Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2211(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0075/2008

Texte depuse :

A6-0075/2008

Dezbateri :

PV 09/04/2008 - 26
CRE 09/04/2008 - 26

Voturi :

PV 10/04/2008 - 11.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0124

Texte adoptate
PDF 313kWORD 139k
Joi, 10 aprilie 2008 - Bruxelles
O agendă europeană pentru cultură într-o lume în curs de globalizare
P6_TA(2008)0124A6-0075/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 10 aprilie 2008 privind o agendă europeană pentru cultură într-o lume în curs de globalizare (2007/2211(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 151 din tratat,

–   având în vedere Decizia nr. 1855/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de stabilire a Programului Cultura (2007-2013)(1),

–   având în vedere Convenția privind protecția și promovarea diversității de expresii culturale, adoptată de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (Convenţia UNESCO privind diversitatea culturală) la 20 octombrie 2005,

–   având în vedere Decizia Consiliului 2006/515/CE din 18 mai 2006 privind încheierea Convenției privind protecția și promovarea diversității de expresii culturale(2),

–   având în vedere concluziile Consiliului pentru educație, tineret și cultură, formulate la încheierea reuniunii sale din 24 și 25 mai 2007, privind contribuţia sectorului cultural şi creativ la realizarea obiectivelor de la Lisabona (9021/2007),

–   având în vedere comunicarea Comisiei intitulată "Europa în lume – câteva propuneri practice pentru o mai bună coerență, eficiență și vizibilitate" [COM(2006)0278],

–   având în vedere comunicarea Comisiei din 10 mai 2007 privind o agendă europeană pentru cultură într-o lume în curs de globalizare [COM(2007)0242] și documentul de lucru aferent al Comisiei [SEC(2007)0570],

–   având în vedere rezoluția Consiliului din 16 noiembrie 2007 privind o agendă europeană pentru cultură(3) ,

–   având în vedere rezoluția sa din 5 septembrie 2001 privind cooperarea culturală în Uniunea Europeană(4),

–   având în vedere rezoluția sa din 4 septembrie 2003 privind industriile culturale(5),

–   având în vedere rezoluția sa din 13 martie 2007 referitoare la recomandarea 2005/737/CE a Comisiei din 18 octombrie 2005 privind administrarea colectivă transfrontalieră a drepturilor de autor și a drepturilor conexe în serviciile de muzică on-line legale(6),

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizul Comisiei pentru dezvoltare, al Comisiei pentru comerț internațional și al Comisiei pentru dezvoltare regională (A6-0075/2008),

A.   întrucât, fără a nega faptul că este în întregime de dorit să se adopte cea mai deschisă atitudine posibilă față de orice altă cultură, Uniunea Europeană are o îndatorire foarte specială de a proteja bogăția culturală a Europei, care implică faptul că patrimoniul cultural european, în toate dimensiunile sale, trebuie protejat prin orice mijloace și făcut cunoscut atât în interiorul, cât și în afara Uniunii;

B.   întrucât arta și cultura sunt mijloace care permit exprimarea și conștientizarea mai puternică a dezvoltării personale și sociale și care dau posibilitatea persoanelor și comunităților să intre în relație cu propriul patrimoniu și cu propria memorie și să-și conceptualizeze viitorul individual și colectiv;

C.   întrucât arta și cultura deschid noi forme de dialog, creează spații de înțelegere culturală și permit persoanelor și grupurilor să-și depășească propriile poziții identitare;

D.   întrucât, ca spațiu al schimburilor, al dezbaterilor, al creativității și al producerii ideilor, artele și cultura încurajează angajamentul civic și participarea;

E.   întrucât patrimoniul cultural european, înțeles în diversitatea expresiilor sale și ca sinteză a principalelor sale surse, cum ar fi, de exemplu, antichitatea greacă și romană și cea iudeo-creștină, a așezat Europa, de-a lungul istoriei, în avangarda tuturor continentelor și s-a dovedit a fi un motor incomparabil de inovare, de dezvoltare și de progres, care s-a răspândit în toate direcțiile și continuă, și astăzi, să fie un punct de referință esențial de umanism, îmbogățire și animație spirituală, de democrație, de toleranță și de cetățenie;

F.   întrucât, într-o lume din ce în ce mai globalizată, caracteristicile specifice și marcante care constituie nucleul bogăției culturale europene reprezintă o adevărată valoare adăugată al cărui rol identitar este vital pentru Europa și pentru Uniune, pentru a-i da acesteia posibilitatea de a înțelege lumea, pentru a-i garanta coeziunea, a-i marca unicitatea și a-i permite afirmarea în fața altor popoare;

G.   întrucât flexibilitatea și mobilitatea sunt indisociabil legate de exercitarea profesiunilor artistice;

H.   întrucât producțiile artistice reunesc atât artiști europene, cât și din afara Europei, a căror mobilitate este frânată de politicile naționale de solicitare de vize persoanelor care se deplasează în interiorul UE;

I.   întrucât expresiile specifice ale influenței exercitate de patrimoniul cultural european, de-a lungul istoriei, asupra altor continente, trebuie să dea naștere unor acțiuni speciale care să pună în evidență acești factori de construire a civilizației, a înțelegerii mutuale și a unui demers constructiv care să reunească popoarele reprezentate de astfel de forme de expresie;

J.   întrucât autoritățile locale și regionale joacă un rol extrem de important pentru dezvoltarea și consolidarea culturii, în special prin intermediul protejării patrimoniului cultural și prin promovarea inovării artistice în regiunile lor respective, ceea ce reprezintă un factor care merită o atenție specială în cadrul agendei europene pentru cultură într-o lume în curs de globalizare;

K.   întrucât imigranții din afara Europei, turiștii și alți vizitatori sunt obligați să respecte patrimoniul cultural european, care deține un statut privilegiat în statele membre;

L.   întrucât, pe de o parte, creatorii, artiștii și industriile culturale din Europa au un rol decisiv în crearea unei identități culturale europene, în împărtășirea valorilor comune și în dezvoltarea continuă a cetățeniei europene care depășește conceptul de stat-națiune și recunoaște, în același timp, diversitatea culturală pe plan european, național, regional și lingvistic;

M.   întrucât, pe de altă parte, creatorii, artiștii și industriile culturale din Europa au, de asemenea, o reală influență asupra veniturilor economice, a surselor bunăstării și creării de locuri de muncă în UE;

N.   întrucât, ca urmare a progresului tehnologic, produsele culturale sunt din ce în ce mai mult obținute, diseminate și consumate pe cale digitală, iar politicile trebuie să țină seama de această evoluție;

O.   întrucât industriile culturale europene se află într-un spațiu protejat din punct de vedere al reglementărilor comerciale, ceea ce reflectă percepția europeană conform căreia produsele și serviciile culturale diferă de celelalte tipuri de bunuri și servicii, necesitând reglementări specifice;

P.   întrucât muzeele și instituțiile culturale cele mai importante din Uniunea Europeană desfășoară, din ce în ce mai mult, schimburi importante din punct de vedere economic cu instituții echivalente din alte părți ale lumii, ceea ce creează venituri substanțiale care depășesc cadrul veniturilor obținute din turism;

Q.   întrucât patrimoniul istoric, cultural și arheologic al statelor membre UE merită o protecție maximă împotriva riscurilor de exporturi ilegale și comerț ilicit în general, așa cum este prevăzut în Convenția privind mijloacele de interzicere și prevenire a importului, exportului și transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale din 14 noiembrie 1970 și în alte instrumente internaționale din domeniu;

R.   întrucât UE trebuie să demonstreze solidaritate în protejarea patrimoniului cultural al statelor terțe, mai ales al celor cu un sector cultural slab dezvoltat, și să prevină în mod activ importurile ilegale de bunuri culturale, protejate în țările de origine;

S.   întrucât balanța comercială a UE în ceea ce privește bunurile și serviciile culturale este nefavorabilă;

T.   întrucât globalizarea economică și constituirea industriilor culturale la scară mondială constituie o provocare pentru diversitatea lingvistică și culturală, care reprezintă, ea-însăși, o valoare în sine, de unde rezultă importanța definirii unui demers european comun pentru a face față acestor provocări;

U.   întrucât industria turismului și serviciile aferente se află la intersecția dintre comerțul internațional și cultură și, în relația dintre UE și țările terțe, pot constitui un instrument potrivit pentru punerea în valoare a destinațiilor culturale europene, asociată cu beneficii comerciale pozitive care ar putea contribui astfel la garantarea unei durabilități sociale, culturale și de mediu;

V.   întrucât nu există suficiente statistici relevante și de încredere privind comerțul internațional cu bunuri și servicii culturale,

W.   întrucât tehnologiile digitale trebuie înțelese ca o nouă modalitate de răspândire a produselor și a serviciilor culturale în întreaga lume, ceea ce poate contribui la aprofundarea înțelegerii interculturale cu condiția accesului liber și echitabil și a respectării diferențelor culturale și lingvistice;

X.   întrucât noile tehnologii media, printre care portalurile și serviciile de internet cu sursă deschisă (open source), precum și dezvoltarea lor, acumulează o cantitate sporită de conținut pentru a deveni competitive;

Y.   întrucât aceste evoluții constituie provocări fără precedent care necesită o nouă reflecție privind modul de gestionare și reglementare a problemelor ce afectează protecția drepturilor de proprietate intelectuală, pirateria și digitalizarea neautorizată, ținându-se cont de necesitatea unui echilibru între accesul echitabil la produsele și serviciile culturale și noile forme de creații artistice și intelectuale;

Z.   întrucât contrafacerea și pirateria produselor culturale duc la pierderea locurilor de muncă în UE și subminează competitivitatea industriilor culturale și calitatea produselor, ceea ce afectează în mod deosebit acele state membre care obțin cea mai mare parte a veniturilor din producerea de bunuri culturale și din utilizarea acestora în scop lucrativ;

AA.   întrucât Comisiei i s-a conferit competența, în ultimă instanță, de a proteja drepturile de proprietate intelectuală ale industriilor europene în toate forurile internaționale, precum și în raport cu parteneri comerciali care nu beneficiază de legislație adecvată în acest domeniu;

AB.   întrucât cultura este în mod specific inclusă în acordurile de liber schimb (ALS) ale UE și în alte instrumente comerciale;

AC.   întrucât cultura și limba reprezintă motoare ale dezvoltării regionale și contribuie în mod semnificativ la atragerea de noi investiții, în special în regiunile subdezvoltate, care dispun de puține resurse naturale sau atracții turistice, și întrucât artiștii și instituțiile culturale au un rol decisiv în definirea identității regiunilor și în creșterea atractivității lor, precum și în procesul de integrare europeană;

AD.   întrucât cultura, în calitate de sector care creează locuri de muncă și favorizează creșterea economică, este importantă în mod deosebit pentru dezvoltarea orașelor (în special de dimensiuni mici și mijlocii) și a zonelor rurale și întrucât, în sfera socială, identitatea culturală este un factor important de integrare și de creștere a coeziunii sociale la nivel regional și în comunitățile locale;

AE.   întrucât politicile de coeziune și de dezvoltare rurală fac posibilă acordarea de sprijin pentru restaurarea patrimoniului cultural și promovarea profesiilor artistice în scopul creșterii atractivității regiunilor;

AF.   întrucât IMM-urile și capitalul privat ar trebui să joace un rol din ce în ce mai important în sectorul cultural și ar trebui să contribuie la punerea în practică a proiectelor și măsurilor în acest domeniu, îndeosebi prin intermediul parteneriatelor public-privat (PPP),

1.   salută comunicarea Comisiei privind agenda europeană pentru cultură și susține obiectivele stabilite; ia act de faptul că a subliniat, în diferite ocazii, rolul esențial al culturii pentru punerea în aplicare a Strategiei de la Lisabona și stabilirea unui nou pilon privind guvernanța globală și dezvoltarea durabilă;

2.   de asemenea, salută faptul că mai sus-menționata comunicare a Comisiei a fost primită în mod pozitiv de către Consiliu, așa cum o ilustrează rezoluția Consiliului din 16 noiembrie 2007;

3.   subliniază că autoritățile locale, regionale și naționale joacă un rol-cheie în dezvoltarea și consolidarea culturii, în special în protejarea patrimoniului cultural, precum și în promovarea inovației artistice și a industriilor creative;

4.   salută abordarea de către Comisie a problemei mobilității artiștilor și a profesioniștilor din domeniul culturii;

5.   subliniază necesitatea promovării apariției și a mobilității tinerilor artiști europeni;

6.   regretă că agenda europeană pentru cultură într-o lume în curs de globalizare nu conține nicio mențiune referitoare la marele număr de parteneriate dintre orașe, autorități locale și regiuni;

7.   subliniază faptul că sectorul cultural joacă un rol important în atingerea obiectivelor noii Strategii de la Lisabona și atrage atenția asupra importanței culturii pentru crearea unui mediu de viață pozitiv și dinamic, în special prin oportunitățile uriașe pentru dezvoltarea economică a multor regiuni create de turismul cultural;

8.   subliniază faptul că, în conformitate cu articolul 151 din tratat, acțiunea în sectorul cultural nu trebuie să submineze diversitatea culturală și identitățile naționale, ci trebuie să îmbrace forma politicilor de cooperare și a acordurilor de parteneriat între statele membre; de asemenea, subliniază rolul regiunilor Uniunii Europene ca forum important pentru cooperarea culturală;

9.   este preocupat de faptul că comunicarea nu a reușit să clarifice problema actuală creată de neînțelegerea conceptului de cultură în ceea ce privește artele contemporane și tradiționale, patrimoniul european și industriile creative profitabile și cele orientate spre profit; în plus, obiectivele stabilite în agendă prezintă, în general, cultura ca având o importantă valoare socială, economică, politică și o valoare mai general "instrumentală", dar nu includ conceptul de "cultură" ca valoare în sine (cultura que cultura);

10.   este preocupat de faptul că dezbaterea privind dialogul cultural și intercultural și conceptul de "cultură" este adesea interpretată mai degrabă ca un element care unește popoarele decât ca un moderator al diferențelor; în acest context, ar dori să îl citeze pe Jean Monnet, care afirma că: acești tineri "inițiați în frumuseți și valori aparținând diferitelor culturi și care nu încetează să privească la propria țară cu dragoste și mândrie, vor deveni europeni";

11.   consideră că articolul 151 alineatul (4) din tratat trebuie să fie pus în aplicare complet și într-o manieră coerentă, caracteristicile specifice ale sectorului cultural și, nu în ultimul rând potențialul său creativ și inovator și semnificația sa socială trebuie luate în considerare din punct de vedere cultural și economic, astfel încât cultura să își poată asuma pe deplin locul său just în cadrul Tratatului de la Lisabona;

12.   consideră că obiectivul Comisiei de a dezvolta, în continuare, dialogul cu societatea civilă în cadrul sectorului cultural este crucial pentru elaborarea unei agende europene pentru cultură coerente și că numai prin intermediul unui astfel de dialog structurat politicile europene pot reflecta cu adevărat realitățile și solicitările artiștilor europeni și ale operatorilor culturali;

13.   invită Comisia să propună recomandări pentru protecția sistemelor de administrare a drepturilor digitale, care să ia în considerare, în egală măsură, cerințele pieței interne a UE și Convenția UNESCO privind diversitatea culturală;

14.   subliniază faptul că productivitatea și creativitatea artiștilor trebuie să fie garantată într-o manieră durabilă, dar că acest lucru presupune o situație socială sigură pentru artiști, inclusiv un cadru juridic corespunzător pentru domenii precum cel fiscal, al muncii, al securității sociale și al legislației privind drepturilor de autor;

15.   invită Comisia și statele membre să dea un suflu nou Convenției UNESCO privind diversitatea culturală și să ia pe deplin în considerare principiile fundamentale ale convenției în politicile sale interne și externe;

16.   reamintește Comisiei obligația Comunității de a pune în aplicare Convenția UNESCO privind diversitatea culturală în exercitarea competențelor de care se bucură în politicile acoperite de convenție, în special în politica comercială comună, politicile de cooperare pentru dezvoltare, cooperarea economică, financiară și tehnică cu țările terțe, libera circulație a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor, concurența și piața internă, inclusiv proprietatea intelectuală(7);

17.   consideră că programele comunitare existente în domeniul culturii nu reflectă în întregime dimensiunile patrimoniului cultural european comun și invită Comisia, prin urmare, să propună elaborarea de programe specifice în vederea creșterii creativității artistice și protejării legăturilor, pe scară largă și la nivel mai profund, cu acele bunuri și valori, atât materiale cât și imateriale, care constituie patrimoniul cultural european și să permită acestor bunuri și valori să interacționeze, în conformitate cu concepția umanistă a identităților și a diferențelor, în cadrul operelor artistice actuale, permițând astfel ca acestea să fie cunoscute și împărtășite;

18.   subliniază că programele din sectorul cultural vor avea o contribuție importantă la consolidarea coeziunii, a unei convergențe reale, a creșterii economice, a dezvoltării durabile, a inovării, a ocupării forței de muncă și a competitivității;

19.   subliniază că UE are un rol esențial de jucat în vederea luării măsurilor concrete care să permită impulsionarea mobilității artiștilor europeni și extracomunitari;

20.   solicită introducerea unei vize specifice destinate artiștilor pentru a le permite acestora să poată accepta imediat, atunci când li se oferă, un contract profesional de foarte scurtă durată;

21.   reafirmă importanța strategică a programului cultural atractiv al Uniunii Europene, "Capitalele culturale europene ", care impulsionează în mod semnificativ dezvoltarea socială și economică a orașelor și a regiunilor prin introducerea unei valori adăugate europene;

22.   solicită Comisiei să acorde o atenție deosebită cooperării intensive și eficiente dintre capitalele europene ale culturii din perioada 2007-2011 și Cultural Cities Net 2010, care reunește peste 20 de orașe din Ungaria, Germania și Turcia, care doresc să colaboreze în vederea elaborării obiectivelor lor în domeniul culturii europene, pentru ca acestea din urmă să coopereze cu capitalele culturale la pregătirile realizate pentru 2010 și pentru ca acestea să își prezinte proiectele simultan, pe scară largă și în cele mai diverse locuri;

23.   insistă asupra faptului că mobilitatea și flexibilitatea sunt singurele mijloace care permit atât asigurarea supraviețuirii activității creatoare în statele membre, cât și consolidarea identității culturale europene;

24.   recomandă Consiliului și Comisiei elaborarea unui program în vederea consolidării prestigiului patrimoniului clasic european și contribuțiilor istorice ale culturilor naționale, de-a lungul secolelor și sub toate aspectele, un astfel de program trebuind să existe în paralel și să fie complementar programului-cadru "Cultura" pentru 2007-2013, și să ia, de asemenea, în considerare necesitățile viitoare ale sectorului cultural;

25.   invită Comisia să își intensifice politicile de sprijinire a traducerii literare din cadrul programului "Cultura"(2007-2013);

26.   invită Comisia să elaboreze un program destinat dezvoltării și promovării în lume a limbilor europene și a rolului lor în creaţia culturală de pe alte continente, în vederea facilitării atât a cunoașterii și a înțelegerii mutuale, cât și a interacțiunii culturale generate și vehiculate de aceste limbi în dimensiunile lor extraeuropene;

27.   invită Comisia să întărească și să promoveze schimburile culturale internaționale, dobândirea de aptitudini culturale, precum și multilingvismul în rândul cetățenilor Uniunii Europene;

28.   subliniază că, ca urmare a desemnării anului 2008 drept "An European al Dialogului Intercultural", Uniunea Europeană ar trebui să pună în practică valorile dialogului intercultural, să se deschidă ea însăși către alte culturi și să promoveze și să dezvolte oportunități de cooperare, propunând țărilor terțe o serie interesantă de programe culturale, în special celor care participă la politica europeană de vecinătate, a căror implicare în programe culturale comune ar avea o influență mobilizatoare extrem de importantă;

29.   propune ca Parlamentul, Consiliul, Comisia și statele membre să se angajeze în vederea stabilirii de condiții cu adevărat favorabile pentru cultură șicreaţia culturală, pe toate planurile vieții Uniunii și, în special, în ceea ce privește familia, școala, învățarea continuă, comunicarea în societate și universul tehnologiilor digitale;

30.   susține faptul că proiectele culturale specifice trebuie să fie promovate, în continuare, la nivel european, biblioteca europeană digitală fiind un astfel de exemplu; solicită ca biblioteca să fie creată cât mai repede;

31.   sprijină numeroasele acorduri de parteneriat cultural între orașe, comunități și regiuni, care sunt de o mare importanță pentru dezvoltarea socială a regiunilor și pentru promovarea inovației culturale; invită Comisia și statele membre să ofere tot sprijinul posibil inițiativelor culturale locale, regionale și interregionale, acestea fiind un factor esențial ce permite procesului de integrare regională și europeană să răspundă provocărilor mondiale;

32.   subliniază că predarea artelor și a literaturii joacă un rol important în perfecționarea personalității tinerilor, trezindu-le și dezvoltându-le vocațiile și permițându-le să se bucure pe deplin de bunurile și valorile culturale;

33.   subliniază necesitatea de a introduce în programele școlare din toate statele membre un curs comun de istorie a Uniunii Europene care să promoveze identitatea și cultura europeană în contextul globalizării;

34.   insistă asupra faptului că este important să se construiască, atât în școli cât și în societate, legături inovatoare între cultură, cercetare, știință și tehnologie și să fie create programe care să acopere aceste domenii;

35.   invită Comisia să pună la dispoziție măsuri care să permită identificarea sectoarelor aflate în situație de criză în cadrul industriilor culturale europene, concentrându-se în mod special asupra pieței editurilor a cărei evoluție a pus în pericol creația literară de calitate în avantajul succeselor comerciale, iar în ceea ce privește universul creației muzicale, acesta se confruntă cu amenințarea difuzării planetare a tehnologiilor digitale, prin procese de concentrare a gestionării drepturilor colective și prin piraterie;

36.   invită Comisia și statele membre să utilizeze mijloacele necesare în vederea asigurării respectării și protejării drepturilor de proprietate literară și artistică, în special în contextul digital;

37.   consideră că ar trebui puse baze solide pentru crearea unei adevărate diplomații culturale și invită statele membre și instituțiile Comunității să consolideze dimensiunea culturală a reprezentanțelor lor diplomatice și să adopte inițiative structurate și periodice în favoarea culturii europene;

38.   invită statele membre și instituțiile Comunității să încurajeze inițiativele destinate dezvoltării turismului cultural;

39.   recomandă Consiliului și Comisiei să elaboreze și să promoveze, în toate statele membre, o listă a "locurilor de pelerinaj cultural", în vederea punerii în practică a unor inițiative și evenimente specifice care să aibă loc în mod regulat în aceste monumente și lăcașuri cu importantă influență culturală;

40.   consideră că ar trebui creată o siglă a patrimoniului european în vederea punerii în valoare a dimensiunii europene a bunurilor și monumentelor culturale, a siturilor memoriale, a locurilor comemorative, care sunt mărci ale istoriei și patrimoniului Europei;

41.   recomandă Consiliului și Comisiei să sprijine și să promoveze programul Consiliului Europei intitulat "Itinerarii Culturale Europene", lansat în 1987, deoarece itinerariile în chestiune reprezintă rețele exemplare incluzând regiuni și comunități locale care reprezintă o marcă a patrimoniului și istoriei comune ale Europei;

42.   propune Consiliului și Comisiei elaborarea unui program de sponsorizare a artelor europene și desemnarea unui "Mecena european al artelor", în vederea stabilirii de parteneriate eficiente între sectorul public și sectorul privat, în cadrul obiectivelor acțiunii preconizate de Comisie;

43.   propune, de asemenea, ca prestigioase premii europene, decernate în mod sistematic, să fie create pentru fiecare domeniu al creaţiei culturale;

44.   sugerează, de asemenea, ca vizibilitatea premiilor existente să fie mărită, iar efectele acestora, evaluate;

45.   sugerează ca, în perspectiva aniversării bicentenarului nașterii lui Frederic Chopin, compozitor strălucit care a avut o contribuție incontestabilă la cultura mondială, anul 2010 ar trebui să fie desemnat drept "Anul European Frederic Chopin";

46.   sugerează că anul 2011 ar trebui desemnat drept "Anul European al Clasicilor Greci și romani", în vederea atragerii atenției popoarelor Uniunii asupra acestui patrimoniu cultural esențial, aflat astăzi în primejdia de a fi dat uitării;

47.   recomandă ca, în interesul promovării valorilor culturale europene și pentru ilustrarea angajamentului său în favoarea culturii, Comisia, în colaborare cu statele membre, ar trebui să organizeze și să sprijine, în mod regulat, un an european care să comemoreze o personalitate europeană, o activitate artistică sau un eveniment cultural;

48.   sugerează necesitatea de a se ameliora promovarea, accesul și popularizarea acestor măsuri;

49.   semnalează Consiliului necesitatea revizuirii imperioase și urgente a mijloacelor bugetare propuse în comunicarea Comisiei și a celor deja existente;

50.   îndeamnă Comisia și Consiliul să garanteze că normele care reglementează relațiile comerciale, atât la nivel bilateral, cât și la nivel multilateral, sunt transparente, echitabile, deschise și orientate către accesul la piață; reiterează, de asemenea, faptul că aceste norme trebuie să permită industriilor culturale europene să își dezvolte întregul potențial, în special în sectorul audiovizual, muzical și editorial;

51.   invită Comisia să revizuiască mecanismele de control vamal și de schimb de informații cu statele membre, pentru a se asigura de maxima lor eficiență în combaterea exporturilor și importurilor ilegale de opere de artă și alte bunuri culturale protejate;

52.   invită Comisia să ia măsurile adecvate pentru inițierea unei revizii detaliate a protecției drepturilor de proprietate intelectuală, în scopul unei mai bune reconcilieri între protecția deținătorilor drepturilor de proprietate și accesul liber și echitabil la produsele și bunurile culturale în acquis-ul comunitar, normele Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și acordurile bilaterale ale UE, în scopul eradicării cauzelor primare ale contrafacerii și pirateriei;

53.   invită Comisia să facă uz de prerogativele sale pentru a garanta că toți partenerii comerciali își respectă obligațiile care derivă din acordurile încheiate în cadrul OMC și din legislația comercială internațională, inclusiv posibila activare a instrumentelor de soluționare a conflictelor, prevăzute în acordurile internaționale;

54.   invită Comisia să creeze un set de indicatori și de instrumente fiabile și coerente pentru măsurarea și evaluarea comerțului internațional al produselor culturale;

55.   având în vedere că turismul cultural reprezintă un segment în continuă creștere al industriei culturale mondiale, invită Comisia să includă în cadrul acordurilor UE de politică comercială clauze referitoare la diseminarea și comercializarea de produse cu valoarea istorică și culturală;

56.   invită Comisia și statele membre să ia în considerare, din ce în ce mai mult, clauzele ALS ale UE și alte intrumente de comerț care abordează comerțul produselor culturale, atunci când monitorizează aplicarea acestor acorduri comerciale;

57.   subliniază importanța stimulării fluxului transfrontalier de produse culturale prin intermediul unei mobilități îmbunătățite a artiștilor și a lucrătorilor din sectorul cultural; consideră că mobilitatea transfrontalieră a culturii și artelor europene are un rol important în răspândirea valorilor europene, precum și în menținerea și dezvoltarea diversității culturale și a dialogului intercultural;

58.   invită Comisia să identifice posibilele bariere netarifare impuse de către țări terțe comercializării anumitor bunuri și servicii culturale europene și, după caz, să întreprindă măsuri pentru eliminarea acestora;

59.   subliniază, în acest sens, că Uniunea Europeană ar trebui să sprijine și să faciliteze accesul țărilor în curs de dezvoltare la piața sa de produse și servicii culturale, acordând o atenție deosebită impactului pozitiv pe care aceasta îl poate avea asupra creării de locuri de muncă și a dezvoltării tehnologice a industriilor culturale din aceste țări;

60.   invită Comisia să propună acțiuni culturale și evenimente specifice de promovare a culturii europene în țările în curs de dezvoltare, oferind, în același timp, prioritate accesului la cultură în politicile sale de dezvoltare;

61.   sprijină integrarea sistematică a dimensiunii culturale și a diferitelor componente ale culturii în toate politicile, proiectele și programele externe și de dezvoltare ca un mijloc de ameliorare a eforturilor diplomatice ale Comisiei și a viabilității și durabilității tuturor activităților de cooperare ale UE, precum și ca mijloc de accelerare a măsurilor de sensibilizare a publicului cu privire la importanța laturii culturale a activităților de dezvoltare;

62.   salută crearea unor programe speciale, cu caracter interdependent, de cooperare culturală cu unele țări partenere din regiunea PEV, din Asia și din altă parte, precum Fondul cultural pentru India;

63.   salută propunerea Comisiei de a crea un Fond cultural UE-ACP, ca o contribuție comună a UE la procesul de producere și difuzare de bunuri culturale în țările ACP și ia act de faptul că al 10-lea Fond European de Dezvoltare prevede fonduri inițiale la care se vor adăuga contribuții din partea statelor membre;

64.   invită Comisia să promoveze respectarea acordurilor internaționale și a altor instrumente juridice care sunt relevante în materie de drepturi culturale, pentru a garanta libertatea culturală și a proteja diversitatea și manifestările acesteia în contextul planurilor de liberalizare a pieței care amenință diversitatea culturală în țările în curs de dezvoltare;

65.   solicită Comisiei să promoveze schimburile culturale între UE și țări și regiuni terțe;

66.   solicită Comisiei să promoveze includerea politicii culturale în politicile de cooperare pentru dezvoltare, în special în ceea ce privește interacţiunea acesteia cu politicile sociale și economice;

67.   invită Comisia să garanteze că toate programele și proiectele sale de cooperare țin cont de cultura locală și contribuie la sporirea accesului populației la cultură și la modalități de expresie culturală, contribuind, în același timp, la reducerea sărăciei și a excluderii sociale; subliniază importanța educației, inclusiv a promovării includerii culturii în programele de învățământ de la toate nivelurile din țările în curs de dezvoltare;

68.   reamintește Comisiei că dezvoltarea patrimoniului cultural este indisolubil legată de posibilitatea publicului de a se folosi și de a se bucura de acesta și că, ținând seama de caracterul perisabil al patrimoniului cultural, acesta ar trebui gestionat într-un mod durabil; consideră, de asemenea, că este necesar ca gestionarea patrimoniului cultural să fie viabilă din punct de vedere economic și să contribuie, astfel, la ameliorarea situației socio-economice a populației;

69.   sprijină implicarea dinamică a UE în activitatea organizațiilor internaționale din domeniul culturii, precum și în proiectul Organizației Națiunilor Unite, "Alianța civilizațiilor".

70.   recunoaște importanța planurilor pentru o agendă culturală europeană, constată însă că, în comunicarea Comisiei privind această agendă, nu se specifică nici detalii legate de finanțarea acesteia, nici un plan practic de folosire a metodei deschise de coordonare; invită Comisia să prezinte aceste detalii într-un timp cât mai scurt;

71.   subliniază rolul important al autorităților locale și regionale în promovarea și încurajarea culturii în regiunile lor, mai ales în sfera patrimoniului cultural și în calitate de susținători ai inovației artistice, de instituții responsabile pentru organizarea și finanțarea manifestărilor și inițiativelor culturale, precum și a educației și a formării și în calitate de organizatori de festivaluri și reuniuni culturale;

72.   recomandă ca statele membre să implice autoritățile locale și regionale nu numai în procesul de monitorizare a rezultatelor, ci și în acela de punere în aplicare a oricăror noi agende culturale ale UE, astfel încât politica culturală pusă în aplicare în realitate să reflecte așteptările și nevoile specifice ale regiunilor;

73.   atrage atenția asupra necesității de a promova diversitatea culturală și de a acorda culturii un rol semnificativ în cadrul dialogului purtat nu numai între diferitele state, ci și între regiuni din întreaga lume, promovând schimburile interculturale și integrând cultura în programele de dezvoltare; susține ideea abordării integrate privind crearea de strategii culturale, care să includă toate sectoarele și toți factorii care influențează în mod direct sau indirect dezvoltarea culturii;

74.   subliniază rolul important pe care îl are turismul cultural în creșterea economică și crearea bogăției la nivel regional, precum și în mărirea valorii patrimoniului cultural european și faptul că asociațiile culturale regionale și cei activi în domeniul politicii culturale trebuie să fie implicați în acest proces;

75.   regretă faptul că Comisia nu acordă suficientă atenție acordurilor de înfrățire dintre orașe, municipalități și regiuni, în condițiile în care acestea constituie, de mulți ani, un excelent forum de cooperare culturală și schimburi de informații;

76.   invită Comisia să promoveze, la nivel european, cele mai bune practici în domeniul culturii, atrăgând atenția asupra faptului că cele mai multe dintre aceste practici se formează la nivel regional; sugerează organizarea de conferințe tematice și instituirea de baze de date cu acces public care să conțină cele mai bune practici, disponibile în toate limbile oficiale ale UE;

77.   ținând cont de actualul An European al Dialogului Intercultural, subliniază rolul pe care îl pot avea regiunile în calitate de focar cultural; invită Comisia să prezinte propuneri concrete de activități pentru 2008 și să implice activ regiunile în procesul de planificare și de desfășurare a acestor activități;

78.   este de acord cu Comisia că diversitatea culturală și lingvistică a UE reprezintă un avantaj competitiv major; reamintește statelor membre că predarea limbilor străine și programele educaționale și de schimb cultural în cadrul și în afara Uniunii Europene au nevoie de susținere continuă; reamintește rolul emisiunilor TV în domeniul schimbului intercultural;

79.   invită Comisia să sprijine inițiativele culturale din cadrul proiectelor de cooperare regională, inclusiv la nivelul orașelor de dimensiuni mici și mijlocii, printre altele în cadrul programului Interreg IV C, și să integreze dimensiunea culturală în inițiativa "Regiuni pentru schimbare economică";

80.   invită statele membre să sprijine cultura la nivel regional prin investiții în infrastructura culturală, prin intermediul fondurilor structurale și să elaboreze programe regionale în materie de dezvoltare culturală prin consultări cu sectorul cultural și cel educațional, precum și cu societatea civilă;

81.   invită Comisia și statele membre să stabilească principii simple, transparente și precise cu privire la punerea în practică a PPP, astfel încât acestea să devină un instrument eficient de finanțare a proiectelor culturale la nivel regional și să favorizeze o implicare mai activă a IMM-urilor;

82.   salută propunerea Comisiei de a crea un fond cultural UE-ACP, ca o contribuție a UE la procesul de difuzare a bunurilor culturale ale țărilor ACP și ţărilor şi teritoriile de peste mări (TTPM); consideră că ar trebui să existe inițiative similare mai ales pentru țările vizate de politica de vecinătate;

83.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și UNESCO și Consiliului Europei.

(1) JO L 372, 27.12.2006, p. 1.
(2) JO L 201, 25.7.2006, p. 15.
(3) JO C 287, 29.11.2007, p. 1.
(4) JO C 72 E, 21.3.2002, p. 142.
(5) JO C 76 E, 25.3.2004, p. 459.
(6) JO C 301 E, 13.12.2007, p. 64.
(7) Răspunsul la întrebarea scrisă P-5554/07.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate