoruje výrazné zvýšenie výdavkov na budovy v strednodobom horizonte a vyzýva všetky inštitúcie, aby dôkladne preskúmali takéto zámery a predložili všetky finančné plány a/alebo riešenia v prístupnej a zrozumiteľnej podobe; uznáva, že v určitých prípadoch sú takéto výdavky zároveň nevyhnutne potrebné, napríklad v súvislosti so zákonnými požiadavkami a s vytváraním uspokojivých podmienok pre zamestnancov;

39.   vyzýva spravodajcu na rok 2009, aby jednotlivo navštívil Radu, Súdny dvor, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, ombudsmana a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov s cieľom vypočuť si ich názory pred fázou odhadov, a aby podal správu Výboru pre rozpočet;

o
o   o

40.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1. Dohoda naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2008/29/ES (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2008, s. 7).
(2) Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Ú. v. EÚ C 273, 15.11.2007, s. 1.
(5) Vrátane 78 000 000 EUR dôchodkových príspevkov zamestnancov.
(6) Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 225.
(7) Prijaté texty, P6_TA(2007)0474.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia