Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0135(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0039/2008

Ingediende teksten :

A6-0039/2008

Debatten :

PV 09/04/2008 - 24
CRE 09/04/2008 - 24

Stemmingen :

PV 10/04/2008 - 9.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0117

Aangenomen teksten
PDF 217kWORD 57k
Donderdag 10 april 2008 - Brussel
Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal *
P6_TA(2008)0117A6-0039/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 april 2008 over het voorstel voor een beschikking van de Raad inzake de technische meerjarenrichtsnoeren betreffende het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0393),

–   gelet op artikel 4, lid 3 van de Beschikking 2003/76/EG van de Raad van 1 februari 2003 tot vaststelling van de bepalingen die nodig zijn voor de uitvoering van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal(1), op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0248/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0039/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendementen van het Parlement
Amendement 2
Artikel 4, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)
Dergelijke projecten vergroten het concurrentievermogen van kolen op plaatselijke energiemarkten, afhankelijk van het efficiënte gebruik van de regionale kolenvoorraden.
Amendement 3
Artikel 4, lid 2, letter (c bis) (nieuw)
(c bis) efficiëntere omzetting van de latent in kolen aanwezige primaire energie in andere vormen van energie, bijvoorbeeld door gebruik te maken van conventionele technologieën om kolen te vergassen of vloeibaar te maken;
Amendement 4
Artikel 4, lid 2, letter (c bis) (nieuw)
(c bis) zuinigere en betrouwbaardere technologieën.
Amendement 5
Artikel 6, alinea 2, letter d)
(d) sanering van afvalhopen en industrieel gebruik van residuen van de productie en het gebruik van kolen;
(d) sanering van afvalhopen en gebruik van residuen van de productie en het gebruik van kolen;
Amendement 6
Artikel 7, alinea 1
Onderzoeksprojecten met deze doelstelling hebben betrekking op de vooruitzichten voor energievoorziening op de lange termijn en betreffen de valorisering, in economisch opzicht, energieopzicht en milieuopzicht, van kolenvoorraden die met conventionele mijnbouwtechnieken niet economisch kunnen worden ontgonnen. Tot de projecten behoren studies, het uitstippelen van strategieën, fundamenteel en toegepast onderzoek en het uittesten van innovatieve technieken die uitzicht bieden op de valorisering van communautaire kolenvoorraden.
Onderzoeksprojecten met deze doelstelling hebben betrekking op de vooruitzichten om de energievoorziening op de lange termijn te waarborgen en betreffen de valorisering en het efficiënte vervoer, in economisch opzicht, energieopzicht en milieuopzicht, van kolenvoorraden die met conventionele mijnbouwtechnieken niet economisch kunnen worden ontgonnen. Tot de projecten behoren studies, het uitstippelen van strategieën, fundamenteel en toegepast onderzoek en het uittesten van innovatieve technieken die uitzicht bieden op de valorisering van communautaire kolenvoorraden.
Amendement 7
Artikel 7, alinea 2
De voorkeur wordt gegeven aan projecten waarbij complementaire technieken worden geïntegreerd, zoals adsorptie van methaan of kooldioxide, methaanextractie van kolenlagen, ondergrondse steenkoolvergassing, enz.
De voorkeur wordt gegeven aan projecten waarbij complementaire technieken worden geïntegreerd, zoals adsorptie van methaan of kooldioxide, methaanextractie van kolenlagen alsmede gebruik als energiebron, efficiënte verbranding van kolen om thermale en elektrische energie te winnen, alsmede onconventionele methoden voor ondergrondse steenkoolvergassing.
Amendement 8
Artikel 8, letter (j bis) (nieuw)
(j bis) stalen gietstukken, smeedstukken en poedermetallurgische producten die geproduceerd zijn met ijzerpoeder en legeringen ervan, als halffabricaten voor verdere verwerking;
Amendement 9
Artikel 9, letter (b)
(b) staaleigenschappen waarbij het gaat om de mechanische eigenschappen bij lage en hoge temperaturen, zoals sterkte en taaiheid, moeheid, slijtage, kruipen, corrosie en breukvastheid;
(b) staalkenmerken waarbij het gaat om zijn mechanische eigenschappen bij lage en hoge temperaturen, zoals sterkte onder verschillende spanningen, hardheid, schokbestendigheid, mechanische en thermale moeheid, kruip- en breukvastheid, en bestendigheid tegen slijtage en corrosie;
Amendementen 10 en 11
Artikel 9, letter (c)
(c) verlenging van de levensduur, in het bijzonder door verbetering van de warmte- en corrosievastheid van staal en staalconstructies;
(c) verlenging van de levensduur, in het bijzonder door verbetering van de bestendigheid tegen hoge temperaturen, corrosie, en andere invloeden, van staal en staalconstructies;
Amendement 12
Artikel 9, letter (d)
(d) composieten met staal en sandwichconstructies;
(d) composieten en constructies van vezels en laminaten;
Amendement 13
Artikel 9, letter (e)
(e) voorspellende simulatiemodellen van microstructuren en mechanische eigenschappen;
(e) voorspellende simulatiemodellen van microstructuren en mechanische eigenschappen en overige;
Amendement 14
Artikel 10, letter (b)
(b) staalsoorten en ontwerp van geassembleerde constructies, die een gemakkelijke terugwinning van staalschroot en de omzetting daarvan in bruikbaar staal bevorderen;
(b) ontwerpen van staalconstructies, die na beëindiging van de exploitatie gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd om het staalschroot terug te winnen en de omzetting ervan in bruikbaar staal te bevorderen;
Amendement 15
Artikel 13
Ondernemingen, overheidsinstanties, onderzoeksorganisaties en instellingen voor secundair en hoger onderwijs of andere rechtspersonen en natuurlijke personen uit derde landen hebben het recht deel te nemen aan het onderzoeksprogramma zonder een financiële bijdrage te ontvangen krachtens het onderzoeksprogramma, mits de deelname in het belang van de Gemeenschap is.
Ondernemingen, overheidsinstanties, onderzoeksorganisaties en instellingen voor secundair en hoger onderwijs of andere rechtspersonen en natuurlijke personen uit derde landen hebben het recht deel te nemen aan het onderzoeksprogramma zonder een financiële bijdrage te ontvangen krachtens het onderzoeksprogramma, mits de deelname in het belang van de Gemeenschap is en mits de deelnemer zelf kan voorzien in de essentiële middelen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het project.
Amendement 16
Artikel 20
De Adviesgroepen Kolen en staal (hierna "de Adviesgroepen" te noemen) zijn van elkaar onafhankelijke technische adviesgroepen.
De Adviesgroepen Kolen en staal (hierna "de Adviesgroepen" te noemen) zijn van elkaar onafhankelijke technische adviesgroepen die bestaan uit gekwalificeerde deskundigen op dit gebied.
Amendement 17
Artikel 22, alinea 3
De Commissie zorgt in elke adviesgroep voor een evenwichtige verdeling qua expertise en voor de breedst mogelijke geografische vertegenwoordiging.
De Commissie zorgt in elke adviesgroep voor een evenwichtige verdeling qua expertise en voor de breedst mogelijke geografische en geo-economische vertegenwoordiging, met name met betrekking tot de lidstaten die in en na 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden.
Amendement 18
Artikel 25, lid 3, alinea 1
3.  De Commissie stelt een informatiepakket samen dat gedetailleerde regels voor deelname bevat en informatie over de wijze waarop voorstellen en projecten worden beheerd, aanvraagformulieren, regels voor de indiening van voorstellen, modelsubsidieovereenkomsten, subsidiabele kosten, maximale financiële bijdrage, betalingsregeling en jaarlijkse prioritaire doelstellingen van het onderzoeksprogramma.
3.  De Commissie stelt een informatiepakket samen dat gedetailleerde regels voor deelname bevat en informatie over de wijze waarop voorstellen en projecten worden beheerd, aanvraagformulieren (met instructies voor de invulling ervan), regels voor de indiening van voorstellen, modelsubsidieovereenkomsten, subsidiabele kosten, maximale financiële bijdrage, betalingsregeling en jaarlijkse prioritaire doelstellingen van het onderzoeksprogramma.

(1) PB L 29 van 5.2.2003, blz. 22.

Juridische mededeling - Privacybeleid