Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0114(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0072/2008

Teksty złożone :

A6-0072/2008

Debaty :

PV 09/04/2008 - 27
CRE 09/04/2008 - 27

Głosowanie :

PV 10/04/2008 - 9.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0118

Teksty przyjęte
PDF 318kWORD 75k
Czwartek, 10 kwietnia 2008 r. - Bruksela
Działalność połowowa wspólnotowych statków rybackich poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstęp statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspólnoty *
P6_TA(2008)0118A6-0072/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspólnoty (COM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0330),

–   uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0236/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Rozwoju (A6-0072/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
Artykuł 1 litera b)
b) wydawania statkom pod banderą państwa członkowskiego, niebędącym wspólnotowymi statkami rybackimi, upoważnień do prowadzenia działalności poza wodami terytorialnymi Wspólnoty w ramach umowy;
skreślona
Poprawka 2
Artykuł 2 litera m)
m) "poważne naruszenie" oznacza poważne naruszenie zgodnie z definicją tego terminu w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1447/99 z dnia 24 czerwca 1999 r. ustanawiającym wykaz rodzajów zachowań, które poważnie naruszają zasady wspólnej polityki rybołówstwa, lub poważne naruszenie bądź poważne uchybienie na mocy danej umowy;
m) "poważne naruszenie" oznacza poważne naruszenie zgodnie z definicją tego terminu w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1447/1999 z dnia 24 czerwca 1999 r. ustanawiającym wykaz rodzajów zachowań, które poważnie naruszają zasady wspólnej polityki rybołówstwa, lub poważne naruszenie bądź poważne uchybienie na mocy danej umowy; naruszenie musi być potwierdzone w drodze skutecznego postępowania zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego;
Poprawka 3
Artykuł 2 litera n)
n) "wykaz statków IUU" oznacza wykaz statków rybackich, co do których stwierdzono w ramach RFMO, iż dokonują nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów;
n) "wykaz statków IUU" oznacza wykaz statków rybackich, co do których stwierdzono w ramach RFMO lub co do których Komisja stwierdziła na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr ... z dnia ... [ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania]1, iż dokonują nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów;
_________________
1 COM(2007)0602.
Poprawka 5
Artykuł 3
Do prowadzenia działalności połowowej na wodach objętych zakresem umowy uprawnione są wyłącznie wspólnotowe statki rybackie, którym wydano upoważnienie do połowów zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
Do prowadzenia działalności połowowej poza wodami terytorialnymi Wspólnoty uprawnione są wyłącznie wspólnotowe statki rybackie, którym wydano upoważnienie do połowów zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 6
Artykuł 4 ustęp 1
1.  Po zawarciu umowy Komisja informuje o tym fakcie państwa członkowskie.
1.  Komisja może zwrócić się o deklaracje zainteresowania ze strony państw członkowskich przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie umowy, z zastrzeżeniem potwierdzenia po zakończeniu negocjacji i dokonaniu przydziału. Po zawarciu umowy przez kraj trzeci i zatwierdzeniu jej przez Radę Komisja informuje o tym fakcie państwa członkowskie.
Poprawka 7
Artykuł 7 ustęp 1 litera a)
a) które nie kwalifikują się do uzyskania upoważnienia do połowów na mocy danej umowy lub nie zostały umieszczone w wykazie statków przedłożonym zgodnie z art. 4;
a) które nie kwalifikują się do uzyskania upoważnienia do połowów na mocy danej umowy;
Poprawka 8
Artykuł 7 ustęp 1 litera b)
b) które w okresie poprzednich 12 miesięcy prowadzenia działalności połowowej na mocy danej umowy lub, w przypadku nowej umowy, działalności połowowej na mocy umowy poprzedzającej daną umowę, dopuściły się poważnego naruszenia lub, w zależności od przypadku, nie wypełniły jeszcze warunków przewidzianych w tejże umowie za tamten okres;
b) które w okresie poprzednich 12 miesięcy prowadzenia działalności połowowej na mocy danej umowy lub, w przypadku nowej umowy, działalności połowowej na mocy umowy poprzedzającej daną umowę, dopuściły się poważnego naruszenia lub, w zależności od przypadku, nie wypełniły jeszcze warunków przewidzianych w tejże umowie za tamten okres, poza przypadkami, gdy na dany statek nałożono już karę, gdy wykazano, że naruszenie nie było poważne i/lub gdy zmienił się właściciel statku, a nowy właściciel udziela gwarancji, że warunki zostaną spełnione;
Poprawka 9
Artykuł 7 ustęp 1 litera d)
d) których dane znajdujące się w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej oraz wspólnotowym systemie informacji o upoważnieniach do połowów w rozumieniu przepisów art. 16 są niekompletne lub nieprawidłowe;
d) których dane znajdujące się w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej oraz wspólnotowym systemie informacji o upoważnieniach do połowów w rozumieniu przepisów art. 16 są niekompletne lub nieprawidłowe, do czasu poprawienia tych danych;
Poprawka 10
Artykuł 9 ustęp 1 część wprowadzająca
1.  Komisja nie przekazuje organowi wydającemu upoważnienia wniosków, co do których:
1.  Komisja, umożliwiwszy państwom członkowskim przedstawienie uwag, nie przekazuje organowi wydającemu upoważnienia wniosków, co do których:
Poprawka 11
Artykuł 9 ustęp 1 litera a)
a) dane przekazane przez państwo członkowskie są niekompletne;
a) dane przekazane przez państwo członkowskie są niekompletne w świetle wymogów danej umowy w dziedzinie rybołówstwa;
Poprawka 12
Artykuł 10
W przypadku, gdy Komisja ma powody, aby uznać, że dane państwo członkowskie nie wywiązało się z zobowiązań określonych w załączniku I w odniesieniu do określonej umowy, informuje państwo członkowskie o tym fakcie i umożliwia mu przedłożenie jego uwag. Jeżeli w świetle przedłożonych przez państwo członkowskie uwag Komisja ustali, że nastąpiło naruszenie powyższych zobowiązań, wówczas, stosownie do zasady uzasadnionego oczekiwania i proporcjonalności, podejmie decyzję o wykluczeniu statków tego państwa członkowskiego z dalszego udziału w realizacji umowy.
W przypadku, gdy Komisja na podstawie należycie potwierdzonych faktów zdobędzie wiedzę o tym, że dane państwo członkowskie nie wywiązało się z zobowiązań określonych w załączniku I w odniesieniu do określonej umowy, informuje państwo członkowskie o tym fakcie i umożliwia mu przedłożenie jego uwag. Jeżeli w świetle przedłożonych przez państwo członkowskie uwag wykazane zostanie, że nastąpiło naruszenie powyższych zobowiązań, wówczas Komisja może, stosownie do zasady uzasadnionego oczekiwania i proporcjonalności, podjąć decyzję o wykluczeniu statków tego państwa członkowskiego z dalszego udziału w realizacji umowy.
Poprawka 13
Artykuł 17 ustęp 1
1.  Bez uszczerbku dla przepisów tytułu II oraz IIa rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, wspólnotowe statki rybackie, którym wydano upoważnienia do połowów na mocy przepisów sekcji II lub sekcji III, przekazują codziennie właściwemu organowi krajowemu dane dotyczące dokonanych połowów i nakładu połowowego.
1.  Bez uszczerbku dla przepisów tytułu II oraz IIa rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, wspólnotowe statki rybackie, którym wydano upoważnienia do połowów na mocy przepisów sekcji II lub sekcji III, przekazują właściwemu organowi krajowemu dane dotyczące dokonanych połowów i nakładu połowowego, z częstością właściwą dla danej umowy i rodzaju połowów. Te wymogi dotyczące przekazywania są zgodne z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1966/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji1.
1 Dz.U. L 409 z 30.12.2006, str. 1.
Poprawka 14
Artykuł 19 ustęp 1
1.  Bez uszczerbku dla art. 26 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 oraz art. 21 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, z chwilą gdy państwo członkowskie uzna, że przydzielone mu wielkości dopuszczalne połowów zostały wyczerpane, wprowadza niezwłocznie zakaz działalności połowowej na danym obszarze bądź w odniesieniu do określonego stada lub grup stad.
1.  Bez uszczerbku dla art. 26 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 oraz art. 21 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, z chwilą gdy państwo członkowskie uzna, że przydzielone mu wielkości dopuszczalne połowów zostały wyczerpane, wprowadza niezwłocznie zakaz działalności połowowej na danym obszarze bądź w odniesieniu do określonego stada lub grup stad i zawiesza te upoważnienia, które już zostały wydane.
Poprawka 15
Artykuł 19 ustęp 3
3.  W przypadku wydania upoważnień do połowów w odniesieniu do połowów wielogatunkowych, z chwilą gdy jedno z odnośnych stad lub grupę stad uznaje się za wyczerpane, państwo członkowskie wprowadza zakaz wszelkich rodzajów działalności połowowej prowadzonej w ramach połowów wielogatunkowych.
3.  W przypadku wydania upoważnień do połowów w odniesieniu do połowów wielogatunkowych, z chwilą gdy jedno z odnośnych stad lub grupę stad uznaje się za wyczerpane, państwo członkowskie wprowadza zakaz konkretnych rodzajów działalności, niebezpiecznych dla zagrożonych zasobów.
Poprawka 16
Artykuł 20 ustęp 1
1.  Jeżeli wspólnotowy statek rybacki dopuścił się poważnego naruszenia, państwo członkowskie zapewnia, aby statek taki nie mógł dłużej korzystać z upoważnienia do połowów wydanego na mocy danej umowy przez pozostały okres ważności takiego zezwolenia i bezzwłocznie informuje o tym fakcie Komisję w formie przekazu elektronicznego.
1.  Jeżeli prowadząc połowy w ramach umowy, wspólnotowy statek rybacki dopuścił się poważnego naruszenia, państwo członkowskie zapewnia, aby statek taki nie mógł dłużej korzystać z upoważnienia do połowów wydanego na mocy danej umowy przez pozostały okres ważności takiego zezwolenia i bezzwłocznie informuje o tym fakcie Komisję w formie przekazu elektronicznego.
Poprawka 17
Artykuł 20 ustęp 3
3.  Sprawozdania z inspekcji i nadzoru sporządzane przez inspektorów Komisji, inspektorów wspólnotowych, inspektorów państw członkowskich lub inspektorów kraju trzeciego będącego stroną danej umowy stanowią dopuszczalny dowód w postępowaniu administracyjnym lub sądowym prowadzonym przez jakiekolwiek państwo członkowskie. Dla celów ustaleń faktycznych sprawozdania te są traktowane na tych samych zasadach jak sprawozdania z inspekcji i nadzoru sporządzane przez to państwo członkowskie.
3.  Sprawozdania z inspekcji i nadzoru sporządzane przez inspektorów Komisji, inspektorów wspólnotowych, inspektorów państw członkowskich lub inspektorów kraju trzeciego będącego stroną danej umowy stanowią dopuszczalny dowód w postępowaniu administracyjnym lub sądowym prowadzonym przez jakiekolwiek państwo członkowskie. Dla celów ustaleń faktycznych sprawozdania te są traktowane na tych samych zasadach jak sprawozdania z inspekcji i nadzoru sporządzane przez to państwo członkowskie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawodawstwa krajowego.
Poprawka 18
Artykuł 21 ustęp 1 litera a)
a) wszystkim zainteresowanym użytkownikom z państw członkowskich oraz zainteresowanym organom wydającym upoważnienia za pośrednictwem portalu internetowego połączonego ze wspólnotowym systemem informacji o upoważnieniach do połowów. Dane udostępniane tym osobom będą ograniczone wyłącznie do danych niezbędnych w procesie wydawania upoważnień do połowów.
a) zainteresowanym organom wydającym upoważnienia za pośrednictwem portalu internetowego połączonego ze wspólnotowym systemem informacji o upoważnieniach do połowów. Dane udostępniane tym osobom będą ograniczone wyłącznie do danych niezbędnych w procesie wydawania upoważnień do połowów.
Poprawka 19
Artykuł 21 ustęp 1 litera b)
b) wszystkim zainteresowanym użytkownikom z właściwych organów inspekcji za pośrednictwem portalu internetowego połączonego ze wspólnotowym systemem informacji o upoważnieniach do połowów. Dane udostępniane tym osobom będą ograniczone wyłącznie do danych, które są niezbędne w toku prowadzonych przez nie działań inspekcyjnych.
b) właściwym organom inspekcji za pośrednictwem portalu internetowego połączonego ze wspólnotowym systemem informacji o upoważnieniach do połowów. Dane udostępniane tym osobom będą ograniczone wyłącznie do danych, które są niezbędne w toku prowadzonych przez nie działań inspekcyjnych.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności