Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0135(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0039/2008

Predkladané texty :

A6-0039/2008

Rozpravy :

PV 09/04/2008 - 24
CRE 09/04/2008 - 24

Hlasovanie :

PV 10/04/2008 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0117

Prijaté texty
PDF 377kWORD 70k
Štvrtok, 10. apríla 2008 - Brusel
Výskumný fond uhlia a ocele *
P6_TA(2008)0117A6-0039/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. apríla 2008 o návrhu rozhodnutia Rady o viacročných technických pokynoch pre výskumný program Výskumného fondu uhlia a ocele (KOM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0393),

–   so zreteľom na článok 4 ods. 3 rozhodnutia Rady 2003/76/ES z 1. februára 2003, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele(1), v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0248/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0039/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 4 odsek 1 pododsek 1 a (nový)
Takéto projekty urobia uhlie konkurencieschopnejším na miestnom trhu s energiou, ak sa budú efektívne využívať miestne zásoby uhlia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 4 odsek 2 písmeno c a) (nové)
ca) účinnejšia premena primárnej energie viazanej v uhlí na iné formy energie, napríklad využívaním konvenčných technológií splyňovania alebo skvapalňovania uhlia;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 4 odsek 2 písmeno c b) (nové)
cb) hospodárnejšie a spoľahlivejšie technológie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 6 odsek 2 písmeno d)
d) obnova odpadových háld a priemyselné využitie zvyškov z produkcie a spotreby uhlia;
d) obnova odpadových háld a využitie zvyškov z produkcie a spotreby uhlia;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 7 odsek 1
Výskumné projekty s týmto cieľom sa týkajú vyhliadok na dlhodobú energetickú dodávku a ide v nich o zmodernizovanie – z hospodárskeho, energetického a ekologického hľadiska – ložísk uhlia, ktoré sa nemôžu ťažiť úsporne tradičnými banskými postupmi. Projekty môžu zahŕňať štúdie, definíciu stratégií, základný a aplikovaný výskum a testovanie inovačných techník, ktoré poskytujú ďalšie vyhliadky na zlepšenie zdrojov uhlia Spoločenstva.
Výskumné projekty s týmto cieľom sa týkajú vyhliadok na zabezpečenie dlhodobých dodávok energie a ide v nich o zvýšenie hodnoty a účinnú prepravu – z hospodárskeho, energetického a ekologického hľadiska – uhlia, ktoré sa nemôže ťažiť úsporne tradičnými banskými postupmi. Projekty môžu zahŕňať štúdie, definíciu stratégií, základný a aplikovaný výskum a testovanie inovačných techník, ktoré poskytujú ďalšie vyhliadky na zlepšenie zdrojov uhlia Spoločenstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 7 odsek 2
Prednosť sa dáva projektom začleňujúcim doplnkové techniky, ako napríklad adsorpciu metánu alebo oxidu uhličitého, extrakciu metánu z uhoľného sloja a podzemné splyňovanie uhlia.
Prednosť sa dáva projektom začleňujúcim doplnkové techniky, ako napríklad adsorpciu metánu alebo oxidu uhličitého, extrakciu metánu z uhoľného sloja a jeho využitie ako zdroja energie, účinné spaľovanie uhlia v procese výroby tepla a elektrickej energie a nekonvenčné metódy podzemného splyňovania uhlia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 8 písmeno j a) (nové)
ja) oceľové odliatky, výkovky a spekané výrobky získané pomocou práškovej metalurgie zo železných práškov a ferozliatin ako polotovary na ďalšie spracovanie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 9 písmeno b)
b) vlastnosti ocele určujúce mechanické vlastnosti pri nízkych a vysokých teplotách ako napríklad pevnosť a tuhosť, únava materiálu, opotrebovanie, dotvarovanie, korózia a odolnosť voči lámaniu,
b) charakteristiky ocele určujúce mechanické vlastnosti ocelí pri nízkych a vysokých teplotách, ako napríklad pevnosť pri rôznych úrovniach pnutia, tvrdosť, odolnosť voči nárazom, mechanická a tepelná únava materiálu, odolnosť voči dotvarovaniu a lámaniu, abrazívne opotrebovanie a odolnosť voči korózii,
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 10 a 11
Článok 9 písmeno c)
c) predĺženie životnosti, najmä zlepšením odolnosti ocelí a oceľových konštrukcií proti teplu a korózii,
c) predĺženie životnosti, najmä zlepšením odolnosti ocelí a oceľových konštrukcií proti vysokotepelnému opotrebovaniu, korózii a iným vplyvom,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 9 písmeno d)
d) kompozitný materiál a vrstvené konštrukcie obsahujúce oceľ,
d) vláknité a vrstvené kompozitné materiály a konštrukcie,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 9 písmeno e)
e) predikatívne simulačné modely pre mikroštruktúry a mechanické vlastnosti.
e) predikatívne simulačné modely pre mikroštruktúry, mechanické vlastnosti, atď.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 10 písmeno b)
b) triedy ocele a návrh montovaných konštrukcií na uľahčenie jednoduchej obnovy oceľového šrotu a jeho opätovnej premeny na použiteľné ocele,
b) návrh oceľových konštrukcií, ktoré sa na konci ich životnosti ľahko demontujú s cieľom získania oceľového šrotu a jeho opätovnej premeny na použiteľné ocele,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 13
Každý podnik, verejný orgán, výskumný ústav alebo inštitúcia vyššieho a stredného vzdelávania, alebo iná právnická osoba vrátane fyzických osôb z tretích krajín je oprávnená zúčastniť sa na základe individuálnych projektov bez získania akéhokoľvek finančného príspevku z výskumného programu za predpokladu, že takáto účasť je v záujme Spoločenstva.
Každý podnik, verejný orgán, výskumný ústav alebo inštitúcia vyššieho a stredného vzdelávania, alebo iná právnická osoba vrátane fyzických osôb z tretích krajín je oprávnená zúčastniť sa na základe individuálnych projektov bez získania akéhokoľvek finančného príspevku z výskumného programu za predpokladu, že takáto účasť je v záujme Spoločenstva a že účastník môže poskytnúť základné prostriedky potrebné na realizáciu projektu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 20
Poradné skupiny pre uhlie a oceľ (ďalej iba "poradné skupiny") sú nezávislé technické poradné skupiny.
Poradné skupiny pre uhlie a oceľ (ďalej iba "poradné skupiny") sú nezávislé technické poradné skupiny zložené z kvalifikovaných odborníkov v danom odbore.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 22 odsek 3
Komisia v rámci každej poradnej skupiny zaistí rovnováhu odborných znalostí a čo najširšie geografické zastúpenie.
Komisia v rámci každej poradnej skupiny zaistí rovnováhu odborných znalostí a čo najširšie geografické a geoekonomické zastúpenie, osobitne pokiaľ ide o členské štáty, ktoré vstúpili do Európskej únie v a po roku 2004.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 25 odsek 3 pododsek 1
3.  Komisia pripraví informačný balík, v ktorom stanoví podrobné pravidlá pre účasť, metódy riadenia návrhov a projektov, formuláre žiadostí, pravidlá pre predkladanie návrhov, vzorové grantové dohody, oprávnené náklady, maximálny povolený finančný príspevok, spôsoby platby a ročné prioritné ciele výskumného programu.
3.  Komisia pripraví informačný balík, v ktorom stanoví podrobné pravidlá pre účasť, metódy riadenia návrhov a projektov, formuláre žiadostí (vrátane návodu na vyplnenie), pravidlá pre predkladanie návrhov, vzorové grantové dohody, oprávnené náklady, maximálny povolený finančný príspevok, spôsoby platby a ročné prioritné ciele výskumného programu.

(1) Ú. v. EÚ L 29, 5.2.2003, s. 22.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia