Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0135(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0039/2008

Teksty złożone :

A6-0039/2008

Debaty :

PV 09/04/2008 - 24
CRE 09/04/2008 - 24

Głosowanie :

PV 10/04/2008 - 9.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0117

Teksty przyjęte
PDF 302kWORD 66k
Czwartek, 10 kwietnia 2008 r. - Bruksela
Fundusz Badawczy Węgla i Stali *
P6_TA(2008)0117A6-0039/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali (COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0393),

–   uwzględniając art. 4 ust. 3 decyzji Rady 2003/76/WE z dnia 1 lutego 2003 r. ustanawiającej środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali(1), zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0248/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0039/2008),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 2
Artykuł 4 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)
Tego rodzaju projekty zwiększają konkurencyjność węgla na lokalnych rynkach energii pod warunkiem efektywnego wykorzystania lokalnych zasobów węgla.
Poprawka 3
Artykuł 4 ustęp 2 litera (c a) (nowa)
(ca) bardziej wydajne przetwarzanie energii pierwotnej zawartej w węglu w inne formy energii, np. za pomocą konwencjonalnych technologii zgazowania i upłynniania węgla;
Poprawka 4
Artykuł 4 ustęp 2 litera (c b) (nowa)
(cb) nowe, oszczędniejsze i bardziej niezawodne technologie.
Poprawka 5
Artykuł 6 akapit drugi 2 litera (d)
(d) rekultywacja hałd i przemysłowe wykorzystanie pozostałości z produkcji i zużycia węgla;
(d) rekultywacja hałd i wykorzystanie pozostałości z produkcji i zużycia węgla;
Poprawka 6
Artykuł 7 akapit pierwszy
Projekty badawcze realizujące ten cel związane są z perspektywami długoterminowych dostaw energii i dotyczą podnoszenia jakości – w kategoriach gospodarczych, związanych z energią i środowiskiem naturalnym – złóż węgla, które nie mogą być eksploatowane rentownie przy pomocy konwencjonalnych technik górniczych. Projekty mogą obejmować badania, określenie strategii, badania podstawowe i stosowane oraz testowanie technik innowacyjnych, które oferują perspektywę podniesienia jakości wspólnotowych zasobów węgla.
Projekty badawcze realizujące ten cel związane są z perspektywami zapewnienia długoterminowych dostaw energii i dotyczą podnoszenia jakości i wydajnego transportu – w kategoriach gospodarczych, związanych z energią i środowiskiem naturalnym – węgla, który nie może być eksploatowany rentownie przy pomocy konwencjonalnych technik górniczych. Projekty mogą obejmować badania, określenie strategii, badania podstawowe i stosowane oraz testowanie technik innowacyjnych, które oferują perspektywę podniesienia jakości wspólnotowych zasobów węgla.
Poprawka 7
Artykuł 7 akapit drugi
Pierwszeństwo przyznaje się projektom obejmującym techniki komplementarne, takie jak adsorpcja metanu lub dwutlenku węgla, wydobywanie metanu z pokładów węgla i podziemne zgazowanie węgla.
Pierwszeństwo przyznaje się projektom obejmującym techniki komplementarne, takie jak absorpcja metanu lub dwutlenku węgla, wydobywanie metanu z pokładów węgla oraz jego wykorzystanie jako źródła energii, wydajne spalanie węgla w procesach wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, a także niekonwencjonalne metody podziemnego zgazowania węgla.
Poprawka 8
Artykuł 8 litera (j a) (nowa)
(ja) odlewy i odkuwki stalowe oraz wyroby spiekane otrzymane metodą metalurgii proszków z proszków żelaza i jego stopów jako półprodukty do dalszego przerobu;
Poprawka 9
Artykuł 9 litera (b)
(b) właściwości stali odpowiedzialne za jej właściwości mechaniczne w niskich i wysokich temperaturach, takie jak wytrzymałość i wiązkość, zmęczenie, zużycie, pełzanie, korozja i odporność na pękanie;
(b) cechy stali odpowiedzialne za właściwości mechaniczne stali w niskich i wysokich temperaturach, takie jak wytrzymałość w różnych stanach naprężenia, twardość, udarność, zmęczenie mechaniczne i cieplne, odporność na pełzanie i na pękanie, a także na zużycie ścierne i korozję;
Poprawka 10 i 11
Artykuł 9 litera (c)
(c) wydłużony okres użytkowania, w szczególności przez poprawienie odporności stali i struktur stalowych na gorąco i korozję;
(c) wydłużony okres użytkowania, w szczególności przez poprawienie odporności stali i struktur stalowych na zużycie w podwyższonych temperaturach, korozję i działanie innych czynników;
Poprawka 12
Artykuł 9 litera (d)
(d) kompozyty zawierające stal i struktury wielowarstwowe;
(d) kompozyty i struktury włókniste i warstwowe;
Poprawka 13
Artykuł 9 litera (e)
(e) modele predyktywnej symulacji mikrostruktur i właściwości mechanicznych;
(e) modele predyktywnej symulacji mikrostruktur, własności mechanicznych i innych;
Poprawka 14
Artykuł 10 litera (b)
(b) gatunki stali i projekty zmontowanych konstrukcji w celu ułatwienia odzysku złomu i jego ponownego przekształcenia w stal użytkową;
(b) projekty konstrukcji stalowych łatwych do demontażu po zakończeniu eksploatacji w celu odzysku złomu i jego ponownego przekształcenia w stal użytkową;
Poprawka 15
Artykuł 13
Każde przedsiębiorstwo, organ publiczny, organizacja badawcza lub placówka szkolnictwa wyższego lub średniego lub inny podmiot prawny, w tym osoby fizyczne, z państw trzecich, są uprawnione do uczestnictwa w poszczególnych projektach bez otrzymywania jakiegokolwiek wsparcia finansowego w ramach programu badawczego, pod warunkiem, że takie uczestnictwo leży w interesie Wspólnoty.
Każde przedsiębiorstwo, organ publiczny, organizacja badawcza lub placówka szkolnictwa wyższego lub średniego, lub inny podmiot prawny, w tym osoby fizyczne, z państw trzecich, są uprawnione do uczestnictwa w poszczególnych projektów bez otrzymywania jakiegokolwiek wsparcia finansowego w ramach programu badawczego, pod warunkiem, że takie uczestnictwo leży w interesie Wspólnoty i że uczestnik jest w stanie wnieść do projektu podstawowe zasoby niezbędne do jego realizacji.
Poprawka 16
Artykuł 20
Grupy Doradcze ds. Węgla i Stali (dalej zwane "grupami doradczymi") są niezależnymi technicznymi grupami doradczymi.
Grupy Doradcze ds. Węgla i Stali (dalej zwane "grupami doradczymi") są niezależnymi technicznymi grupami doradczymi złożonymi z odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów.
Poprawka 17
Artykuł 22 akapit trzeci
Komisja zapewnia, w ramach każdej grupy doradczej, wyważony zakres wiedzy fachowej orz możliwie jak najszerszą reprezentację geograficzną.
Komisja zapewnia, w ramach każdej grupy doradczej, wyważony zakres wiedzy fachowej oraz możliwie jak najszerszą reprezentację geograficzną i geoekonomiczną, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w i po roku 2004.
Poprawka 18
Artykuł 25 ustęp 3 akapit pierwszy
3.  Komisja ustanawia pakiet informacyjny określający szczegółowe reguły uczestnictwa, metody zarządzania wnioskami i projektami, formularze wniosków, reguły składania wniosków, wzory umów w sprawie przyznania dotacji, koszty kwalifikowalne, maksymalną dopuszczalną kwotę wsparcia finansowego, sposoby płatności i roczne cele priorytetowe programu badawczego.
3.  Komisja ustanawia pakiet informacyjny określający szczegółowe reguły uczestnictwa, metody zarządzania wnioskami i projektami, formularze wniosków (wraz z instrukcją ich wypełniania), reguły składania wniosków, wzory umów w sprawie przyznania dotacji, koszty kwalifikowalne, maksymalną dopuszczalną kwotę wsparcia finansowego, sposoby płatności i roczne cele priorytetowe programu badawczego.

(1) Dz.U. L 29 z 5.2.2003, s. 22.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności