Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0114(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0072/2008

Predkladané texty :

A6-0072/2008

Rozpravy :

PV 09/04/2008 - 27
CRE 09/04/2008 - 27

Hlasovanie :

PV 10/04/2008 - 9.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0118

Prijaté texty
PDF 399kWORD 79k
Štvrtok, 10. apríla 2008 - Brusel
Rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a prístup plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva *
P6_TA(2008)0118A6-0072/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. apríla 2008 o návrhu nariadenia Rady týkajúceho sa povolení na rybolovné činnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a prístupu plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva (KOM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0330),

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0236/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanovisko Výboru pre rozvoj (A6-0072/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 1 písmeno b)
b) povolenia pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu iné ako rybárske plavidlá Spoločenstva vykonávať rybolovné činnosti mimo vôd Spoločenstva v rámci dohody;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 2 písmeno m)
m)  Vážne porušenie: vážne porušenie v zmysle nariadenia (ES) č. 1447/99 z 24. júna 1999, ktorým sa ustanovuje zoznam typov správania, ktoré vážne porušujú pravidlá spoločnej politiky rybného hospodárstva, alebo vážne porušenie, alebo vážny priestupok podľa príslušnej dohody;
m)  Vážne porušenie: vážne porušenie v zmysle nariadenia (ES) č. 1447/1999 z 24. júna 1999, ktorým sa ustanovuje zoznam typov správania, ktoré vážne porušujú pravidlá spoločnej politiky rybného hospodárstva, alebo vážne porušenie, alebo vážny priestupok podľa príslušnej dohody; porušenie sa potvrdí úspešným trestným stíhaním v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 2 písmeno n)
n)  Zoznam NNN: zoznam rybárskych plavidiel vymedzených v rámci RFMO ako plavidlá, ktoré sa zaoberali nezákonnými, nehlásenými a neregulovanými rybolovnými činnosťami;
n)  Zoznam NNN: zoznam rybárskych plavidiel vymedzených v rámci RFMO alebo Komisiou podľa nariadenia Rady (ES) č. ... z ... [ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na prevenciu, zamedzenie a odstránenie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu]1 ako plavidlá, ktoré sa zaoberali nezákonnými, nehlásenými a neregulovanými rybolovnými činnosťami;
1 KOM(2007)0602.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3
Len rybárske plavidlá Spoločenstva, ktorým bolo vydané povolenie na rybolov v súlade s týmto nariadením, sú oprávnené vykonávať rybolovné činnosti vo vodách, ktoré sú predmetom dohody.
Len rybárske plavidlá Spoločenstva, ktorým bolo vydané povolenie na rybolov v súlade s týmto nariadením, sú oprávnené vykonávať rybolovné činnosti mimo vôd Spoločenstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4 odsek 1
1.  Komisia po uzavretí dohody informuje o tom členské štáty.
1.  Pred začatím rokovaní o dohode môže Komisia členské štáty požiadať, aby vyjadrili svoj záujem, ktorý bude potrebné potvrdiť po ukončení rokovaní a vykonaní rozdelenia. Komisia po uzavretí dohody treťou krajinou a po jej schválení Radou o tom informuje členské štáty.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 7 odsek 1 písmeno a)
a) ktoré nemajú nárok na povolenie na rybolov na základe príslušnej dohody alebo nie sú na zozname plavidiel oznámených v súlade s článkom 4;
a) ktoré nemajú nárok na povolenie na rybolov na základe príslušnej dohody;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 7 odsek 1 písmeno b)
b) ktoré sa počas predchádzajúcich 12 mesiacov rybolovných činností na základe príslušnej dohody, alebo v prípade novej dohody, rybolovných činností na základe dohody, ktorá predchádzala tejto dohode, dopustili vážneho porušenia, alebo prípadne ešte nesplnili podmienky stanovené v uvedenej dohode v danom období;
b) ktoré sa počas predchádzajúcich 12 mesiacov rybolovných činností na základe príslušnej dohody, alebo, v prípade novej dohody, rybolovných činností na základe dohody, ktorá predchádzala tejto dohode, dopustili vážneho porušenia alebo prípadne ešte nesplnili podmienky stanovené v uvedenej dohode v danom období, okrem prípadov, ak bola príslušnému plavidlu už udelená sankcia, ak existujú dôkazy o tom, že porušenie nebolo závažné a/alebo ak sa zmenil vlastník plavidla a nový vlastník sa zaručí, že podmienky budú splnené;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 7 odsek 1 písmeno d)
d) v prípade ktorých sú údaje obsiahnuté v registri flotily Spoločenstva a v informačnom systéme Spoločenstva pre povolenia na rybolov v zmysle článku 16 neúplné alebo nepresné;
d) dovtedy, kým sa neúplné alebo nepresné údaje o nich v registri flotily Spoločenstva a v informačnom systéme Spoločenstva pre povolenia na rybolov v zmysle článku 16 neopravia;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 9 odsek 1 úvodná časť
1.  Komisia nepostúpi povoľujúcemu orgánu žiadosti, pri ktorých:
1.  Komisia po tom, ako umožní členským štátom predložiť svoje pripomienky, nepostúpi povoľujúcemu orgánu žiadosti, pri ktorých:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 9 odsek 1 písmeno a)
a) údaje poskytnuté členským štátom nie sú úplné;
a) údaje poskytnuté členským štátom nie sú úplné, pokiaľ ide o požiadavky príslušnej dohody o rybolove;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 10
Pokiaľ má Komisia dôvod domnievať sa, že si členský štát nesplnil povinnosti uvedené v prílohe I v súvislosti s osobitnou dohodou, informuje o tom členský štát a poskytne mu možnosť predložiť svoje pripomienky. Pokiaľ Komisia na základe pripomienok predložených členským štátom určí, že došlo k porušeniu týchto povinností, potom sa s ohľadom na zásady oprávneného očakávania a proporcionality rozhodne vylúčiť plavidlá tohto členského štátu z ďalšej účasti na tejto dohode.
Pokiaľ Komisia na základe riadne podložených skutočností zistí, že si členský štát nesplnil povinnosti uvedené v prílohe I v súvislosti s osobitnou dohodou, Komisia o tom informuje členský štát a poskytne mu možnosť predložiť svoje pripomienky. Ak sa na základe pripomienok predložených členským štátom dokáže porušenie týchto povinností, Komisia môže s ohľadom na zásady oprávneného očakávania a proporcionality rozhodnúť o vylúčení plavidiel tohto členského štátu z ďalšej účasti na tejto dohode.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 17 odsek 1
1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené v hlavách II a IIa nariadenia (ES) č. 2847/93, rybárske plavidlá Spoločenstva, ktorým boli vydané povolenia na rybolov podľa oddielu II alebo oddielu III, predkladajú každodenne svojim príslušným vnútroštátnym orgánom údaje týkajúce sa ich úlovkov a výlovu.
1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené v hlavách II a IIa nariadenia (EHS) č. 2847/93, rybárske plavidlá Spoločenstva, ktorým boli vydané povolenia na rybolov podľa oddielu II alebo oddielu III, predkladajú svojim príslušným vnútroštátnym orgánom údaje týkajúce sa ich úlovkov a výlovu s frekvenciou primeranou každej dohode a druhu rybolovu. Táto požiadavka je zlučiteľná s požiadavkami uvedenými v nariadení Rady (ES) č. 1966/2006 z 21. decembra 2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania1.
1 Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 19 odsek 1
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 26 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a článok 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2847/93, ak členský štát usudzuje, že príležitosti na rybolov, ktoré mu boli udelené, boli vyčerpané, okamžite zakáže rybolovné činnosti pre danú oblasť, danú zásobu alebo skupinu zásob.
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 26 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a článok 21 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2847/93, ak členský štát usudzuje, že príležitosti na rybolov, ktoré mu boli udelené, boli vyčerpané, okamžite zakáže rybolovné činnosti pre danú oblasť, danú populáciu alebo skupinu populácií a pozastaví platnosť tých povolení, ktoré už boli udelené.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 19 odsek 3
3.  Pokiaľ sa povolenia na rybolov vydali pre zmiešaný rybolov a jedna z príslušných zásob alebo skupiny zásob sa považuje za vyčerpanú, členský štát zakáže všetky rybolovné činnosti, ktoré sú súčasťou zmiešaného rybolovu.
3.  Pokiaľ sa povolenia na rybolov vydali pre zmiešaný rybolov a jedna z príslušných populácií alebo skupín populácií sa považuje za vyčerpanú, členský štát zakáže príslušné činnosti, ktoré ohrozujú populáciu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 20 odsek 1
1.  Ak sa rybárske plavidlá Spoločenstva dopustili vážneho porušenia, členský štát zabezpečí, že plavidlám už naďalej nebude povolené využívať povolenia na rybolov vydané na základe príslušnej dohody po zvyšnú dobu trvania povolenia a bezodkladne o tom informuje Komisiu elektronickou cestou.
1.  Ak sa rybárske plavidlá Spoločenstva dopustili vážneho porušenia pri rybolove, na ktorý sa vzťahuje dohoda, členský štát zabezpečí, že plavidlám už naďalej nebude povolené využívať povolenia na rybolov vydané na základe príslušnej dohody po zvyšnú dobu trvania povolenia a bezodkladne o tom informuje Komisiu elektronickou cestou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 20 odsek 3
3.  Správy o inšpekcii a kontrole vyhotovené inšpektormi Komisie, inšpektormi Spoločenstva a inšpektormi členských štátov alebo inšpektormi tretej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou príslušnej dohody, musia predstavovať prijateľný dôkaz v administratívnych alebo právnych postupoch každého členského štátu. Pri dokazovaní skutkovej podstaty sa tieto správy považujú za rovnocenné so správami o inšpekcii a kontrole členského štátu.
3.  Správy o inšpekcii a kontrole vyhotovené inšpektormi Komisie, inšpektormi Spoločenstva a inšpektormi členských štátov alebo inšpektormi tretej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou príslušnej dohody, musia predstavovať prijateľný dôkaz v administratívnych alebo právnych postupoch každého členského štátu. Pri dokazovaní skutkovej podstaty sa tieto správy považujú za rovnocenné so správami o inšpekcii a kontrole členského štátu v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 21 odsek 1 písmeno a)
a) všetkým príslušným užívateľom členských štátov a príslušným povoľujúcim orgánom na webovej stránke prepojenej s informačným systémom Spoločenstva pre povolenia na rybolov. Údaje sprístupnené týmto osobám sa musia obmedziť na údaje, ktoré potrebujú v rámci postupu povoľovania rybolovu.
a) všetkým príslušným povoľujúcim orgánom na internetovej stránke prepojenej s informačným systémom Spoločenstva pre povolenia na rybolov. Údaje sprístupnené týmto osobám sa musia obmedziť na tie údaje, ktoré potrebujú v rámci postupu povoľovania rybolovu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 21 odsek 1 písmeno b)
b) všetkým príslušným užívateľom príslušných inšpekčných orgánov na webovej stránke prepojenej s informačným systémom Spoločenstva pre povolenia na rybolov. Údaje sprístupnené týmto osobám sa musia obmedziť na údaje, ktoré potrebujú v rámci svojich inšpekčných činností.
b) všetkým príslušným inšpekčným orgánom na internetovej stránke prepojenej s informačným systémom Spoločenstva pre povolenia na rybolov. Údaje sprístupnené týmto osobám sa musia obmedziť na tie údaje, ktoré potrebujú v rámci svojich inšpekčných činností.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia