Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0135(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0039/2008

Indgivne tekster :

A6-0039/2008

Forhandlinger :

PV 09/04/2008 - 24
CRE 09/04/2008 - 24

Afstemninger :

PV 10/04/2008 - 9.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0117

Vedtagne tekster
PDF 130kWORD 68k
Torsdag den 10. april 2008 - Bruxelles
Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram *
P6_TA(2008)0117A6-0039/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. april 2008 om forslag til Rådets beslutning om de flerårige tekniske retningslinjer for Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram (KOM(2007)0393 - C6-0248/2007 - 2007/0135(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0393),

-   der henviser til artikel 4, stk. 3, i Rådets beslutning 2003/76/EF af 1. februar 2003 om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden(1), der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0248/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0039/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 2
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)
Disse projekter skal gøre kul mere konkurrencedygtigt på lokale energimarkeder på betingelse af, at lokale kulreserver anvendes effektivt.
Ændring 3
Artikel 4, stk. 2, litra c a (nyt)
ca) mere effektiv omdannelse af primær latent kulenergi til andre energiformer, f.eks. via anvendelse af traditionelle teknikker til forgasning og flydendegørelse af kul.
Ændring 4
Artikel 4, stk. 2, litra c b (nyt)
cb) mere økonomiske og mere pålidelige teknologier.
Ændring 5
Artikel 6, stk. 2, litra d
d) at retablere slaggebjergområder og anvende restprodukter fra kulproduktion og kulanvendelse i industrien
d) at retablere slaggebjergområder og anvende restprodukter fra kulproduktion og kulanvendelse
Ændring 6
Artikel 7, stk. 1
Forskningsprojekter med dette mål vedrører udsigterne for energiforsyningen på lang sigt og berører opgradering, i økonomisk, energimæssig og miljømæssig henseende, af kulressourcer, som det ikke er rentabelt at bryde med traditionelle brydningsmetoder. Projekterne omfatter undersøgelser, fastlæggelse af strategier, grundforskning og anvendt forskning samt afprøvning af innovative teknikker, som indebærer muligheder for at opgradere Fællesskabets kulressourcer.
Forskningsprojekter med dette mål vedrører udsigterne for at sikre energiforsyningen på lang sigt og berører opgradering og effektiv transport, i økonomisk, energimæssig og miljømæssig henseende, af kul, som det ikke er rentabelt at bryde med traditionelle brydningsmetoder. Projekterne omfatter undersøgelser, fastlæggelse af strategier, grundforskning og anvendt forskning samt afprøvning af innovative teknikker, som indebærer muligheder for at opgradere Fællesskabets kulressourcer.
Ændring 7
Artikel 7, stk. 2
Der foretrækkes projekter, som integrerer komplementære teknikker som adsorption af metan eller kuldioxid, ekstraktion af metan fra kullejet, underjordisk forgasning af kul osv.
Der foretrækkes projekter, som integrerer komplementære teknikker som adsorption af metan eller kuldioxid, ekstraktion af metan fra kullejet og anvendelse heraf som energikilde, effektiv afbrænding af kul i forbindelse med varme- og elproduktion og utraditionelle metoder til underjordisk forgasning af kul osv.
Ændring 8
Artikel 8, litra j a (nyt)
ja) støbegods, smedegods og sintrede produkter fremstillet ved hjælp af pulvermetallurgi fra jernpulvere og ferrolegeringer som halvfabrikata til yderligere forarbejdning.
Ændring 9
Artikel 9, litra b
b) stålegenskaber, som vedrører de mekaniske egenskaber ved lave og høje temperaturer, såsom styrke og sejhed, metaltræthed, slid, krybning, korrosion og brudstyrke
b) stålegenskaber, som vedrører de mekaniske egenskaber ved lave og høje temperaturer, såsom styrke ved forskellige grader af spænding, hårdhed, modstandsdygtighed over for stød, mekanisk og opvarmningsmæssig metaltræthed, krybning, brudstyrke, slidstyrke og modstandsdygtighed over for korrosion
Ændring 10 + 11
Artikel 9, litra c
c) forlængelse af levetiden, navnlig ved at øge ståls og stålprofilers modstandsdygtighed over for varme og korrosion
c) forlængelse af levetiden, navnlig ved at øge ståls og stålprofilers modstandsdygtighed over for slid ved høje temperaturer, korrosion og andre påvirkninger
Ændring 12
Artikel 9, litra d
d) stålholdige kompositmaterialer og sandwichstrukturer
d) fiberholdige og lagdelte kompositmaterialer og strukturer
Ændring 13
Artikel 9, litra e
e) simuleringsmodeller til forudsigelse af mikrostrukturer og mekaniske egenskaber
e) simuleringsmodeller til forudsigelse af mikrostrukturer, mekaniske egenskaber, osv.
Ændring 14
Artikel 10, litra b
b) stålkvaliteter og udformning af samlede strukturer, som letter genindvinding af stålskrot og dets omdannelse til brugbart stål
b) udformning af stålstrukturer, som er lette at adskille ved afslutningen af deres levetid med henblik på genindvinding af stålskrot og dets omdannelse til brugbart stål
Ændring 15
Artikel 13
Enhver virksomhed, offentlig instans, forskningsorganisation, højere læreanstalt eller videregående uddannelsesinstitution eller en hvilken som helst anden juridisk enhed, herunder fysiske personer, i et tredjeland har ret til at deltage i forskningsprogrammet uden at modtage et finansielt bidrag, såfremt en sådan deltagelse er i Fællesskabets interesse.
Enhver virksomhed, offentlig instans, forskningsorganisation, højere læreanstalt eller videregående uddannelsesinstitution eller en hvilken som helst anden juridisk enhed, herunder fysiske personer, i et tredjeland har ret til at deltage i forskningsprogrammet uden at modtage et finansielt bidrag, såfremt en sådan deltagelse er i Fællesskabets interesse, og på betingelse af at deltageren kan fremskaffe de grundlæggende nødvendige midler til projektets gennemførelse.
Ændring 16
Artikel 20
De rådgivende grupper for kul og stål (i det følgende benævnt "de rådgivende grupper") er uafhængige, tekniske rådgivende grupper.
De rådgivende grupper for kul og stål (i det følgende benævnt "de rådgivende grupper") er uafhængige, tekniske rådgivende grupper, der omfatter eksperter med relevante kvalifikationer.
Ændring 17
Artikel 22, stk. 3
Kommissionen sikrer, at der i hver rådgivende gruppe er en afbalanceret ekspertise og den bredest mulige geografiske spredning.
Kommissionen sikrer, at der i hver rådgivende gruppe er en afbalanceret ekspertise og den bredest mulige geografiske og geoøkonomiske spredning, med særlig hensyntagen til de medlemsstater, som tiltrådte Den Europæiske Union i og efter 2004.
Ændring 18
Artikel 25, stk. 3, afsnit 1
3.  Kommissionen udarbejder en informationspakke med nærmere regler for deltagelse, metoderne til forvaltning af forslag og projekter, ansøgningsformularer, regler for indsendelse af forslag, standardaftaler, støtteberettigede omkostninger, maksimalt tilladte finansielle bidrag, udbetalingsbestemmelser samt forskningsprogrammets årlige prioriterede målsætninger.
3.  Kommissionen udarbejder en informationspakke med nærmere regler for deltagelse, metoderne til forvaltning af forslag og projekter, ansøgningsformularer (med instrukser vedrørende udfyldelsen heraf), regler for indsendelse af forslag, standardaftaler, støtteberettigede omkostninger, maksimalt tilladte finansielle bidrag, udbetalingsbestemmelser samt forskningsprogrammets årlige prioriterede målsætninger.

(1) EUT L 29 af 5.2.2003, s. 22.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik