Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0114(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0072/2008

Ingediende teksten :

A6-0072/2008

Debatten :

PV 09/04/2008 - 27
CRE 09/04/2008 - 27

Stemmingen :

PV 10/04/2008 - 9.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0118

Aangenomen teksten
PDF 371kWORD 64k
Donderdag 10 april 2008 - Brussel
Visserijactiviteiten van communautaire vissersvaartuigen buiten de communautaire wateren en de toegang van vaartuigen van derde landen tot de communautaire wateren *
P6_TA(2008)0118A6-0072/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 april 2008 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende machtigingen voor visserijactiviteiten van communautaire vissersvaartuigen buiten de communautaire wateren en de toegang van vaartuigen van derde landen tot de communautaire wateren (COM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0330),

–   gelet op artikel 37 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0236/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie visserij en het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A6-0072/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendementen van het Parlement
Amendement 1
Artikel 1, letter b)
b) de machtiging van vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren maar geen communautaire vissersvaartuigen zijn, om in het kader van een overeenkomst visserijactiviteiten buiten de communautaire wateren te verrichten;
Schrappen
Amendement 2
Artikel 2, letter m)
m) ernstige overtreding: een ernstige overtreding als omschreven in Verordening (EG) nr. 1447/99 van 24 juni 1999 tot vaststelling van een lijst van gedragingen die een ernstige inbreuk vormen op de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid of een ernstige overtreding of ernstige schending van de betrokken overeenkomst;
m) ernstige overtreding: een ernstige overtreding als omschreven in Verordening (EG) nr. 1447/1999 van 24 juni 1999 tot vaststelling van een lijst van gedragingen die een ernstige inbreuk vormen op de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid of een ernstige overtreding of ernstige schending van de betrokken overeenkomst; een overtreding dient als zodanig komen vast te staan na succesvolle vervolging overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving;
Amendement 3
Artikel 2, letter n)
n)  IUU-lijst: lijst van vissersvaartuigen waarvan in het kader van een ROVB is vastgesteld dat zij betrokken waren bij illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij;
n)  IUU-lijst: lijst van vissersvaartuigen waarvan in het kader van een ROVB of door de Commissie in het kader van Verordening (EG) nr. … van de Raad van ... [houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen]1 is vastgesteld dat zij betrokken waren bij illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij;
__________
1 COM(2007)0602.
Amendement 5
Artikel 3
Alleen communautaire vissersvaartuigen waarvoor overeenkomstig deze verordening een vismachtiging is afgegeven, hebben het recht visserijactiviteiten te verrichten in de wateren waarvoor een overeenkomst is gesloten.
Alleen communautaire vissersvaartuigen waarvoor overeenkomstig deze verordening een vismachtiging is afgegeven, hebben het recht visserijactiviteiten te verrichten buiten de communautaire wateren.
Amendement 6
Artikel 4, lid 1
1.  Zodra een overeenkomst is gesloten, stelt de Commissie de lidstaten daarvan in kennis.
1.  De Commissie kan de lidstaten voor de opening van onderhandelingen over een overeenkomst oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling, onder voorbehoud van bevestiging wanneer de onderhandelingen zijn afgerond en de toewijzingen zijn gedaan. Zodra een overeenkomst door het derde land is gesloten en door de Raad is goedgekeurd, stelt de Commissie de lidstaten daarvan in kennis.
Amendement 7
Artikel 7, lid 1, letter a)
a) die niet voor een vismachtiging in het kader van de betrokken overeenkomst in aanmerking komen of niet zijn opgenomen in de overeenkomstig artikel 4 meegedeelde lijst van vaartuigen;
a) die niet voor een vismachtiging in het kader van de betrokken overeenkomst in aanmerking komen;
Amendement 8
Artikel 7, lid 1, letter b)
b) die in de voorafgaande 12 maanden waarin zij visserijactiviteiten hebben verricht in het kader van de betrokken overeenkomst of, in het geval van een nieuwe overeenkomst, in het kader van de aan die overeenkomst voorafgaande overeenkomst, een ernstige overtreding hebben begaan, of, in voorkomend geval, nog niet hebben voldaan aan de voorwaarden die in die overeenkomst voor die periode waren vastgesteld;
b) die in de voorafgaande 12 maanden waarin zij visserijactiviteiten hebben verricht in het kader van de betrokken overeenkomst of, in het geval van een nieuwe overeenkomst, in het kader van de aan die overeenkomst voorafgaande overeenkomst, een ernstige overtreding hebben begaan, of, in voorkomend geval, nog niet hebben voldaan aan de voorwaarden die in die overeenkomst voor die periode waren vastgesteld, tenzij het bewuste vaartuig reeds een boete is opgelegd, de overtreding klaarblijkelijk niet ernstig was en/of als het vaartuig een andere eigenaar heeft gekregen en deze garanties biedt dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
Amendement 9
Artikel 7, lid 1, letter d)
d) waarvoor de gegevens in het communautaire vlootregister en het communautaire informatiesysteem voor vismachtigingen in de zin van artikel 16 onvolledig of onjuist zijn;
d) tot de onvolledige of onjuiste gegevens over hen in het communautaire vlootregister en het communautaire informatiesysteem voor vismachtigingen in de zin van artikel 16 gecorrigeerd zijn;
Amendement 10
Artikel 9, lid 1, inleidende formule
1.  De Commissie stuurt aanvragen niet aan de machtigende instantie door als:
1.  De Commissie stuurt, nadat zij de lidstaten de mogelijkheid heeft geboden hun opmerkingen kenbaar te maken, aanvragen niet aan de machtigende instantie door als:
Amendement 11
Artikel 9, lid 1, letter a)
a) de door de lidstaat verstrekte gegevens onvolledig zijn;
a) de door de lidstaat verstrekte gegevens onvolledig zijn, wat de vereisten van de visserijovereenkomst in kwestie betreft;
Amendement 12
Artikel 10
Als de Commissie redenen heeft om aan te nemen dat een lidstaat met betrekking tot een specifieke overeenkomst niet heeft voldaan aan de in bijlage I genoemde verplichtingen, stelt zij de lidstaat daarvan in kennis en biedt zij die de gelegenheid zijn opmerkingen te maken. Als de Commissie in het licht van de eventueel door de lidstaat gemaakte opmerkingen besluit dat niet aan die verplichtingen is voldaan, beslist zij, met inachtneming van de beginselen van het gewettigde vertrouwen en de evenredigheid, de vaartuigen van die lidstaat van verdere deelname in het kader van die overeenkomst uit te sluiten.
Als het ter kennis van de Commissie komt, op basis van naar behoren gestaafde feiten, dat een lidstaat met betrekking tot een specifieke overeenkomst niet heeft voldaan aan de in bijlage I genoemde verplichtingen, stelt de Commissie de lidstaat daarvan in kennis en biedt zij die de gelegenheid zijn opmerkingen te maken. Als in het licht van de eventueel door de lidstaat gemaakte opmerkingen komt vast te staan dat niet aan die verplichtingen is voldaan, kan de Commissie beslissen, met inachtneming van de beginselen van het gewettigde vertrouwen en de evenredigheid, de vaartuigen van die lidstaat van verdere deelname in het kader van die overeenkomst uit te sluiten.
Amendement 13
Artikel 17, lid 1
1.  Onverminderd de bepalingen van de titels II en II bis van Verordening (EEG) nr. 2847/93 sturen communautaire vissersvaartuigen waarvoor krachtens deel II of deel III een vismachtiging is afgegeven, elke dag de gegevens over hun vangsten en hun visserijinspanning naar hun bevoegde nationale instantie door.
1.  Onverminderd de bepalingen van de titels II en II bis van Verordening (EEG) nr. 2847/93 sturen communautaire vissersvaartuigen waarvoor krachtens deel II of deel III een vismachtiging is afgegeven, de gegevens over hun vangsten en hun visserijinspanning naar hun bevoegde nationale instantie door, met een frequentie die passend is voor iedere betrokken overeenkomst en visserij. Dit inzendvoorschrift moet in overeenstemming zijn met de voorschriften van de Verordening (EG) nr. 1966/2006 van 21 december 2006 betreffende de electronische registratie en melding van visserij-activiteiten en een systeem voor teledetectie1.
________________
1 PB L 409 van 30.12.2006, blz. 1.
Amendement 14
Artikel 19, lid 1
1.  Onverminderd artikel 26, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2371/2002 en artikel 21, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2847/93 verbiedt een lidstaat, wanneer hij van mening is dat de hem toegekende vangstmogelijkheden volledig zijn opgebruikt, onmiddellijk de visserijactiviteiten voor het betrokken gebied, het betrokken bestand of de betrokken groep bestanden.
1.  Onverminderd artikel 26, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2371/2002 en artikel 21, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2847/93 verbiedt een lidstaat, wanneer hij van mening is dat de hem toegekende vangstmogelijkheden volledig zijn opgebruikt, onmiddellijk de visserijactiviteiten voor het betrokken gebied, het betrokken bestand of de betrokken groep bestanden, en schorst de reeds verleende machtigingen.
Amendement 15
Artikel 19, lid 3
3.  Als er vismachtigingen zijn afgegeven voor de gemengde visserij en één van de betrokken bestanden of groep bestanden wordt geacht te zijn opgebruikt, verbiedt de lidstaat alle visserijactiviteiten die deel uitmaken van die gemengde visserij.
3.  Als er vismachtigingen zijn afgegeven voor de gemengde visserij en één van de betrokken bestanden of groep bestanden wordt geacht te zijn opgebruikt, verbiedt de lidstaat de specifieke activiteiten die de bedreigde bestanden in gevaar brengen.
Amendement 16
Artikel 20, lid 1
1.  Als een communautair vissersvaartuig een ernstige overtreding heeft begaan, ziet de lidstaat erop toe dat dat vaartuig de in het kader van de betrokken overeenkomst afgegeven vismachtiging niet meer mag gebruiken tijdens de resterende looptijd van die machtiging en stelt hij de Commissie daarvan onverwijld via elektronische transmissie in kennis.
1.  Als een communautair vissersvaartuig tijdens het vissen in het kader van een overeenkomst een ernstige overtreding heeft begaan , ziet de lidstaat erop toe dat dat vaartuig de in het kader van de betrokken overeenkomst afgegeven vismachtiging niet meer mag gebruiken tijdens de resterende looptijd van die machtiging en stelt hij de Commissie daarvan onverwijld via elektronische transmissie in kennis.
Amendement 17
Artikel 20, lid 3
3.  De inspectie- en toezichtrapporten die worden opgesteld door de inspecteurs van de Commissie, de inspecteurs van de Gemeenschap, de inspecteurs van de lidstaten of de inspecteurs van een derde land dat partij is bij de betrokken overeenkomst, vormen in alle lidstaten toelaatbaar bewijsmateriaal bij administratieve of gerechtelijke procedures. Voor de vaststelling van feiten worden zij op dezelfde voet behandeld als inspectie- en toezichtrapporten van de lidstaten.
3.  De inspectie- en toezichtrapporten die worden opgesteld door de inspecteurs van de Commissie, de inspecteurs van de Gemeenschap, de inspecteurs van de lidstaten of de inspecteurs van een derde land dat partij is bij de betrokken overeenkomst, vormen in alle lidstaten toelaatbaar bewijsmateriaal bij administratieve of gerechtelijke procedures. Voor de vaststelling van feiten worden zij op dezelfde voet behandeld als inspectie- en toezichtrapporten van de lidstaten, overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving.
Amendement 18
Artikel 21, lid 1, letter a)
a) ter beschikking van alle betrokken gebruikers in de lidstaten en alle betrokken machtigende instanties gesteld op de website die gekoppeld is aan het communautaire informatiesysteem voor vismachtigingen. Voor deze personen zijn alleen die gegevens toegankelijk die zij nodig hebben in het kader van de verlening van de vismachtigingen;
a) ter beschikking van de betrokken machtigende instanties gesteld op de website die gekoppeld is aan het communautaire informatiesysteem voor vismachtigingen. Voor deze personen zijn alleen die gegevens toegankelijk die zij nodig hebben in het kader van de verlening van de vismachtigingen;
Amendement 19
Artikel 21, lid 1, letter b)
b) ter beschikking van alle betrokken gebruikers bij de bevoegde controle-instanties gesteld op de website die gekoppeld is aan het communautaire informatiesysteem voor vismachtigingen. Voor deze personen zijn alleen die gegevens toegankelijk die zij nodig hebben in het kader van hun controle-activiteiten.
b) ter beschikking van de bevoegde controle-instanties gesteld op de website die gekoppeld is aan het communautaire informatiesysteem voor vismachtigingen. Voor deze personen zijn alleen die gegevens toegankelijk die zij nodig hebben in het kader van hun controle-activiteiten.
Juridische mededeling - Privacybeleid