Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0114(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0072/2008

Indgivne tekster :

A6-0072/2008

Forhandlinger :

PV 09/04/2008 - 27
CRE 09/04/2008 - 27

Afstemninger :

PV 10/04/2008 - 9.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0118

Vedtagne tekster
PDF 195kWORD 75k
Torsdag den 10. april 2008 - Bruxelles
Tilladelser til fiskeri *
P6_TA(2008)0118A6-0072/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. april 2008 om forslag til Rådets forordning om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande (KOM(2007)0330 - C6-0236/2007 - 2007/0114(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0330),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0236/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A6-0072/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Artikel 1, litra b
b) tildeling af tilladelse til andre fartøjer, der fører en medlemsstats flag, end EF-fiskerfartøjer til at udøve fiskeri uden for EF-farvande som led i en aftale
udgår
Ændring 2
Artikel 2, litra m
m) alvorlig overtrædelse: en alvorlig overtrædelse som defineret i forordning (EF) nr. 1447/1999 af 24. juni 1999 om fastsættelse af en liste over de former for adfærd, der er en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik eller en alvorlig overtrædelse eller en alvorlig misligholdelse i henhold til den pågældende aftale
m) alvorlig overtrædelse: en alvorlig overtrædelse som defineret i forordning (EF) nr. 1447/1999 af 24. juni 1999 om fastsættelse af en liste over de former for adfærd, der er en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik eller en alvorlig overtrædelse eller en alvorlig misligholdelse i henhold til den pågældende aftale; overtrædelser anses kun som sådanne, såfremt der gennemføres en retsforfølgning, som fører til en domfældelse, i overensstemmelse med den relevante nationale lovgivning
Ændring 3
Artikel 2, litra n
n)  IUU-liste: liste over fiskerfartøjer, der af en RFFO er identificeret som havende udøvet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri
n)  IUU-liste: liste over fiskerfartøjer, der af en RFFO eller af Kommissionen i henhold til forordning (EF) nr. … af … [om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri]1 er identificeret som havende udøvet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri
1 KOM(2007)0602.
Ændring 5
Artikel 3
Kun EF-fiskerfartøjer, der har fået udstedt en fiskeritilladelse i henhold til denne forordning, har ret til at udøve fiskeri i de farvande, som er omfattet af en aftale.
Kun EF-fiskerfartøjer, der har fået udstedt en fiskeritilladelse i henhold til denne forordning, har ret til at udøve fiskeri uden for Fællesskabets farvande.
Ændring 6
Artikel 4, stk. 1
1.  Når der er indgået en aftale, underretter Kommissionen medlemsstaterne herom.
1.  Kommissionen kan indhente interessetilkendegivelser fra medlemsstaterne, før der indledes forhandlinger om en aftale, med forbehold af en efterfølgende bekræftelse, når forhandlingerne er afsluttet, og fordelingen er foretaget. Når en aftale er blevet indgået af tredjelandet og godkendt af Rådet, underretter Kommissionen medlemsstaterne herom.
Ændring 7
Artikel 7, stk. 1, litra a
a) hvis de ikke er berettiget til en fiskeritilladelse i henhold til den pågældende aftale eller ikke står på den fartøjsliste, som er sendt i henhold til artikel 4
a) hvis de ikke er berettiget til en fiskeritilladelse i henhold til den pågældende aftale
Ændring 8
Artikel 7, stk. 1, litra b
b) hvis de under de sidste tolv måneders fiskeri i henhold til den pågældende aftale eller, hvis der er tale om en ny aftale, i henhold til den foregående aftale har begået en alvorlig overtrædelse eller eventuelt endnu ikke har opfyldt de betingelser, som i henhold til den nævnte aftale er fastsat for den pågældende periode
b) hvis de under de sidste tolv måneders fiskeri i henhold til den pågældende aftale eller, hvis der er tale om en ny aftale, i henhold til den foregående aftale har begået en alvorlig overtrædelse eller i givet fald endnu ikke har opfyldt de betingelser, som i henhold til den nævnte aftale er fastsat for den pågældende periode undtagen i de tilfælde, hvor det pågældende fartøj allerede er blevet pålagt en sanktion, hvor det er godtgjort, at overtrædelsen ikke var alvorlig, og/eller hvor fartøjet har skiftet ejer, og den nye ejer garanterer, at betingelserne vil blive opfyldt
Ændring 9
Artikel 7, stk. 1, litra d
d) hvis deres data i EF-flåderegistret og EF-informationssystemet for fiskeritilladelser, jf. artikel 16, er ufuldstændige eller urigtige
d) indtil ufuldstændige eller urigtige data om dem i EF-flåderegistret og EF-informationssystemet for fiskeritilladelser, jf. artikel 16, er blevet rettet
Ændring 10
Artikel 9, stk. 1, indledning
1.  Kommissionen sender ikke bevillingsmyndigheden ansøgninger:
1.  Kommissionen undlader, efter at have givet medlemsstaterne mulighed for at fremsætte deres bemærkninger, at fremsende ansøgninger til bevillingsmyndigheden:
Ændring 11
Artikel 9, stk. 1, litra a
a) hvis medlemsstaten har udleveret ufuldstændige data
a) hvis medlemsstaten har udleveret ufuldstændige data i tilknytning til kravene i den pågældende fiskeriaftale
Ændring 12
Artikel 10
Har Kommissionen grund til at tro, at en medlemsstat ikke har overholdt sine forpligtelser som omhandlet i bilag I i henhold til en bestemt aftale, underretter den medlemsstaten herom og giver den mulighed for at fremsætte sine bemærkninger. Fastslår Kommissionen på grundlag af medlemsstatens bemærkninger, at forpligtelserne er misligholdt, beslutter den under hensyntagen til princippet om den berettigede forventning og proportionalitetsprincippet at udelukke den pågældende medlemsstats fartøjer fra yderligere deltagelse i aftalen.
Hvis Kommissionen på grundlag af behørigt dokumenterede forhold erfarer, at en medlemsstat ikke har overholdt sine forpligtelser som omhandlet i bilag I i henhold til en bestemt aftale, underretter den medlemsstaten herom og giver den mulighed for at fremsætte sine bemærkninger. Hvis det på grundlag af medlemsstatens bemærkninger godtgøres, at forpligtelserne er misligholdt, kan Kommissionen under hensyntagen til princippet om den berettigede forventning og proportionalitetsprincippet beslutte at udelukke den pågældende medlemsstats fartøjer fra yderligere deltagelse i aftalen.
Ændring 13
Artikel 17, stk. 1
1.  EF-fiskerfartøjer, der har fået udstedt en fiskeritilladelse i henhold til afdeling II eller III, sender dagligt de nationale myndigheder data om deres fangster og fiskeriindsats, jf. dog afsnit II og IIa i forordning (EF) nr. 2847/93.
1.  EF-fiskerfartøjer, der har fået udstedt en fiskeritilladelse i henhold til afdeling II eller III, sender de nationale myndigheder data om deres fangster og fiskeriindsats, jf. dog afsnit II og IIa i forordning (EØF) nr. 2847/93, med en hyppighed, der afpasses efter den pågældende aftale og fiskeritype. Dette fremsendelseskrav skal være i overensstemmelse med kravene i Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 af 21. december 2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder1).
1) EUT L 409 af 30.12.2006, s. 1.
Ændring 14
Artikel 19, stk. 1
1.  Når en medlemsstat mener, at de fiskerimuligheder, den har fået tildelt, er opbrugt, indfører den straks forbud mod fiskeri for det pågældende område, den pågældende bestand eller gruppe af bestande, jf. dog artikel 26, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002 og artikel 21, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2847/93.
1.  Når en medlemsstat mener, at de fiskerimuligheder, den har fået tildelt, er opbrugt, indfører den straks forbud mod fiskeri for det pågældende område, den pågældende bestand eller gruppe af bestande, og suspenderer de tilladelser, som allerede er blevet tildelt, jf. dog artikel 26, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002 og artikel 21, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2847/93.
Ændring 15
Artikel 19, stk. 3
3.  Er der udstedt fiskeritilladelser for blandede fiskerier, og anses fiskerimulighederne for en af de pågældende bestande eller grupper af bestande for at være opbrugt, indfører medlemsstaten forbud mod alt fiskeri, der indgår i de blandede fiskerier.
3.  Er der udstedt fiskeritilladelser for blandede fiskerier, og anses en bestand eller en gruppe af bestande for at være opbrugt, indfører medlemsstaten forbud mod det specifikke fiskeri, der udgør en fare for de truede bestande.
Ændring 16
Artikel 20, stk. 1
1.  Hvis et EF-fiskerfartøj har begået en alvorlig overtrædelse, sørger medlemsstaten for, at fartøjet ikke længere har lov til at anvende den fiskeritilladelse, som er udstedt i henhold til den pågældende aftale, i resten af tilladelsens gyldighedsperiode, og informerer straks Kommissionen elektronisk herom.
1.  Hvis et EF-fiskerfartøj har begået en alvorlig overtrædelse i forbindelse med fiskeri i henhold til en aftale sørger medlemsstaten for, at fartøjet ikke længere har lov til at anvende den fiskeritilladelse, som er udstedt i henhold til den pågældende aftale, i resten af tilladelsens gyldighedsperiode, og informerer straks Kommissionen elektronisk herom.
Ændring 17
Artikel 20, stk. 3
3.  Kontrol- og overvågningsrapporter udarbejdet af Kommissionens inspektører, EF's inspektører, medlemsstaternes inspektører eller inspektørerne i et tredjeland, som er part i den pågældende aftale, betragtes som gyldige bevismidler i administrative sager eller retssager indledt i en medlemsstat. Med hensyn til dokumentationsværdi skal de sidestilles med medlemsstatens kontrol- og overvågningsrapporter.
3.  Kontrol- og overvågningsrapporter udarbejdet af Kommissionens inspektører, EF's inspektører, medlemsstaternes inspektører eller inspektørerne i et tredjeland, som er part i den pågældende aftale, betragtes som gyldige bevismidler i administrative sager eller retssager indledt i en medlemsstat. Med hensyn til dokumentationsværdi skal de sidestilles med medlemsstatens kontrol- og overvågningsrapporter i overensstemmelse med den relevante nationale lovgivning.
Ændring 18
Artikel 21, stk. 1, litra a
a) for alle brugerne i medlemsstaterne og bevillingsmyndighederne på det websted, der er knyttet til EF-informationssystemet for fiskeritilladelser. Disse personer har kun adgang til de data, som er nødvendige for tildelingen af fiskeritilladelser.
a) for bevillingsmyndighederne på det websted, der er knyttet til EF-informationssystemet for fiskeritilladelser. Disse personer har kun adgang til de data, som er nødvendige for tildelingen af fiskeritilladelser.
Ændring 19
Artikel 21, stk. 1, litra b
b) for alle brugerne hos kontrolmyndighederne på det websted, der er knyttet til EF-informationssystemet for fiskeritilladelser. Disse personer har kun adgang til de data, som er nødvendige for kontrollen.
b) for kontrolmyndighederne på det websted, der er knyttet til EF-informationssystemet for fiskeritilladelser. Disse personer har kun adgang til de data, som er nødvendige for kontrollen.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik