Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0135(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0039/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0039/2008

Συζήτηση :

PV 09/04/2008 - 24
CRE 09/04/2008 - 24

Ψηφοφορία :

PV 10/04/2008 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0117

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 358kWORD 67k
Πέμπτη 10 Απριλίου 2008 - Βρυξέλλες
Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα *
P6_TA(2008)0117A6-0039/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές πολυετούς διάρκειας για το ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα (COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0393),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 4, παράγραφος 3 της απόφασης του Συμβουλίου 2003/76/ΕΚ της 1ης Φεβρουαρίου 2003 για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα(1), σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0248/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0039/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 2
Άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο)
Τα έργα αυτά καθιστούν τον άνθρακα πιο ανταγωνιστικό στις τοπικές ενεργειακές αγορές, εφόσον υπάρξει αποδοτική αξιοποίηση των τοπικών αποθεμάτων άνθρακα.
Τροπολογία 3
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο γα) (νέο)
γα) πιο αποδοτική μετατροπή της λανθάνουσας στον άνθρακα πρωτογενούς ενέργειας σε άλλες μορφές ενέργειας, επί παραδείγματι με τη χρήση συμβατικών τεχνολογιών εξαερίωσης και υγροποίησης·
Τροπολογία 4
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο γβ) (νέο)
γβ) οικονομικότερες και πιο αξιόπιστες τεχνολογίες.
Τροπολογία 5
Άρθρο 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο δ)
δ) βελτίωση των αποβλήτων και βιομηχανική χρήση καταλοίπων της παραγωγής και κατανάλωσης άνθρακα·
δ) βελτίωση των αποβλήτων και χρήση καταλοίπων της παραγωγής και κατανάλωσης άνθρακα·
Τροπολογία 6
Άρθρο 7, πρώτο εδάφιο
Ερευνητικά έργα με αυτόν το στόχο συνδέονται με τις προοπτικές για μακροπρόθεσμο εφοδιασμό σε ενέργεια και αφορούν την αναβάθμιση, από οικονομικής, ενεργειακής και περιβαλλοντικής πλευράς, των πόρων άνθρακα των οποίων η εξόρυξη με συμβατικές μεθόδους δεν είναι οικονομικώς συμφέρουσα. Τα έργα περιλαμβάνουν μελέτες, χάραξη στρατηγικών, βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και δοκιμή καινοτόμων τεχνικών με προοπτικές σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των κοινοτικών πόρων άνθρακα.
Ερευνητικά έργα με αυτόν το στόχο συνδέονται με τις προοπτικές για την εξασφάλιση του μακροπρόθεσμου εφοδιασμού σε ενέργεια και αφορούν την αναβάθμιση και την αποδοτική μεταφορά, από οικονομικής, ενεργειακής και περιβαλλοντικής πλευράς, άνθρακα του οποίου η εξόρυξη με συμβατικές μεθόδους δεν είναι οικονομικώς συμφέρουσα. Τα έργα περιλαμβάνουν μελέτες, χάραξη στρατηγικών, βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και δοκιμή καινοτόμων τεχνικών με προοπτικές σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των κοινοτικών πόρων άνθρακα.
Τροπολογία 7
Άρθρο 7, δεύτερο εδάφιο
Προτεραιότητα έχουν έργα στα οποία ενσωματώνονται συμπληρωματικές τεχνικές, όπως είναι η προσρόφηση μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα, η εξόρυξη μεθανίου από κοιτάσματα άνθρακα και η υπόγεια εξαερίωση άνθρακα.
Προτεραιότητα έχουν έργα στα οποία ενσωματώνονται συμπληρωματικές τεχνικές, όπως είναι η προσρόφηση μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα, η εξόρυξη μεθανίου από κοιτάσματα άνθρακα και η χρήση του ως ενεργειακής πηγής, η αποδοτική καύση άνθρακα για παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και οι μη συμβατικές μέθοδοι υπόγειας εξαερίωσης άνθρακα.
Τροπολογία 8
Άρθρο 8, στοιχείο ια) (νέο)
ια) οι χυτοί χάλυβες και τα σφυρήλατα και συντετηγμένα προϊόντα που παράγονται από την κονεομεταλλουργία και τα σιδηροκράματα ως ημικατεργασμένα προϊόντα για περαιτέρω επεξεργασία·
Τροπολογία 9
Άρθρο 9, στοιχείο β)
β) ιδιότητες του χάλυβα που να ανταποκρίνονται σε μηχανικές ιδιότητες σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, όπως αντοχή και σκληρότητα, καταπόνηση, φθορά, ερπυσμός, διάβρωση, αντοχή στη θραύση·
β) χαρακτηριστικά του χάλυβα που να ανταποκρίνονται στις μηχανικές ιδιότητες των χαλύβων σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, όπως αντοχή υπό διάφορες τάσεις εφελκυσμού, σκληρότητα, αντοχή στην κρούση, στην μηχανική και θερμική καταπόνηση, στον ερπυσμό και στη θραύση και τη φθορά στην τριβή και αντοχή στη διάβρωση·
Τροπολογίες 10 και 11
Άρθρο 9, στοιχείο γ)
γ) παράταση ζωής, με βελτίωση της αντοχής του χάλυβα και των κατασκευών από χάλυβα στη θερμότητα και τη διάβρωση·
γ) παράταση ζωής, με βελτίωση της αντοχής του χάλυβα και των κατασκευών από χάλυβα στη φθορά στις υψηλές θερμοκρασίες, τη διάβρωση και άλλες επιρροές·
Τροπολογία 12
Άρθρο 9, στοιχείο δ)
δ) σύνθετα υλικά και πολύστρωτες δομές που περιέχουν χάλυβα·
δ) ινώδη και στρωματικά σύνθετα υλικά και δομές·
Τροπολογία 13
Άρθρο 9, στοιχείο ε)
ε) προβλεπτικά μοντέλα προσομοίωσης μικροδομών και μηχανικών ιδιοτήτων·
ε) προβλεπτικά μοντέλα προσομοίωσης μικροδομών, μηχανικών ιδιοτήτων κ.λπ
Τροπολογία 14
Άρθρο 10, στοιχείο β)
β) ποιότητες χάλυβα και σχεδιασμός συναρμολογημένων κατασκευών, που διευκολύνουν την ευχερή ανάκτηση απορριμμάτων χάλυβα και τη μετατροπή τους σε χρησιμοποιήσιμους χάλυβες·
β) σχεδιασμός χαλύβδινων κατασκευών, που αποσυναρμολογούνται εύκολα μόλις ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους με σκοπό την ανάκτηση απορριμμάτων χάλυβα και τη μετατροπή τους σε χρησιμοποιήσιμους χάλυβες·
Τροπολογία 15
Άρθρο 13
Οποιαδήποτε επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ερευνητικός οργανισμός ή ίδρυμα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε επίπεδο μεμονωμένων έργων και χωρίς χρηματοδοτική ενίσχυση από το ερευνητικό πρόγραμμα, εφόσον κρίνεται ότι η συμμετοχή αυτή είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας.
Οποιαδήποτε επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ερευνητικός οργανισμός ή ίδρυμα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε επίπεδο μεμονωμένων έργων και χωρίς χρηματοδοτική ενίσχυση από το ερευνητικό πρόγραμμα, εφόσον κρίνεται ότι η συμμετοχή αυτή είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας και εφόσον ο συμμετέχων μπορεί να παράσχει τους βασικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του έργου.
Τροπολογία 16
Άρθρο 20
Οι συμβουλευτικές ομάδες άνθρακα και χάλυβα (στο εξής "συμβουλευτικές ομάδες") είναι ανεξάρτητες τεχνικές συμβουλευτικές ομάδες.
Οι συμβουλευτικές ομάδες άνθρακα και χάλυβα (στο εξής "συμβουλευτικές ομάδες") είναι ανεξάρτητες τεχνικές συμβουλευτικές ομάδες και περιλαμβάνουν ειδικούς με τα κατάλληλα προσόντα.
Τροπολογία 17
Άρθρο 22, τρίτο εδάφιο
Η Επιτροπή εξασφαλίζει, όσον αφορά τη σύνθεση κάθε συμβουλευτικής ομάδας, ισορροπημένο φάσμα εμπειρογνωσίας και την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική αντιπροσώπευση.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει, όσον αφορά τη σύνθεση κάθε συμβουλευτικής ομάδας, ισορροπημένο φάσμα εμπειρογνωσίας και την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική και γεωοοικονομική αντιπροσώπευση, με ιδιαίτερη αναφορά στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004.
Τροπολογία 18
Άρθρο 25, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο
3.  Η Επιτροπή εκπονεί ενημερωτικό φάκελο όπου περιέχονται οι λεπτομερείς κανόνες συμμετοχής, οι μέθοδοι διαχείρισης των προτάσεων και των έργων, τα έντυπα υποψηφιοτήτων, οι κανόνες υποβολής των προτάσεων, τυποποιημένες συμφωνίες επιχορήγησης, οι επιλέξιμες δαπάνες, η μέγιστη δυνατή χρηματοδοτική συνεισφορά, οι μέθοδοι πληρωμής και οι ετήσιοι στόχοι προτεραιότητας του ερευνητικού προγράμματος.
3.  Η Επιτροπή εκπονεί ενημερωτικό φάκελο όπου περιέχονται οι λεπτομερείς κανόνες συμμετοχής, οι μέθοδοι διαχείρισης των προτάσεων και των έργων, τα έντυπα υποψηφιοτήτων (περιλαμβανομένων οδηγιών για τη συμπλήρωση αυτών των εντύπων), οι κανόνες υποβολής των προτάσεων, τυποποιημένες συμφωνίες επιχορήγησης, οι επιλέξιμες δαπάνες, η μέγιστη δυνατή χρηματοδοτική συνεισφορά, οι μέθοδοι πληρωμής και οι ετήσιοι στόχοι προτεραιότητας του ερευνητικού προγράμματος.

(1) ΕΕ L 29, 5.2.2003, σ. 22.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου