Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0133/2008

Forhandlinger :

PV 09/04/2008 - 13

Afstemninger :

PV 10/04/2008 - 9.11
CRE 10/04/2008 - 9.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 24kWORD 46k
Torsdag den 10. april 2008 - Bruxelles
Situationen i Tibet
P6_TA(2008)0119RC-B6-0133/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 10. april 2008 om Tibet

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Tibet, navnlig

   a) beslutningen af 15. februar 2007(1) om dialogen mellem den kinesiske regering og Dalai Lamas udsendinge,
   b) beslutningen af 13. december 2007(2) om topmødet mellem EU og Kina - menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina,
   c) beslutningen af 7. september 2006(3) om forbindelserne mellem EU og Kina,
   d) beslutningen af 6. september 2007(4) om dialoger om menneskerettigheder og samråd om menneskerettigheder med tredjelande,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser, at der i anledning af den 49. årsdag for den tibetanske nationale opstand mod den kinesiske forvaltning udbrød store demonstrationer med deltagelse af tibetanske munke, nonner og almindelige tibetanske borgere, som demonstrerede mod den kinesiske undertrykkelse,

B.   der henviser til, at 20 mennesker mistede livet ifølge de kinesiske myndigheder; der henviser til, at der ifølge andre kilder omkom mere end 140 tibetanere under disse sammenstød, mens flere dusin andre blev fængslet,

C.   der henviser til, at den kinesiske regering har erklæret undtagelsestilstand, og at butikker og templer i Lhasa og i andre byer er blevet lukket, mens hundredvis af bevæbnede politiofficerer og hærstyrker er blevet overflyttet til Tibet fra andre dele af Kina,

D.   der henviser til, at Hans Hellighed Dalai Lama har kaldt denne kinesiske overreaktion for "kulturelt folkemord", men har samtidig opfordret tibetanerne til at afholde sig fra vold og ikke fravige dette princip uanset situations alvor(5); der henviser til, at Hans Hellighed Dalai Lama ikke har krævet tibetansk uafhængighed, men en middelvej i form af reelt kulturelt og politisk selvstyre og religionsfrihed, hvilket er en holdning, Parlamentet støtter,

E.   der henviser til, at en varig løsning kun kan findes ved hjælp af fredelige midler og seriøs dialog,

F.   der henviser til, at med undtagelse af en officiel international presserundrejse tilrettelagt af den kinesiske regering er den internationale presse blevet forment adgang til Tibet for at rapportere om begivenhederne, og alle journalister er blevet udvist; der henviser til, at førnævnte internationale presserundrejse var underlagt streng kontrol, og at de deltagende journalister blev nægtet uhindret adgang til det tibetanske folk,

G.   der henviser til, at den kinesiske regering tilsyneladende blokerer udenlandske websteder inden for Kina og censurerer udenlandske tv-udsendelser om situationen i Tibet;

H.   der henviser til, at de olympiske lege i Beijing udgør en enestående lejlighed for Kina til at åbne op over for verden og omvendt samt at vise, at landet er i stand til at indfri sine løfter om at fremme grundlæggende rettigheder for alle kinesere uden undtagelse,

I.   der henviser til, at den i 2000 indledte menneskerettighedsdialog mellem EU og Kina ikke har givet de forventede resultater,

1.   fordømmer på det kraftigste de kinesiske sikkerhedsstyrkers brutale nedkæmpelse af de tibetanske demonstranter og, uanset oprindelse, alle de voldshandlinger, som har fundet sted i gaderne i Lhasa og andre steder i Tibet, og udtrykker sin dybe medfølelse med ofrenes familier;

2.   opfordrer den kinesiske regering til at garantere passende lægehjælp til sårede tibetanere og advokatbistand til anholdte tibetanere; appellerer til myndighederne om at redegøre for fangernes situation, behandle dem i overensstemmelse med den internationale menneskerettighedslovgivning og under alle omstændigheder afholde sig fra at anvende tortur; kræver øjeblikkelig løsladelse af dem, der fredeligt benyttede sig af deres legitime ret til ytringsfrihed;

3.   kritiserer Folkerepublikken Kinas ofte diskriminerende behandling af de etniske mindretal, som ikke er han-kinesere; opfordrer Kina til at overholde sine forpligtelser i forhold til menneske- og mindretalsrettighederne og retsstatsprincipperne; advarer indtrængende Kina mod at misbruge de olympiske lege i 2008 til at fængsle dissidenter, journalister og menneskerettighedsaktivister for at undgå demonstrationer og reportager, som myndighederne måtte finde pinlige for dem; kræver i denne forbindelse øjeblikkelig løsladelse af den prominente menneskerettighedsforkæmper Hu Jia, som er blevet idømt 3 ½ års fængsel for anklager om statsundergravende virksomhed;

4.   kræver, at der under ledelse af FN foretages en åben og uafhængig undersøgelse af de optøjer og den undertrykkelse, der på det seneste har fundet sted i Tibet; opfordrer de kinesiske myndigheder til at udstede en stående invitation til FN's højkommissær for menneskerettigheder og andre FN-organer til at aflægge besøg i Tibet;

5.   glæder sig over, at Hans Hellighed Dalai Lama har opfordret det tibetanske folk til at udtrykke deres protest uden brug af vold og har afvist kravet om tibetansk uafhængighed for i stedet at foreslå en middelvej i form af reelt kulturelt og politisk selvstyre og religionsfrihed; bekræfter sin opslutning omkring Folkerepublikken Kinas territoriale integritet;

6.   opfordrer de kinesiske myndigheder til at åbne Tibet for medier og diplomater, navnlig for EU's repræsentanter; opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til straks at standse censurering og blokering af udenlandske websider med nyheder og oplysninger; kræver løsladelse af alle de journalister, internetbrugere og cyberdissidenter, der tilbageholdes i Kina for at have udøvet deres ret til information;

7.   er bekymret over den stigende økonomiske marginalisering af det tibetanske folk i Tibet som følge af, at et voksende antal vandrende arbejdstagere fra Kina overtager tibetanske job og tibetansk jord; understreger den grove diskrimination i uddannelsessystemet, hvor tibetanske børn lærer deres modersmål som andet sprog;

8.   opfordrer Kina til at leve op til de forpligtelser i forhold til menneske- og mindretalsrettigheder, demokrati og retsstatsprincippet, som Kina indgik offentligt i forbindelse med Den Internationale Olympiske Komités (IOC) beslutning om at lade Kina organisere legene;

9.   opfordrer Kina til uden yderligere forsinkelse og under alle omstændigheder inden de olympiske lege at ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (FN, 1966); opfordrer Beijing til at indføre det moratorium for dødsstraf, som FN's Generalforsamling krævede i resolution 62/149 af 18. december 2007 om et moratorium for anvendelse af dødsstraf;

10.   beklager, at de seks forhandlingsrunder mellem repræsentanter for de kinesiske myndigheder og Hans Hellighed Dalai Lama ikke har ført til noget resultat, og opfordrer til, at der indledes en konstruktiv dialog uden forhåndsbetingelser med henblik på at nå frem til en samlet politisk aftale, herunder en holdbar løsning med hensyn til Tibets kulturelle og politiske selvstyre og religionsfrihed samt reelle mindretalsrettigheder for tibetanere i andre tilstødende kinesiske områder;

11.   opfordrer Rådet og især formandskabet til omhyggeligt at følge begivenhederne og sørge for, at Den Europæiske Union indtager en konsekvent fælles holdning, og at de i forbindelse hermed trufne afgørelser gennemføres, og mener, at EU's diplomatiske repræsentanter i Beijing bør tage initiativ til at besøge regionen for at give Rådet tilbagemelding om den nuværende situation;

12.   gentager i denne forbindelse sin opfordring til Rådet om at udnævne en særlig udsending for Tibet med det formål at lette dialogen mellem parterne og nøje følge forhandlingerne, når de bliver genoptaget;

13.   støtter Hans Hellighed Dalai Lamas udtalelse om, at for det kinesiske folk udgør de olympiske lege en enestående mulighed for at opnå frihed;

14.   opfordrer EU's formandskab til at bestræbe sig på at opnå en fælles EU-holdning for så vidt angår stats- og regeringschefernes samt den høje repræsentants deltagelse i åbningsceremonien for de olympiske lege med mulighed for at beslutte ikke at deltage i tilfælde af, at dialogen mellem de kinesiske myndigheder og Hans Hellighed Dalai Lama ikke genoptages;

15.   opfordrer Folkerepublikken Kina til at høre op med at efterprøve og bedømme olympiske sportsfolk i henhold til deres politiske synspunkter og true med at udelukke dem fra de olympiske lege, hvis de afviger fra den kinesiske regerings officielle holdning;

16.   ser frem til Hans Hellighed Dalai Lamas besøg i Parlamentet, hvor han i slutningen af 2008 skal tale på plenarmødet, og opfordrer Formandskonferencen til at undersøge muligheden for at fremskynde besøget;

17.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, ansøgerlandenes regeringer og parlamenter, Folkerepublikken Kinas præsident og premierminister, formanden for Den Kinesiske Folkekongres samt til Den Internationale Olympiske Komité og Hans Hellighed Dalai Lama.

(1) EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 554.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0622.
(3) EUT C 305 E af 14.12.2006, s. 219.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0381.
(5) Erklæring afgivet den 6. april 2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik