Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2211(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0075/2008

Indgivne tekster :

A6-0075/2008

Forhandlinger :

PV 09/04/2008 - 26
CRE 09/04/2008 - 26

Afstemninger :

PV 10/04/2008 - 11.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0124

Vedtagne tekster
PDF 71kWORD 99k
Torsdag den 10. april 2008 - Bruxelles
En europæisk kulturdagsorden
P6_TA(2008)0124A6-0075/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 10. april 2008 om en europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden (2007/2211(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1855/2006/EF af 12. december 2006 om oprettelse af kulturprogrammet (2007-2013)(1),

-   der henviser til konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, vedtaget af De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO'S konvention om beskyttelse af kulturel mangfoldighed) den 20. oktober 2005,

-   der henviser til Rådets afgørelse 2006/515/EF af 18. maj 2006 om indgåelse af konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed(2),

-   der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (uddannelse, ungdom og kultur) af 24. og 25. maj 2007 om de kulturelle og kreative sektorers bidrag til opfyldelse af Lissabonmålene (9021/2007),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om Europa i verden - Praktiske forslag til større sammenhæng, effektivitet og synlighed (KOM(2006)0278),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. maj 2007 om en europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden (KOM(2007)0242) samt til det arbejdsdokument fra Kommissionen, der ledsager denne meddelelse (SEK(2007)0570),

-   der henviser til Rådets resolution af 16. november 2007 om en europæisk kulturdagsorden(3),

-   der henviser til sin beslutning af 5. september 2001 om samarbejdet i Den Europæiske Union på kulturområdet(4),

-   der henviser til sin beslutning af 4. september 2003 om kultursektoren(5),

-   der henviser til sin beslutning af 13. marts 2007 om Kommissionens henstilling 2005/737/EF af 18. oktober 2005 om grænseoverskridende kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder i tilknytning til lovlige musiktjenester på nettet(6),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udvalget om International Handel og Regionaludviklingsudvalget (A6-0075/2008),

A.   der henviser til, at EU med forbehold af den størst mulige og mest ønskelige åbning til alle andre kulturer navnlig har pligt til at sikre Europas kulturelle rigdom, idet den europæiske kulturarv skal bevares, udbredes og formidles både i og uden for EU i alle dens dimensioner og på alle måder,

B.   der henviser til, at kunst og kultur er et middel til at opnå større udtryksfuldhed og selverkendelse i den personlige og sociale udvikling og tillade individer og samfund at forholde sig til deres arv og eftermæle og at danne sig en forestilling om deres individuelle og kollektive fremtid,

C.   der henviser til, at kunst og kultur åbner op for nye former for dialog, skaber rum for kulturel forståelse og gør det muligt for individer og grupper at sætte sig ud over deres særlige identitetsrelaterede forestillingsverden,

D.   der henviser til, at kunst og kultur som et redskab for udveksling, debat og kreativitet og for idéskabelse styrker civilt engagement og samfundsdeltagelse,

E.   der henviser til, at den europæiske kulturarv med dens mange forskellige udtryksformer og sammensmeltningen af dens primære fundamenter, f.eks. den græsk-romerske og jødisk-kristne oldtid, historisk har stillet Europa i spidsen for alle kontinenterne, vist sig at være en uovertruffen drivkraft for udvikling og fremskridt, har spredt sig i alle retninger og i dag stadig er en vigtig referenceramme for humanisme, åndelig berigelse og animering, samt for demokrati, tolerance og statsborgerskab,

F.   der henviser til, at de fremtrædende specifikke kvaliteter, der indgår i kernen af Europas kulturelle rigdom, i en stadig mere globaliseret verden udgør en europæisk merværdi, ligesom deres identitetsskabende rolle er vigtig for Europa og EU, idet de skaber forståelse af omverden, sikrer sammenhæng, understreger deres unikke karakter og hævder sig over for andre folk,

G.   der henviser til, at både fleksibilitet og mobilitet er en integrerende del af udøvelsen af et erhverv som kunstner,

H.   der henviser til, at kunstnerisk produktion bringer europæiske og ikke-europæiske kunstnere sammen, og at kunstnernes mobilitet hæmmes af nationale politikker, som kræver visum for personer, som rejser inden for EU,

I.   der henviser til, at den særlige måde, hvorpå den europæiske kulturarv i historiens løb er kommet til udtryk i andre verdensdele, må resultere i særlige foranstaltninger, der sætter fokus på de faktorer, der bidrager til opbygning af en civilisation, gensidig forståelse og konstruktiv tilnærmelse mellem de befolkninger, disse udtryk repræsenterer,

J.   der henviser til, at lokale og regionale myndigheder spiller en særligt vigtig rolle i den kulturelle udvikling og konsolidering, specielt med hensyn til at bevare kulturarven og fremme kunstnerisk innovation på lokalt og regionalt plan, et forhold, der bør tages behørigt hensyn til ved omorganiseringen af den europæiske kulturdagsorden i lyset af globaliseringen,

K.   der henviser til, at ikke-europæiske indvandrere, turister og andre besøgende er forpligtet til at respektere Europas kulturarv, som har en privilegeret status i medlemsstaterne,

L.   der på den ene side henviser til, at kulturskabere, kunstnere og kulturindustrier i EU spiller en afgørende rolle med hensyn til at skabe en europæisk kulturel identitet, være fælles om værdier og sikre den vedvarende udvikling af et europæisk medborgerskab, som både overskrider nationalstatens grænser og anerkender den kulturelle mangfoldighed på europæisk, nationalt, regionalt og sprogligt plan,

M.   der på den anden side henviser til, at europæiske kulturskabere, kunstnere og kulturindustrier også har reel indflydelse på indkomster, indtjeningskilder og beskæftigelsen i EU,

N.   der henviser til, at kulturprodukter som følge af de teknologiske fremskridt i stigende grad produceres, udbredes og forbruges i digital form, og at politikken skal tage hensyn til denne udvikling,

O.   der henviser til, at de europæiske kulturindustrier befinder sig i et beskyttet område, hvad angår handelsregler, hvilket på passende vis afspejler den europæiske opfattelse af, at kulturprodukter og -tjenester adskiller sig fra andre former for goder og tjenesteydelser, og at dette nødvendiggør særlige regler,

P.   der henviser til, at de vigtigste museer og kulturinstitutioner på EU-plan i stigende grad gennemfører betydelige økonomiske udvekslinger med tilsvarende institutioner i den øvrige verden, hvad der fører til omfattende indtægter i tilgift til indtægterne fra turismen,

Q.   der henviser til, at den historiske, kulturelle og arkæologiske kulturarv i medlemsstaterne bør beskyttes optimalt mod risikoen for ulovlig eksport og ulovlig handel i almindelighed som fastsat i konventionen om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande af 14. november 1970 og andre relevante internationale instrumenter,

R.   der henviser til, at EU bør stille sig solidarisk med tredjelandes beskyttelse af deres kulturarv, især de lande som står svagest inden for kultursektoren, og aktivt bør forhindre ulovlig import af kulturelle frembringelser, der er beskyttet i oprindelseslandet,

S.   der henviser til, at EU's handelsbalance med kulturprodukter og kulturelle tjenesteydelser ikke er positiv,

T.   der henviser til, at den økonomiske globalisering og opbygningen af globale kulturindustrier er en udfordring for såvel den sproglige som den kulturelle mangfoldighed, der repræsenterer værdier i sig selv, og det er derfor vigtigt at finde frem til en fælles europæisk holdning til disse udfordringer,

U.   der henviser til, at turisterhvervet og de dermed forbundne tjenesteydelser udgør et skæringspunkt mellem den internationale handel og kulturen, og for forholdene mellem EU og tredjelande vil kunne udgøre et velegnet instrument til yderligere udvikling af europæiske kulturelle rejsemål, hvad der samtidig gavner handelen, og at dette vil bidrage til at sikre social, kulturel og miljømæssig bæredygtighed,

V.   der henviser til, at der stort set ikke findes pålidelige og klare statistikker for den internationale handel med kulturprodukter og -tjenesteydelser,

W.   der henviser til, at de digitale teknologier skal ses som en ny fremgangsmåde for udbredelse af kulturprodukter og -tjenester globalt, der kan fremme tværkulturel forståelse under forudsætning af fri og fair adgang til og respekt for kulturelle og sproglige forskelle,

X.   der henviser til, at nye medieteknologier, herunder open sourcebaserede internetportaler og -tjenester samt udviklingen heraf, bliver stadig mere omfangsrige, hvad indholdet angår, og dette er forudsætningen for fortsat at være konkurrencedygtig,

Y.   der henviser til, at denne udvikling indebærer hidtil usete udfordringer, der kræver nytænkning vedrørende forvaltning og regulering i spørgsmål om beskyttelse af intellektuel ejendomsret, piratkopiering og uautoriseret digitalisering, idet der tages hensyn til behovet for en passende balance mellem en rimelig adgang til kulturprodukter og -tjenester og nye former for kunstneriske og intellektuelle frembringelser,

Z.   der henviser til, at forfalskninger og piratkopiering af kulturprodukter fører til tab af arbejdspladser i EU og undergraver kulturindustriernes konkurrenceevne og produkternes kvalitet, hvad der især rammer de medlemsstater, hvis produktion og økonomiske udnyttelse af kulturprodukter udgør en væsentlig indtægtskilde;

AA.   der henviser til, at Kommissionen er tillagt absolut kompetence til at beskytte de europæiske industriers intellektuelle ejendomsrettigheder i alle internationale sammenhænge samt i forholdet til de handelspartnere, som ikke råder over tilstrækkelig lovgivning på dette område,

AB.   der henviser til, at kultur specifikt er medtaget i EU's frihandelsaftaler og andre handelsinstrumenter,

AC.   der henviser til, at kultur og sprog er drivkræfter for regionaludvikling og i betydeligt omfang bidrager til at tiltrække investeringer udefra, navnlig i mindre udviklede områder med få naturlige ressourcer og turistattraktioner, og at kunstnere og kulturinstitutioner spiller en afgørende rolle med hensyn til at udforme regionernes identitet og øge deres tiltrækningskraft i den europæiske integrationsproces,

AD.   der henviser til, at kulturen som en sektor, der både skaber arbejdspladser og fremmer økonomisk vækst, er særlig vigtig for udviklingen af byer (navnlig de små og mellemstore byer) og landdistrikter, og som henviser til, at kulturel identitet på det sociale område er en vigtig faktor, der fremmer integration og større social samhørighed i regioner og lokalsamfund,

AE.   der henviser til, at der kan ydes støtte inden for rammerne af politikkerne vedrørende samhørighed og udvikling af landdistrikter til genoprettelse af kulturarven og til fremme af de kunstneriske hverv med henblik på at øge regionernes tiltrækningskraft,

AF.   der henviser til, at små og mellemstore virksomheder og privat kapital bør spille en stadig større rolle inden for kultursektoren og bør inddrages i gennemførelsen af projekter og foranstaltninger på dette område, navnlig gennem offentlig-private partnerskaber (OPP),

1.   glæder sig over Kommissionens meddelelse om en europæisk kulturdagsorden og tilslutter sig de mål, der er nævnt i den; henviser til, at Parlamentet gentagne gange har understreget den væsentlige rolle, som kulturen spiller med hensyn til struktureringen af gennemførelsen af Lissabonstrategien og etableringen af et nyt kulturelt indsatsområde vedrørende global styring og bæredygtig udvikling;

2.   glæder sig desuden over, at Kommissionens ovennævnte meddelelse er blevet vel modtaget af Rådet, således som det fremgår af Rådets ovennævnte resolution af 16. november 2007;

3.   understreger, at de lokale, regionale og nationale myndigheder spiller en central rolle i udviklingen og styrkelse af kulturen, specielt med hensyn til at beskytte kulturarven og fremme af kunstnerisk innovation og kreative industrier;

4.   glæder sig over, at Kommissionen retter sin opmærksomhed mod mobiliteten for kunstnere og erhvervsdrivende i kultursektoren;

5.   fremhæver behovet for at understøtte fremvæksten af unge europæiske kunstnere og disses mobilitet;

6.   beklager, at der i forbindelse med udarbejdelsen af en europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden ikke er nogen omtale af den rolle, det store antal partnerskaber mellem byer, lokale myndigheder og regioner spiller;

7.   peger på det forhold, at kultursektoren spiller en vigtig rolle ved opfyldelsen af målene i den fornyede Lissabonstrategi og henleder opmærksomheden på kulturens betydning med hensyn til at skabe et godt og dynamisk levende miljø, navnlig gennem de enorme muligheder, som kulturturismen frembyder for mange regioners økonomiske udvikling;

8.   understreger, at i henhold til traktatens artikel 151 kan der kun, idet den kulturelle mangfoldighed og de nationale identiteter respekteres, etableres politikker for samarbejde og indgås partnerskabsaftaler mellem medlemsstaterne på kulturområdet; peger desuden på den rolle, som EU's regioner kan spille som et vigtigt forum for kulturelt samarbejde;

9.   er bekymret over, at meddelelsen undlader at afklare det uløste problem med misforståelser med hensyn til kulturen i form af nutidig og traditionel kunst, europæiske arv og de profitdrevne og rentable "kreative industrier"; konstaterer, at de mål, der er opstillet i dagsordenen, generelt fremstiller kulturen som rummende en stor social, økonomisk, politisk og - i mere bred forstand - "instrumentel" værdi og ikke som en værdi i sig selv (kultur for kulturens egens skyld);

10.   er bekymret over, at det i debatten om interkulturel og kulturel dialog og om, hvad der menes med "kultur", ofte gives udtryk for, at kulturen forener folk, ikke at den er en faktor, der dæmper forskelligheder; finder, at der i denne sammenhæng er anledning til at citere Jean Monnet: De unge, "som stifter bekendtskab med det store og positive i forskellige kulturer, samtidig med at de ser på deres egne lande med kærlighed og stolthed, vil blive europæere af sindelag";

11.   mener, at det for at sikre en fuldstændig og kohærent gennemførelse af traktatens 151, stk. 4, er nødvendigt at tage hensyn til kultursektorens særlige karakteristika, ikke mindst dens evne til kreativitet og innovation samt dens sociale betydning, således at kulturen kan indtage den plads, der tilkommer den inden for rammerne af Lissabonstrategien;

12.   mener, at Kommissionens målsætning om at uddybe dialogen med civilsamfundet i kultursektoren er afgørende for udviklingen af en sammenhængende europæisk kulturdagsorden, og at de europæiske politikker kun gennem en sådan struktureret dialog til fulde kan afspejle de europæiske kunstneres og kulturelle operatørers virkelighed og behov;

13.   opfordrer Kommissionen til at fremsætte henstillinger om beskyttelse af forvaltningen af digitale rettigheder, der tager ligeligt hensyn til kravene på EU's indre marked og i UNESCO- konventionen om beskyttelse af kulturel mangfoldighed;

14.   understreger, at kulturel produktivitet og kunstnerisk kreativitet skal sikres på en bæredygtig måde, men at dette forudsætter en sikker social situation for kunstnerne, bl.a. et hensigtsmæssigt lovgrundlag, hvad angår skat, arbejde, social sikring og ophavsret;

15.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at puste liv i UNESCO-konventionen om beskyttelse af kulturel mangfoldighed og tage fuldt hensyn til konventionens underliggende principper i deres interne og eksterne politikker;

16.   minder Kommissionen om, at Fællesskabet er forpligtet til at gennemføre UNESCO-konventionen om beskyttelse af kulturel mangfoldighed, når den udøver de beføjelser, den nyder på politikområder, der er omfattet af konventionen, nemlig "den fælles handelspolitik, udviklingssamarbejde, økonomisk, finansielt og teknisk samarbejde med tredjelande, fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital, konkurrence og det indre marked, herunder intellektuel ejendomsret"(7);

17.   mener, at de eksisterende fællesskabsprogrammer på kulturområdet ikke fuldt ud er i overensstemmelse med den situation, der er forbundet med europæernes fælles kulturarv; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at stille forslag til udarbejdelse af særlige programmer, der kan fremme kunstnerisk kreativitet og bevare en bredere og mere dybtgående kontakt med de materielle og immaterielle goder og værdier, som den europæiske kulturarv består af, der fremmer deres samspil i den humanistiske forståelse af identitet og forskelle samt i den nuværende kulturelle produktion, og som gør det muligt at udnytte og formidle dem;

18.   understreger, at alle programmerne på kulturområdet vil få en særdeles positiv indvirkning på samhørighed, den reale konvergens, den økonomiske vækst, en bæredygtig udvikling, innovation, beskæftigelsen og konkurrenceevnen;

19.   påpeger, at EU har en vigtig rolle at spille med hensyn til at træffe praktiske foranstaltninger, som reelt fremmer europæiske kunstneres og kunstnere uden for fællesskabets mobilitet;

20.   opfordrer til, at der indføres et særligt visum for kunstnere, således at disse straks kan tage imod tilbud om meget korte professionelle engagementer;

21.   gentager den strategiske betydning af det attraktive EU-kulturprojekt - Den Europæiske Kulturhovedstad - som i høj grad understøtter byernes og regionernes sociale og økonomiske udvikling gennem tilførsel af europæisk merværdi;

22.   anmoder Kommissionen om at være særlig opmærksom på det tætte og effektive samarbejde mellem aktionen Den Europæiske Kulturhovedstad 2007-2011 og kulturbynetværket 2010, hvor mere end 20 byer i Ungarn, Tyskland og Tyrkiet samarbejder om udviklingen af egne europæiske kulturmål, idet de deltager i kulturhovedstædernes forberedelser til 2010 og præsenterer deres projekter samtidig på en lang række forskellige steder;

23.   fastholder, at mobilitet og fleksibilitet er de eneste midler, som både kan sikre, at den kunstneriske aktivitet overlever i de enkelte medlemsstater, og at der sker en styrkelse af en europæisk kulturel identitet;

24.   henstiller til Rådet og Kommissionen at udarbejde et program, der sigter på at udnytte den europæiske klassiske arv og de nationale kulturers historiske bidrag i de sidste århundreder og i alle dimensioner, sideløbende med rammeprogrammet "Kultur 2007-2013", samtidig med at kultursektorens behov opfyldes i fremtiden;

25.   opfordrer Kommissionen til at styrke politikkerne til støtte for den oversættelse af litteratur, der er fastsat i programmet "Kultur 2007-2013";

26.   opfordrer Kommissionen til at oprette et program, der sigter på at fremme de europæiske sprog i verden og deres rolle i den kreative aktivitet i andre verdensdele, således at man kan fremme både gensidigt kendskab og gensidige forståelse og det kulturelle samspil, der opstår ved hjælp af og formidles af disse sprog i deres dimension uden for Europa;

27.   opfordrer Kommissionen til at styrke og fremme den internationale kulturelle udveksling og EU-borgernes tilegnelse af interkulturelle færdigheder og flersprogethed;

28.   understreger, at EU på baggrund af, at 2008 er udpeget til europæisk år for interkulturel dialog bør føre den interkulturelle dialogs værdier ud i praksis og fremme og udvikle samarbejdsmulighederne ved at tilbyde europæiske tredjelande, navnlig dem, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik (ENP), for hvem deltagelsen i fælles kulturprogrammer vil have en ekstremt vigtig mobiliserende indflydelse, et interessant udvalg af kulturprogrammer;

29.   foreslår, at Parlamentet, Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne medvirker til at skabe positive betingelser for kultur og for kreativ aktivitet på alle niveauer af livet i EU, særlig med hensyn til familie, skole, livslang læring, social kommunikation og inden for de digitale teknologier;

30.   fastholder, at særlige kulturprojekter fortsat bør fremmes på europæisk plan, hvor det europæiske digitale bibliotek udgør et eksempel; opfordrer til, at der sættes mere skub i oprettelsen af biblioteket;

31.   støtter de talrige kulturelle partnerskabsarrangementer mellem byer, samfund og regioner, der er af stor betydning for den sociale udvikling i regionerne og fremme af kulturel innovation; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at yde lokale, regionale og interregionale kulturelle initiativer al mulig støtte, som en væsentlig faktor for den regionale og europæiske integrationsproces over for de globale udfordringer;

32.   understreger betydningen af, at undervisning i kunst og litteratur indgår i udviklingen af unges personlighed, i stimuleringen og udviklingen af deres evner, og at de til fulde bliver i stand til at få glæde af kulturelle goder og værdier;

33.   understreger behovet for, at læseplanerne i alle medlemsstaterne indeholder en fælles historik over EU's undervisningsprogram med henblik på at styrke europæiske identitet og kultur i forbindelse med globaliseringen;

34.   understreger betydningen af, at der i skolen og i samfundet etableres innovative broer mellem kultur, forskning, videnskab og teknologi samt behovet for programmer, der omfatter disse aspekter;

35.   anmoder Kommissionen om at tilvejebringe midler til fastsættelse af de sektorer, der er i krise i de europæiske kulturindustrier, idet der skal lægges særlig vægt på forlagsmarkedet, hvor udviklingen har betydet, at litterære frembringelser af høj kvalitet er blevet sat på spil til fordel for bestsellere, samt på musikaktiviteter, hvor kvaliteten og mangfoldigheden ligeledes er truet af piratkopiering og den verdensomspændende udbredelse af digital teknologi gennem koncentrationsprocesser forbundet med den kollektive rettighedsforvaltning;

36.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage de nødvendige midler i brug til styrkelse og beskyttelse af de litterære og kunstneriske ejendomsrettigheder, specielt i det digitale miljø;

37.   mener, at grundlaget for et egentligt europæisk kulturelt diplomati bør etableres og opfordrer medlemsstaterne og EU-institutionerne til at styrke det kulturelle element i deres diplomatiske repræsentationer og til at tage strukturerede og regelmæssige initiativer vedrørende europæisk kultur;

38.   opfordrer medlemsstaterne og fællesskabsinstitutionerne til at fremme initiativer, der sigter mod at udvikle kulturturismen;

39.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at udarbejde og fremme en liste over "kulturelle valfartssteder" i alle medlemsstaterne og herigennem at udvikle initiativer og særlige begivenheder, som regelmæssigt skal finde sted på disse vidnesbyrd om og kraftcentre for kultur;

40.   mener, at der bør indføres et europæisk kulturarvsmærke med henblik på at tydeliggøre den europæiske dimension i forbindelse med kulturgoder, monumenter, mindesmærker og lokaliteter af historisk interesse, som alle bærer vidnesbyrd om Europas historie og arv;

41.   anbefaler, at Rådet og Kommissionen støtter og fremmer Europarådets kulturruteprogram, der lanceredes i 1987, idet de pågældende ruter udgør eksemplariske netværk, der omfatter regioner og lokalsamfund og bærer vidnesbyrd om Europas arv og fælles historie;

42.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at oprette et "europæisk kulturmæcenat" og en "europæisk kulturmæcen" med henblik på at etablere effektive partnerskaber mellem den offentlige og private sektor, inden for rammerne af de aktionsmål, Kommissionen har fastsat;

43.   opfordrer endvidere til at oprette europæiske priser med stor prestige, som skal tildeles regelmæssigt for alle kulturelle aktivitetsområder;

44.   foreslår også, at der skabes større opmærksomhed omkring de eksisterende priser, og at deres virkning vurderes;

45.   foreslår, at man for at markere 200-årsdagen for Fryderyk Chopins fødsel, denne eminente komponist, som har ydet et enestående bidrag til verdenskulturen, gør 2010 til "europæisk Fryderyk Chopin-år";

46.   foreslår, at 2011 gøres til "europæisk år for græsk-romerske klassikere" med henblik på at gøre EU-befolkningen opmærksom på denne vigtige kulturarv, som i dag er truet af glemsel;

47.   henstiller til Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne med henblik på at fremme europæiske kulturværdier og demonstrere sit engagement i kulturen begynder regelmæssigt at organisere og støtte et europæisk år for at mindes en betydelig europæisk personlighed, kunstnerisk aktivitet eller kulturbegivenhed;

48.   foreslår, at der gennemføres forbedringer, hvad angår fremme af, adgang til og offentlig omtale af disse aktioner;

49.   gør Rådet opmærksom på, at det er uopsætteligt og bydende nødvendigt at tage de budgetmidler op til revision, som er beregnet til at støtte de aktioner, der er planlagt inden for rammerne af Kommissionens meddelelse og de eksisterende midler;

50.   opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at drage omsorg for, at bestemmelserne vedrørende handelsrelationer både på bilateralt og multilateralt plan er gennemsigtige, rimelige, åbne og markedsorienterede; understreger endvidere, at disse bestemmelser bør give de europæiske kulturindustrier mulighed for at udvikle deres fulde potentiale, især i den audiovisuelle sektor, musikindustrien og forlagsbranchen;

51.   opfordrer Kommissionen til at tage mekanismerne vedrørende toldkontrol og informationsudveksling op til revision i samarbejde med medlemsstaterne for at sikre optimal effektivitet i bekæmpelsen af ulovlig eksport og import af kulturelle frembringelser og andre beskyttede kulturprodukter;

52.   opfordrer Kommissionen til at tage de nødvendige skridt til at indlede en gennemgribende revision af beskyttelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder med henblik på at finde en bedre balance mellem de modsatrettede mål om beskyttelse af rettighedshavere og rimelig adgang til kulturprodukter og -tjenester i medfør af den gældende fællesskabsret, WTO-bestemmelserne og EU's bilaterale aftaler med henblik på at udrydde de grundlæggende årsager til forfalskning og piratkopiering;

53.   opfordrer Kommissionen til at anvende sine beføjelser til at sikre, at alle handelspartnere håndhæver de aftalemæssige forpligtelser i henhold til WTO-bestemmelserne og international handelsret, herunder eventuel anvendelse af de instrumenter til bilæggelse af tvister, som er indeholdt i de internationale aftaler;

54.   anmoder Kommissionen om at udvikle et pålideligt og sammenhængende sæt af indikatorer og instrumenter til måling og evaluering af den internationale handel med kulturprodukter;

55.   konstaterer, at kulturel turisme er en stadig voksende del af den kulturelle industri på verdensplan og opfordrer derfor Kommissionen til i EU's handelspolitiske aftaler at indføre bestemmelser om udbredelsen af og handel med produkter af kulturel og historisk værdi;

56.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i højere grad at tage hensyn til bestemmelserne i EU's frihandelsaftaler og andre handelsinstrumenter vedrørende handel med kulturprodukter i forbindelse med opfølgningen af disse handelsaftaler;

57.   understreger betydningen af at understøtte strømmen af kulturprodukter på tværs af grænserne gennem øget mobilitet for kunstnere og ansatte i kultursektoren; mener, at grænseoverskridende mobilitet for europæisk kunst og kultur spiller en væsentlig rolle for udbredelsen af europæiske værdier samt bevarelse og udvikling af den kulturelle mangfoldighed og den interkulturelle dialog;

58.   opfordrer Kommissionen til at identificere eventuelle ikketoldmæssige hindringer, som tredjelande har indført for handel med visse europæiske kulturprodukter og -tjenester, og i givet fald træffe foranstaltninger til at ophæve dem;

59.   understreger i denne forbindelse, at EU bør støtte og fremme udviklingslandenes adgang til EU's marked for kulturprodukter og kulturelle tjenesteydelser og lægge særlig vægt på de positive følger, dette kan få for jobskabelse og teknologisk udvikling i disse landes kulturindustrier;

60.   opfordrer Kommissionen til at foreslå særlige kulturelle aktiviteter og begivenheder, som ville fremme kendskabet til den europæiske kultur i udviklingslandene og samtidig prioritere adgangen til kultur i udviklingspolitikkerne;

61.   støtter den systematiske integration af den kulturelle dimension og de forskellige kulturelle aspekter i alle eksterne politikker og udviklingspolitikker, projekter og programmer som et middel til at styrke kvaliteten af Kommissionens diplomatiske indsats og alle samarbejdsaktiviteternes levedygtighed og bæredygtighed på EU-plan samt intensivere de foranstaltninger, der er med til at skabe interesse blandt borgerne for det kulturelle aspekts betydning i udviklingsarbejdet;

62.   glæder sig over udarbejdelsen af særlige indbyrdes afhængige kulturelle samarbejdsprogrammer med nogle partnerlande i ENP-regionen, i Asien og andetsteds, som f.eks. "the Culture Fund for India";

63.   glæder sig over Kommissionens forslag om oprettelsen af en EU-AVS-kulturfond som et fælles EU-bidrag for at støtte udbredelsen og produktionen af kulturgoder fra AVS-landene og henviser til, at den 10. Europæiske Udviklingsfond vil tilvejebringe startkapital til den nye fond, som vil blive suppleret med bidrag fra medlemsstaterne;

64.   opfordrer Kommissionen til at støtte de internationale aftaler og andre juridiske instrumenter, der indvirker på de kulturelle rettigheder, med henblik på at sikre kulturens frihed og bevare dens mangfoldighed og dens frembringelser som modtræk til de planer om markedsliberalisering, der truer den kulturelle mangfoldighed i udviklingslandene;

65.   opfordrer Kommissionen til at fremme kulturel udveksling mellem EU og tredjelande og tredjelandsregioner;

66.   opfordrer Kommissionen til at arbejde for, at kulturpolitikken integreres i politikken for udviklingssamarbejde, især hvad angår dens samspil med den sociale og økonomiske politik;

67.   opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle dens samarbejdsprogrammer og -projekter tager hensyn til den lokale kultur og bidrager til at øge adgangen til kultur og kulturelle udtryksmidler og til at bekæmpe fattigdom og mindske social udstødelse; understreger betydningen af uddannelse, herunder støtte til integrering af kulturen i undervisningsprogrammer på alle niveauer i udviklingslandene;

68.   minder Kommissionen om, at udviklingen af kulturarven hænger uløseligt sammen med, at den kan udnyttes af og gavner samfundet, og at kulturarven bør forvaltes bæredygtigt, idet den er et forgængeligt gode; mener desuden, at forvaltningen af kulturarven nødvendigvis bør være økonomisk rentabel og følgelig bør bidrage til at forbedre befolkningens socioøkonomiske situation;

69.   støtter EU's aktive inddragelse i arbejdet i internationale organisationer på det kulturelle område og i De Forenede Nationers initiativ "Alliance of Civilisations";

70.   anerkender vigtigheden af planerne om en europæisk kulturdagsorden, men bemærker, at Kommissionens meddelelse om dagsordenen ikke indeholder nogen nærmere oplysninger om finansieringen heraf eller nogen konkret plan for anvendelsen af den åbne koordinationsmetode; opfordrer Kommissionen til at forelægge disse nærmere oplysninger så hurtigt som muligt;

71.   understreger den vigtige rolle, som lokale og regionale myndigheder spiller for alsidigt at fremme og pleje kulturen i deres områder, frem for alt hvad angår kulturarven, og som en faktor, der tilskynder til kunstnerisk innovation, idet de er ansvarlige for at fremme og støtte kulturelle institutioner og initiativer og kulturel uddannelse og tilrettelægge festivaler og kulturelle møder;

72.   tilskynder medlemsstaterne til at inddrage de lokale og regionale myndigheder i processen ikke kun i arbejdet med at overvåge resultater, men også i gennemførelsen af enhver ny kulturdagsorden i EU, for at sikre, at den kulturpolitik, der faktisk gennemføres, afspejler regionernes særlige forventninger og behov;

73.   gør opmærksom på behovet for at fremme den kulturelle mangfoldighed og sætte fokus på kultur i dialogen, ikke blot mellem enkelte lande, men også mellem regioner verden over gennem fremme af interkulturelle udvekslinger og inddragelse af kultur i udviklingsprogrammer; støtter tanken om en integreret fremgangsmåde for at udarbejde strategier på kulturområdet, som inddrager alle sektorer og faktorer, som direkte og indirekte indvirker på den kulturelle udvikling;

74.   understreger, at kulturturismen spiller en vigtig rolle for regionernes økonomiske vækst og værdiskabelse og for forøgelsen af værdien af Europas kulturarv, og at regionale kulturelle sammenslutninger og kulturpolitiske aktører bør inddrages i denne proces;

75.   beklager, at Kommissionen interesserer sig for lidt for venskabsordningerne mellem byer, kommuner og regioner, der i mange år har været et fremragende forum for kulturelt samarbejde og informationsudveksling;

76.   opfordrer Kommissionen til at fremme bedste praksis inden for kulturelle aktiviteter på europæisk plan under hensyntagen til, at bedste praksis på dette område primært udvikles på regionalt plan; foreslår, at der afholdes tematiske konferencer, og at der etableres offentligt tilgængelige databaser over bedste praksis på alle EU's officielle sprog;

77.   minder om det indeværende europæiske år for interkulturel dialog og understreger regionernes rolle som et reelt kulturelt mødested; opfordrer Kommissionen til at forelægge konkrete forslag til aktiviteter for 2008 og aktivt inddrage regionerne i disse aktiviteters planlægning og gennemførelse;

78.   er enig med Kommissionen i, at EU's kulturelle og sproglige mangfoldighed er et væsentligt aktiv i konkurrencen; minder medlemsstaterne om, at sprogundervisning og uddannelsesmæssige og kulturelle udvekslingsprogrammer i og uden for Den Europæiske Union forudsætter kontinuerlig støtte; minder om tv-programmers rolle i den interkulturelle udveksling;

79.   opfordrer Kommissionen til at støtte kulturelle initiativer i regionale samarbejdsprojekter, navnlig i små og mellemstore byer, bl.a. gennem Interreg IV C-programmet, og til at indarbejde en kulturel dimension i initiativet "Regioner for økonomisk forandring";

80.   opfordrer medlemsstaterne til at støtte kulturen i regionerne gennem investeringer i kulturel infrastruktur finansieret af strukturfondsmidler og til at udarbejde regionale kulturudviklingsprogrammer i samarbejde med kultur- og uddannelsessektoren og civilsamfundet;

81.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastlægge enkle, gennemsigtige og klare regler for gennemførelse af OPP, således at disse bliver et effektivt instrument for finansiering af kulturelle projekter i regionerne og kan være med til at fremme en mere aktiv inddragelse af små og mellemstore virksomheder;

82.   glæder sig over Kommissionens forslag om at oprette en EU-AVS-kulturfond som et EU-bidrag til formidling af kulturgoder fra AVS-lande og fra de oversøiske lande og territorier; mener, at der bør indføres lignende ordninger, navnlig for de lande, der er omfattet af ENP;

83.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til UNESCO og Europarådet.

(1) EUT L 372 af 27.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 201 af 25.7.2006, s. 15.
(3) EUT C 287 af 29.11.2007, s. 1.
(4) EFT C 72 E af 21.3.2002, s. 142.
(5) EUT C 76 E af 25.3.2004, s. 459.
(6) EUT C 301 E af 13.12.2007, s. 64.
(7) Svar på skriftlig forespørgsel P-5554/07.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik